01.07.2002

237

01.07.2002

ZÁKON

01.07.2002

z 19. februára 2002

01.07.2002

o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2002

Čl. III

01.07.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2002

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 161 vkladajú položky 161a a 161b, ktoré znejú:

01.07.2002

„Položka 161a

01.07.2002

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2002
1. fyzická osoba ........................................... 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ............................ 2 000 Sk
01.07.2002

Oslobodenie

01.07.2002

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a Zoologická záhrada Bojnice.

01.07.2002

Položka 161b

01.07.2002

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2002
1. fyzická osoba ........................................... 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ............................ 2 000 Sk
01.07.2002

Oslobodenie

01.07.2002

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a Zoologická záhrada Bojnice.".


01.07.2002

Čl. VI

01.07.2002

Účinnosť

01.07.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.07.2002

Jozef Migaš v. r.

01.07.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.