Nariadenie vlády č. 210/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002
Účinnosť od 01.05.2002
01.05.2002

210

01.05.2002

NARIADENIE VLÁDY

01.05.2002

Slovenskej republiky

01.05.2002

z 13. marca 2002,

01.05.2002

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom

01.05.2002

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:


01.05.2002

§ 1

01.05.2002

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

01.05.2002

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

01.05.2002

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na kombinovanú práčku so sušičkou pre domácnosť (ďalej len „kombinovaná práčka so sušičkou"),

01.05.2002

b) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú kombinovaná práčka so sušičkou potrebuje na svoju činnosť,

01.05.2002

c) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti kombinovanej práčky so sušičkou, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie spotreby energie alebo na iné podstatné zdroje.

01.05.2002

§ 2

01.05.2002

Do skupiny určených výrobkov kombinované práčky so sušičkou podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky kombinované práčky so sušičkou s napájaním zo siete okrem kombinovaných práčok so sušičkou, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.

01.05.2002

§ 3

01.05.2002

(1) Výrobca kombinovanej práčky so sušičkou alebo jeho splnomocnenec posúdi zhodu podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2. Ak je potrebná informácia týkajúca sa hluku, zisťuje sa podľa osobitného predpisu.2)

01.05.2002

(2) Informácia uvedená na energetickom štítku a v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou obsahuje

01.05.2002

a) názov kombinovanej práčky so sušičkou, obchodné meno a adresu výrobcu,

01.05.2002

b) všeobecný opis kombinovanej práčky so sušičkou postačujúci na to, aby sa dala jednoznačne identifikovať,

01.05.2002

c) údaje, a ak sú dôležité aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

01.05.2002

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,

01.05.2002

e) návod na obsluhu,

01.05.2002

f) všeobecnú charakteristiku kombinovanej práčky so sušičkou,

01.05.2002

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak sú dôležité,

01.05.2002

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

01.05.2002

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

01.05.2002

§ 4

01.05.2002

(1) Informácia, ktorá sa poskytuje spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu kombinovanej práčky so sušičkou určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných zdrojov energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

01.05.2002

(2) Energetický štítok je v prílohe č.1.Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti kombinovanej práčky so sušičkou, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

01.05.2002

(3) Energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou je v prílohe č. 2.

01.05.2002

(4) Ak sa kombinovaná práčka so sušičkou ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.

01.05.2002

(5) Trieda energetickej hospodárnosti kombinovanej práčky so sušičkou a trieda účinnosti prania sú špecifikované v prílohe č. 4.

01.05.2002

(6) Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.


01.05.2002

§ 5

01.05.2002

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


01.05.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.05.2002

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

01.05.2002

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

01.05.2002

Obrázok 01-1

01.05.2002

Údaje na energetickom štítku

01.05.2002

I. Názov a ochranná značka výrobcu.

01.05.2002

II. Identifikačný kód kombinovanej práčky so sušičkou.

01.05.2002

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4; trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

01.05.2002

IV. Ekologická značka EU (kvietok), ak bola kombinovanej práčke so sušičkou udelená.

01.05.2002

V. Spotreba energie v kWh na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

01.05.2002

VI. Spotreba energie v kWh na jeden štandardný pracovný cyklus (iba pranie a odstreďovanie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

01.05.2002

VII. Trieda účinnosti prania.

01.05.2002

VIII. Najvyšší počet dosiahnutých otáčok pri odstreďovaní v rámci štandardného cyklu pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

01.05.2002

IX. Kapacita prania (v kg) pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 oC (bez sušenia) určená podľa harmonizovaných noriem.

01.05.2002

X. Kapacita sušenia (v kg) pri (sušiacom) cykle „sušenie bavlny“ určená podľa harmonizovaných noriem.

01.05.2002

XI. Spotreba vody v litroch na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC a cyklus „sušenie bavlny“ podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

01.05.2002

XII. Hlučnosť sa meria podľa osobitného predpisu.2)

01.05.2002

Tlač

01.05.2002

Obrázok 01-2

01.05.2002

Použité farby

01.05.2002

CMYK - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

01.05.2002

Príklad použitia farieb:

01.05.2002

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

01.05.2002

Šípky:

01.05.2002

- A: X0X0,

01.05.2002

- B: 70X0,

01.05.2002

- C: 30X0,

01.05.2002

- D: 00X0,

01.05.2002

- E: 03X0,

01.05.2002

- F: 07X0,

01.05.2002

- G: 0XX0.

01.05.2002

Farba rámčeka X070.

01.05.2002

Celý text je čierny. Podklad je biely.

01.05.2002

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

01.05.2002

ENERGETICKÝ OPIS KOMBINOVANEJ PRÁČKY SO SUŠIČKOU

01.05.2002

Poradie údajov energetického opisu kombinovanej práčky so sušičkou

01.05.2002

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

01.05.2002

2. Identifikačná značka modelu.

01.05.2002

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 4 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, možno ju vyjadriť inou formou za predpokladu, že je jasná postupnosť stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

01.05.2002

4. Ak sa informácie uvádzaju formou tabuľky a ak model získal „Ekologickú značku EÚ“, možno ju zaradiť do tabuľky energetického opisu práčky v príslušnej rubrike označenej značkou (kvietok).

01.05.2002

5. Spotreba energie na pranie, odstreďovanie a sušenie v kWh, ako je definovaná v prílohe č. 1 bod V.

01.05.2002

6. Spotreba energie na pranie a odstreďovanie v kWh, ako je definovaná v prílohe č. 1 bod VI.

01.05.2002

7. Trieda účinnosti prania určená podľa prílohy č. 4 ako „Trieda účinnosti prania... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. Možno ju vyjadriť aj pomocou iných prostriedkov za predpokladu, že je zrejmá postupnosť od A (vyššia) po G (nižšia).

01.05.2002

8. Účinnosť extrakcie vody pri štandardnom cykle prania bavlny pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách vyjadrená ako „Zvyšková voda po odstreďovaní... % (ako percento suchej hmotnosti bielizne)“.

01.05.2002

9. Najvyšší počet otáčok dosiahnutých pri odstreďovaní podľa prílohy č. 1 bod VIII.

01.05.2002

10. Kapacita prania pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 oC podľa prílohy č. 1 bod IX.

01.05.2002

11. Kapacita sušenia pri štandardnom cykle „sušenie bavlny“ podľa prílohy č. 1 bod X.

01.05.2002

12. Spotreba vody v litroch na jeden kompletný pracovný cyklus podľa prílohy č. 1 bod XI.

01.05.2002

13. Spotreba vody iba na pranie a odstreďovanie v litroch v rámci jedného štandardného cyklu prania (a odstreďovania) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

01.05.2002

14. Čas potrebný na pranie a sušenie, t. j. na kompletný pracovný cyklus (pranie bavlny pri 60 oC a „sušenie bavlny“) pre menovitú kapacitu prania podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovanýcn normách.

01.05.2002

15. Dodávatelia môžu uviesť informácie podľa bodov 5 až 14 aj pre ďalšie cykly prania a/alebo sušenia.

01.05.2002

16. Spotreba energie a vody, ktorá sa rovná 200-násobku spotreby uvedenej v bodoch 5 (elektrická energia) a 12 (voda), vyjadruje „odhadovanú ročnú spotrebu 4-člennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov)“.

01.05.2002

17. Spotreba energie a vody, ktorá sa rovná 200-násobku spotreby uvedenej v bodoch 6 (elektrická energia) a 13 (voda), vyjadruje „odhadovanú ročnú spotrebu 4-člennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)“.

01.05.2002

18. Hlučnosť počas štandardného cyklu prania a odstreďovania pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitného predpisu.2)

01.05.2002

Tieto údaje môžu mať aj formu tabuľky obsahujúcej informácie o viacerých modeloch jedného výrobcu v rovnakom poradí ako energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou.

01.05.2002

Ak energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie.

01.05.2002

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

01.05.2002

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

01.05.2002

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 4 ods. 4 musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

01.05.2002

1. Trieda kombinovanej práčky so sušičkou podľa jej energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 3)

01.05.2002

2. Spotreba energie (pranie, odstreďovanie a sušenie) (príloha č. 2 bod 5)

01.05.2002

3. Spotreba energie (iba pranie a odstreďovanie) (príloha č. 2 bod 6)

01.05.2002

4. Trieda účinnosti prania (príloha č. 2 bod 7)

01.05.2002

5. Účinnosť extrakcie vody (príloha č. 2 bod 8)

01.05.2002

6. Najvýšší počet otáčok pri odstreďovaní (príloha č. 2 bod 9)

01.05.2002

7. Kapacita prania (príloha č. 2 bod 10)

01.05.2002

8. Kapacita sušenia (príloha č. 2 bod 11)

01.05.2002

9. Spotreba vody (pranie, odstreďovanie a sušenie) (príloha č. 2 bod 12)

01.05.2002

10. Spotreba vody (iba pranie a odstreďovanie) (príloha č. 2 bod 13)

01.05.2002

11. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody štvorčlennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov) (príloha č. 2 bod 16)

01.05.2002

12. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody štvorčlennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov) (príloha č. 2 bod 17)

01.05.2002

13. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 18)

01.05.2002

Ak sa popri týchto údajoch uvádzajú aj ďalšie údaje o energetických charakteristikách kombinovanej práčky so sušičkou, potom sa musia definovať, uviesť v prílohe č. 2 a začleneniť do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

01.05.2002

Veľkosť a typ tlačeného písma musí zabezpečovať jeho dobrú čitateľnosť.

01.05.2002

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

01.05.2002

TRIEDY ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI A ÚČINNOSTI PRANIA

01.05.2002

Určovanie triedy energetickej hospodárnosti podľa tabuľky č. 1

01.05.2002
Trieda energetickej hospodárnosti Spotreba energie „C“ na kg náplne v kWh pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 °C (pranie, odstreďovanie, „sušenie bavlny“) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A C ≤ 0,68
B 0,68 < C ≤ 0,81
C 0,81 < C ≤ 0,93
D 0,93 < C ≤ 1,05
E 1,05 < C ≤ 1,17
F 1,17 < C ≤ 1,29
G 1,29 < C
01.05.2002

Určovanie triedy účinnosti prania podľa tabuľky č. 2

01.05.2002
Trieda účinnosti prania Spotreba energie „C“ na kg náplne v kWh pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 °C (pranie, odstreďovanie, „sušenie bavlny“) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A P ekvivalentné > 1,03
B 1,03 ≥ P > 1,00
C 1,00 ≥ P > 0,97
D 0,97 ≥ P > 0,94
E 0,94 ≥ P > 0,91
F 0,91 ≥ P > 0,88
G 0,88 ≥ P
01.05.2002

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

01.05.2002

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

01.05.2002

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

01.05.2002

1. Smernica Komisie č. 96/60/ES z 19. septembra 1996 týkajúca sa energetického štítkovania kombinovaných práčok - sušičiek pre domácnosť.

01.05.2002

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

01.05.2002

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

01.05.2002

3. Preklad týchto smerníc sa nachádza na Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

01.05.2002

1) Smernica Komisie č. 96/60/ES z 19. septembra 1996 týkajúca sa energetického štítkovania kombinovaných práčok so sušičkou určených pre domácnosť a Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

01.05.2002

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.