10.04.2002

176

10.04.2002

ZÁKON

10.04.2002

z 13. marca 2002

10.04.2002

o ochrane a rozvoji územia Bardejov

10.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


10.04.2002

§ 1

10.04.2002

Účel zákona

10.04.2002

Účelom tohto zákona je utvorenie podmienok na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanistického jadra Bardejova, zachovanie existujúcich architektonických, umeleckohistorických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí a na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Bardejov pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.

10.04.2002

§ 2

10.04.2002

Vymedzenie územia

10.04.2002

Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Bardejov, na ktorom sa nachádzajú historické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)

10.04.2002

§ 3

10.04.2002

Správa územia

10.04.2002

Správu vymedzeného územia3) vykonáva mesto Bardejov, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných zákonov.4)

10.04.2002

§ 4

10.04.2002

Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia

10.04.2002

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia, najmä

10.04.2002

a) napomáha pri zachovávaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Bardejova v rámci Slovenskej republiky,

10.04.2002

b) prerokováva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Bardejova, na záchranu a zachovanie historických architektonických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program").

10.04.2002

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a s mestom Bardejov vypracováva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania. Na plnenie tejto úlohy môže minister kultúry vymenovať svojho splnomocnenca.

10.04.2002

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracovaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.

10.04.2002

(4) Mesto Bardejov okrem povinností uvedených v osobitnom zákone5) zabezpečuje, aby

10.04.2002

a) stavebná činnosť na území mesta Bardejov zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území zapísanom v Zozname svetového dedičstva, pričom sa táto činnosť musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Bardejova. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie,

10.04.2002

b) hospodárska činnosť v Bardejove svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,

10.04.2002

c) príprava a uskutočnenie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádzka inžinierskych sietí nenarušila architektonický výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiatkovej rezervácie ako celku.

10.04.2002

(5) Mesto Bardejov dbá na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie podstaty historických pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický vzhľad.

10.04.2002

§ 5

10.04.2002

Finančné zabezpečenie

10.04.2002

Ochrana a rozvoj historického jadra mesta Bardejov zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:

10.04.2002

a) z rozpočtu mesta Bardejov,

10.04.2002

b) z rozpočtov ústredných orgánov štátnej správy, rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ako právnických osôb štátu v súlade so schválenými podpornými programami a s osobitným predpisom,6)

10.04.2002

c) z dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu,

10.04.2002

d) z darov, dotácií a grantov neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb,

10.04.2002

e) z finančného pokrytia programov Európskej únie a medzinárodných fondov podporujúcich ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

10.04.2002

§ 6

10.04.2002

Kontrola

10.04.2002

Kontrolu ochrany a starostlivosti o územie zapísané v Zozname svetového dedičstva vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, Okresným úradom Bardejov v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti podľa osobitných predpisov7) a s mestom Bardejov v rozsahu svojej právomoci.8)


10.04.2002

§ 7

10.04.2002

Záverečné ustanovenie

10.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


10.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

10.04.2002

Jozef Migaš v. r.

10.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

10.04.2002

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).

10.04.2002

2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 30. novembra 2000.

10.04.2002

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota.

10.04.2002

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.04.2002

5) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

10.04.2002

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

10.04.2002

7) Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10.04.2002

8) Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.