15.01.2002

19

15.01.2002

ZÁKON

15.01.2002

z 18. decembra 2001,

15.01.2002

ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

15.01.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.01.2002

§ 1

15.01.2002

Predmet zákona

15.01.2002

Tento zákon ustanovuje oblasti, v ktorých je vláda Slovenskej republiky oprávnená vydávať nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej1) a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv2) (ďalej len „aproximačné nariadenie"). Zákon ustanovuje aj niektoré osobitné podmienky vydávania aproximačných nariadení.

15.01.2002

§ 2

15.01.2002

Vymedzenie oblastí

01.12.2004

(1) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydávať aproximačné nariadenia podľa Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv2) v oblasti

15.01.2002

a) colného práva,

15.01.2002

b) bankového práva,

15.01.2002

c) vedenia účtov a daní obchodných spoločností,

15.01.2002

d) duševného vlastníctva,

15.01.2002

e) ochrany pracovníkov na pracovisku,

15.01.2002

f) finančných služieb,

15.01.2002

g) ochrany spotrebiteľa,

15.01.2002

h) technických predpisov a noriem,

15.01.2002

i) využitia jadrovej energie,

23.04.2002

j) dopravy,

01.12.2004

k) pôdohospodárstva,

01.01.2006

l) životného prostredia,

01.01.2006

m) voľného pohybu pracovníkov.

23.04.2002

(2) Aproximačným nariadením nemožno upravovať medze základných práv a slobôd,3) štátny rozpočet a ďalšie veci, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky upravujú alebo majú upraviť zákony. Aproximačné nariadenie nemožno vydať ani vtedy, ak by sa jeho prijatím mal vytvoriť nový štátny orgán.

15.01.2002

Osobitné podmienky vydávania aproximačných nariadení

15.01.2002

§ 3

15.01.2002

(1) Aproximačným nariadením podľa tohto zákona možno ukladať povinnosti.4)

23.04.2002

(2) Podrobnosti o veciach upravených aproximačným nariadením môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy5) alebo Národná banka Slovenska.

01.12.2004

(3) Z aproximačného nariadenia musí vyplývať, že ide o nariadenie podľa tohto zákona. Aproximačným nariadením možno prevziať texty príloh právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie odkazom na právne záväzné akty, najmä ak tieto texty príloh obsahujú vzory tlačív, zoznamy inštitúcií alebo technické údaje.

01.12.2004

(4) V prílohe aproximačného nariadenia musí byť uvedené presné označenie vykonávaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo vykonávanej medzinárodnej zmluvy a údaj o tom, kde sú tieto právne akty uverejnené alebo kde boli oznámené.

23.04.2002

(5) Všeobecná časť dôvodovej správy k aproximačnému nariadeniu musí obsahovať doložku zlučiteľnosti návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie a tabuľku zhody návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie. Na ostatné náležitosti dôvodovej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.6)

15.01.2002

§ 4

15.01.2002

(1) Vláda Slovenskej republiky informuje Národnú radu Slovenskej republiky polročne o aproximačných nariadeniach vydaných podľa tohto zákona v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.

15.01.2002

(2) Informácia podľa odseku 1 musí byť písomná, musí obsahovať zoznam vydaných aproximačných nariadení, prehľad aproximačných nariadení podľa ďalšieho zámeru ich prijímania a musí byť doručená Národnej rade Slovenskej republiky do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho polroka.

15.01.2002

(3) Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní informácie podľa odseku 1 požiadať vládu Slovenskej republiky, aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximačného nariadenia predložila ako vládny návrh zákona.


15.01.2002

§ 5

15.01.2002

Účinnosť

15.01.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


15.01.2002

Rudolf Schuster v. r.

15.01.2002

Jozef Migaš v. r.

15.01.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

15.01.2002

1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

15.01.2002

2) Čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

15.01.2002

3) Čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

15.01.2002

4) Čl. 13 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

23.04.2002

5) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

23.04.2002

6) § 68 ods. 1 až 3 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.