01.07.2002

222

01.07.2002

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2002

Slovenskej republiky

01.07.2002

z 20. marca 2002,

01.07.2002

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

01.07.2002

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


01.07.2002

§ 1

01.07.2002

Predmet úpravy

01.07.200224.01.2006

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)

01.07.200224.01.2006

(2) Do skupiny určených výrobkov „zariadenia používané vo vonkajšom priestore" podľa § 9 ods. 1 zákona patria zariadenia uvedené v § 8 a 9, ktorých opisy sú uvedené v prílohe č. 1.

01.07.200224.01.2006

(3) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

01.07.2002

a) zariadeniami používanými vo vonkajšom priestore (ďalej len „zariadenie") všetky strojové zariadenia podľa osobitných predpisov,2) ktoré sú samojazdné alebo poháňané a bez ohľadu na pohon určené na použitie v otvorenom vonkajšom priestore a ktoré zaťažujú hlukom okolité prostredie; použitie zariadení v priestore, kde prenos hluku nie je úplne alebo nie je dostatočne ovplyvnený (napríklad pod stanmi, pod prístreškami na ochranu pred dažďom), sa považuje za použitie v otvorenom priestore; tiež to zahŕňa nepoháňané zariadenia na priemyselné alebo environmentálne aplikácie určené na použitie vo vonkajšom priestore, ktoré zaťažujú hlukom okolité prostredie,

01.07.2002

b) postupmi posudzovania zhody postupy uvedené v § 12 ods. 3 zákona,

01.07.2002

c) označením viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie zariadenia označením CE podľa § 21 zákona, ktoré je doplnené vyznačením garantovanej hladiny akustického výkonu,

01.07.2002

d) hladinou akustického výkonu LWA A-vážená hladina akustického výkonu v dB k referenčnému akustickému výkonu 1 pW, ako je definovaná v STN EN ISO 3744 a STN EN ISO 3746,

01.07.2002

e) nameranou hodnotou hladiny akustického výkonu hladina akustického výkonu určená z meraní podľa prílohy č. 3; namerané hodnoty môžu byť určené z merania jedného typového predstaviteľa zariadenia alebo z merania viacerých kusov zariadenia,

01.07.2002

f) garantovanou hladinou akustického výkonu hladina akustického výkonu určená podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3, ktorá zahŕňa neistoty merania vyplývajúce z odchýlok výrobného procesu a z použitej metódy merania a pri ktorej výrobca alebo splnomocnenec potvrdí, že pri použití technických nástrojov uvedených v technickej dokumentácii nie je prekročená.

01.07.200224.01.2006

(4) Toto nariadenie sa vzťahuje iba na zariadenia, ktoré sú uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky (ďalej len „uvedené na trh") ako celok vhodný na určené použitie.

01.07.200224.01.2006

(5) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

01.07.2002

a) zariadenia primárne určené na prepravu tovarov alebo osôb po ceste, železnici, vzduchom alebo po vode,

01.07.2002

b) zariadenia špeciálne navrhnuté alebo konštruované na vojenské alebo policajné účely a na záchranné služby,

01.07.2002

c) nepoháňané prídavné zariadenia, ktoré sa osobitne uvádzajú na trh, s výnimkou ručných búracích a zbíjacích kladív a hydraulických kladív.

01.07.2002

§ 2

01.07.2002

Uvedenie zariadenia na trh

01.07.2002

(1) Výrobca alebo splnomocnenec môže uviesť zariadenie na trh, ak

01.07.2002

a) zariadenie spĺňa technické požiadavky emisií hluku podľa tohto nariadenia,

01.07.2002

b) posúdil zhodu postupom posudzovania zhody podľa § 10,

01.07.2002

c) je na zariadení umiestnené označenie CE, má vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu a bolo naň vydané vyhlásenie o zhode.

01.07.2002

(2) Ochranné opatrenie podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona obmedzujúce uvedenie zariadenia na trh musí obsahovať presné odôvodnenie. Takéto opatrenie sa musí bezodkladne oznámiť tomu, kto uvádza zariadenie na trh. V odôvodnení musí byť uvedená informácia o právnej možnosti nápravy, ktorá je k dispozícii, a o časových limitoch, ktorými je možnosť nápravy ohraničená.

01.07.200224.01.2006

(3) Ak ani výrobca, ani splnomocnenec nemá sídlo v štátoch Európskych spoločenstiev, ustanovenia tohto nariadenia plní osoba uvádzajúca zariadenie na trh v štátoch Európskych spoločenstiev.

01.07.200224.01.2006

(4) Komisia Európskych spoločenstiev alebo členský štát Európskych spoločenstiev môže na základe odôvodnenej žiadosti získať všetky informácie použité počas postupu posudzovania zhody, týkajúce sa typu zariadenia a najmä technickej dokumentácie podľa prílohy č. 5 bodu 3, prílohy č. 6 bodu 3, prílohy č. 7 bodu 2 a prílohy č. 8 bodov 3.1. a 3.3.

01.07.2002

§ 3

01.07.2002

Dohľad nad trhom

01.07.2002

(1) Orgány dohľadu podľa § 30 zákona prijmú ochranné opatrenia, aby zabezpečili, že zariadenie môže byť uvedené na trh, iba ak spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Ak zariadenie, ktoré je uvedené na trh, tieto požiadavky nespĺňa, musia orgány dohľadu prijať opatrenia, aby výrobca alebo splnomocnenec uviedol zariadenie do súladu s požiadavkami podľa tohto nariadenia.

01.07.2002

(2) Ak sú prekročené najvyššie prípustné hodnoty emisií hluku zariadení uvedené v § 8 alebo nezhoda s ostatnými požiadavkami podľa tohto nariadenia naďalej trvá, orgány dohľadu prijmú opatrenia, aby zabránili uvedeniu zariadenia na trh alebo aby zabezpečili jeho stiahnutie z trhu.

01.07.2002

§ 4

01.07.2002

Obmedzenia použitia zariadenia

01.07.2002

(1) Na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích akciách možno vystavovať zariadenie uvedené v § 1 ods. 2, ktoré nie je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia, za predpokladu, že viditeľné označenie vyjadruje, že také zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia a že ho nemožno uviesť na trh, ak ho výrobca alebo splnomocnenec neuvedie do súladu s požiadavkami podľa tohto nariadenia. Počas predvádzania sa musia prijať primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými sa zabezpečí ochrana osôb.

01.07.2002

(2) Na zariadenie uvedené v § 1 ods. 2 možno použiť reguláciu v oblastiach, ktoré sa považujú za citlivé, vrátane možnosti obmedzenia pracovného času zariadenia. Takéto ochranné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany osôb pri používaní zariadenia, možno použiť za predpokladu, že to neznamená zmenu zariadenia spôsobom neuvedeným v nariadení.

01.07.2002

§ 5

01.07.2002

Zhoda zariadenia

01.07.2002

(1) Ak je na zariadení umiestnené označenie CE, má vyznačenú garantovanú hladinu akustického výkonu a je naň vydané vyhlásenie o zhode, rozumie sa, že spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

01.07.2002

(2) Ak je zariadenie v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia, má označenie CE, vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu a je naň vydané ES vyhlásenie o zhode, nie je dôvod zakázať, obmedziť ani brániť jeho uvedeniu na trh.

01.07.2002

§ 6

01.07.2002

Vyhlásenie o zhode

01.07.2002

(1) Výrobca alebo splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode na každý typ vyrobeného zariadenia ako potvrdenie zhody zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Minimálny rozsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 2.

01.07.2002

(2) Výrobca alebo splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode zariadenia desať rokov od dátumu, keď bolo zariadenie naposledy vyrobené, spolu s technickou dokumentáciou podľa prílohy č. 5 bodu 3, prílohy č. 6 bodu 3, prílohy č. 7 bodu 2 a prílohy č. 8 bodov 3.1 a 3.3.

01.07.2002

§ 7

01.07.2002

Označenie

01.07.2002

(1) Na zariadení uvedenom na trh, ktoré je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia, musí byť umiestnené označenie CE. Označenie musí pozostávať z písmen „CE". Označenie, ktoré sa použije, je uvedené v prílohe č. 4.

01.07.2002

(2) Označenie CE musí sprevádzať vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu. Vzor tohto vyznačenia je uvedený v prílohe č. 4.

01.07.2002

(3) Označenie CE a vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu musia byť pripevnené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom na každé zariadenie.

01.07.2002

(4) Umiestnenie označení alebo značiek na zariadenie, ktoré môžu byť zavádzajúce s ohľadom na označenie CE alebo vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu, nie je dovolené. Akékoľvek iné označenie môže byť na zariadenie pripevnené za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE a vyznačenia garantovanej hladiny akustického výkonu sa tým nezníži.

01.07.2002

(5) Ak sa na zariadenie uvedené v § 1 ods. 2 uplatňujú ďalšie technické požiadavky podľa iných nariadení, ktoré tiež ukladajú povinnosť pripojenia označenia CE, toto označenie vyjadruje, že zariadenie spĺňa aj technické požiadavky podľa týchto nariadení.

01.07.2002

(6) Na zariadenia s označením CE sa namiesto vyhlásenia o zhode vydá ES vyhlásenie o zhode.

01.07.2002

§ 8

01.07.2002

Zariadenia, na ktoré sú ustanovené najvyššie prípustné hodnoty emisií hluku

01.07.2002

Garantovaná hladina akustického výkonu ďalej uvedených zariadení nesmie prevyšovať prípustnú hladinu akustického výkonu uvedenú v nasledujúcom zozname a tabuľke:

01.07.2002

a) stavebné výťahy na prepravu materiálu (poháňané spaľovacím motorom); príloha č. 1 položka 3; meranie príloha č. 3 časť B položka 3,

01.07.2002

b) zhutňovacie stroje (iba vibračné a nevibračné valce, vibračné platne a vibračné ubíjačky); príloha č. 1 položka 8; meranie príloha č. 3 časť B položka 8,

01.07.2002

c) kompresory (do 350 kW); príloha č. 1 položka 9; meranie príloha č. 3 časť B položka 9,

01.07.2002

d) ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá; príloha č. 1 položka 10; meranie príloha č. 3 časť B položka 10,

01.07.2002

e) stavebné vrátky (poháňané spaľovacím motorom); príloha č. 1 položka 12; meranie príloha č. 3 časť B položka 12,

01.07.2002

f) dozéry (zhŕňače) (do 500 kW); príloha č. 1 položka 16; meranie príloha č. 3 časť B položka 16,

01.07.2002

g) dampery (vyklápače) (do 500 kW); príloha č. 1 položka 18; meranie príloha č. 3 časť B položka 18,

01.07.2002

h) rýpadlá ovládané hydraulicky alebo lanami (do 500 kW); príloha č. 1 položka 20; meranie príloha č. 3 časť B položka 20,

01.07.2002

i) rýpadlá-nakladače (do 500 kW); príloha č. 1 položka 21; meranie príloha č. 3 časť B položka 21,

01.07.2002

j) gradery (zrovnávače) (do 500 kW); príloha č. 1 položka 23; meranie príloha č. 3 časť B položka 23,

01.07.2002

k) hydraulické tlakové zdroje; príloha č. 1 položka 29; meranie príloha č. 3 časť B položka 29,

01.07.2002

l) zhutňovače odpadu s nakladacím zariadením (do 500 kW); príloha č. 1 položka 31; meranie príloha č. 3 časť B položka 31,

01.07.2002

m) kosačky na trávu (okrem poľnohospodárskych a lesníckych zariadení a viacúčelových zariadení, ktorých hlavný hnací komponent má inštalovaný výkon viac ako 20 kW); príloha č. 1 položka 32; meranie príloha č. 3 časť B položka 32,

01.07.2002

n) rezačky trávy/orezávačky okrajov trávy; príloha č. 1 položka 33; meranie príloha č. 3 časť B položka 33,

01.07.2002

o) zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom (okrem iných zdvižných vozíkov s protizávažím, ako sú definované v prílohe č. 1 položke 36 písm. b), s menovitou nosnosťou najviac 10 ton); príloha č. 1 položka 36; meranie príloha č. 3 časť B položka 36,

01.07.2002

p) nakladače (do 500 kW); príloha č. 1 položka 37; meranie príloha č. 3 časť B položka 37,

01.07.2002

q) pojazdné žeriavy; príloha č. 1 položka 38; meranie príloha č. 3 časť B položka 38,

01.07.2002

r) motorové kultivátory (do 3 kW); príloha č. 1 položka 40; meranie príloha č. 3 časť B položka 40,

01.07.2002

s) finišery na vozovky (okrem finišerov na vozovky vybavených lištou s vysokou zhnutňovacou účinnosťou); príloha č. 1 položka 41; meranie príloha č. 3 časť B položka 41,

01.07.2002

t) výkonové generátory (do 400 kW); príloha č. 1 položka 45; meranie príloha č. 3 časť B položka 45,

01.07.2002

u) vežové žeriavy; príloha č. 1 položka 53; meranie príloha č. 3 časť B položka 53,

01.07.2002

v) zváracie generátory; príloha č. 1 položka 57; meranie príloha č. 3 časť B položka 57.

01.07.200224.01.2006
Tabuľka
Typ zariadenia Čistý inštalovaný výkon P (v kW) Elektrický výkon Pel1) (V kW) Hmotnosť zariadenia m (v kg) Šírka záberu L (v cm) Prípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW
Obdobie od 1. júla 2002 Obdobie od 3. januára 2006
Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné ubíjačky) P ≤ 8 108 105
8 < P ≤ 70 109 106
P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P
Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpadlá-nakladače P ≤ 55 106 103
P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpadlá-nakladače, dampery, gradery, zhutňovače odpadu s nakladacím zariadením, zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom, pojazdné žeriavy, zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišery na vozovky, hydraulické tlakové zdroje P ≤ 55 104 101
P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P
Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu materiálu, stavebné vrátky, motorové kultivátory P ≤ 15 96 93
P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá m ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m
m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Vežové žeriavy - 98 + lg P 96 + lg P
Zváracie a výkonové generátory Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Kompresory P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
Kosačky na trávu, rezačky trávy/orezávačky okrajov trávy L ≤ 50 96 94
50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤ 120 100 98
L > 120 105 103
1) Pel pre zváracie generátory: konvenčný zvárací prúd násobený konvenčným zváracím napätím pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu.
Pel pre zdrojové agregáty: primárny výkon agregátu podľa STN ISO 8528-1 bodu 13.3.2.
Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (do 0,5 smerom nadol, 0,5 alebo viac smerom nahor).
01.07.2002

§ 9

01.07.2002

Zariadenia podliehajúce iba označeniu o emisii hluku

01.07.2002

Zariadenia, na ktoré je ustanovená iba požiadavka na označenie emisií hluku údajom o garantovanej hladine akustického výkonu, sú:

01.07.2002

a) zdvižné pracovné plošiny so spaľovacími motormi; príloha č. 1 položka 1; meranie príloha č. 3 časť B položka 1,

01.07.2002

b) krovinorezy; príloha č. 1 položka 2; meranie príloha č. 3 časť B položka 2,

01.07.2002

c) stavebné výťahy na prepravu materiálu (s elektrickým motorom); príloha č. 1 položka 3; meranie príloha č. 3 časť B položka 3,

01.07.2002

d) pásové píly na stavenisko; príloha č. 1 položka 4; meranie príloha č. 3 časť B položka 4,

01.07.2002

e) kotúčové píly na stavenisko; príloha č. 1 položka 5; meranie príloha č. 3 časť B položka 5,

01.07.2002

f) reťazové píly prenosné; príloha č. 1 položka 6; meranie príloha č. 3 časť B položka 6,

01.07.2002

g) kombinované vysokotlakové preplachovače alebo nasávacie vozidlá; príloha č. 1 položka 7; meranie príloha č. 3 časť B položka 7,

01.07.2002

h) zhutňovacie stroje (iba výbušné ubíjačky); príloha č. 1 položka 8; meranie príloha č. 3 časť B položka 8,

01.07.2002

i) miešače betónovej zmesi a malty; príloha č. 1 položka 11; meranie príloha č. 3 časť B položka 11,

01.07.2002

j) stavebné vrátky (s elektrickým motorom); príloha č. 1 položka 12; meranie príloha č. 3 časť B položka 12,

01.07.2002

k) dopravníky a čerpadlá betónovej zmesi a malty; príloha č. 1 položka 13; meranie príloha č. 3 časť B položka 13,

01.07.2002

l) pásové dopravníky; príloha č. 1 položka 14; meranie príloha č. 3 časť B položka 14,

01.07.2002

m) chladiace zariadenia na vozidlách; príloha č. 1 položka 15; meranie príloha č. 3 časť B položka 15,

01.07.2002

n) vrtné súpravy; príloha č. 1 položka 17; meranie príloha č. 3 časť B položka 17,

01.07.2002

o) zariadenia na plnenie alebo vyprázdňovanie vozidiel so zásobníkmi alebo s cisternami; príloha č. 1 položka 19; meranie príloha č. 3 časť B položka 19,

01.07.2002

p) kontajnery na recykláciu skla; príloha č. 1 položka 22; meranie príloha č. 3 časť B položka 22,

01.07.2002

q) vyžínače trávnika/začisťovače okrajov trávnika; príloha č. 1 položka 24; meranie príloha č. 3 časť B položka 24,

01.07.2002

r) nožnice na živé ploty; príloha č. 1 položka 25; meranie príloha č. 3 časť B položka 25,

01.07.2002

s) vysokotlakové preplachovače; príloha č. 1 položka 26; meranie príloha č. 3 časť B položka 26,

01.07.2002

t) vysokotlakové vodné čistiace stroje; príloha č. 1 položka 27; meranie príloha č. 3 časť B položka 27,

01.07.2002

u) hydraulické kladivá; príloha č. 1 položka 28; meranie príloha č. 3 časť B položka 28,

01.07.2002

v) frézy na špáry; príloha č. 1 položka 30; meranie príloha č. 3 časť B položka 30,

01.07.2002

w) odfukovače lístia; príloha č. 1 položka 34; meranie príloha č. 3 časť B položka 34,

01.07.2002

x) zberače lístia; príloha č. 1 položka 35; meranie príloha č. 3 časť B položka 35,

01.07.2002

y) zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom (iba iné zdvižné vozíky s protizávažím, ako sú definované v prílohe č. 1 položke 36 písm. b), s menovitou nosnosťou najviac 10 ton); príloha č. 1 položka 36; meranie príloha č. 3 časť B položka 36,

01.07.2002

z) pojazdné kontajnery na odpadky; príloha č. 1 položka 39; meranie príloha č. 3 časť B položka 39,

01.07.2002

aa) finišery na vozovky (vybavené lištou s vysokou zhutňovacou účinnosťou); príloha č. 1 položka 41; meranie príloha č. 3 časť B položka 41,

01.07.2002

bb) zariadenia na pilótovacie práce; príloha č. 1 položka 42; meranie príloha č. 3 časť B položka 42,

01.07.2002

cc) ukladače potrubia; príloha č. 1 položka 43; meranie príloha č. 3 časť B položka 43,

01.07.2002

dd) pásové vozidlá na úpravu snehu (rolby); príloha č. 1 položka 44; meranie príloha č. 3 časť B položka 44,

01.07.2002

ee) výkonové generátory (≥ 400 kW); príloha č. 1 položka 45; meranie príloha č. 3 časť B položka 45,

01.07.2002

ff) zametacie stroje; príloha č. 1 položka 46; meranie príloha č. 3 časť B položka 46,

01.07.2002

gg) vozidlá na zber odpadkov; príloha č. 1 položka 47; meranie príloha č. 3 časť B položka 47,

01.07.2002

hh) stroje na frézovanie vozoviek; príloha č. 1 položka 48; meranie príloha č. 3 časť B položka 48,

01.07.2002

ii) rozrývače; príloha č. 1 položka 49; meranie príloha č. 3 časť B položka 49,

01.07.2002

jj) drviče (štiepkovacie stroje); príloha č. 1 položka 50; meranie príloha č. 3 časť B položka 50,

01.07.2002

kk) snehové frézy (samojazdné okrem prípojných zariadení); príloha č. 1 položka 51; meranie príloha č. 3 časť B položka 51,

01.07.2002

ll) nasávacie vozidlá; príloha č. 1 položka 52; meranie príloha č. 3 časť B položka 52,

01.07.2002

mm) ryhovače; príloha č. 1 položka 54; meranie príloha č. 3 časť B položka 54,

01.07.2002

nn) automiešače; príloha č. 1 položka 55; meranie príloha č. 3 časť B položka 55,

01.07.2002

oo) čerpacie agregáty (nie na použitie pod vodou); príloha č. 1 položka 56; meranie príloha č. 3 časť B položka 56.

01.07.2002

§ 10

01.07.2002

Postupy posudzovania zhody

01.07.2002

(1) Pred uvedením zariadenia uvedeného v § 8 na trh musí výrobca alebo splnomocnenec podrobiť každý typ zariadenia jednému z nasledujúcich postupov posudzovania zhody:

01.07.2002

a) vnútornej kontrole výroby s posudzovaním dokumentácie a periodickou kontrolou uvedenej v prílohe č. 6 alebo

01.07.2002

b) postupu overovania jednotlivého zariadenia uvedenému v prílohe č. 7, alebo

01.07.2002

c) postupu úplného zabezpečovania kvality uvedenému v prílohe č. 8.

01.07.2002

(2) Pred uvedením zariadenia uvedeného v § 9 na trh musí výrobca alebo splnomocnenec podrobiť každý typ zariadenia postupu vnútornej kontroly výroby, ktorý je uvedený v prílohe č. 5.

01.07.2002

§ 11

01.07.2002

Autorizované osoby

01.07.2002

(1) Autorizované osoby okrem požiadaviek podľa § 11 ods. 3 zákona spĺňajú aj minimálne požiadavky na autorizovanú osobu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9.

01.07.200224.01.2006

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") informuje Komisiu Európskych spoločenstiev a ostatné členské štáty Európskych spoločenstiev o autorizovaných osobách, ktoré autorizoval, spolu so špecifickými úlohami a postupmi skúšania, na ktorých výkon boli tieto osoby autorizované, a ich identifikačnými číslami, ktoré im predtým udelila Komisia Európskych spoločenstiev.

01.07.2002

§ 12

01.07.2002

Zber údajov o emisiách hluku zariadení

01.07.200224.01.2006

(1) Výrobca alebo splnomocnenec zasiela kópiu vyhlásenia o zhode o každom type zariadenia uvedenom na trh na úrad.

01.07.2002

(2) Úrad sústreďuje údaje podľa odseku 1 o všetkých zariadeniach.

01.07.2002

(3) Úrad uverejňuje zbierané informácie o hluku pravidelne raz ročne. Publikovanie údajov obsahuje o každom type zariadenia najmenej tieto informácie:

01.07.2002

a) príkon zariadenia alebo akýkoľvek iný parameter majúci vzťah k hluku,

01.07.2002

b) nameranú hladinu akustického výkonu,

01.07.2002

c) garantovanú hladinu akustického výkonu,

01.07.2002

d) opis zariadenia,

01.07.2002

e) výrobcu alebo obchodnú značku,

01.07.2002

f) číslo modelu, meno.


01.07.2002

§ 13

01.07.2002

Záverečné ustanovenia

01.07.2002

Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3)

01.07.2002

§ 14

01.07.2002

Účinnosť

01.07.2002

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.07.2002

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

OPIS ZARIADENÍ

01.07.2002

1. Zdvižné pracovné plošiny so spaľovacími motormi

01.07.2002

Zariadenie pozostávajúce minimálne z pracovnej plošiny, výložníka a podvozka. Pracovná plošina je plošina ohradená zábradlím alebo kôš, ktoré sa môžu so záťažou premiestňovať do požadovanej pracovnej pozície. Výložník je pripojený k podvozku a podopiera pracovnú plošinu; umožňuje presun pracovnej plošiny do požadovanej pozície.

01.07.2002

2. Krovinorez

01.07.2002

Prenosná, ručne ovládaná jednotka poháňaná spaľovacím motorom, vybavená rotujúcou čepeľou vyrobenou z kovu alebo z plastu, určená na rezanie buriny, krovia, malých stromov a podobnej vegetácie. Rezací nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou.

01.07.2002

3. Stavebný výťah na prepravu materiálu

01.07.2002

Dočasne inštalovaný stavebný výťah s pohonom určený na použitie osobami, ktoré majú oprávnenie vstupovať na stavenisko a do technických zariadení stavieb, slúžiaci na

01.07.2002

a) obsluhu určitých nakladacích miest, pričom je vybavený plošinou, ktorá

01.07.2002

1. je zostrojená iba na prepravu materiálu,

01.07.2002

2. umožňuje prístup osôb počas nakladania a vykladania,

01.07.2002

3. umožňuje prístup a jazdu oprávneným osobám počas výstavby, demontáže a údržby,

01.07.2002

4. je riadená,

01.07.2002

5. pohybuje sa zvisle alebo po vedení, ktoré sa od zvislého smeru neodchyľuje o viac ako 15o,

01.07.2002

6. je nesená alebo pridržiavaná oceľovým lanom, pohybovou skrutkou a maticou, ozubeným hrebeňom a pastorkom, hydraulickým valcom (priamo alebo nepriamo) alebo zdvíhacím kĺbovým mechanizmom,

01.07.2002

7. má nosný stožiar, ktorý podopiera alebo môže podopierať osobitná konštrukcia,

01.07.2002

b) obsluhu jedného horného nakladacieho miesta alebo pracovného podlažia nachádzajúceho sa na konci vedenia (napríklad na streche) a je vybavený nosičom bremena,

01.07.2002

1. ktorý je určený iba na prepravu materiálu,

01.07.2002

2. ktorý je konštruovaný tak, aby naň nebolo potrebné pri nakladaní alebo vykladaní alebo pri údržbe, výstavbe alebo demontáži vstupovať,

01.07.2002

3. na ktorý nesmú vstupovať osoby,

01.07.2002

4. ktorý je riadený,

01.07.2002

5. ktorý je konštruovaný na pohyb po vedení, ktoré sa od zvislého smeru odchyľuje najmenej o 30o, ktoré však môže byť nainštalované v akomkoľvek ľubovoľnom uhle,

01.07.2002

6. ktorý drží oceľové lano,

01.07.2002

7. ktorý je ovládaný tlačidlovými ovládačmi,

01.07.2002

8. ktorý nemá protizávažie,

01.07.2002

9. ktorého nosnosť nepresahuje 300 kg,

01.07.2002

10. ktorého rýchlosť nepresahuje 1 m/s,

01.07.2002

11. ktorého vedenie je podoprené osobitnou konštrukciou.

01.07.2002

4. Pásová píla na stavenisko

01.07.2002

Stroj s ručným podávaním, s pohonom, s hmotnosťou menšou ako 200 kg, vybavený jedným pílovým listom v tvare uzavretého spojitého pásu namontovaného a vedeného medzi dvoma alebo viacerými kladkami.

01.07.2002

5. Kotúčová píla na stavenisko

01.07.2002

Stroj s ručným podávaním s hmotnosťou menšou ako 200 kg, vybavený jedným kruhovým pílovým kotúčom s priemerom 350 až 500 mm, ktorý zaujíma v priebehu rezania stálu polohu a ktorý je ďalej vybavený horizontálnym stolom, ktorý je počas prevádzky celý alebo čiastočne v stálej polohe. Pílový kotúč je počas prevádzky pripevnený k horizontálnemu nevýkyvnému hriadeľu, ktorého poloha sa v priebehu obrábania nemení. Stroj môže mať akúkoľvek z nasledujúcich vlastností:

01.07.2002

a) možnosť meniť výšku pílového kotúča nad stolom,

01.07.2002

b) rám stroja pod stolom môže byť otvorený alebo uzavretý,

01.07.2002

c) stroj môže byť vybavený prídavným, ručne obsluhovaným posuvným stolom (nie však priamo pri pílovom kotúči).

01.07.2002

6. Reťazová píla prenosná

01.07.2002

Nástroj s pohonom konštruovaný na rezanie dreva pílovou reťazou a pozostávajúci z integrovaného celku skladajúceho sa z rukoväte, pohonnej časti a rezacej časti, konštruovaný na dvojručné ovládanie.

01.07.2002

7. Kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo

01.07.2002

Vozidlo, ktoré môže pracovať ako vysokotlakový preplachovač alebo ako nasávacie vozidlo. Pozri vysokotlakový preplachovač a nasávacie vozidlo.

01.07.2002

8. Zhutňovací stroj

01.07.2002

Stroj, ktorý zhutňuje materiály, napríklad vrstvy kameniva, povrch pôdy alebo asfaltu, valcovaním, ubíjaním alebo vibráciami pracovného nástroja. Tento stroj môže byť samojazdný, prívesný, vedený alebo návesný. Zhutňovacie stroje sa delia na

01.07.2002

a) riadené valce, ktorými sú samojazdné zhutňovacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovými telesami (bubnami) alebo pneumatikami, pri ktorých je stanovište vodiča súčasťou stroja,

01.07.2002

b) vedené valce, ktorými sú samojazdné zhutňovacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovými telesami (bubnami) alebo pneumatikami, ktorých ovládacie zariadenie na pojazd, riadenie smeru pojazdu, brzdenie a vibrovanie je usporiadané tak, že stroj je riadený sprevádzajúcim operátorom alebo diaľkovo,

01.07.2002

c) prívesné valce, ktorými sú zhutňovacie stroje s jedným alebo viacerými kovovými valcovými telesami (bubnami) alebo pneumatikami, ktoré nemajú nezávislý pohonný systém, pričom stanovište obsluhy sa nachádza na ťažnej jednotke,

01.07.2002

d) vibračné platne a vibračné ubíjačky, ktorými sú zhutňovacie stroje väčšinou s plochými platňami konštruovanými tak, že môžu vibrovať; pri prevádzke ich ovláda obsluha alebo tento stroj tvorí prídavné pracovné zariadenie iného stroja, ktorý ho nesie,

01.07.2002

e) výbušné ubíjačky, ktorými sú zhutňovacie stroje väčšinou s plochými platňami ako zhutňovacím nástrojom, ktorý je konštruovaný na pohyb prednostne vo zvislom smere tlakom výbuchu. Obsluhu pri prevádzke zabezpečuje sprevádzajúci operátor.

01.07.2002

9. Kompresor

01.07.2002

Akýkoľvek stroj určený na používanie s vymeniteľným príslušenstvom, ktorý stláča vzduch, plyny alebo pary na tlak vyšší, ako je vstupný tlak. Kompresor pozostáva z vlastného telesa kompresora, hlavného pohonu a z akéhokoľvek dodaného dielca alebo zariadenia, ktoré je potrebné pre bezpečnú prevádzku kompresora.

01.07.2002

Za kompresory sa nepovažujú nasledujúce kategórie zariadení:

01.07.2002

a) ventilátory, t. j. zariadenia vytvárajúce cirkuláciu vzduchu pri pretlaku najviac 110 000 pascalov,

01.07.2002

b) vákuové vývevy, t. j. zariadenia alebo spotrebiče vyčerpávajúce vzduch z uzavretého priestoru pri tlaku neprevyšujúcom atmosférický tlak,

01.07.2002

c) plynové turbíny.

01.07.2002

10. Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá

01.07.2002

Drviče betónu a zbíjacie kladivá s pohonom (akéhokoľvek druhu) používané na vykonávanie prác v stavebníctve a na stavenisku.

01.07.2002

11. Miešač betónovej zmesi a malty

01.07.2002

Stroj na prípravu betónovej zmesi alebo malty s využitím akéhokoľvek spôsobu plnenia, miešania a vyprázdňovania. Môže pracovať prerušovane alebo nepretržite. Miešač betónovej zmesi na automobilovom podvozku sa nazýva automiešač (pozri položku 55).

01.07.2002

12. Stavebný vrátok

01.07.2002

Dočasne inštalované zdvíhacie zariadenie s pohonom, ktoré je vybavené mechanizmom na zdvíhanie a spúšťanie zavesených bremien.

01.07.2002

13. Dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty

01.07.2002

Agregátové jednotky dopravujúce a nahadzujúce betónovú zmes alebo maltu s miešacím zariadením alebo bez neho, ktoré dopravujú tento materiál na miesto určenia potrubím, rozvádzacím zariadením alebo rozvádzacím výložníkom. Doprava materiálu sa vykonáva na

01.07.2002

a) betónovú zmes mechanicky, piestovým alebo rotačným čerpadlom,

01.07.2002

b) maltu mechanicky piestovým, vretenovým, hadicovým a rotačným čerpadlom alebo pneumaticky kompresorom, ktorý je prípadne vybavený vzdušníkom.

01.07.2002

Tieto stroje môžu byť namontované na nákladných vozidlách, prívesoch alebo na špeciálnych vozidlách.

01.07.2002

14. Pásový dopravník

01.07.2002

Dočasne inštalovaný stroj vhodný na prepravu materiálu pomocou pohyblivého pásu.

01.07.2002

15. Chladiace zariadenie na vozidlách

01.07.2002

Zariadenie na chladenie nákladného priestoru vozidiel kategórií N2, N3, O3 a O4, ako sú definované v smernici EÚ č. 70/156/EEC.

01.07.2002

Chladiaca jednotka môže mať vlastný pohon tvoriaci jej integrálnu časť, môže ju poháňať samostatná pohonná jednotka pripevnená ku karosérii vozidla, ďalej motor vozidla alebo samostatný alebo pomocný zdroj energie.

01.07.2002

16. Dozér (zhŕňač)

01.07.2002

Samojazdný kolesový alebo pásový stroj používaný na vyvinutie tlakovej alebo ťažnej sily prostredníctvom namontovaného pracovného zariadenia.

01.07.2002

17. Vrtná súprava

01.07.2002

Stroj, ktorý sa používa na vyvŕtanie dier na staveniskách prostredníctvom

01.07.2002

a) vŕtania s príklepom,

01.07.2002

b) rotačného vŕtania,

01.07.2002

c) rotačného vŕtania s príklepom.

01.07.2002

Vrtné súpravy sú počas vŕtania stacionárne. Môžu sa premiestňovať z jedného pracovného stanovišťa na druhé vlastným pohonom. Za samojazdné vrtné súpravy sa považujú tie súpravy, ktoré sú namontované na nákladných vozidlách, kolesových podvozkoch, traktoroch, pásových podvozkoch a na podstavcoch premiestňovaných šmykom (ťahaných navijakom). Ak sú vrtné súpravy namontované na nákladných vozidlách, traktoroch a ťahačoch alebo na kolesových podvozkoch, možno ich prepravovať po verejných komunikáciách pri vyšších rýchlostiach.

01.07.2002

18. Damper (vyklápač)

01.07.2002

Samojazdný stroj na kolesovom alebo pásovom podvozku s otvorenou korbou, ktorý alebo dopravuje, vyklápa, alebo rozprestiera materiál. Dampery môžu byť vybavené vlastným nakladacím zariadením.

01.07.2002

19. Zariadenie na plnenie alebo vyprázdňovanie vozidiel so zásobníkmi alebo s cisternami

01.07.2002

Zariadenie s pohonom, ktoré sa pristavuje k vozidlám so zásobníkmi alebo s cisternami na naplnenie alebo vyprázdnenie kvapalného alebo sypkého materiálu pomocou čerpadiel alebo podobných zariadení.

01.07.2002

20. Rýpadlo ovládané hydraulicky alebo lanom

01.07.2002

Samojazdný stroj s pásovým alebo kolesovým podvozkom, ktorý je vybavený nadstavbou schopnou otáčania a ktorý vyklápa materiál pomocou korčekovej lopaty spojenej s výložníkom a ramenom alebo s teleskopickým výložníkom bez pohybu podvozka počas ktoréhokoľvek pracovného cyklu stroja.

01.07.2002

21. Rýpadlo-nakladač

01.07.2002

Samojazdný stroj s kolesovým alebo pásovým podvozkom, ktorý je konštruovaný na montáž nakladacieho zariadenia v prednej časti a rýpadlového zariadenia v zadnej časti. Ak sa tento stroj používa ako rýpadlo, toto zariadenie ťaží za normálnych okolností pod úrovňou stanovišta stroja pri pohybe korčekovej lopaty smerom k sebe. Korčeková lopata zdvíha, prenáša a vysýpa materiál a stroj sa pritom nepohybuje. Ak sa tento stroj používa v nakladacom režime, stroj nakladá alebo ťaží materiál pohybom vpred a materiál zdvíha, prenáša a vysýpa.

01.07.2002

22. Kontajner na recykláciu skla

01.07.2002

Kontajner vyrobený z akéhokoľvek materiálu, ktorý sa používa na zber prázdnych fliaš. Je vybavený aspoň jedným otvorom na vhadzovanie fliaš a ďalším otvorom na vyprázdňovanie kontajnera.

01.07.2002

23. Grader (zrovnávač)

01.07.2002

Samojazdný stroj s kolesovým alebo pásovým podvozkom a s nastaviteľnou radlicou umiestnenou medzi prednou a zadnou nápravou, ktorý podľa potreby odrezáva, odstraňuje a rozhŕňa materiál.

01.07.2002

24. Vyžínač trávnika/začisťovač okrajov trávnika

01.07.2002

Prenosné ručné náradie poháňané spaľovacím motorom, vybavené ohybným lankom, strunou alebo podobným nekovovým ohybným rezacím prvkom ako otáčajúcim sa rezacím nástrojom, určené na vyžínanie buriny, trávnika a podobnej jemnej vegetácie. Rezací nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej (vyžínač trávnika) so zemou alebo kolmej (začisťovač okrajov trávnika) na zem.

01.07.2002

25. Nožnice na živé ploty

01.07.2002

Ručné náradie s vlastným pohonom, ktoré je konštruované na obsluhu jedným človekom na strihanie živých plotov a kríkov pomocou jedného alebo viacerých rovinných nožov s priamočiarym vratným pohybom.

01.07.2002

26. Vysokotlakový preplachovač

01.07.2002

Vozidlo vybavené zariadením na čistenie kanalizácie a podobných inštalácií pomocou vysokotlakového prúdu vody. Zariadenie možno pripevniť na vhodný pojazdný podvozok alebo vstavať do vlastného podvozka. Zariadenie možno pevne pripojiť alebo môže byť demontovateľné ako výmenná nadstavba.

01.07.2002

27. Vysokotlakový vodný čistiaci stroj

01.07.2002

Stroj s dýzami alebo inými otvormi na zvýšenie rýchlosti prúdu vody, ktorý umožňuje, aby voda vrátane prípadných prísad prúdila voľným prúdom. Všeobecne vysokotlakový vodný čistiaci stroj pozostáva z pohonu, tlakového generátora, hadíc, rozstrekovacieho zariadenia, bezpečnostného zariadenia, ovládania a meracieho prístroja. Vysokotlakový vodný čistiaci stroj môže byť mobilný alebo stacionárny:

01.07.2002

a) mobilné vysokotlakové čistiace stroje sú pohyblivé, premiestniteľné stroje, ktoré sú konštruované na použitie na rôznych miestach a z tohto dôvodu sú všeobecne vybavené vlastným podvozkom alebo sú namontované na vozidle; všetky potrebné prívody sú ohybné a ľahko odpojiteľné,

01.07.2002

b) stacionárne vysokotlakové čistiace stroje sú konštruované na použitie na jednom mieste na dlhý čas, ale schopné premiestnenia na iné miesto pomocou vhodného zariadenia. Obvykle sú pripojené k lyžinám alebo rámu a vybavené odpojiteľnými prívodmi.

01.07.2002

28. Hydraulické kladivo

01.07.2002

Zariadenie, ktoré využíva hydraulický zdroj energie nosiča (niekedy pomocou tlaku plynu) na zrýchlenie piesta, ktorý potom naráža na nástroj, rázová vlna vyvolaná týmto kinetickým dejom sa prenáša z nástroja do materiálu a spôsobuje tak deštrukciu materiálu. Hydraulické kladivá potrebujú na svoju činnosť zdroj tlakovej kvapaliny. Celé zariadenie nosič/kladivo je ovládané obsluhou obyčajne sediacou v kabíne.

01.07.2002

29. Hydraulický tlakový zdroj

01.07.2002

Akýkoľvek stroj na použitie s vymeniteľným zariadením, ktorý stláča kvapalinu na vyšší tlak, ako je vstupný tlak. Znamená to zostavu hnacieho stroja, čerpadla so zásobníkom alebo bez zásobníka a príslušenstvo (ovládače, poistný ventil).

01.07.2002

30. Fréza na špáry

01.07.2002

Mobilný stroj určený na výrobu spojov v betóne, asfalte a podobných cestných povrchoch. Rezným nástrojom je vysokootáčkový kotúč. Pohyb stroja dopredu môže byť

01.07.2002

a) ručný,

01.07.2002

b) ručný s mechanickou podporou,

01.07.2002

c) so strojovým pohonom.

01.07.2002

31. Zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením

01.07.2002

Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom s oceľovými kolesami (bubnami), ku ktorému je vpredu pripojené nakladacie zariadenie s lopatou a ktorý je určený predovšetkým na zhutňovanie, premiestňovanie, rozhŕňanie a nakladanie pôdy, odpadového materiálu a odpadkov na skládkach.

01.07.2002

32. Kosačka na trávu

01.07.2002

Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezací nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej so zemou a ktorý používa zem na určenie výšky rezu prostredníctvom kolies, vzduchových vankúšov alebo lyžín atď. a ktorý využíva motor alebo elektrický motor ako zdroj energie. Rezacie nástroje sú:

01.07.2002

a) pevné rezacie nástroje alebo

01.07.2002

b) nekovové lanká alebo nekovové rezacie nástroje voľne rotujúce okolo zvislej osi, každý s kinetickou energiou väčšou ako 10 J; kinetická energia je určená použitím EN 786:1997, príloha B.

01.07.2002

Taktiež stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným zariadením na kosenie trávy, kde rezací nástroj rotuje okolo vodorovnej osi a vykonáva funkciu kosenia pomocou pevnej žacej lišty alebo noža (valcová kosačka).

01.07.2002

33. Rezačka trávy/orezávačka okrajov trávy

01.07.2002

Elektricky poháňaný stroj na kosenie trávy ručný, alebo za ktorým sa kráča, s reznou časťou z nekovového lanka alebo s rezacími nástrojmi voľne rotujúcimi okolo zvislej osi, každý s kinetickou energiou najviac 10 J, určený na kosenie trávy alebo podobnej jemnej vegetácie. Rezací nástroj pracuje v rovine približne rovnobežnej (rezačka trávy) so zemou alebo kolmej (orezávačka okrajov trávy) na zem. Kinetická energia je určená použitím STN EN 786 prílohy B.

01.07.2002

34. Odfukovač lístia

01.07.2002

Stroj s pohonom vhodný na čistenie trávnikov, chodníkov, ciest, ulíc atď. od listov a iných materiálov prostredníctvom vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu. Môže byť prenosný (ručný) alebo neprenosný, ale mobilný.

01.07.2002

35. Zberač lístia

01.07.2002

Stroj s pohonom vhodný na zber listov a iných odpadkov využitím nasávacieho prístroja pozostávajúceho zo zdroja energie, ktorý vytvára vákuum vnútri stroja, nasávacieho nadstavca a nádoby na zozbieraný materiál. Môže byť prenosný (ručný) alebo neprenosný, ale mobilný.

01.07.2002

36. Zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom

01.07.2002

Kolesový zdvižný vozík poháňaný spaľovacím motorom s protizávažím a zdvíhacím zariadením (nosný stĺp, teleskopický rám alebo kĺbové ramená). Ide

01.07.2002

a) o terénne vozíky (kolesové vozíky s protizávažím určené v prvom rade na prevádzku na neupravenom prírodnom teréne a na porušenom teréne, napríklad na staveniskách),

01.07.2002

b) o iné zdvižné vozíky s protizávažím okrem tých zdvižných vozíkov s protizávažím, ktoré sú konkrétne zostrojené na manipuláciu so zásobníkmi.

01.07.2002

37. Nakladač

01.07.2002

Samojazdný stroj s kolesovým alebo pásovým podvozkom, ktorého súčasťou je vpredu namontované upevňovacie zariadenie lopaty, ktorý nakladá a ťaží materiál pomocou pohybu dopredu a slúži na zdvíhanie, prenášanie a vysýpanie materiálu.

01.07.2002

38. Pojazdný žeriav

01.07.2002

Samojazdný výložníkový žeriav, ktorý sa môže pohybovať s bremenom alebo bez bremena bez toho, že by na to potreboval upravenú dráhu, a ktorého hmotnosť zaisťuje jeho stabilitu. Žeriav pracuje na pneumatikách, pásoch alebo iných pojazdných mechanizmoch. Na stacionárnom stanovišti môže byť podopieraný výsuvnými podperami alebo iným príslušenstvom zvyšujúcim jeho stabilitu. Nadstavba pojazdného žeriava môže byť plne otočná alebo s obmedzeným otáčaním, alebo neotočná. Žeriav je bežne vybavený jedným alebo viacerými zdvíhacími mechanizmami a/alebo hydraulickými valcami na zdvíhanie a spúšťanie výložníka a bremena. Pojazdné žeriavy sú vybavené teleskopickým, článkovým alebo priehradovým výložníkom alebo výložníkom, ktorý je ich kombináciou, konštruovaným tak, aby umožňoval ľahké spúšťanie dolu. Bremeno môže byť na výložníku zavesené pomocou kladky s hákom alebo iného zvláštneho príslušenstva na zdvíhanie bremien.

01.07.2002

39. Pojazdný kontajner na odpadky

01.07.2002

Vhodne zostrojený kontajner vybavený kolesami, ktorý je určený na dočasné uskladnenie odpadu a ktorý je vybavený vekom.

01.07.2002

40. Motorový kultivátor

01.07.2002

Samojazdný stroj konštruovaný tak, aby bol ovládaný pešou obsluhou:

01.07.2002

a) s nosným kolesom alebo bez neho, ktorého pracovná časť pôsobí ako kypriace nástroje a súčasne pritom zaisťuje pohyb vpred (motorový kultivátor), a

01.07.2002

b) pohybujúci sa vpred pomocou jedného alebo viacerých kolies, ktoré sú poháňané priamo motorom a vybavené kypriacimi nástrojmi (motorový kultivátor s kolesovým pohonom).

01.07.2002

41. Finišer na vozovky

01.07.2002

Pojazdný stroj na stavbu vozoviek používaný na pokrývanie povrchu vozoviek stavebným materiálom, ako sú živičné a betónové zmesi a štrk. Finišer na vozovky môže byť vybavený lištou s vysokou zhutňovacou účinnosťou.

01.07.2002

42. Zariadenia na pilótovacie práce

01.07.2002

Zariadenie na zarážanie alebo vyťahovanie pilót (napríklad baranidlá, vyťahovače, vibrátory) alebo zariadenie na statické zarážanie a vyťahovanie pilót, ktoré tvorí zostava strojov a dielcov používaných na zarážanie a vyťahovanie pilót a ktoré zahŕňa

01.07.2002

a) baranidlovú súpravu na pilóty, ktorá sa skladá z nosného stroja (na pásovom alebo kolesovom podvozku, na koľajniciach alebo plávajúcich podporách) ovládacieho alebo ovládacieho a vodiaceho systému,

01.07.2002

b) príslušenstvo, ako je napríklad hlavica baranidla, kryt baranidla, plechové dosky, zavádzací mechanizmus, upínací mechanizmus, zariadenie na manipuláciu s pilótami, vedenie pilót, akustické kryty a absorbéry rázov a vibrácií, zdrojové sústroje, generátory a výťah alebo pohyblivá plošina pre obsluhu.

01.07.2002

43. Ukladač potrubia

01.07.2002

Samojazdný stroj s pásovým alebo kolesovým podvozkom špeciálne konštruovaný na manipuláciu s potrubím a jeho ukladanie a na dopravu potrubného vybavenia. Tento stroj je konštruovaný obdobne ako traktor, má však špeciálne konštruované diely, ako je podvozok, hlavný rám stroja, protizávažie, výložník a zdvíhací mechanizmus a vertikálne sa sklápajúci bočný výložník.

01.07.2002

44. Pásové vozidlo na úpravu snehu (rolba)

01.07.2002

Samojazdné pásové vozidlo používané na odťahovanie alebo odtláčanie snehu alebo ľadu pomocou namontovaného príslušenstva.

01.07.2002

45. Výkonový generátor

01.07.2002

Akékoľvek zariadenie zahŕňajúce spaľovací motor poháňajúci rotačný elektrický generátor, ktorý nepretržite vyrába a dodáva elektrickú energiu.

01.07.2002

46. Zametací stroj

01.07.2002

Zametací stroj vybavený zariadením na zhrnutie odpadu do cesty nasávacieho prúdu vzduchu, ktorý potom pneumaticky vysokou rýchlosťou prúdom vzduchu alebo mechanickým zberným systémom dopraví odpadový materiál do násypky zásobníka. Zhŕňacie a zberacie zariadenie možno namontovať na vhodný podvozok nákladného vozidla alebo zabudovať do vlastného podvozka. Zariadenie môže byť pevne vstavané alebo odnímateľné ako pri systémoch s odnímateľnou nadstavbou.

01.07.2002

47. Vozidlo na zber odpadkov

01.07.2002

Vozidlo zostrojené na zber a prepravu domáceho a iného hromadného odpadu, ktorý sa nakladá pomocou kontajnerov (popolníc) alebo ručne. Vozidlo môže byť vybavené mechanizmom na zhutňovanie odpadu. Vozidlo na zber odpadkov pozostáva z podvozka s kabínou, na ktorom je namontované vlastné pracovné zariadenie; môže byť taktiež vybavené zariadením na zdvíhanie kontajnerov.

01.07.2002

48. Stroj na frézovanie vozoviek

01.07.2002

Mobilný stroj používaný na odstraňovanie materiálu zo spevneného povrchu pomocou poháňaného valcového telesa (bubna), ku ktorého povrchu sú pripevnené frézovacie nože; frézovacie bubny sa pri rezaní otáčajú.

01.07.2002

49. Rozrývač

01.07.2002

Stroj s pohonom ručne ovládaný zozadu alebo riadený sediacou obsluhou, ktorý na nastavenie hĺbky rezu využíva povrch zeme a ktorý je vybavený zariadením na prerezávanie alebo rozrušovanie povrchu trávnika v záhradách, parkoch a na podobných plochách.

01.07.2002

50. Drvič (štiepkovací stroj)

01.07.2002

Stroj s pohonom konštruovaný na stacionárne použitie, ktorého súčasťou je jedno alebo viac rezacích zariadení na drvenie väčšieho organického materiálu na menšie kúsky. Všeobecne sa skladá z podávacieho otvoru, slúžiaceho na podávanie materiálu (ktorý môže byť prípadne pridržiavaný prípravkom alebo aj nie) do stroja, rezacieho zariadenia, ktoré reže materiál ľubovoľným spôsobom (rezaním, štiepkovaním, drvením alebo inou metódou), a z výsypky slúžiacej na odvádzanie rozdrveného materiálu. K drviču možno pripojiť zberacie zariadenie.

01.07.2002

51. Snehová fréza

01.07.2002

Stroj, pomocou ktorého sa odstraňuje sneh z miest dopravnej prevádzky pomocou rotačného zariadenia, pričom sa sneh uvedie do pohybu a vymrští sa ventilačným zariadením.

01.07.2002

52. Nasávacie vozidlo

01.07.2002

Vozidlo vybavené zariadením na odsávanie vody, blata, kalu a podobných materiálov z kanalizácie a podobných inštalácií pomocou podtlaku. Zariadenie môže byť namontované na vhodný podvozok nákladného vozidla alebo vstavané do vlastného podvozka s nadstavbou. Zariadenie môže byť stacionárne alebo demontovateľné ako pri systémoch s odnímateľnou nadstavbou.

01.07.2002

53. Vežový žeriav

01.07.2002

Vežový výložníkový žeriav, ktorého výložník je namontovaný na vrchu veže, ktorá pri pracovnom použití žeriavu stojí čo najviac vo zvislej polohe. Toto motoricky poháňané zariadenie je vybavené prostriedkami na zdvíhanie a spúšťanie bremien a na dopravu týchto bremien zmenou polomeru vyloženia, otáčaním alebo pojazdom celého žeriava. Niektoré žeriavy vykonávajú iba niektoré z týchto pohybov. Žeriavy môžu byť namontované na pevné stanovište alebo môžu byť vybavené na pojazd alebo na šplhanie.

01.07.2002

54. Ryhovač

01.07.2002

Samojazdný stroj s pásovým alebo kolesovým podvozkom riadený z chodníka alebo vedený sediacou obsluhou, ktorý má vpredu alebo vzadu namontovaný pákový mechanizmus a hĺbiaci pracovný nástroj, konštruovaný predovšetkým na kontinuálne hĺbenie rýh rovnomerným pohybom stroja.

01.07.2002

55. Automiešač

01.07.2002

Vozidlo vybavené bubnom na dopravu vopred namiešanej betónovej zmesi z betonárne na miesto použitia; bubon sa môže počas prepravy otáčať alebo môže byť v pokoji. Bubon sa vyprázdňuje na mieste použitia betónovej zmesi pomocou otáčania, je poháňaný motorom vozidla alebo má vlastný prídavný motor.

01.07.2002

56. Čerpací agregát

01.07.2002

Stroj pozostávajúci zo samotného vodného čerpadla a pohonného systému. Vodným čerpadlom sa rozumie stroj na čerpanie vody z nižšej energetickej hladiny na vyššiu.

01.07.2002

57. Zvárací generátor

01.07.2002

Akékoľvek rotačné zariadenie, ktoré vyrába zvárací prúd.

01.07.2002

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

VYHLÁSENIE O ZHODE

01.07.2002

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať nasledujúce údaje:

01.07.2002

a) meno a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca,

01.07.2002

b) meno a adresu osoby, ktorá uchováva dokumentáciu,

01.07.2002

c) opis zariadenia,

01.07.2002

d) použitý postup posudzovania zhody, a ak je to aktuálne, meno a adresu autorizovanej osoby,

01.07.2002

e) nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ,

01.07.2002

f) garantovanú hladinu akustického výkonu pre príslušné zariadenie,

01.07.2002

g) odkaz na toto nariadenie,

01.07.2002

h) vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia,

01.07.2002

i) ak je to aktuálne, vyhlásenie o zhode a odkaz na ostatné použité nariadenia,

01.07.2002

j) miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,

01.07.2002

k) údaje o osobe oprávnenej na podpis právne záväzného vyhlásenia výrobcu alebo splnomocnenca.

01.07.2002

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

METÓDA MERANIA VZDUCHOM PRENÁŠANÉHO HLUKU EMITOVANÉHO ZARIADENIAMI POUŽÍVANÝMI VO VONKAJŠOM PRIESTORE

01.07.2002

Táto príloha uvádza metódy merania vzduchom prenášaného hluku, ktoré sa musia použiť na určenie hladín akustického výkonu zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie s ohľadom na postupy posudzovania zhody podľa tohto nariadenia.

01.07.2002

Časť A pre každý typ zariadenia podľa § 1 ods. 2 uvádza

01.07.2002

a) základné normy o emisii hluku,

01.07.2002

b) všeobecné dodatky k týmto základným normám o emisii hluku

01.07.2002

na meranie hladiny akustického tlaku na meracej ploche obklopujúcej zdroj a na výpočet hladiny akustického výkonu vyžarovaného zdrojom.

01.07.2002

Časť B pre každý typ zariadenia podľa § 1 ods. 2 uvádza

01.07.2002

a) odporúčanú základnú normu o emisii hluku vrátane

01.07.2002

1. odkazu na základnú normu o emisii hluku vybranú z časti A,

01.07.2002

2. skúšobného priestoru,

01.07.2002

3. hodnoty konštanty K2A,

01.07.2002

4. tvaru meracej plochy,

01.07.2002

5. počtu a polôh mikrofónov, ktoré sa majú použiť,

01.07.2002

b) prevádzkové podmienky vrátane

01.07.2002

1. odkazu na normu, ak existuje,

01.07.2002

2. požiadaviek týkajúcich sa montáže zariadenia,

01.07.2002

3. metódy na výpočet výsledných hladín akustického výkonu v prípade, že sa použijú viaceré skúšky s rôznymi prevádzkovými podmienkami,

01.07.2002

c) ďalšie informácie.

01.07.2002

Pri skúšaní špecifických typov zariadení si môže výrobca alebo jeho splnomocnenec všeobecne vybrať jednu zo základných noriem o emisii hluku z časti A a uplatniť prevádzkové podmienky z časti B na tento špecifický druh zariadenia. V prípade nejasnosti sa však odporúčaná základná norma o emisii hluku uvedená v časti B musí použiť spolu s prevádzkovými podmienkami časti B.

01.07.2002

Časť A

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

Na určenie hladiny akustického výkonu zariadenia používaného vo vonkajšom priestore definovanej v § 1 ods. 3 písm. d) sa základné normy o emisii hluku STN EN ISO 3744 a STN EN ISO 3746 všeobecne môžu použiť vzhľadom na tieto všeobecné dodatky:

01.07.2002

1. Neistota merania

01.07.2002

Neistoty merania sa neberú do úvahy v rámci postupov posudzovania zhody vo fáze návrhu zariadenia.

01.07.2002

2. Prevádzka zdroja počas skúšky

01.07.2002

2.1. Otáčky ventilátora

01.07.2002

Ak je motor zariadenia alebo jeho hydraulický systém vybavený ventilátorom, musí byť počas skúšky v chode. Otáčky ventilátora stanovené a určené výrobcom musia byť zvolené jedným z nasledujúcich postupov a musia byť uvedené v skúšobnom protokole; tieto otáčky sa potom používajú pri ďalších meraniach.

01.07.2002

a) Ventilátor pripojený priamo k motoru

01.07.2002

Ak je ventilátor poháňaný priamo motorom a/alebo hydraulickým zariadením (napríklad pomocou remeňového prevodu), musí byť počas skúšky v chode.

01.07.2002

b) Ventilátor s viacerými rýchlostnými stupňami

01.07.2002

Ak ventilátor môže pracovať pri rôznych otáčkach, skúška sa musí vykonať

01.07.2002

1. pri jeho maximálnych otáčkach alebo

01.07.2002

2. pri prvej skúške s ventilátorom v pokoji (pri nulových otáčkach) a pri druhej skúške s ventilátorom nastaveným na maximálne otáčky. Výsledná hladina akustického tlaku LpA potom musí byť vypočítaná z kombinácie výsledkov oboch skúšok použitím nasledujúceho vzťahu:

01.07.2002

LpA = 10 lg {0,3 × 100,1 LpA. 0% + 0,7 × 100,1 LpA. 100 %},

01.07.2002

kde

01.07.2002

LpA.0 % je hladina akustického tlaku určená pri nulových otáčkach ventilátora,

01.07.2002

LpA.100 % je hladina akustického tlaku určená pri maximálnych otáčkach ventilátora.

01.07.2002

c) Ventilátor s plynulo premennými otáčkami

01.07.2002

Ak ventilátor môže pracovať pri plynulo sa meniacich otáčkach, skúšky musia byť vykonané alebo podľa bodu 2.1 písm. b), alebo pri otáčkach nastavených výrobcom na najmenej 70 % hodnoty maximálnych otáčok.

01.07.2002

2.2. Skúška zariadenia bez zaťaženia

01.07.2002

Pri týchto meraniach sa musí motor a hydraulický systém zariadenia nahriať na prevádzkovú teplotu podľa prevádzkových pokynov a musia byť dodržané bezpečnostné požiadavky.

01.07.2002

Skúška sa vykonáva so zariadením v stacionárnej polohe bez prevádzky pracovného zariadenia alebo pojazdného mechanizmu. Pri tejto skúške beží motor naprázdno pri menovitých alebo vyšších otáčkach, ktoré odpovedajú užitočnému výkonu.4)

01.07.2002

Ak je stroj poháňaný generátorom alebo zo siete, musí byť frekvencia dodávaného prúdu špecifikovaná výrobcom pri stroji vybavenom indukčným motorom stabilná v rozmedzí ± 1 Hz a pri stroji vybavenom komutátorovým motorom musí byť dodávané napätie v rozmedzí ± 1 % menovitého napätia. Napájacie napätie sa meria na vidlici kábla alebo prívodu pevne spojeného so zariadením alebo na svorkovnici stroja, ak je kábel odpojiteľný. Tvar priebehu vlny prúdu dodávaného generátorom musí byť podobný tvaru vlny prúdu dodávaného zo siete.

01.07.2002

Ak je stroj poháňaný batériou, musí byť batéria úplne nabitá.

01.07.2002

Použité otáčky a príslušný užitočný výkon určuje výrobca zariadenia a musia byť uvedené v skúšobnej správe.

01.07.2002

Ak je zariadenie vybavené viacerými motormi, musia byť počas skúšok v chode súčasne. Ak to nie je možné, musia sa preskúšať všetky možné kombinácie motorov.

01.07.2002

2.3. Skúška zariadenia s vlastným pohonom pri zaťažení

01.07.2002

Pre tieto merania motor (pohonný mechanizmus) a hydraulický systém zariadenia musia byť nahriate v súlade s prevádzkovými pokynmi a musia byť dodržané bezpečnostné požiadavky. Žiadne signálne zariadenia, ako napríklad výstražný klaksón alebo výstražný signál pri spätnom chode, nesmú byť počas skúšky v prevádzke.

01.07.2002

Otáčky alebo rýchlosť zariadenia počas skúšky musia byť zaznamenané a uvedené v skúšobnom protokole.

01.07.2002

Ak je zariadenie vybavené viacerými motormi a/alebo agregátmi, musia byť počas skúšok v chode súčasne. Ak to nie je možné, musia sa preskúšať všetky možné kombinácie motora a/alebo agregátov.

01.07.2002

Pre každý typ zariadenia, ktoré sa má skúšať pri zaťažení, musia byť stanovené špecifické prevádzkové podmienky, ktoré majú čo najviac napodobňovať účinky a namáhanie vyskytujúce sa pri skutočných prevádzkových podmienkach.

01.07.2002

2.4. Skúška ručného zariadenia

01.07.2002

Pre každý typ ručného zariadenia musia byť stanovené typické prevádzkové podmienky, ktoré majú podobný účinok a spôsobujú podobné namáhanie, aké sa vyskytuje za skutočných prevádzkových podmienok.

01.07.2002

3. Výpočet hladiny akustického tlaku na meracej ploche

01.07.2002

Hladina akustického tlaku na meracej ploche musí byť stanovená najmenej trikrát. Ak sa najmenej dve z určených hodnôt nelíšia o viac ako 1 dB, ďalšie merania nebudú potrebné; v opačnom prípade treba v meraniach pokračovať, dokiaľ nebudú získané dve hodnoty, ktoré sa nelíšia o viac ako 1 dB. Hladina akustického tlaku A na meracej ploche, ktorá sa použije na výpočet hladiny akustického výkonu, je aritmetickým priemerom dvoch najvyšších hodnôt, ktoré sa navzájom nelíšia o viac ako 1 dB.

01.07.2002

4. Informácie uvádzané v protokole o meraní

01.07.2002

Hladina A akustického výkonu skúšaného zariadenia sa musí uvádzať ako údaj zaokrúhlený na najbližšie celé číslo (ak sa líši od najbližšieho menšieho čísla o menej ako 0,5 dB, uvedie sa toto najbližšie nižšie celé číslo; ak sa líši o 0,5 dB alebo viac, uvedie sa najbližšie vyššie celé číslo).

01.07.2002

Protokol musí obsahovať technické údaje na identifikáciu skúšaného zariadenia, ako aj skúšobný predpis na meranie hluku a akustické údaje.

01.07.2002

5. Polohy prídavných mikrofónov na polguľovej meracej ploche (STN EN ISO 3744)

01.07.2002

Ako doplnok k STN EN ISO 3744 bodom 7.2.1 a 7.2.2 sa môže použiť sústava ďalších 12 mikrofónov na polguľovej meracej ploche. Umiestnenie 12 polôh mikrofónov rozmiestnených na povrchu polgule s polomerom r je uvedené vo forme kartézskych pravouhlých súradníc v nasledujúcej tabuľke. Polomer r polgule musí byť rovný alebo väčší ako dvojnásobok najväčšieho rozmeru referenčného kvádra. Referenčný kváder je definovaný ako najmenší možný obdĺžnikový kváder úplne obklopujúci zariadenie (bez príslušenstva) a končiaci na odrážajúcej ploche. Polomer polgule musí byť zaokrúhlený na najbližšiu vyššiu z týchto hodnôt: 4, 10, 16 m.

01.07.2002

Počet mikrofónov (12) sa môže zmenšiť na 6, ale polohy mikrofónov 2, 4, 6, 8, 10 a 12 sa podľa požiadaviek STN EN ISO 3744 bodu 7.4.2 musia použiť v akomkoľvek prípade.

01.07.2002

Všeobecne sa má použiť usporiadanie so 6 polohami mikrofónov na polguľovej meracej ploche. Ak sú v skúšobných postupoch na meranie hluku podľa tohto nariadenia pre špecifické zariadenia uvedené iné požiadavky, musia sa použiť.

01.07.2002

Tabuľka - súradnice 12 polôh mikrofónov

01.07.2002
Poradové číslo mikrofónu x/r y/r z
1 1 0 1,5 m
2 0,7 0,7 1,5 m
3 0 1 1,5 m
4 -0,7 0,7 1,5 m
5 -1 0 1,5 m
6 -0,7 -0,7 1,5 m
7 0 -1 1,5 m
8 0,7 -0,7 1,5 m
9 0,65 0,27 0,71 r
10 -0,27 0,65 0,71 r
11 -0,65 -0,27 0,71 r
12 0,27 -0,65 0,71 r

01.07.2002

6. Korekcia na vplyv prostredia K2A

01.07.2002

Zariadenie sa musí merať na odrážajúcej rovine z betónu alebo nepórovitého asfaltu, potom korekcia na vplyv prostredia K2A sa volí K2A = 0. Ak sú v skúšobnom postupe na meranie hluku podľa tohto nariadenia uvedené iné špecifikácie, musia sa použiť.

01.07.2002

Obrázok

01.07.2002

Usporiadanie prídavných mikrofónov na polguli (polohy 12 mikrofónov)

01.07.2002

Obrázok 03-1

01.07.2002

Časť B

01.07.2002

Skúšobné predpisy pre hluk pre jednotlivé zariadenia

01.07.2002

0. ZARIADENIE, KTORÉ JE SKÚŠANÉ BEZ ZÁŤAŽE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

Odrazový povrch z betónu alebo nepórovitého asfaltu

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

a) Ak najväčší rozmer referenčného kvádra neprevyšuje 8 m:

01.07.2002

polguľa/šesť polôh mikrofónov podľa časti A bodu 5/časti A bodu 5

01.07.2002

b) Ak najväčší rozmer referenčného kvádra prevyšuje 8 m:

01.07.2002

kváder podľa STN ISO 3744 s meracou vzdialenosťou d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška bez zaťaženia

01.07.2002

Skúšky hluku musia byť vykonané podľa časti A bodu 2.2.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

1. ZDVIŽNÉ PRACOVNÉ PLOŠINY SO SPAĽOVACÍMI MOTORMI

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

2. KROVINOREZY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 10884

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 10884

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 10884 bod 5.3

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

STN ISO 10884

01.07.2002

3. STAVEBNÉ VÝŤAHY NA PREPRAVU MATERIÁLU

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

Geometrický stred motora musí byť umiestnený nad stredom polgule; výťah sa musí pohybovať bez zaťaženia a opustiť polguľu - ak treba - v smere bodu 1.

01.07.2002

4. PÁSOVÉ PÍLY PRE STAVENISKO

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 7960, príloha J s d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Podľa STN ISO 7960, príloha J [len bod J2 písm. b)]

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Podľa STN ISO 7960, príloha J

01.07.2002

5. KOTÚČOVÉ PÍLY PRE STAVENISKO

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 7960, príloha A, meracia vzdialenosť d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 7960, príloha A [len bod A2 písm. b)]

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

STN ISO 7960, príloha A

01.07.2002

6. REŤAZOVÉ PÍLY, PRENOSNÉ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 9207

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 9207

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení/Skúška bez zaťaženia

01.07.2002

Úplné zaťaženie pílením dreva/motor pri maximálnych otáčkach bez zaťaženia

01.07.2002

a) Poháňané spaľovacím motorom: STN ISO 9207 body 6.3 a 6.4

01.07.2002

b) Poháňané elektrickým motorom: skúška podľa STN ISO 9207 bodu 6.3 a skúška s motorom pri maximálnych otáčkach bez zaťaženia

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 9207 body 6.3 a 6.4

01.07.2002

Výsledná hladina akustického výkonu LWA sa vypočíta takto:

01.07.2002

LWA = 10 lg 1/2 [100,1 LW1 + 100,1 LW2],

01.07.2002

kde LW1 a LW2 sú priemerné hladiny akustického výkonu dvoch rozličných režimov prevádzky definovaných vyššie.

01.07.2002

7. KOMBINOVANÉ VYSOKOTLAKOVÉ PREPLACHOVAČE A SACIE VOZIDLÁ

01.07.2002

Ak je možné, aby boli obe časti zariadenia v chode súčasne, musí sa to urobiť podľa bodov 26 a 52. Ak nie, musia byť merané samostatne a uvádzajú sa vyššie z nameraných hodnôt.

01.07.2002

8. ZHUTŇOVACIE STROJE

01.07.2002

a) Valce bez vibrácií (statické)

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

b) Riadené vibračné valce s obsluhou

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Vibračný valec musí byť umiestnený na jednom alebo viacerých vhodných elastických materiáloch, ako je vzduchový vankúš. Tieto vzduchové vankúše musia byť vyrobené z poddajného materiálu (elastoméru alebo podobného materiálu) a musia byť nahustené na tlak zabezpečujúci, že stroj je zdvihnutý aspoň o 5 cm; účinkom rezonancie sa musí zabrániť. Rozmer vankúša musí byť taký, aby sa zabezpečila stabilita stroja pri skúške.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Stroj sa musí skúšať v stacionárnej polohe s motorom pri menovitých otáčkach (stanovených výrobcom) a s odpojeným pojazdným mechanizmom. Ubíjací mechanizmus musí byť ovládaný použitím maximálnej ubíjacej sily zodpovedajúcej kombinácii najvyššej frekvencie a najvyššej možnej amplitúdy pre tú frekvenciu, ktorú deklaruje výrobca.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

c) Vibračné platne, vibračné ubíjačky, výbušné ubíjačky a vedené vibračné valce

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN EN 500-4 rev. 1, príloha C

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN EN 500-4 rev. 1, príloha C

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

STN EN 500-4 rev. 1, príloha C

01.07.2002

9. KOMPRESORY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/šesť pozícií mikrofónov podľa časti A bodu 5/podľa časti A bodu 5

01.07.2002

alebo

01.07.2002

kváder podľa STN ISO 3744 s meracou vzdialenosťou d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Kompresory musia byť inštalované na odrazovú plochu; kompresory namontované na lyžiny musia byť umiestnené na 0,40 m vysokej podstave, ak to výrobca v podmienkach inštalácie nevyžaduje inak.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Skúšaný kompresor sa musí temperovať a prevádzkovať za stabilných podmienok, ktoré zodpovedajú nepretržitej prevádzke. Musí sa riadne udržiavať a mazať, ako je špecifikované výrobcom.

01.07.2002

Určenie hladiny akustického výkonu musí byť urobené pri úplnom zaťažení alebo pri prevádzkovom režime, ktorý je reprodukovateľný a charakterizuje najhlučnejšiu prevádzku typického použitia skúšaného stroja podľa toho, ktorý z dvoch uvedených stavov je hlučnejší.

01.07.2002

Ak by mala byť zostava celého zariadenia taká, že určité zložky, napr. vnútorné chladiče, sú namontované mimo kompresora, treba sa snažiť oddeliť hluk tvorený takýmito časťami pri skúške hluku. Oddelenie rozličných zdrojov hluku môže vyžadovať špeciálne zariadenie na útlm hluku z týchto zdrojov počas merania. Hlukové vlastnosti a opis prevádzkových podmienok takýchto častí musia byť podané samostatne v protokole o skúške.

01.07.2002

Počas skúšky sa musí plyn vypúšťaný z kompresora odvádzať potrubím zo skúšobného priestoru. Treba pritom zaistiť, aby hluk vytváraný vypúšťaným plynom bol aspoň o 10 dB nižší ako hluk nameraný vo všetkých meracích bodoch (napr. inštaláciou tlmiča).

01.07.2002

Treba pritom venovať pozornosť tomu, aby vypúšťanie vzduchu nepredstavovalo nejaký mimoriadny hluk spôsobený vírením vo vypúšťacom ventile kompresora.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

10. RUČNÉ DRVIČE BETÓNU A RUČNÉ ZBÍJACIE KLADIVÁ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/šesť pozícií mikrofónov podľa časti A bodu 5 a nasledujúcej tabuľky/podľa hmotnosti zariadenia, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

01.07.2002
Hmotnosť zariadenia m v kg Polomer polgule „z“ pre pozície mikrofónov 2, 4, 6 a 8
m < 10 2 m 0,75 m
m ≥ 10 4 m 1,50 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Všetky zariadenia sa musia skúšať vo vertikálnej polohe.

01.07.2002

Ak skúšobné zariadenie má odvod vzduchu, jeho os musí mať rovnakú vzdialenosť od dvoch polôh mikrofónov. Hluk zdroja energie nesmie ovplyvňovať meranie emisie hluku zo skúšaného zariadenia.

01.07.2002

Upevnenie zariadenia

01.07.2002

Zariadenie musí byť počas priebehu skúšky pripojené k podpernému nástroju vloženému do betónového bloku v tvare kocky umiestneného do betónovej jamy, zapustenej do zeme. Medzi zariadenie a podperný nástroj môže byť počas skúšok vložený oceľový medzikus. Tento medzikus musí tvoriť stabilnú štruktúru medzi zariadením a podperným nástrojom. Uvedené usporiadanie je zobrazené na obrázku 10.1.

01.07.2002

Vlastnosti betónového bloku

01.07.2002

Blok musí byť v tvare kocky s dĺžkou hrán 0,60 m ± 2 mm a čo najpravidelnejší; musí byť vytvorený z vystuženého betónu a starostlivo zhutneného po vrstvách do 0,20 m, aby sa zabránilo prílišnej sedimentácii.

01.07.2002

Kvalita betónu

01.07.2002

Kvalita betónu musí zodpovedať C 50/60 ENV 206.

01.07.2002

Kocka musí byť vystužená oceľovými tyčami o priemere 8 mm bez viazania, každá tyč bude nezávislá od ostatných; princíp konštrukcie je znázornený na obrázku 10.2.

01.07.2002

Podperný nástroj

01.07.2002

Nástroj musí byť ukotvený do bloku a musí pozostávať z ubíjačky s priemerom najmenej 178 mm alebo najviac 220 mm a zo stopky na upnutie nástroja zhodného s tým, ktorý sa bežne používa so skúšaným zariadením a ktorý je v zhode s STN ISO 1180, ale dostatočne dlhým na umožnenie praktickej skúšky, ktorá sa má vykonať.

01.07.2002

Musí sa urobiť vhodná úprava na spojenie uvedených dvoch častí. Nástroj musí byť upevnený v bloku tak, aby spodná časť ubíjačky bola 0,30 m od vyššej strany bloku (obrázok 10.2).

01.07.2002

Blok si musí zachovávať všetky mechanické vlastnosti, najmä v mieste, kde sa spája podperný nástroj a betón. Pred každou skúškou a po nej je potrebné sa presvedčiť, že nástroj ukotvený v betónovom bloku je s ním spojený.

01.07.2002

Umiestnenie kocky

01.07.2002

Kocka musí byť umiestnená do úplne vycementovanej jamy, prikrytá krycou doskou s plošnou hmotnosťou aspoň 100 kg/m2, ako je znázornené na obrázku 10.3 tak, aby horná plocha krycej dosky bola zahrnutá zemou. Aby sa zabránilo akémukoľvek parazitnému hluku, musí byť blok izolovaný na dne a po stranách jamy elastickými kusmi, ktorých medzný kmitočet nesmie byť vyšší ako polovica frekvencie úderov skúšaného zariadenia vyjadrenej počtom úderov za sekundu.

01.07.2002

Otvor v krycej doske, cez ktorý prechádza stopka nástroja, musí byť čo najmenší a utesnený pružným zvukotesným spojom.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Skúšané zariadenie musí byť pripevnené na podperný nástroj.

01.07.2002

Skúšané zariadenie musí byť v chode za stabilných podmienok, majúc rovnakú akustickú stabilitu ako pri bežnej funkcii.

01.07.2002

Skúšané zariadenie musí byť v chode pri maximálnom výkone špecifikovanom v návode dodanom odberateľovi.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

Obrázok 10.1

01.07.2002

Schematický nákres medzikusu

01.07.2002

Obrázok 03-2

01.07.2002

Obrázok 10.2

01.07.2002

Skúšobný blok

01.07.2002

Obrázok 03-3

01.07.2002

Obrázok 10.3

01.07.2002

Skúšobný prístroj

01.07.2002

Obrázok 03-4

01.07.2002

Hodnota A by mala byť taká, aby krycia doska položená na pružnom spoji J bola zarovno zeme.

01.07.2002

11. MIEŠAČE BETÓNOVEJ ZMESI ALEBO MALTY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Miešacie zariadenie (bubon) musí byť naplnené menovitým objemom piesku zrnitosti 0 až 3 mm, vlhkosť musí byť 4 % až 10 %.

01.07.2002

Miešacie zariadenie musí byť v chode pri menovitých alebo väčších otáčkach.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

12. STAVEBNÉ VRÁTKY

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

Geometrický stred motora musí byť umiestnený nad stredom polgule; zdvihák musí byť zapnutý, ale nesmie sa aplikovať žiadne zaťaženie.

01.07.2002

13. DOPRAVNÍKY A ČERPADLÁ BETÓNOVEJ ZMESI A MALTY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Ak je stroj vybavený výložníkom, je výložník umiestnený zvisle a potrubie musí viesť späť do plniaceho otvoru. V inom prípade musí byť stroj vybavený aspoň 30-metrovým vodorovným potrubím vedúcim späť k plniacemu otvoru.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

a) Čo sa týka strojov prepravujúcich a čerpajúcich betónovú zmes:

01.07.2002

Prepravný systém a potrubie musia byť naplnené materiálom podobným betónovej zmesi, cement sa nahradí prímesou, napr. najjemnejším popolom. Stroj musí pracovať pri maximálnom výkone, doba jedného pracovného cyklu nesmie byť viac ako 5 sekúnd (ak sa táto doba prekročí, musí sa do „betónu" pridať voda, aby sa dosiahla táto hodnota).

01.07.2002

b) Čo sa týka strojov prepravujúcich a nahadzujúcich maltu:

01.07.2002

Prepravný systém a potrubie musia byť naplnené materiálom podobným konečnej malte, cement sa nahradí prímesou, napr. metylcelulózou. Stroj musí pracovať pri maximálnom výkone, doba jedného pracovného cyklu nesmie byť viac ako 5 sekúnd (ak sa táto doba prekročí, musí sa do „malty" pridať voda, aby sa dosiahla táto hodnota).

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

14. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

Geometrický stred motora musí byť umiestnený nad stredom polgule; pás sa musí pohybovať bez zaťaženia, a ak treba opustiť stred, tak potom v smere bodu 1.

01.07.2002

15. CHLADIACE ZARIADENIA NA VOZIDLÁCH

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Chladiace zariadenia musia byť inštalované v reálnom alebo simulovanom nákladnom priestore a musia sa skúšať v stacionárnej pozícii, kde výška umiestnenia chladiaceho zariadenia musí zodpovedať stanoveným podmienkam na montáž podľa návodu dodaného odberateľovi. Zdroj energie chladiaceho zariadenia musí pracovať v režime, pri ktorom majú chladiaci kompresor a ventilátor maximálne otáčky stanovené v návode. Ak je chladiace zariadenie konštruované na pohon motorom dopravného prostriedku, motor sa nesmie použiť počas skúšky a chladiace zariadenie musí byť pripojené na vhodný zdroj elektrickej energie. Odpojiteľné vlečné jednotky musia byť počas skúšky odpojené.

01.07.2002

Chladiace zariadenia inštalované v chladiacich jednotkách nákladného priestoru, ktoré môžu byť poháňané rôznymi zdrojmi energie, musia sa skúšať samostatne pre každý zdroj energie. Výsledok skúšky uvedený v protokole musí zahŕňať režim prevádzky, pri ktorom dochádza k maximálnemu hluku.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

16. DOZÉRY (ZHŔŇAČE)

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Dozéry na pásovom podvozku sa musia skúšať na skúšobnom stanovišti zodpovedajúcom STN ISO 6395 bodu 6.3.3.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Čas merania a uplatnenie rozličných prevádzkových podmienok, ak existujú

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha B

01.07.2002

17. VRTNÉ SÚPRAVY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN EN 791, príloha A

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

18. DAMPERY (VYKLÁPAČE)

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Ekvivalentná STN ISO 6395, príloha C, s nasledujúcou zmenou:

01.07.2002

V prílohe C bode 4.3 druhý odsek znie:

01.07.2002

„Motor musí byť v chode pri maximálnych riadených otáčkach (vysoký voľnobeh). Radenie prevodov musí byť nastavené na neutrál. Naberač sa uvedie 3-krát za sebou do prevrátenej polohy (vyklápanie) približne až na 75 % jeho maximálneho vyklopenia a vráti sa do pojazdnej polohy. Tento postup operácií sa považuje za jednoduchý cyklus pre stacionárny hydraulický režim.

01.07.2002

Ak sa na prevrátenie naberača nepoužíva žiaden pohon motora, motor musí byť v chode pri voľnobežných otáčkach s prevodom v neutrále. Meranie sa musí vykonať bez prevrátenia naberača, doba merania musí byť 15 sekúnd.“.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha C

01.07.2002

19. ZARIADENIE NA PLNENIE ALEBO VYPRÁZDŇOVANIE VOZIDIEL SO ZÁSOBNÍKMI ALEBO S CISTERNAMI

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Zariadenie sa musí skúšať s nákladným autom v stacionárnej polohe. Motor poháňajúci zariadenie musí byť v chode pri otáčkach, ktoré zodpovedajú maximálnemu výkonu zariadenia špecifikovanému v návode dodanom odberateľovi.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

20. RÝPADLÁ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha A

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha A

01.07.2002

21. RÝPADLÁ-NAKLADAČE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha D

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha D

01.07.2002

22. KONTAJNERY NA RECYKLÁCIU SKLA

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Pri meraní hladiny akustického tlaku v polohách mikrofónov sa používa hladina akustického tlaku jednotlivej zvukovej udalosti LP,1s, ako je definovaná v STN EN ISO 3744 bode 3.2.2.

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie vo vonkajšom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Meranie hluku sa musí vykonať počas celého cyklu začínajúceho sa vyprázdnením kontajnera a končiaceho sa, keď bude do kontajnera nahádzaných 120 fliaš.

01.07.2002

Sklené fľaše sú definované takto:

01.07.2002

a) objem: 75 cl,

01.07.2002

b) hmotnosť: 370 g ± 30 g.

01.07.2002

Skúšobný technik drží každú fľašu za jej hrdlo a dnom oproti plniacemu otvoru a potom ju opatrne vhodí dovnútra cez plniaci otvor v smere do stredu kontajnera tak, aby sa, pokiaľ možno, vylúčil náraz fľaše na stenu. Na vhadzovanie fliaš sa používa iba jeden otvor, a to ten, ktorý je najbližšie k pozícii mikrofónu 12.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

Hladina A akustického tlaku jednotlivej zvukovej udalosti sa, pokiaľ možno, súčasne meria v šiestich polohách mikrofónov pre každú fľašu vhodenú do kontajnera.

01.07.2002

Vypočíta sa priemerná hladina A akustického tlaku jednotlivej zvukovej udalosti pre celú meraciu plochu podľa STN EN ISO 3744 bodu 8.1.

01.07.2002

Priemerná hladina A akustického tlaku jednotlivých zvukových udalostí pre všetkých 120 vhodení fliaš sa vypočíta ako logaritmický priemer priemerných hladín A akustického tlaku jednotlivých zvukových udalostí na meracej ploche.

01.07.2002

23. GRADERY (ZROVNÁVAČE)

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Podľa STN ISO 6395, príloha B

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha B

01.07.2002

24. VYŽÍŇAČE TRÁVNIKA/ZAČISŤOVAČE OKRAJOV TRÁVNIKA

01.07.2002

Ako bod 2

01.07.2002

Vyžíňač musí byť ustavený vhodným prípravkom tak, že jeho rezný nástroj je nad stredom polgule. Čo sa týka vyžíňačov trávnika, stred rezného nástroja musí byť ustavený vo vzdialenosti približne 50 mm nad povrchom. Aby sa dosiahol záber rezacích nožov, začisťovače okrajov trávnika by mali byť umiestnené čo najbližšie k skúšobnému povrchu.

01.07.2002

25. NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

V prípade rozporu sa musia merania vykonať vo vonkajšom priestore na umelom povrchu (STN ISO 11094 bod 4.1.2)

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie vo vonkajšom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Nožnice na živé ploty musia byť pridržiavané obvyklým spôsobom na bežné použitie osobou alebo vhodným prípravkom takým spôsobom, že rezný nástroj je nad stredom polgule.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Nožnice na živé ploty sa musia prevádzkovať pri menovitých otáčkach s pracujúcim rezným nástrojom.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

26. VYSOKOTLAKOVÉ PREPLACHOVAČE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Vysokotlakový preplachovač sa musí skúšať v stacionárnej polohe. Motor a pomocné jednotky pracujú pri otáčkach udávaných výrobcom pre prevádzku pracovného zariadenia; vysokotlakové čerpadlo je prevádzkované pri maximálnych otáčkach a prevádzkovom tlaku podľa údajov výrobcu. Použitím upravenej dýzy musí byť redukčný tlakový ventil tesne pod prahom spustenia. Hluk prúdenia v dýze nesmie mať akýkoľvek vplyv na výsledky meraní.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 30 sekúnd.

01.07.2002

27. VYSOKOTLAKOVÉ VODNÉ ČISTIACE STROJE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Kváder/podľa STN EN ISO 3744 s meracou vzdialenosťou d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Vysokotlakový vodný čistiaci stroj na striekanie vody musí byť inštalovaný na odrážajúcej ploche; stroje namontované na lyžinách musia byť umiestnené na podstave 0,40 m vysokej, ak to inak výrobca nevyžaduje v návode na montáž.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Vysokotlakový vodný čistiaci stroj musí pracovať v ustálenom stave v rozsahu špecifikovanom výrobcom. Počas skúšania musí byť dýza pripojená na vysokotlakový vodný čistiaci stroj, ktorý pracuje pri najvyššom tlaku, ak sa používa podľa návodu výrobcu.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

28. HYDRAULICKÉ KLADIVÁ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/šesť pozícií mikrofónov podľa časti A bodu 5/r = 10 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Čo sa týka skúšky, kladivo je pripevnené k nosiču a musí sa použiť špeciálna konštrukcia skúšobného bloku. Obrázok 28.1 udáva požiadavky na túto konštrukciu a obrázok 28.2 ukazuje polohu nosiča.

01.07.2002

Nosič

01.07.2002

Nosič pre skúšobné kladivo musí spĺňať požiadavky technických špecifikácií pre skúšobné kladivá, najmä v rozsahu hmotnosti, hydraulického výstupného výkonu, prívodu oleja a protitlaku v spätnom vedení.

01.07.2002

Montáž

01.07.2002

Mechanická montáž, ako aj pripojenia (hadice, potrubia atď.) musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technických údajoch kladiva. Všetky významné hluky spôsobené potrubiami a rozličnými mechanickými dielcami potrebnými na inštaláciu sa musia eliminovať. Všetky pripojenia dielcov musia byť dobre utiahnuté.

01.07.2002

Stabilita kladiva a statická prídržná sila

01.07.2002

Kladivo musí byť pevne tlačené nosičom smerom nadol, aby sa dosiahla rovnaká stabilita, ako je tá, ktorá existuje za bežných prevádzkových podmienok. Kladivo musí byť prevádzkované vo zvislej polohe.

01.07.2002

Nástroj

01.07.2002

Pri meraní sa musí použiť tupý nástroj. Dĺžka nástroja musí spĺňať požiadavky uvedené na obrázku 28.1 (skúšobný blok).

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Hydraulický príkon a prietok oleja

01.07.2002

Prevádzkové podmienky hydraulického kladiva musia byť vhodne nastavené, merané a zaznamenané v protokole spolu so zodpovedajúcimi údajmi technickej špecifikácie. Skúšané kladivo sa musí použiť takým spôsobom, aby sa mohlo dosiahnuť 90 % alebo viac hydraulického príkonu a prietoku oleja.

01.07.2002

Pozornosť treba venovať tomu, aby sa celková neistota reťazca meraní ps a Q zachovala v rámci ± 5 %. To je zabezpečené určením hydraulického príkonu s ± 10 % presnosťou. Predpokladajúc lineárnu závislosť medzi hydraulickým príkonom a emitovaným akustickým výkonom, by to mohlo znamenať odchýlku o menej ako ± 0,4 dB pri určení hladiny akustického výkonu.

01.07.2002

Nastaviteľné dielce majúce účinok na výkon kladiva

01.07.2002

Nastavenie všetkých akumulátorov, centrálnych tlakových ventilov a iných nastaviteľných dielcov musí byť uvedené v súlade s technickými údajmi. Ak je voliteľné viac ako jedno nastavenie, merania sa musia uskutočniť pri všetkých nastaveniach. Potom sú uvádzané minimálne a maximálne hodnoty.

01.07.2002

Veličiny, ktoré sa majú merať:

01.07.2002

ps je priemerná hodnota tlaku v hydraulickom obvode počas prevádzky kladiva zahŕňajúca aspoň 10 úderov,

01.07.2002

Q je priemerná hodnota vstupného prietoku oleja kladiva meraná súčasne s ps,

01.07.2002

T je teplota oleja, počas meraní musí byť medzi +40/+60 oC. Teplota telesa hydraulického kladiva musí byť stabilizovaná na bežnú prevádzkovú teplotu pred začatím meraní,

01.07.2002

Pa sú tlaky plynu vo všetkých akumulátoroch, musia byť merané v statickej situácii (kladivo mimo prevádzky) pri stabilnej teplote okolia +15/+25 oC. Nameraná teplota prostredia sa musí zaznamenať spolu s nameraným tlakom plynu akumulátora.

01.07.2002

Parametre, ktoré sa majú vyhodnotiť z nameraných prevádzkových údajov:

01.07.2002

PIN je hydraulický príkon kladiva PIN = ps. Q.

01.07.2002

Meranie tlaku v prívodnom potrubí, ps musí byť meraná

01.07.2002

a) čo najbližšie na vstupe kladiva,

01.07.2002

b) tlakomerom (minimálny priemer: 100 mm; trieda presnosti ± 1,0 %).

01.07.2002

Prietok oleja privádzaného do kladiva, Q musí byť meraná

01.07.2002

a) v prívodnom potrubí čo najbližšie na vstupe kladiva,

01.07.2002

b) s elektrickým prietokomerom (trieda presnosti ± 2,5 % odčítania prietoku).

01.07.2002

Meranie teploty oleja, T

01.07.2002

a) T musí byť meraná v akumulátore oleja nosiča alebo v prívode oleja do kladiva; miesto merania musí byť uvedené v protokole,

01.07.2002

b) presnosť odčítania T musí byť v rozpätí ± 2 oC aktuálnej hodnoty.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 30 sekúnd.

01.07.2002

Merania sa opakujú trikrát alebo viackrát, ak treba. Konečný výsledok sa vypočíta ako aritmetický priemer dvoch najvyšších hodnôt, ktoré sa nelíšia viac ako o 1 dB.

01.07.2002

Obrázok 28.1

01.07.2002

Obrázok 03-5

01.07.2002

Obrázok 28.2

01.07.2002

Obrázok 03-6

01.07.2002

Definície

01.07.2002

d je priemer nástroja (mm),

01.07.2002

d1 je priemer nákovy, 1 200 mm ± 100 mm,

01.07.2002

d2 je vnútorný priemer podpornej konštrukcie nákovy, ≤ 1 800 mm,

01.07.2002

d3 je priemer dosky skúšobného bloku, ≤ 2 200 mm,

01.07.2002

d4 je priemer otvoru pre nástroj v krycej doske, ≤ 350 mm,

01.07.2002

d5 je priemer tesnenia nástroja, ≤ 1 000 mm,

01.07.2002

h1 je viditeľná dĺžka nástroja medzi najnižším bodom upínacieho puzdra a horným povrchom tesnenia nástroja (mm), h1 = d ± d/2,

01.07.2002

h2 je hrúbka tesnenia nástroja nad krycou doskou, ≤ 20 mm (ak je tesnenie nástroja umiestnené pod krycou doskou, jeho hrúbka nie je obmedzená; môže byť vyrobené z penovej gumy),

01.07.2002

h3 je vzdialenosť medzi horným povrchom dosky a horným povrchom nákovy, 250 mm ± 50 mm,

01.07.2002

h4 je hrúbka izolačnej penovej gumy dosky nákovy,

01.07.2002

h5 je hrúbka nákovy, 350 mm ± 50 mm,

01.07.2002

h6 je preniknutie nástroja, ≤ 50 mm.

01.07.2002

Ak sa použije štvorcový tvar konštrukcie skúšobného bloku, maximálny dĺžkový rozmer sa rovná 0,89 × príslušný priemer.

01.07.2002

Prázdny priestor medzi krycou doskou a nákovou sa môže vyplniť pružnou penovou gumou alebo iným absorpčným materiálom s hustotou < 220 kg/m3.

01.07.2002

29. HYDRAULICKÉ TLAKOVÉ ZDROJE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Hydraulický tlakový zdroj musí byť inštalovaný na odrážajúcu rovinu; hydraulické tlakové zdroje namontované na lyžinách musia byť umiestnené na podstave vysokej 0,40 m, ak to inak výrobca nevyžaduje v návode na inštaláciu.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Počas skúšania nesmú byť pripojené na hydraulický tlakový zdroj žiadne nástroje.

01.07.2002

Hydraulický tlakový zdroj sa musí uviesť do jeho ustáleného stavu v rámci rozsahu špecifikovaného výrobcom. Musí pracovať pri jeho menovitých otáčkach a menovitom tlaku. Menovité otáčky a tlak sú tie hodnoty, ktoré sa nachádzajú v návode dodanom odberateľovi.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

30. FRÉZY NA ŠPÁRY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Fréza na špáry musí byť vybavená najväčším možným rezným nástrojom podľa údajov výrobcu v návode dodanom odberateľovi. Motor musí pracovať pri jeho maximálnych otáčkach s nezaťaženým rezným nástrojom.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

31. ZHUTŇOVAČE ODPADU

01.07.2002

Ako bod 37

01.07.2002

32. KOSAČKY NA TRÁVU

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

V prípade rozporu sa merania musia vykonať v otvorenom priestore na umelom povrchu (STN ISO 11094 bod 4.1.2)

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Ak by mali kolesá kosačky na trávu spôsobiť stlačenie umelého povrchu viac ako o 1 cm, musia sa kolesá umiestniť na podpery tak, aby boli v rovine s umelým povrchom pred stlačením. Ak rezný nástroj nemôže byť oddelený od hnacích kolies kosačky na trávu, kosačka musí byť preskúšaná na podperách s rezným nástrojom pracujúcim pri jeho maximálnych otáčkach stanovených výrobcom. Podpery musia byť zhotovené takým spôsobom, aby neovplyvňovali výsledky merania.

01.07.2002

Skúška bez zaťaženia

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

33. OREZÁVAČKY TRÁVY/OREZÁVAČKY OKRAJOV TRÁVY

01.07.2002

Pozri č. 32

01.07.2002

Orezávačka musí byť umiestnená na vhodný prípravok takým spôsobom, aby jej rezný nástroj bol nad stredom polgule. Čo sa týka orezávačiek trávy, stred rezného nástroja musí byť ustavený vo vzdialenosti približne 50 mm nad povrchom. Aby sa dosiahol záber rezacích nožov, orezávačky okrajov trávy by mali byť umiestnené čo najbližšie k skúšobnému povrchu.

01.07.2002

34. ODFUKOVAČE LÍSTIA

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

V prípade rozporu sa merania musia vykonať v otvorenom priestore na umelom povrchu (STN ISO 11094 bod 4.1.2)

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Odfukovač lístia musí byť umiestnený do polohy obvyklej pre bežné použitie tak, aby otvor jeho ventilačného zariadenia bol umiestnený (50 mm ± 25 mm) nad stredom polgule; ak je odfukovač lístia ručný, musí byť držaný osobou alebo vhodným prípravkom.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Odfukovač lístia musí pracovať pri menovitých otáčkach a menovitom prietoku vzduchu stanovenom výrobcom.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

Poznámka: Ak sa odfukovač lístia môže použiť aj ako zberač lístia, musí byť preskúšaný v oboch konfiguráciách,

01.07.2002

pričom sa uvádza vyššia hladina.

01.07.2002

35. ZBERAČE LÍSTIA

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

V prípade rozporu sa merania musia vykonať v otvorenom priestore na umelom povrchu (STN ISO 11094 bod 4.1.2).

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Zberač lístia musí byť umiestnený do polohy obvyklej pre bežné použitie tak, aby sa vstup zberného zariadenia nachádzal (50 mm ± 25 mm) nad stredom polgule; ak je zberač lístia ručný, musí byť držaný osobou alebo vhodným prípravkom.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Zberač lístia musí byť prevádzkovaný pri jeho menovitých otáčkach s menovitým prietokom vzduchu v zbernom zariadení stanoveným výrobcom.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

Poznámka: Ak sa zberač lístia môže používať aj ako odfukovač lístia, musí byť preskúšaný v oboch konfiguráciách,

01.07.2002

pričom sa uvádza vyššia hladina.

01.07.2002

36. ZDVIŽNÉ VOZÍKY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Požiadavky na bezpečnosť a informácie výrobcu musia byť dodržané.

01.07.2002

Režim zdvíhania

01.07.2002

Stojacim zdvižným vozíkom sa musí zdvihnúť záťaž (materiál, ktorý nepohlcuje zvuk, napr. oceľ alebo betón; najmenej 70 % užitočnej nosnosti stanovenej v návode výrobcu) zo spodnej polohy pri maximálnej rýchlosti na normalizovanú výšku zdvihu platnú pre tento typ priemyselného zdvižného vozíka v zhode s príslušnou európskou normou série „Bezpečnosť priemyselných zdvižných vozíkov". Ak je aktuálna maximálna výška zdvihu menšia, môže sa využiť pri individuálnych meraniach. Výška zdvihu musí byť uvedená v protokole o skúške.

01.07.2002

Režim pohybu

01.07.2002

Zdvižný vozík bez zaťaženia sa z pokoja rozbehne najväčším zrýchlením na vzdialenosť zodpovedajúcu trojnásobku jeho dĺžky k čiare A-A (spojnica polôh mikrofónov 4 a 6) a potom pokračuje najväčším zrýchlením až k čiare B-B (spojnica polôh mikrofónov 2 a 8). Keď zadná časť vozíka prejde čiaru B-B, zrýchľovanie sa skončí.

01.07.2002

Ak má zdvižný vozík viacstupňovú prevodovku, vyberie sa prevodový stupeň, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú rýchlosť cez meraciu vzdialenosť.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

Časy merania sú:

01.07.2002

a) pre režim zdvíhania: celý cyklus zdvihu,

01.07.2002

b) pre režim pohybu: časový úsek začínajúci sa, keď stred zdvižného vozíka prekročí čiaru A-A, a končiaci sa, keď jeho stred dosiahne čiaru B-B.

01.07.2002

Výsledná hladina akustického výkonu pre všetky typy zdvižných vozíkov sa vypočíta podľa vzťahu:

01.07.2002

LWA = 10 log (0,7 × 100,1 LWAc + 0,3 × 100,1 LWAa),

01.07.2002

kde index „a" vyjadruje „zdvihový režim" a index „c" vyjadruje „pohybový režim".

01.07.2002

37. NAKLADAČE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Nakladače na pásovom podvozku sa musia skúšať na skúšobnom mieste zodpovedajúcom STN ISO 6395 bodu 6.3.3.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha C

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim

01.07.2002

STN ISO 6395, príloha C

01.07.2002

38. POJAZDNÉ ŽERIAVY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Ak je žeriav vybavený výložníkmi, musia byť úplne vysunuté a žeriav sa musí podoprieť na jeho podperách v strednej polohe možnej výšky podpery.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Pojazdný žeriav, ktorý sa má skúšať, musí byť zastúpený jeho štandardnou verziou podľa opisu výrobcu. Výkon motora uvažovaný pre určenie limitu hluku je menovitý výkon motora použitého pre pohyb žeriavu. Žeriav musí byť vybavený jeho maximálnym dovoleným protizávažím namontovaným na otočnú konštrukciu.

01.07.2002

Pred vykonaním akéhokoľvek merania sa musí motor a hydraulický systém pojazdného žeriavu zahriať na ich menovitú pracovnú teplotu podľa návodu výrobcu a musia sa vykonať všetky príslušné postupy týkajúce sa bezpečnosti uvedené v návode na použitie.

01.07.2002

Ak je pojazdný žeriav vybavený viacerými motormi, motor použitý na fungovanie žeriavu musí byť v chode. Motor na prepravu žeriavu musí byť vypnutý.

01.07.2002

Ak je motor pojazdného žeriavu vybavený ventilátorom, musí byť počas skúšky v chode. Ak môže byť ventilátor prevádzkovaný pri rôznych otáčkach, skúška sa musí vykonať s ventilátorom v chode pri najvyšších otáčkach.

01.07.2002

Pojazdný žeriav musí byť meraný pri nasledujúcich troch [(a) až (c)] alebo štyroch [(a) až (d)] režimoch:

01.07.2002

Pre všetky pracovné režimy musí platiť:

01.07.2002

a) otáčky motora zodpovedajú 3/4 maximálnych otáčok špecifikovaných pre režim prevádzky žeriava s toleranciou ± 2 %,

01.07.2002

b) maximálne hodnoty zrýchlenia a spomalenia bez nebezpečných pohybov záťaže alebo kladky s hákom,

01.07.2002

c) pohyby pri maximálnej možnej rýchlosti, ako je uvedené v návode podľa daných podmienok.

01.07.2002

A. Zdvíhanie

01.07.2002

Pojazdný žeriav musí byť zaťažený bremenom, ktoré tvorí 50 % maximálnej nosnosti lana. Skúška pozostáva zo zdvíhania záťaže a ihneď nasledujúceho spúšťania do počiatočnej polohy. Dĺžka výložníka musí byť vybraná tak, aby celá skúška trvala 15 až 20 sekúnd.

01.07.2002

B. Otáčanie

01.07.2002

S výložníkom nastaveným v uhle 40o až 50o k horizontále a bez bremena sa musí horná časť žeriavu otáčať o 90o doľava, po čom ihneď nasleduje návrat do počiatočnej polohy. Výložník musí byť nastavený na minimálnu dĺžku. Čas merania je čas potrebný na vykonanie pracovného cyklu.

01.07.2002

C. Sklápanie výložníka

01.07.2002

Skúška sa začína zdvíhaním výložníka nastaveného na minimálnu dĺžku z najnižšej pracovnej polohy, po čom ihneď nasleduje spustenie výložníka do jeho pôvodnej polohy. Pohyb musí byť vykonaný bez záťaže. Trvanie skúšky musí byť aspoň 20 sekúnd.

01.07.2002

D. Teleskopické vysúvanie (ak prichádza do úvahy)

01.07.2002

S výložníkom nastaveným v uhle 40o až 50o k horizontále, bez záťaže a s výložníkom úplne zasunutým sa musí vysunúť teleskopický valec iba pre prvú sekciu spolu s touto sekciou na svoju úplnú dĺžku a následne sa musí ihneď spolu s prvou sekciou zasunúť.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim.

01.07.2002

Výsledná hladina akustického výkonu sa počíta z uvedených vzťahov:

01.07.2002

a) ak je použité teleskopické vysúvanie

01.07.2002

LWA = 10 log (0,4 × 100,1 LWAa + 0,25 × 100,1 LWAb + 0,25 × 100,1 LWAc + 0,1 × 100,1 LWAd),

01.07.2002

b) ak teleskopické vysúvanie nie je použité

01.07.2002

LWA = 10 log (0,4 × 100,1 LWAa + 0,3 × 100,1 LWAb + 0,3 × 100,1 LWAc),

01.07.2002

kde

01.07.2002

LWAa je hladina akustického výkonu pre cyklus zdvíhania,

01.07.2002

LWAb je hladina akustického výkonu pre cyklus otáčania,

01.07.2002

LWAc je hladina akustického výkonu pre cyklus sklápania výložníka,

01.07.2002

LWAd je hladina akustického výkonu pre cyklus teleskopického vysúvania (ak je použitý).

01.07.2002

39. POJAZDNÉ KONTAJNERY NA ODPADKY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

a) Odrážajúca plocha z betónu alebo nepórovitého asfaltu,

01.07.2002

b) Laboratórna miestnosť, v ktorej je zaistené voľné pole nad odrážajúcou rovinou.

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/šesť polôh mikrofónov podľa časti A bodu 5/r = 3 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Všetky merania sa musia vykonať s prázdnym kontajnerom.

01.07.2002

Skúška č. 1: Voľné zatvorenie veka pozdĺž telesa kontajnera

01.07.2002

Aby sa minimalizoval vplyv obsluhy na merania, obsluha stojí na zadnej strane kontajnera (pánty veka). Veko sa spustí príslušným mechanizmom, aby sa predišlo jeho deformácii pri páde.

01.07.2002

Meria sa v priebehu ďalej opísaného cyklu, ktorý sa dvadsaťkrát opakuje:

01.07.2002

a) najprv sa veko zdvihne do zvislej polohy,

01.07.2002

b) veko sa, pokiaľ možno, bez impulzu uvoľní smerom dopredu a obsluha pritom zostane na svojom mieste na zadnej strane kontajnera, kým sa veko nezatvorí,

01.07.2002

c) veko sa po úplnom uzatvorení zodvihne do svojej počiatočnej polohy.

01.07.2002

Poznámka: Obsluha môže v prípade potreby opustiť svoje stanovisko, aby mohla veko nadvihnúť.

01.07.2002

Skúška č. 2: Úplné otvorenie veka

01.07.2002

Aby sa minimalizoval vplyv obsluhy na merania, obsluha musí stáť na zadnej strane štvorkolesového kontajnera (pánty veka) pri štvorkolesových kontajneroch alebo na pravej strane vedľa kontajnera (medzi meracím miestom 10 a meracím miestom 12) pri dvojkolesových kontajneroch. Veko sa uvoľňuje zo strednej polohy alebo z polohy, ktorá je k nej čo najbližšie.

01.07.2002

Aby sa zabránilo akémukoľvek pohybu kontajnera, kolesá musia byť počas skúšky zabrzdené. Pri dvojkolesových kontajneroch obsluha môže zabrániť akémukoľvek spätnému odrazu (nadskočeniu) kontajnera tým, že kontajner pridŕža rukou za hornú časť.

01.07.2002

Meria sa v priebehu ďalej opísaného cyklu:

01.07.2002

a) najprv sa veko zdvihne do vodorovnej polohy,

01.07.2002

b) veko sa bez impulzu uvoľní,

01.07.2002

c) veko sa po úplnom otvorení a ešte pred prípadným pribuchnutím zodvihne do svojej počiatočnej polohy.

01.07.2002

Skúška č. 3: Pojazd kontajnera po nepravidelnej umelej skúšobnej dráhe

01.07.2002

Pri tejto skúške sa používa umelá skúšobná dráha s nepravidelnými nerovnosťami povrchu. Dráha sa skladá z dvoch rovnobežných pásov pokrytých oceľovým drôteným pletivom (dĺžka 6 m, šírka 400 m), ktoré sa umiestňujú zhruba vo vzdialenosti 20 cm od seba na odrážajúcu rovinu. Vzdialenosť (rozteč) oboch pásov sa upravuje s prihliadnutím na typ kontajnerov tak, aby sa kolesá pohybovali po pásoch po celej dĺžke skúšobnej dráhy. Usporiadanie sa volí tak, aby vznikla rovinná skúšobná dráha. V prípade potreby sa skúšobná dráha pripevní na zem pomocou pružného materiálu, aby sa zabránilo vzniku parazitných hlukov.

01.07.2002

Poznámka: Pripúšťa sa zostavenie skúšobnej dráhy z niekoľkých prvkov širokých 400 mm.

01.07.2002

Príklad vhodnej skúšobnej dráhy je znázornený na obrázkoch 39.1 a 39.2.

01.07.2002

Obsluha sa nachádza na zadnej strane kontajnera.

01.07.2002

Meria sa, keď obsluha ťahá kontajner po skúšobnej dráhe konštantnou rýchlosťou asi 1 m/s medzi bodmi A a B (odstup 4,2 m - obrázok 39.3), a to od okamihu, keď náprava dvojkolesového kontajnera, prípadne predná náprava štvorkolesového kontajnera dosiahne bod A, dovtedy, kým tie isté nápravy dosiahnu bod B. Skúška sa opakuje v každom smere trikrát.

01.07.2002

Pri dvojkolesových kontajneroch je uhol, ktorý kontajner zviera so skúšobnou dráhou, 45o. Pri štvorkolesových kontajneroch musí obsluha zabezpečiť primeraný kontakt kolies s povrchom dráhy.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim.

01.07.2002

Skúška č. 1 a 2: Voľné zatvorenie veka kontajnera a úplné otvorenie veka

01.07.2002

Podľa možnosti sa merania vykonávajú súčasne v šiestich meracích bodoch. Ak to tak nie je, usporiadajú sa hladiny akustického tlaku namerané v každom meracom bode vzostupne a hladina akustického výkonu sa potom vypočíta združením hodnôt v každom meracom bode podľa ich poradia.

01.07.2002

Hladina akustického tlaku A jednotlivej zvukovej udalosti sa meria pre každé z 20 zatvorení a 20 otvorení veka v každom meracom bode. Hladiny akustického výkonu LWA zatvorenia a LWA otvorenia sa vypočítajú zo strednej kvadratickej hodnoty piatich najväčších nameraných hodnôt.

01.07.2002

Skúška č. 3: Pojazd kontajnera po nepravidelnej umelej skúšobnej dráhe

01.07.2002

Čas merania T je totožný s časom potrebným na prejdenie vzdialenosti medzi bodmi dráhy A a B.

01.07.2002

Hladina akustického výkonu LWA pojazdu sa rovná priemeru hodnôt, ktoré sa od seba neodlišujú o viac ako 2 dB. Ak sa toto kritérium v šiestich meraniach nepodarí splniť, merací cyklus sa opakuje, kým sa to nepodarí.

01.07.2002

Výsledná hladina akustického výkonu sa vypočíta zo vzťahu:

01.07.2002

LWA = 10 log 1/3 (100,1 LWA zatvorenia + 100,1 LWA otvorenia +100,1 LWA pojazdu)

01.07.2002

Obrázok 39.1

01.07.2002

Nákres pojazdovej dráhy

01.07.2002

Obrázok 03-7

01.07.2002

1 Drevená lišta vystužujúca pletivo

01.07.2002

2 Časti pojazdu

01.07.2002

3 Mení sa v závislosti od typu kontajnera

01.07.2002

Obrázok 39.2

01.07.2002

Detail konštrukcie a ukotvenia pojazdovej dráhy

01.07.2002

Obrázok 03-8

01.07.2002

Obrázok 39.3

01.07.2002

Meracia vzdialenosť

01.07.2002

Obrázok 03-9

01.07.2002

40. MOTOROVÉ KULTIVÁTORY

01.07.2002

Ako bod 32

01.07.2002

Nástroj musí byť počas merania odpojený.

01.07.2002

41. FINIŠÉRY NA VOZOVKY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Motor stroja musí byť v chode pri menovitých otáčkach podľa údajov výrobcu. Všetky pracovné jednotky sa musia aktivovať a musia byť v chode pri týchto otáčkach:

01.07.2002

systém dopravníkov minimálne 10 % maximálnej hodnoty

01.07.2002

systém rozdeľovačov minimálne 40 % maximálnej hodnoty

01.07.2002

ubíjač (otáčky, úder) minimálne 50 % maximálnej hodnoty

01.07.2002

vibračné zariadenia (otáčky, moment nevývažku) minimálne 50 % maximálnej hodnoty

01.07.2002

tlačné tyče (frekvencia, tlak) minimálne 50 % maximálnej hodnoty

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

42. ZARIADENIA NA PILÓTOVACIE PRÁCE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 6395

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Zariadenie na pilótovacie práce sa namontuje na vrchnú časť pilóty, ktorá má dostatočnú pevnosť v zemi, aby umožnila zariadeniu pracovať pri rovnomernej rýchlosti. V prípade nárazových baranidiel sa musí hlavica dodať s novou drevenou výplňou. Hlavica pilóty je 0,50 m nad skúšobnou plochou.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

43. UKLADAČE POTRUBIA

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

44. PÁSOVÉ VOZIDLÁ NA ÚPRAVU SNEHU

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

45. VÝKONOVÉ GENERÁTORY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/6 polôh mikrofónov podľa časti A bodu 5/podľa časti A bodu 5. Ak 1 > 2 m: rovnobežnosten podľa STN EN ISO 3744 sa môže použiť s meracou vzdialenosťou d = 1 m.

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Výkonové generátory sa musia inštalovať na odrážajúcej ploche; výkonové generátory namontované na lyžinách sa musia umiestniť na 0,40 m vysokej podstave, ak to inak výrobca nevyžaduje v návode na montáž.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 8528-10, bod 9

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

46. ZAMETACIE STROJE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Zametací stroj sa musí skúšať v stacionárnej polohe. Motor a prídavné jednotky pracujú pri otáčkach stanovených výrobcom pre prevádzku pracovného zariadenia; zametacie zariadenie pracuje pri najvyšších otáčkach, nie je v styku so zemou; odsávací systém musí pracovať pri jeho maximálnom odsávacom výkone s tým, že vzdialenosť medzi zemou a hubicou odsávacieho systému neprevyšuje 25 mm.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

47. VOZIDLÁ NA ZBER ODPADKOV

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Vozidlo na zber odpadkov sa musí skúšať v stacionárnej polohe pri týchto prevádzkových podmienkach:

01.07.2002

1. Motor je v chode pri maximálnych otáčkach stanovených výrobcom. Pracovné zariadenie nesmie byť v chode. Táto skúška sa nevykonáva pre vozidlá, ktoré sú poháňané iba elektricky.

01.07.2002

2. Zhutňovacie zariadenie je v prevádzke.

01.07.2002

Vozidlo na zber odpadkov a zásobník prijímajúci odpad sú prázdne.

01.07.2002

Ak sa otáčky motora automaticky zrýchľujú, keď je zhutňovacie zariadenie v prevádzke, táto hodnota sa musí zmerať. Ak je nameraná hodnota nižšia ako otáčky stanovené výrobcom o viac ako 5 %, skúška sa uskutoční so zošliapnutým plynovým pedálom, aby sa zaistili otáčky motora stanovené výrobcom.

01.07.2002

Ak otáčky motora pre zhutňovacie zariadenie nie sú stanovené výrobcom alebo ak vozidlo nie je vybavené automatickým akcelerátorom, potom sa otáčky motora musia nastaviť pomocou plynového pedálu v kabíne na 1200 ot/min.

01.07.2002

3. Zdvíhací mechanizmus sa zdvíha a spúšťa bez zaťaženia a bez kontajnera. Otáčky motora sa dosahujú a ovládajú tak, ako pri chode zhutňovacieho zariadenia (bod 2).

01.07.2002

4. Vysypávanie materiálu do vozidla na zber odpadkov

01.07.2002

Odpad sa vysypáva ako celok zdvíhacím zariadením do zásobníka (zo začiatku prázdneho). Pre túto operáciu sa musí použiť dvojkolesový kontajner s objemom 240 l, ktorý je v zhode s STN EN 840-1. Ak zdvíhacie zariadenie nie je schopné vyzdvihnúť kontajner, musí sa použiť kontajner s objemom blízkym 240 l. Materiál musí pozostávať z 30 trubiek z PVC, každá s približnou hmotnosťou 0,4 kg a týmito rozmermi:

01.07.2002

a) dĺžka: 150 mm ± 0,5 mm,

01.07.2002

b) menovitý vonkajší priemer: 90 mm + 0,3/- 0 mm,

01.07.2002

c) menovitá hrúbka: 6,7 mm + 0,9/- 0 mm.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim.

01.07.2002

Čas merania musí byť:

01.07.2002

1. najmenej 15 sekúnd. Výsledná hladina akustického výkonu musí byť LWA1,

01.07.2002

2. najmenej tri úplné cykly, ak zhutňovacie zariadenie beží automaticky. Ak zhutňovacie zariadenie nebeží automaticky, ale cyklus po cykle, merania sa vykonajú aspoň počas troch cyklov. Výsledná hladina akustického výkonu (LWA2) je strednou kvadratickou hodnotou z troch (alebo viacerých) meraní,

01.07.2002

3. najmenej tri nepretržité úplné pracovné cykly včítane úplného zdvihu zdvíhacieho mechanizmu hore a zdvíhacieho mechanizmu dolu. Výsledná hladina akustického výkonu (LWA3) je strednou kvadratickou hodnotou z troch (alebo viacerých) meraní,

01.07.2002

4. najmenej tri úplné pracovné cykly, každý včítane vysypania 30 trubiek do zásobníka. Žiaden cyklus nesmie prekročiť 5 sekúnd. Pre tieto merania sa LpAeq,T nahradí LpA,1s. Výsledná hladina akustického výkonu (LWA4) je strednou kvadratickou hodnotou z troch (alebo viacerých) meraní.

01.07.2002

Výsledná hladina akustického výkonu sa vypočíta podľa vzťahu:

01.07.2002

LWA = 10 log (0,06 × 100,1LWA1 + 0,53 × 100,1LWA2 + 0,4 × 100,1LWA3 + 0,01 × 100,1LWA4)

01.07.2002

Poznámka: V prípade vozidla na zber odpadkov, ktoré je poháňané iba elektrickou energiou, je súčiniteľ priradený k LWA1 rovný 0.

01.07.2002

48. STROJE NA FRÉZOVANIE VOZOVIEK

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Pozdĺžna os frézovacieho stroja musí byť rovnobežná s osou y.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Stroj na frézovanie vozoviek sa musí uviesť do ustáleného chodu v rozsahu špecifikovanom v návode na obsluhu dodanom odberateľovi. Motor a všetky prídavné zariadenia musia byť v chode pri ich príslušných menovitých otáčkach v režime chodu naprázdno.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

49. ROZRÝVAČ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

V prípade rozporov sa musia merania vykonať v otvorenom priestore na umelom povrchu (STN ISO 11094 bod 4.1.2).

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Kyprič musí byť v chode s motorom pri jeho menovitých otáčkach a pri voľnobehu jeho pracovného nástroja (bežiaceho, ale nerozrývajúceho).

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

50. DRVIČE (ŠTIEPKOVACIE STROJE)

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Skúšobný priestor

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

STN ISO 11094

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Drvič (štiepkovací stroj) sa musí skúšať pri sekaní jedného kusa dreva alebo viacerých kusov dreva.

01.07.2002

Pracovný cyklus pozostáva zo sekania okrúhleho kusa dreva (vysušená borovica alebo preglejka) aspoň 1,5 m dlhého, ktorý je na jednom konci zaostrený a má priemer približne rovný maximálnemu priemeru, pre ktorý je drvič (štiepkovací stroj) navrhnutý a ktorý je špecifikovaný v návode na použitie dodanom odberateľovi.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu

01.07.2002

Čas merania sa musí ukončiť, keď v mieste sekania už nie je materiál, ale nesmie prekročiť 20 sekúnd. Ak sú obe podmienky prevádzky možné, uvádza sa vyššia nameraná hladina akustického výkonu.

01.07.2002

51. SNEHOVÉ FRÉZY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Snehová fréza sa musí skúšať v stacionárnej polohe. Snehová fréza musí byť v prevádzke pri maximálnych otáčkach pracovného nástroja odporúčaných výrobcom a otáčky motora musia tomu zodpovedať.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

52. SACIE VOZIDLÁ

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Sacie vozidlo sa musí skúšať v stacionárnej polohe. Motor a prídavné jednotky sa musia prevádzkovať pri otáčkach stanovených výrobcom pre prevádzku pracovného zariadenia; vákuové čerpadlo je prevádzkované pri maximálnych otáčkach stanovených výrobcom. Sacie zariadenie je prevádzkované takým spôsobom, že vnútorný tlak sa rovná atmosférickému tlaku (0 % vákuum). Aerodynamický hluk prúdenia v sacom nástavci nesmie mať žiaden vplyv na výsledky meraní.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

53. VEŽOVÉ ŽERIAVY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Merania na úrovni zeme

01.07.2002

Polguľa/6 polôh mikrofónov podľa časti A bodu 5/podľa časti A bodu 5.

01.07.2002

Merania vykonané vo výške ramena

01.07.2002

Ak je zdvíhací mechanizmus umiestnený vo výške ramena, meracou plochou musí byť guľa s polomerom 4 m, ktorej stred sa musí zhodovať s geometrickým stredom bubna.

01.07.2002

Ak sa meranie vykonáva so zdvíhacím mechanizmom na podpere ramena žeriava, je meracia plocha guľa; S sa rovná 200 m2.

01.07.2002

Polohy mikrofónov musia byť tieto (obrázok 53.1):

01.07.2002

Štyri polohy mikrofónov na horizontálnej ploche prechádzajúcej cez geometrický stred mechanizmu (H = h/2), kde

01.07.2002

L = 2,80 m,

01.07.2002

d = 2,80 - l/2,

01.07.2002

L = polovičná vzdialenosť medzi dvoma následnými pozíciami mikrofónov,

01.07.2002

l = dĺžka mechanizmu (pozdĺž osi ramena),

01.07.2002

b = šírka mechanizmu,

01.07.2002

h = výška mechanizmu,

01.07.2002

d = vzdialenosť medzi držiakom mikrofónu a mechanizmom v smere ramena.

01.07.2002

Zostávajúce polohy mikrofónov sa musia umiestniť v bodoch priesečníka gule a kolmice prechádzajúcej cez geometrický stred mechanizmu.

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Meranie zdvíhacieho mechanizmu

01.07.2002

Zdvíhací mechanizmus sa musí počas skúšky namontovať jedným z nasledujúcich spôsobov. Jeho umiestnenie sa musí opísať v protokole o skúške.

01.07.2002

a) Zdvíhací mechanizmus na úrovni zeme

01.07.2002

Namontovaný žeriav sa musí umiestniť na rovnom odrážajúcom povrchu z betónu alebo nepórovitého asfaltu.

01.07.2002

b) Zdvíhací mechanizmus vo výške ramena

01.07.2002

Zdvíhací mechanizmus musí byť aspoň 12 m nad zemou.

01.07.2002

c) Zdvíhací mechanizmus pripevnený k zemi

01.07.2002

Zdvíhací mechanizmus musí byť upevnený na rovný odrážajúci povrch z betónu alebo nepórovitého asfaltu.

01.07.2002

Meranie zdrojového agregátu

01.07.2002

Ak je zdrojový agregát pripojený k žeriavu, či už je alebo nie je spojený so zdvíhacím mechanizmom, žeriav sa musí namontovať na rovný odrážajúci povrch z betónu alebo nepórovitého asfaltu.

01.07.2002

Ak sa zdvíhací mechanizmus nachádza na podpere ramena, meranie hluku sa môže urobiť s mechanizmom či už namontovaným na podperu ramena alebo pripevneným k zemi.

01.07.2002

Ak je zdroj energie poháňajúci žeriav od neho nezávislý (generátor elektrickej energie alebo sieť, alebo hydraulický alebo pneumatický zdroj energie), musí sa merať iba hladina hluku mechanizmu navijaku.

01.07.2002

Ak je zdrojový agregát pripojený k žeriavu, zdrojový agregát a zdvíhací mechanizmus sa musia merať oddelene, ak nie sú združené. Ak sú združené, meranie sa musí vzťahovať na celú zostavu.

01.07.2002

Počas skúšky sa musí zdvíhať mechanizmus a zdrojový agregát inštalovať a používať v zhode s návodmi výrobcu.

01.07.2002

Skúška bez zaťaženia

01.07.2002

Zdrojový agregát včlenený do žeriavu musí pracovať pri plnom menovitom výkone udávanom výrobcom.

01.07.2002

Zdvíhací mechanizmus musí pracovať bez zaťaženia s otáčajúcim sa bubnom pri otáčkach zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti pohybu háku pri zdvíhaní a spúšťaní. Tieto otáčky musia byť špecifikované výrobcom. Ako výsledok skúšky sa uvádza vyššia z hladín akustického výkonu (zdvíhanie alebo spúšťanie).

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Zdrojový agregát včlenený do konštrukcie žeriavu musí pracovať pri plnom menovitom výkone udávanom výrobcom. Zdvíhací mechanizmus musí pracovať s napnutím kotviaceho lana pri bubne zodpovedajúcim maximálnemu zaťaženiu (pre minimálne vyloženie) s pohybom háku pri maximálnej rýchlosti. Hodnoty zaťaženia a rýchlosti musia byť špecifikované výrobcom. Rýchlosť sa musí počas skúšky kontrolovať.

01.07.2002

Čas merania/určenie výslednej hladiny akustického výkonu, ak sa použije viac ako jeden prevádzkový režim.

01.07.2002

Pokiaľ ide o meranie hladiny akustického tlaku zdvíhacieho zariadenia, čas merania musí byť (tr + tf) sekúnd:

01.07.2002

tr je čas v sekundách pred aktiváciou brzdy so zdvíhacím mechanizmom pracujúcim už špecifikovaným spôsobom. Na účel skúšky tr = 3 sekundy,

01.07.2002

tf je čas v sekundách medzi momentom, keď je brzda aktivovaná, a tým, keď sa hák úplne zastaví.

01.07.2002

Ak sa použije integračný zvukomer, čas integrovania sa musí rovnať (tr + tf) sekúnd.

01.07.2002

Efektívna hodnota v polohe i mikrofónu musí byť daná:

01.07.2002

Lpi = 10 lg [(tr 100,1Lri +tf 100,1 Lfi)/(tr + tf)],

01.07.2002

Lri je hladina akustického tlaku v polohe i mikrofónu počas doby tr,

01.07.2002

Lfi je hladina akustického tlaku v polohe i mikrofónu počas doby brzdenia tf.

01.07.2002

Obrázok 53.1

01.07.2002

Usporiadanie polôh mikrofónov, ak je zdvíhací mechanizmus umiestnený na podpere ramena

01.07.2002

Obrázok 3-10

01.07.2002

54. RYHOVAČE

01.07.2002

Ako bod 0

01.07.2002

55. AUTOMIEŠAČE

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Automiešač sa musí skúšať v stacionárnej polohe. Bubon je naplnený menovitým objemom betónovej zmesi strednej hustoty (miera roztekania 42 až 47 cm). Motor poháňajúci bubon musí pracovať pri otáčkach, ktorými sa dosiahnu maximálne otáčky bubna podľa údajov výrobcu dodaných odberateľovi.

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

56. ČERPACIE AGREGÁTY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Meracia plocha/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Rovnobežnosten/podľa STN EN ISO 3744 s meracou vzdialenosťou d = 1 m

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Čerpací agregát sa musí inštalovať na odrážajúcej ploche; čerpací agregát namontovaný na lyžinách sa musí umiestniť na 0,40 m vysokej podstave, ak to inak výrobca nevyžaduje v návode na montáž.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

Motor musí pracovať v prevádzkovom bode najlepšej účinnosti čerpacieho agregátu udávanej v návode výrobcu

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

57. ZVÁRACIE GENERÁTORY

01.07.2002

Základná norma o emisii hluku

01.07.2002

STN EN ISO 3744

01.07.2002

Korekcia na prostredie K2A

01.07.2002

Meranie v otvorenom priestore

01.07.2002

K2A = 0

01.07.2002

Meranie vo vnútornom priestore

01.07.2002

Hodnota konštanty K2A určená bez umelého povrchu a v zhode s STN EN ISO 3744 prílohou A musí byť ≤ 2,0 dB, v takom prípade sa K2A neberie do úvahy.

01.07.2002

Povrch merania/počet polôh mikrofónov/meracia vzdialenosť

01.07.2002

Polguľa/6 polôh mikrofónov podľa časti A bodu 5/podľa časti A bodu 5

01.07.2002

Ak l > 2 m: môže sa použiť rovnobežnosten podľa STN EN ISO 3744 s meracou vzdialenosťou d = 1 m.

01.07.2002

Prevádzkové podmienky počas skúšky

01.07.2002

Montáž zariadenia

01.07.2002

Zváracie generátory sa musia inštalovať na odrážajúcej ploche; zváracie generátory namontované na lyžinách sa musia umiestniť na 0,40 m vysokej podstave, ak to inak výrobca nevyžaduje v návode na montáž.

01.07.2002

Skúška pri zaťažení

01.07.2002

STN ISO 8528-10, bod 9

01.07.2002

Čas merania

01.07.2002

Čas merania musí byť aspoň 15 sekúnd.

01.07.2002

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

VZOR OZNAČENIA CE A VZOR VYZNAČENIA GARANTOVANEJ HLADINY AKUSTICKÉHO VÝKONU

01.07.2002

Označenie zhody CE pozostáva z iniciálok „CE“, ktoré majú túto formu:

01.07.2002

Obrázok 04-1

01.07.2002

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší podľa rozmerov zariadenia, vzájomný veľkostný pomer uvedený na uvedenom nákrese sa musí zachovať. Rôzne časti označenia CE musia mať v zásade rovnaký zvislý rozmer, ktorý nemôže byť menší ako 5 mm.

01.07.2002

Vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu musí pozostávať z jednočíselného údaja garantovanej hladiny akustického výkonu v dB, značky LWA a piktogramu, ktorý má tento tvar:

01.07.2002

Obrázok 04-2

01.07.2002

Ak sa označenie zmenší alebo zväčší podľa rozmerov zariadenia, vzájomný veľkostný pomer na uvedenom nákrese sa musí zachovať. Zvislý rozmer označenia by však, ak je to možné, nemal byť menší ako 40 mm.

01.07.2002

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

POSTUP VNÚTORNEJ KONTROLY VÝROBY

01.07.2002

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý plní povinnosti uvedené v bodoch 2 a 4, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje na každý typ zariadenia vyhlásenie o zhode podľa § 6 a označí každý kus zariadenia podľa § 7.

01.07.2002

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí zostaviť technickú dokumentáciu stanovenú v bode 3 a musí ju uchovať počas 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia pre potreby orgánov dohľadu na kontrolné účely. Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže uchovávaním technickej dokumentácie poveriť inú osobu. V takom prípade uvedie meno a adresu tejto osoby vo vyhlásení o zhode podľa § 6.

01.07.2002

3. Technická dokumentácia musí umožniť, aby bola posúdená zhoda zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia. Musí obsahovať aspoň tieto informácie:

01.07.2002

a) meno a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca,

01.07.2002

b) opis zariadenia,

01.07.2002

c) druh a značku,

01.07.2002

d) obchodný názov,

01.07.2002

e) typ, sériu a výrobné číslo,

01.07.2002

f) technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie,

01.07.2002

g) odkaz na toto nariadenie,

01.07.2002

h) technickú správu o meraniach hluku vykonaných v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia,

01.07.2002

i) použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu.

01.07.2002

4. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval nepretržitý súlad vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bodoch 2 a 3 a s požiadavkami podľa tohto nariadenia.

01.07.2002

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

VNÚTORNÉ KONTROLY VÝROBY S POSUDZOVANÍM DOKUMENTÁCIE A PERIODICKOU KONTROLOU

01.07.2002

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnenec, ktorý plní povinnosti uvedené v bodoch 2, 5 a 6, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje na každý typ zariadenia vyhlásenie o zhode podľa § 6 a označí každý kus zariadenia podľa § 7.

01.07.2002

2. Výrobca alebo splnomocnenec musí zostaviť dokumentáciu stanovenú v bode 3 a musí ju uchovať počas 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia, pre potreby orgánov dohľadu na kontrolné účely. Výrobca alebo splnomocnenec môže uchovávaním dokumentácie poveriť inú osobu. V takom prípade uvedie meno a adresu tejto osoby vo vyhlásení o zhode podľa § 6.

01.07.2002

3. Dokumentácia musí umožniť, aby bola posúdená zhoda zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia. Musí obsahovať aspoň tieto informácie:

01.07.2002

a) meno a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca,

01.07.2002

b) opis zariadenia,

01.07.2002

c) druh a značku,

01.07.2002

d) obchodný názov,

01.07.2002

e) typ, sériu a výrobné číslo,

01.07.2002

f) technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie,

01.07.2002

g) odkaz na toto nariadenie,

01.07.2002

h) technickú správu o meraniach hluku vykonaných v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia,

01.07.2002

i) použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu.

01.07.2002

4. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval nepretržitý súlad vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bodoch 2 a 3 a s požiadavkami podľa tohto nariadenia.

01.07.2002

5. Hodnotenie zariadenia autorizovanou osobou pred jeho uvedením na trh

01.07.2002

Pred uvedením prvej dodávky zariadenia na trh výrobca alebo jeho splnomocnenec musí predložiť kópiu jeho technickej dokumentácie autorizovanej osobe, ktorú si vybral.

01.07.2002

Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie, autorizovaná osoba musí o tom informovať výrobcu alebo jeho splnomocnenca a ak treba, vykoná alebo dá vykonať zmeny technickej dokumentácie alebo potrebné skúšky.

01.07.2002

Po tom, čo autorizovaná osoba vydá správu potvrdzujúcu, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, výrobca alebo splnomocnenec môže označiť zariadenie podľa § 7 a vydať vyhlásenie o zhode podľa § 6, za ktoré bude niesť plnú zodpovednosť.

01.07.2002

6. Hodnotenie zariadenia autorizovanou osobou počas jeho výroby

01.07.2002

Výrobca alebo splnomocnenec má zapojiť autorizovanú osobu do výrobnej fázy podľa jedného z tých postupov, ktorý si zvolí:

01.07.2002

a) autorizovaná osoba vykonáva pravidelné kontroly, aby si overila nepretržitý súlad vyrábaného zariadenia s technickou dokumentáciou a s požiadavkami podľa tohto nariadenia; autorizovaná osoba sa sústredí najmä na

01.07.2002

1. správne a úplné označovanie zariadenia podľa § 7,

01.07.2002

2. vydávanie vyhlásenia o zhode podľa § 6,

01.07.2002

3. použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah ku garantovanej hladine akustického výkonu.

01.07.2002

Výrobca alebo splnomocnenec umožní autorizovanej osobe voľný prístup k celej internej dokumentácii viazanej k týmto postupom, aktuálnym výsledkom interných auditov a k prípadným nápravným opatreniam.

01.07.2002

Iba v prípade, ak uvedené kontroly vedú k neuspokojivým výsledkom, vykoná autorizovaná osoba skúšky hluku, ktoré na základe jej posúdenia a skúseností smú byť zjednodušené alebo kompletne vykonané podľa ustanovení v prílohe č. 3 pre príslušný typ zariadenia;

01.07.2002

b) autorizovaná osoba vykoná alebo dá vykonať kontroly v náhodných intervaloch. Príslušná vzorka v definitívnom prevedení vybraná autorizovanou osobou sa musí vyskúšať a musia sa vykonať príslušné hlukové skúšky, ako to stanovuje príloha č. 3, alebo ekvivalentné skúšky, aby sa skontrolovala zhoda výrobku s relevantnými požiadavkami podľa tohto nariadenia. Kontrola výrobku musí zahŕňať tieto hľadiská:

01.07.2002

1. správne a úplné značenie zariadenia podľa § 7,

01.07.2002

2. vydanie vyhlásenia o zhode podľa § 6.

01.07.2002

Pri oboch postupoch je početnosť kontrol stanovená autorizovanou osobou na základe výsledkov predchádzajúcich hodnotení; potreba monitorovania nápravných činností a ďalší postup na počet kontrol môže závisieť od ročnej produkcie a všeobecnej spoľahlivosti výrobcu dodržiavať garantované hodnoty. Kontrola sa vykoná aspoň jedenkrát za tri roky.

01.07.2002

Ak sú pochybnosti o hodnovernosti dokumentácie alebo o jej dodržiavaní počas výroby, autorizovaná osoba musí informovať výrobcu alebo splnomocnenca.

01.07.2002

Ak kontrolované zariadenie nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia, autorizovaná osoba musí o tom informovať úrad.

01.07.2002

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

POSTUP OVEROVANIA JEDNOTLIVÉHO ZARIADENIA

01.07.2002

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnenec zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát uvedený v bode 4, je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia. Výrobca alebo splnomocnenec označí zariadenie podľa § 7.

01.07.2002

2. Žiadosť o overovanie jednotlivého zariadenia musí podať výrobca alebo splnomocnenec autorizovanej osobe, ktorú si zvolí. Táto žiadosť musí obsahovať

01.07.2002

a) meno a adresu výrobcu, a ak žiadosť podá splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

01.07.2002

b) písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,

01.07.2002

c) technickú dokumentáciu v zhode s týmito požiadavkami:

01.07.2002

1. opis zariadenia,

01.07.2002

2. obchodná značka,

01.07.2002

3. typ, séria alebo výrobné číslo,

01.07.2002

4. technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho hlukovej emisie vrátane schematického náčrtu a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie, ak je to vhodné,

01.07.2002

5. odkaz na toto nariadenie.

01.07.2002

3. Autorizovaná osoba musí

01.07.2002

a) preskúšať, či zariadenie bolo vyrobené v zhode s technickou dokumentáciou,

01.07.2002

b) dohodnúť so žiadateľom miesto, kde sa v zhode s týmto nariadením vykonajú hlukové skúšky,

01.07.2002

c) v zhode s týmto nariadením vykonať alebo dať vykonať potrebné hlukové skúšky.

01.07.2002

4. Ak zariadenie spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba musí vydať žiadateľovi certifikát zhody podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

01.07.2002

Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát zhody, musí uviesť podrobné dôvody tohto zamietnutia.

01.07.2002

5. Výrobca alebo splnomocnenec musí uchovávať spoločne s dokumentáciou kópiu certifikátu zhody počas 10 rokov od dátumu posledného uvedenia zariadenia na trh.

01.07.2002

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

POSTUP ÚPLNÉHO ZABEZPEČOVANIA KVALITY

01.07.2002

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnenec, ktorý plní povinnosti podľa bodu 2, zabezpečuje a deklaruje, že príslušné zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia. Výrobca alebo splnomocnenec vypracuje pre každý typ zariadenia písomné vyhlásenie o zhode podľa § 6 a označí každý kus zariadenia podľa § 7.

01.07.2002

2. Výrobca musí prevádzkovať schválený systém zabezpečovania kvality pre návrh, výrobu a výstupnú inšpekciu a skúšanie zariadenia, ako je to špecifikované v bode 3, a musí podliehať dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.

01.07.2002

3. Systém zabezpečovania kvality

01.07.2002

3.1 Výrobca musí podať žiadosť o posúdenie jeho systému zabezpečovania kvality autorizovanej osobe podľa svojho výberu. Žiadosť musí obsahovať všetky informácie pre danú kategóriu výrobku včítane technickej dokumentácie všetkých zariadení, ktoré sú už vo fáze návrhu alebo výroby, ktorá musí obsahovať aspoň tieto informácie:

01.07.2002

a) meno a adresu výrobcu alebo splnomocnenca,

01.07.2002

b) opis zariadenia,

01.07.2002

c) druh, značku,

01.07.2002

d) obchodný názov,

01.07.2002

e) typ, sériu a výrobné číslo,

01.07.2002

f) technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie,

01.07.2002

g) odkaz na toto nariadenie,

01.07.2002

h) technickú správu o meraniach hluku vykonaných v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia,

01.07.2002

i) použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich vzťah k deklarovanej hladine akustického výkonu,

01.07.2002

j) kópiu vyhlásenia o zhode,

01.07.2002

k) dokumentáciu týkajúcu sa systému zabezpečovania kvality.

01.07.2002

3.2 Systém zabezpečovania kvality musí zabezpečovať súlad zariadenia s požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa naň vzťahujú.

01.07.2002

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa musia zdokumentovať systematickým a metodickým spôsobom vo forme písomných politík, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality musí umožniť spoločné pochopenie politík a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.

01.07.2002

3.3 Systém zabezpečovania kvality musí obsahovať najmä primeraný opis

01.07.2002

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu vo väzbe na kvalitu návrhu a výroby,

01.07.2002

b) dokumentácie, ktorá sa má zostavovať pre každý výrobok, obsahujúcej aspoň informácie vyjadrené v bode 3.1 pre tam uvedenú dokumentáciu,

01.07.2002

c) techník kontroly návrhu a overovania návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri navrhovaní výrobkov patriacich k pokrytej kategórii zariadenia,

01.07.2002

d) zodpovedajúcich výrobných techník, techník kontroly kvality a zabezpečovania kvality, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú,

01.07.2002

e) preskúšaní a skúšok, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, s akou sa budú vykonávať,

01.07.2002

f) záznamov kvality, ako sú správy o inšpekcii, údaje o skúške, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu,

01.07.2002

g) prostriedkov na sledovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a výrobku a efektívnej prevádzky systému zabezpečovania kvality.

01.07.2002

Autorizovaná osoba musí posúdiť systém zabezpečovania kvality, aby určila, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Musí predpokladať zhodu s týmito požiadavkami pri tých systémoch zabezpečovania kvality, ktoré implementujú EN ISO 9001.

01.07.2002

Tím audítorov musí mať aspoň jedného posudzovateľa so skúsenosťou v príslušnej technológii výroby zariadenia. Postup posudzovania musí zahŕňať posudzovaciu návštevu miestností výrobcu.

01.07.2002

Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať záver preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

01.07.2002

3.4 Výrobca sa musí zaviazať, že bude plniť povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečovania kvality, ako bol schválený, a zachovávať ho primeraným a účinným spôsobom.

01.07.2002

Výrobca alebo splnomocnenec musí autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality, stále informovať o akejkoľvek plánovanej aktualizácii systému zabezpečovania kvality.

01.07.2002

Notifikovaný orgán musí hodnotiť navrhnuté zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém zabezpečovania zhody ešte spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je žiaduce opakované posudzovanie.

01.07.2002

Autorizovaná osoba musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

01.07.2002

4. Inšpekcia vykonávaná autorizovanou osobou

01.07.2002

4.1 Účelom inšpekcie je preveriť, či výrobca riadne spĺňa povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečovania kvality.

01.07.2002

4.2 Výrobca musí umožniť autorizovanej osobe prístup na účely inšpekcie do konštrukčných, výrobných, kontrolných a skúšobných priestorov a do skladov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, najmä

01.07.2002

a) dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,

01.07.2002

b) záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečovania kvality týkajúcej sa konštrukčného návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.,

01.07.2002

c) záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečovania kvality týkajúcej sa výroby, ako sú správy o inšpekcii, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.

01.07.2002

4.3 Autorizovaná osoba musí pravidelne vykonávať inšpekcie, aby preverila, či výrobca zachováva a uplatňuje systém zabezpečovania kvality, a správu o audite musí poskytnúť výrobcovi.

01.07.2002

4.4 Navyše autorizovaná osoba môže vykonať neohlásené návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať alebo zabezpečiť, aby boli vykonané skúšky na overenie, že systém zabezpečovania kvality funguje správne. Autorizovaná osoba musí poskytnúť výrobcovi správu o návšteve, a ak sa uskutočnila skúška, aj správu o skúške.

01.07.2002

5. Výrobca musí počas najmenej 10 rokov po tom, čo sa vyrobilo posledné zariadenie, uchovať pre potreby orgánov dohľadu

01.07.2002

a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,

01.07.2002

b) aktualizáciu uvedenú v druhom odseku bodu 3.4,

01.07.2002

c) rozhodnutia a správy autorizovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

01.07.2002

6. Každá autorizovaná osoba musí podať iným autorizovaným osobám informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému zabezpečovania kvality.

01.07.2002

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÚ OSOBU

01.07.2002

1. Autorizovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za výkon overovacích prehliadok a skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi ani montážnikmi zariadení, ani oprávnenými zástupcami ktorejkoľvek z týchto strán. Priamo sa nezúčastňujú na navrhovaní, konštrukcii, obchodovaní alebo údržbe týchto zariadení a ani nezastupujú strany, ktoré sa zaoberajú týmito činnosťami. To nebráni možnosti odovzdávania technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.

01.07.2002

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú posudzovanie a overovanie s najvyšším stupňom profesionálnej integrity a technickej spôsobilosti, nie sú vystavení nátlaku ani pohnútkam, najmä finančným, ktoré môžu ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich práce hlavne zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku overovania.

01.07.2002

3. Autorizovaná osoba disponuje nevyhnutným personálom a potrebným vybavením umožňujúcim riadne plniť technické a administratívne úlohy spojené s inšpekciou a overovaním; má tiež prístup k zariadeniu potrebnému na výkon špeciálneho overovania.

01.07.2002

4. Zamestnanci zodpovední za inšpekciu majú

01.07.2002

a) dôkladný technický a odborný výcvik,

01.07.2002

b) dostatočné vedomosti o požiadavkách na posudzovanie technickej dokumentácie,

01.07.2002

c) dostatočné vedomosti o požiadavkách na skúšky, ktoré vykonávajú, a primerané skúsenosti s vykonávaním týchto skúšok,

01.07.2002

d) spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie výkonu skúšok.

01.07.2002

5. Autorizovaná osoba zaručuje nestrannosť inšpekčného personálu. Jeho odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.

01.07.2002

6. Autorizovaná osoba je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu okrem prípadov, ak túto zodpovednosť prevzal štát podľa vnútroštátnej legislatívy alebo sám štát zodpovedá za skúšky.

01.07.2002

7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých informáciách získaných pri vykonávaní svojich úloh s výnimkou vzťahu ku kompetentnému orgánu štátnej správy na základe tohto nariadenia a iných právnych predpisov.

01.07.2002

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.2002

Vzor 10-1

01.07.200224.01.2006

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.

01.07.200224.01.2006

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

01.07.200224.01.2006

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

01.07.200224.01.2006

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/14/EC z 8. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

01.07.200224.01.2006

2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

01.07.200224.01.2006

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/14/ES z 8. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

01.07.2002

2) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov.

01.07.2002

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

01.07.2002

4) Užitočným výkonom v „EC kW“ sa rozumie výkon zistený na skúšobnej stolici (brzde) na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalentu, meraný podľa EC metódy na meranie výkonu spaľovacích motorov pre cestné vozidlá a zmenšený o príkon ventilátora chladenia motora.