01.04.2002

139

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

z 15. februára 2002

01.04.2002

o rybárstve

01.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2002

PRVÁ ČASŤ

01.04.2002

ÚVODNÉ USTANOVENIA

01.04.2002

§ 1

01.04.2002

Predmet úpravy

01.04.2002

(1) Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov1) a k ohrozeniu genofondu rýb.2)

01.04.2002

(2) Tento zákon upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využívaní vôd3) na ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

01.04.2002

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2.

01.04.2002

§ 2

01.04.2002

Vymedzenie základných pojmov

01.04.2002

(1) Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

01.04.2002

(2) Na účely tohto zákona

01.04.2002

a) ryby sú všetky vodné stavovce dýchajúce žiabrami - kruhoústnice, drsnokožce, lúčoplutvovce, vodné mäkkýše, kôrovce a iné planktonické či bentické bezstavovce žijúce vo vodách,3)

01.04.2002

b) užívateľ je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri,

01.04.2002

c) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku. Vodný tok sú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi,

01.04.2002

d) rybník je ovládateľná vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou vykonávania pravidelných intenzifikačných a melioračných opatrení,

01.04.2002

e) rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, ako sú liahne, kanály, žľaby, silá, sádky, klietky a podobné zariadenia,

01.04.2002

f) hospodársky chov rýb je chov rýb vykonávaný v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb,

01.04.2002

g) vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,

01.04.2002

h) ostatné vodné plochy sú štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, vodné nádrže lokálneho významu v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné nádrže s možnosťou rybárskeho využitia.

01.04.2002

DRUHÁ ČASŤ

01.04.2002

RYBÁRSKE REVÍRY A RYBÁRSKE PRÁVO

01.04.2002

§ 3

01.04.2002

Rybárske revíry

01.04.2002

(1) Rybársky revír je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha.

01.04.2002

(2) Ministerstvo rozhodnutím vytvára z vodných tokov, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia.

01.04.2002

(3) Na účely využitia rybárskych revírov sa vody členia na vody lososové a vody kaprové:

01.04.2002

a) lososové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na život predovšetkým takých druhov rýb, akými sú pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), hlavátka podunajská (Hucho hucho) a lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula),

01.04.2002

b) kaprové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na život predovšetkým takých druhov rýb, akými sú kapor sazan (Cyprinus carpio - divá forma), kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená forma), šťuka severná (Esox lucius), zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca), sumec veľký (Silurus glanis) a úhor európsky (Anguilla anguilla). Významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a jalec maloústy (Leuciscus leuciscus).

01.04.2002

(4) Vody lososové sa členia na vody pstruhové a vody lipňové:

01.04.2002

a) pstruhové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha,

01.04.2002

b) lipňové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.

01.04.2002

(5) V prípade vážnej ekologickej havárie alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo zmeniť členenie vôd alebo hranice rybárskeho revíru. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch, ktorými sú najmä predpokladaná dlhodobá nefunkčnosť vodnej nádrže spôsobená porušením telesa hrádze, voda vykazujúca látky negatívne ovplyvňujúce, alebo až zamedzujúce život rýb, zmeny prietokových pomerov spôsobujúce každoročne v letnom období enormné znižovanie vodnej hladiny, prípadne až jej vysychanie, môže ministerstvo rybársky revír zrušiť.

01.04.2002

(6) Hranice rybárskych revírov sa určujú naprieč vodných tokov spravidla tak, aby boli súvislé, tvorili ich trvalé terénne prekážky, mosty, hate, riečne stupne alebo prítoky vodného toku.

01.04.2002

(7) Súvislosť rybárskeho revíru sa prerušuje, ak na vodnom toku leží rybník.

01.04.2002

(8) Do rybárskych revírov sa zahŕňajú prítoky vodných tokov, ak nie sú ako také vyhlásené za rybárske revíry.

01.04.2002

(9) Do rybárskych revírov sa nezahŕňajú prítoky, odtoky a obvodové stoky rybníkov do vzdialenosti určenej ministerstvom podľa charakteru vodného toku, ktorá je na hospodárenie v nich nevyhnutne potrebná.

01.04.2002

§ 4

01.04.2002

Výkon rybárskeho práva

01.04.2002

(1) Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

01.04.2002

(2) Rybárske právo patrí štátu.

01.04.2002

(3) Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu4) a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch5) pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.

01.04.2002

(4) Ministerstvo môže na potreby výučby a plnenia vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva prideliť výkon rybárskeho práva aj školám so študijným odborom rybárstvo a vzdelávacím ustanovizniam.6)

01.04.2002

(5) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany7) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody.8)

01.04.2002

(6) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo správcovi príslušnej vodárenskej nádrže.

01.04.2002

(7) Právnickým osobám podľa odsekov 3 až 5 pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať

01.04.2002

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

01.04.2002

b) identifikačné údaje o vodnej ploche.

01.04.2002

(8) Ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách na základe písomnej žiadosti

01.04.2002

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha,

01.04.2002

b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže nájomnou zmluvou právo užívania k pozemkom podľa písmena a) počas platnosti tejto zmluvy.

01.04.2002

(9) Žiadosť podľa odseku 8 musí obsahovať

01.04.2002

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

01.04.2002

b) identifikačné údaje o vodnej ploche,

01.04.2002

c) výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa odseku 8 písm. b),

01.04.2002

d) informáciu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje,

01.04.2002

e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom.

01.04.2002

(10) Výkon rybárskeho práva podľa odseku 8 pridelí ministerstvo k 1. januáru kalendárneho roka, po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa.

01.04.2002

(11) V prípade vážnej ekologickej udalosti alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo výkon rybárskeho práva dočasne obmedziť.

01.04.2002

(12) Postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva je zakázané.

01.04.2002

§ 5

01.04.2002

Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov

01.04.2002

(1) Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.9)

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou. Pri jeho označovaní nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať vlastníka, prípadne nájomcu pobrežného pozemku vo výkone vlastníckych práv k pobrežným pozemkom.

01.04.2002

(3) Vlastník, prípadne nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť označenie rybárskeho revíru. Ak je vlastník, prípadne nájomca pobrežného pozemku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka, nájomcu alebo užívateľa rozhodne súd.

01.04.2002

§ 6

01.04.2002

Hospodárenie v rybárskych revíroch

01.04.2002

(1) Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo. Zarybňovací plán rybárskeho revíru vypracúva užívateľ a predkladá ho na schválenie ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka. Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a musí zaručovať ochranu pôvodného genofondu rýb. O schválení zarybňovacieho plánu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

01.04.2002

a) druh, pôvod a množstvo rybej násady,

01.04.2002

b) počet vydaných povolení na rybolov,

01.04.2002

c) množstvo a druh ulovených rýb za kalendárny rok,

01.04.2002

d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

01.10.2013

(3) Užívateľ je povinný navrhnúť okresnému úradu pre každý rybársky revír rybárskeho hospodára; rybárskeho hospodára ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode má užívateľ sídlo alebo trvalý pobyt. Za rybárskeho hospodára môže byť ustanovená len bezúhonná osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá absolvovala skúšku rybárskeho hospodára.

01.04.2002

(4) Skúšku rybárskeho hospodára podľa odseku 3 nahrádza absolvovanie poľnohospodárskej vysokej školy študijného odboru zootechnického, strednej poľnohospodárskej školy odboru rybárskeho alebo zootechnického alebo poľnohospodárskeho odborného učilišťa odboru rybárskeho.

01.04.2002

(5) Za bezúhonnú osobu podľa odseku 3 sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo postihnutá za priestupok na úseku rybárstva.

01.04.2002

§ 7

01.04.2002

Chránená rybárska oblasť

01.04.2002

(1) V záujme ochrany genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb môže ministerstvo na základe výsledkov ichtyologického prieskumu, po prerokovaní s užívateľom vyhlásiť časti rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za chránenú rybársku oblasť.

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybárskej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená rybárska oblasť".

01.04.2002

(3) V chránenej rybárskej oblasti je zakázané

01.04.2002

a) loviť ryby akýmkoľvek spôsobom,

01.04.2002

b) rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,

01.04.2002

c) vykonávať ťažbu riečnych materiálov.

01.04.2002

(4) Užívateľ je povinný v chránenej rybárskej oblasti požiadať ministerstvo o súhlas na lov generačných rýb na účely umelého výteru alebo o súhlas na lov takých rýb, ktoré sú na ujmu záujmov podľa odseku 1 v tejto oblasti; chránené druhy rýb možno loviť až po povolení výnimky podľa osobitného predpisu.10)

01.04.2002

(5) Ministerstvo môže užívateľovi na účely posúdenia stavu ichtyofauny v chránenej rybárskej oblasti povoliť vykonanie ichtyologického prieskumu. Ichtyologický prieskum v osobitne chránenej časti prírody a krajiny možno vykonávať až po splnení podmienok podľa osobitného predpisu.11)

01.04.2002

(6) Ministerstvo môže v prípade verejného záujmu na základe výsledkov ichtyologického prieskumu, po prerokovaní s užívateľom chránenú rybársku oblasť zrušiť.

01.04.2002

§ 8

01.04.2002

Rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku

01.04.2002

(1) Ministerstvo na návrh užívateľa môže v záujme umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť časti rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za revír s režimom bez privlastnenia si úlovku.

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom „Lovenie rýb a ich púšťanie".

01.04.2002

(3) V rybárskom revíri s režimom „Lovenie rýb a ich púšťanie" je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.

01.04.2002

§ 9

01.04.2002

Chovné rybárske revíry

01.04.2002

(1) Užívateľ môže rybársky revír alebo jeho časť určiť na chov rýb. Taký revír alebo jeho časť slúži na odchov generačných a násadových rýb využívaných na zarybňovanie rybárskych revírov.

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný vytvorenie a zrušenie chovného rybárskeho revíru bezodkladne oznámiť ministerstvu.

01.04.2002

(3) Na zarybňovanie chovných rybárskych revírov musí užívateľ používať rybie násady iba z chovov, ktoré ministerstvo uznalo.12)

01.04.2002

(4) Užívateľ je povinný rybársky revír podľa odseku 1 označiť tabuľou s nápisom „Chovný rybársky revír".

01.04.2002

(5) V chovnom rybárskom revíri platí všeobecný zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel.

01.04.2002

TRETIA ČASŤ

01.04.2002

PODMIENKY LOVU RÝB

01.04.2002

§ 10

01.04.2002

Lov rýb v rybárskych revíroch

01.04.2002

(1) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

01.11.2015

(2) Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva

01.04.2002

a) trojročný,

01.04.2002

b) ročný,

01.04.2002

c) mesačný,

01.04.2002

d) týždenný.

01.04.2002

(3) Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

01.08.2003

(4) Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.13)

01.04.2002

(5) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ.

01.04.2002

(6) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom.

01.04.2002

(7) Súčasťou povolení na rybolov je záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam").

01.04.2002

(8) Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom ochrany,7) musí mať užívateľ okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj udelenú výnimku podľa osobitného predpisu.14)

01.04.2002

(9) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.

01.04.2002

(10) Doklady podľa odsekov 1 a 6 je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

01.04.2002

(11) Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

01.04.2002

§ 11

01.04.2002

Ochrana rýb

01.04.2002

(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.

01.04.2002

(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.

01.04.2002

(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase od 1. mája do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

01.04.2002

(4) Zákaz lovu rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku.

01.04.2002

§ 12

01.04.2002

Individuálna ochrana rýb

01.04.2002

Zakazuje sa

01.04.2002

a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,

01.04.2002

b) loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb,

01.04.2002

c) privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,

01.04.2002

d) začať lov bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu.

01.04.2002

Zakázané spôsoby lovu rýb

01.04.2002

§ 13

01.04.2002

(1) Zakazuje sa

01.04.2002

a) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a do ôk,

01.04.2002

b) zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše a pod., loviť ryby v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

01.04.2002

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

01.04.2002

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

01.04.2002

e) loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, plavebných, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení, v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch,

01.04.2002

f) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru.

01.04.2002

(2) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahujú na osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné úlohy, a na užívateľa, ktorý vykonáva

01.04.2002

a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách (§ 20),

01.04.2002

b) hospodársky odlov rýb,

01.04.2002

c) ichtyologický prieskum.

01.04.2002

§ 14

01.04.2002

V pstruhových vodách sa zakazuje

01.04.2002

a) loviť viac než jednou udicou,

01.04.2002

b) používať ako nástrahu živú rybku,

01.04.2002

c) používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri,

01.04.2002

d) pri love prívlačou na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,

01.04.2002

e) loviť na plávanú a položenú,

01.04.2002

f) používať pri love viac ako jednu nástrahu okrem lovu na umelé mušky,

01.04.2002

g) používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,

01.04.2002

h) loviť viac ako tri dni v týždni.

01.04.2002

§ 15

01.04.2002

V lipňových vodách sa zakazuje

01.04.2002

a) loviť viac než jednou udicou,

01.04.2002

b) používať ako nástrahu živú rybku,

01.04.2002

c) používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

01.04.2002

d) loviť na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1. júna do 31. októbra,

01.04.2002

e) používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,

01.04.2002

f) loviť ryby na položenú,

01.04.2002

g) používať ako nástrahu hmyz vo všetkých vývojových štádiách, červy všetkých druhov, ryžu, tarhoňu, krúpy a všetky napodobneniny ikier,

01.04.2002

h) loviť viac ako päť dní v týždni.

01.04.2002

§ 16

01.04.2002

V kaprových vodách sa zakazuje

01.04.2002

a) loviť na viac ako dve udice,

01.04.2002

b) loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,

01.04.2002

c) loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

01.04.2002

d) loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,

01.04.2002

e) pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

01.04.2002

f) loviť v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu.

01.04.2002

§ 17

01.04.2002

Pri love hlavátky sa zakazuje

01.04.2002

a) používať ako nástrahu živú rybku,

01.04.2002

b) loviť hlavátku inak než prívlačou na umelé nástrahy, rybku alebo muškárením,

01.04.2002

c) ponechať si v jednom kalendárnom roku viac ako jednu hlavátku, aj keď sa lov uskutočňuje vo viacerých revíroch.

01.04.2002

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.04.2002

OCHRANA RYBÁRSTVA

01.04.2002

Všeobecné ustanovenia

01.04.2002

§ 18

01.04.2002

(1) Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody a pred škodlivými zásahmi ľudí do rybárskych revírov. V záujme zachovania pôvodných druhov rýb a ochrany genofondu rýb môže ministerstvo užívateľovi poskytnúť účelovo viazané prostriedky.15)

01.04.2002

(2) Správca vodných tokov je povinný pri projektovaní, výstavbe, prevádzke a udržiavaní vodohospodárskych diel a zariadení, pri úpravách vodných tokov a ich užívaní zohľadniť potreby a ochranu rybárstva. Musí dbať, aby sa tam, kde je to účelné, zriaďovali a udržiavali rybovody a pri budovaní vodných nádrží aj iné vhodné technické zariadenia slúžiace na migráciu a ochranu rýb. Zabezpečuje ochranu vodných tokov pred znečisťovaním a vypúšťaním odpadových vôd nad prípustný stupeň znečistenia.

01.04.2002

(3) Zariadenia na ochranu rybárstva musia byť súčasťou projektovej dokumentácie pripravovanej vodohospodárskej stavby.

01.04.2002

§ 19

01.04.2002

(1) Z dôvodu zachovania biodiverzity druhov a zdrojov sladkovodných rýb a morských rýb sa zakazuje dovoz a tranzit rýb, ktoré sú chránené, alebo ktoré nedosahujú veľkosť alebo hmotnosť ustanovenú pre jednotlivé druhy na uvádzanie do obehu.

01.04.2002

(2) Z dôvodu ochrany pôvodného genofondu rýb dovoz rybích násad z iných štátov musí osvedčiť ministerstvo.12)

01.04.2002

§ 20

01.04.2002

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

01.04.2002

(1) Mimoriadnou situáciou sa podľa tohto zákona rozumejú najmä povodne, extrémne suchá a mimoriadne zhoršenie alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd.16)

01.04.2002

(2) Pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť a privlastňovať si ryby. Pri povodniach je zakázané zabraňovať rybám vrátiť sa do pôvodného toku.

01.04.2002

(3) Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách je povinný zabezpečiť užívateľ.

01.04.2002

(4) Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd, za vzniknuté škody na rybách zodpovedá a v plnom rozsahu znáša dôsledky pôvodca tohto zhoršenia.

01.04.2002

Ochrana výkonu rybárskeho práva

01.04.2002

§ 21

01.10.2013

(1) Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinnosťou užívateľa. Užívateľ je povinný navrhnúť okresnému úradu pre každý rybársky revír rybársku stráž.

01.10.2013

(2) Rybársku stráž ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode má užívateľ sídlo alebo trvalý pobyt.

01.04.2002

(3) Za člena rybárskej stráže môže byť ustanovená fyzická osoba, ktorá

01.04.2002

a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,

01.04.2002

b) je občanom Slovenskej republiky,

01.04.2002

c) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia17) spáchaný z nedbanlivosti alebo v posledných troch rokoch nebola postihnutá za priestupok na úseku rybárstva,

01.04.2002

d) je plne spôsobilá na právne úkony,

01.04.2002

e) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže,

01.10.2013

f) zložila pred okresným úradom sľub v tomto znení: „Sľubujem, že budem vykonávať ochranu rybárstva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných právnych predpisov upravujúcich a ochraňujúcich výkon rybárskeho práva",

01.04.2002

g) písomne o to požiada užívateľa.

01.10.2013

(4) Okresný úrad vydá členovi rybárskej stráže odznak a preukaz rybárskej stráže a vedie evidenciu členov rybárskej stráže.

01.10.2013

(5) Okresný úrad člena rybárskej stráže odvolá, ak člen rybárskej stráže o to písomne požiada, prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. b) až d), porušil sľub alebo ak užívateľ o to požiada z dôvodu, že člen rybárskej stráže najmenej počas troch mesiacov bezdôvodne neplní úlohy rybárskej stráže.

01.10.2013

(6) Člen rybárskej stráže, ktorého okresný úrad odvolal, je povinný bezodkladne odovzdať odznak a preukaz rybárskej stráže.

01.04.2002

§ 22

01.04.2002

Povinnosti člena rybárskej stráže

01.04.2002

Člen rybárskej stráže je povinný

01.04.2002

a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže,

01.04.2002

b) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať im odňaté rybárske náradie, rybársky lístok a povolenie na rybolov,

01.04.2002

c) spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na rybolov písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,

01.04.2002

d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a príslušným orgánom štátnej správy18) a v prípade možnosti vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb,

01.04.2002

e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným orgánom štátnej správy,18)

01.04.2002

f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,

01.10.2013

g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov okresnému úradu,

01.04.2002

h) zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje.

01.04.2002

§ 23

01.04.2002

Oprávnenia člena rybárskej stráže

01.04.2002

(1) Člen rybárskej stráže je oprávnený

01.04.2002

a) kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby,

01.04.2002

b) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok,

01.04.2002

c) obmedziť osobnú slobodu19) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva,20) zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru,

01.04.2002

d) osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva prehľadať dopravný prostriedok a obsah vakov a tašiek, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich prepravujú neoprávnene nadobudnuté ryby, odnímať rybárske náradie, povolenie na lov rýb, rybársky lístok a úlovky,

01.04.2002

e) použiť donucovacie prostriedky,

01.04.2002

f) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,

01.04.2002

g) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby21) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.

01.04.2002

(2) Prehliadka podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých rýb.

01.04.2002

(3) Každý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

01.04.2002

§ 24

01.04.2002

Donucovacie prostriedky

01.04.2002

(1) Donucovacími prostriedkami sú

01.04.2002

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

01.04.2002

b) slzotvorné prostriedky,

01.04.2002

c) obušok,

01.04.2002

d) putá,

01.04.2002

e) služobný pes.

01.04.2002

(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov člen rybárskej stráže je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.

01.04.2002

(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen rybárskej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

01.04.2002

§ 25

01.04.2002

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obuška

01.04.2002

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok s cieľom

01.04.2002

a) zabrániť úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa,

01.04.2002

b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

01.04.2002

c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

01.04.2002

§ 26

01.04.2002

Použitie pút

01.04.2002

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť putá

01.04.2002

a) na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena rybárskej stráže, alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne poškodzuje majetok užívateľa, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,

01.04.2002

b) na vzájomné pripútanie osôb za podmienok uvedených v písmene a).

01.04.2002

§ 27

01.04.2002

Použitie služobného psa

01.04.2002

(1) Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

01.04.2002

a) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

01.04.2002

b) zabrániť úteku osoby, ak má byť takej osobe obmedzená osobná sloboda.

01.04.2002

(2) Člen rybárskej stráže používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

01.04.2002

§ 28

01.04.2002

Osobitné obmedzenia

01.04.2002

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov je člen rybárskej stráže oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen rybárskej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku užívateľovi a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

01.04.2002

§ 29

01.04.2002

Náležitosti poskytované členom rybárskej stráže

01.10.2013

(1) Okresný úrad po dohode s užívateľom ustanoví rozsah vybavenia člena rybárskej stráže donucovacími prostriedkami.

01.04.2002

(2) Užívateľ je povinný zabezpečiť prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže, odbornovzdelávacie školenia, poskytnúť výstroj a ďalšie pomôcky potrebné na výkon činnosti člena rybárskej stráže.

01.04.2002

§ 30

01.04.2002

Zodpovednosť za škodu

01.04.2002

Užívateľ je povinný člena rybárskej stráže poistiť na prípad

01.04.2002

a) škody, poškodenia zdravia alebo smrti spôsobenej členom rybárskej stráže pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním,

01.04.2002

b) škody spôsobenej členom rybárskej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním s výnimkou škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.

01.04.2002

PIATA ČASŤ

01.04.2002

HOSPODÁRSKY CHOV RÝB A PODNIKANIE NA OSTATNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH

01.04.2002

Hospodársky chov rýb

01.04.2002

§ 31

01.04.2002

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb (ďalej len „chovateľ") v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb zabezpečuje chov trhových rýb, generačných rýb a chov rybích násad.

01.04.2002

(2) Malou vodnou nádržou osobitne vhodnou na chov rýb sa rozumie ovládateľná vodná nádrž s pravidelnou možnosťou úplného vypustenia a zlovenia rýb, s výškou telesa hrádze do 10 m a s celkovým objemom do 2 mil. m3, ktorá pôvodne mohla slúžiť inému účelu.

01.04.2002

(3) Na hospodársky chov rýb chovateľ alebo ním poverená osoba musí mať odborné vzdelanie; túto podmienku musí spĺňať počas celého hospodárskeho chovu rýb.

01.04.2002

(4) Odborným vzdelaním sa rozumie absolvovanie poľnohospodárskej vysokej školy študijného odboru zootechnického, univerzity veterinárskeho lekárstva, strednej poľnohospodárskej školy odboru rybárskeho alebo zootechnického, alebo poľnohospodárskeho odborného učilišťa odboru rybárskeho.

01.04.2002

(5) Chov trhových, generačných rýb a chov rybích násad musí osvedčiť ministerstvo.12) Chovateľ musí používať rybie násady len z chovov, ktoré ministerstvo osvedčilo.

01.04.2002

(6) Na hospodársky chov rýb sa nevzťahujú ustanovenia § 5 až 17 a § 21 až 30. V rybníku, rybochovnom zariadení a malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb popri hospodárskom chove rýb možno vykonávať na základe povolenia chovateľa aj lov rýb udicou (ďalej len „rozšírená činnosť") podľa osobitného režimu (§ 35 ods. 2).

01.04.2002

(7) Chovateľ je povinný rozšírenú činnosť využívania rybníka, rybochovného zariadenia a malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb na príslušný rok písomne oznámiť ministerstvu najneskôr do 31. januára príslušného roka.

01.04.2002

(8) Ministerstvo vedie evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, v ktorých sa vykonáva hospodársky chov rýb, prípadne kombinácia s lovom rýb udicou.

01.04.2002

(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, na hospodársky chov rýb sa vzťahujú osobitné predpisy.22)

01.04.2002

§ 32

01.04.2002

(1) Chovateľ pri využívaní rybníka, rybochovného zariadenia a malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb aj na lov rýb udicou je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

01.04.2002

a) druh, pôvod a množstvo rybej násady,

01.04.2002

b) zoznam vydaných povolení na rybolov,

01.04.2002

c) množstvo a druh ulovených rýb za kalendárny rok,

01.04.2002

d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

01.10.2013

(2) Chovateľ je povinný na požiadanie poverenému zamestnancovi ministerstva23) a okresného úradu predložiť evidenciu podľa odseku 1.

01.04.2002

§ 33

01.04.2002

(1) Na základe žiadosti môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na hospodársky chov rýb z rybárskeho revíru a prideliť ju do užívania na hospodársky chov rýb chovateľovi.

01.04.2002

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

01.04.2002

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

01.04.2002

b) vyjadrenie správcu malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb o možnosti jej rybárskeho využívania, doplnené o oficiálny názov, lokalitu, výmeru a hydrologické údaje o malej vodnej nádrži a základné údaje o zdroji vody, ktorým je napájaná,

01.04.2002

c) preukázanie odborného vzdelania žiadateľa alebo ním poverenej osoby so zameraním na chov rýb,

01.04.2002

d) potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu.

01.04.2002

(3) Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 správca malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb uzatvorí s chovateľom nájomnú zmluvu.

01.04.2002

(4) Ak malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb začne slúžiť svojmu pôvodnému účelu alebo ak chovateľ skončí hospodársky chov rýb, ministerstvo nádrž opätovne zaradí do rybárskych revírov.

01.04.2002

Podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách

01.04.2002

§ 34

01.04.2002

(1) Z rybárskych revírov na ostatných vodných plochách môže ministerstvo na základe žiadosti vyradiť ostatnú vodnú plochu a prideliť ju do užívania podnikateľovi24) na účely podnikania v osobitnom režime; tento podnikateľ musí preukázať odborné vzdelanie podľa § 31 ods. 4; také pridelenie nie je možné, ak je ostatná vodná plocha vyhlásená za chránenú rybársku oblasť.

01.04.2002

(2) Pod užívaním ostatnej vodnej plochy v osobitnom režime sa rozumie poskytovanie možnosti iným osobám za odplatu loviť ryby a ulovené ryby si ponechať podľa prevádzkového poriadku podnikateľa. Na osobitný režim sa nevzťahujú ustanovenia § 5 až 17 a § 21 až 30.

01.04.2002

(3) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

01.04.2002

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

01.04.2002

b) preukázanie odborného vzdelania žiadateľa so zameraním na chov rýb alebo ním poverenej osoby,

01.04.2002

c) identifikačné údaje o vodnej ploche,

01.04.2002

d) výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa § 4 ods. 8 písm. b),

01.04.2002

e) potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu,

01.04.2002

f) prevádzkový poriadok.

01.04.2002

(4) Ak sa ostatná vodná plocha nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme,25) musí žiadateľ k žiadosti doložiť súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír.

01.04.2002

(5) Ministerstvo vedie evidenciu ostatných vodných plôch užívaných na účely podnikania.

01.04.2002

§ 35

01.04.2002

(1) Na zarybňovanie ostatných vodných plôch, ktoré sú určené na účely podnikania v osobitnom režime, možno používať rybie násady len z chovov, ktoré ministerstvo osvedčilo.12)

01.04.2002

(2) Podnikateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

01.04.2002

a) druh, pôvod a množstvo rybej násady,

01.04.2002

b) zoznam vydaných povolení,

01.04.2002

c) množstvo a druh ulovených rýb za kalendárny rok,

01.04.2002

d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

01.10.2013

(3) Podnikateľ je povinný na požiadanie poverenému zamestnancovi ministerstva23) a okresného úradu predložiť evidenciu podľa odseku 2.

01.04.2002

ŠIESTA ČASŤ

01.04.2002

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU RYBÁRSTVA

01.04.2002

§ 36

01.04.2002

Orgány štátnej správy

01.04.2002

Orgány štátnej správy na úseku rybárstva sú

01.08.2003

a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,

01.10.2013

b) okresné úrady,

01.10.2013

c) okresné úrady v sídle kraja,

01.08.2003

d) ministerstvo.

01.08.2003

§ 36a

01.08.2003

Obec

01.08.2003

Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť, vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.

01.04.2002

§ 37

01.10.2013

Okresný úrad

01.10.2013

Okresný úrad na úseku rybárstva

01.04.2002

a) ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára,

01.08.2003

b) ustanovuje a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže,

01.08.2003

c) ukladá pokuty za správne delikty a priestupky,

01.08.2003

d) prejednáva priestupky.

01.04.2002

§ 39

01.04.2002

Ministerstvo

01.11.2015

(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku rybárstva

01.04.2002

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva, činnosť jednotlivých užívateľov na úseku rybárstva podľa tohto zákona,

01.04.2002

b) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch,

01.04.2002

c) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva v ostatných vodných plochách,

01.04.2002

d) rozhoduje o pridelení výkonu rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch,

01.04.2002

e) rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o ostatnú vodnú plochu,

01.04.2002

f) vytvára z vodných tokov, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia,

01.04.2002

g) môže dočasne obmedziť výkon rybárskeho práva, zmeniť charakter alebo hranice rybárskeho revíru z dôvodu verejného záujmu alebo v prípade vážnej ekologickej zmeny rybárskeho revíru a vo zvlášť odôvodnených prípadoch (§ 3 ods. 5) môže rybársky revír zrušiť,

01.04.2002

h) schvaľuje zarybňovací plán podľa § 6 ods. 1,

01.04.2002

i) vyhlasuje v záujme ochrany genofondu a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb po prerokovaní s užívateľom časti rybárskeho revíru, prípadne i celý rybársky revír za chránenú rybársku oblasť,

01.04.2002

j) povoľuje a zrušuje na žiadosť užívateľa v chránenej rybárskej oblasti užívateľovi lov generačných rýb na účely umelého výteru alebo lov takých rýb, ktoré sú na ujmu hospodárenia v tejto oblasti,

01.04.2002

k) povoľuje užívateľovi na účely posúdenia stavu ichtyofauny v chránenej rybárskej oblasti vykonanie ichtyologického prieskumu,

01.04.2002

l) zrušuje chránenú rybársku oblasť v prípadoch, ak ide o verejný záujem, alebo na návrh užívateľa,

01.04.2002

m) povoľuje na základe žiadosti užívateľa výnimky z ustanovení tohto zákona [§ 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 14 až 17] na hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky, na ktorých nie sú uzatvorené medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná,

01.04.2002

n) vydáva osobitné povolenie na rybolov,

01.04.2002

o) eviduje rybníky, rybochovné zariadenia a malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb, v ktorých sa vykonáva hospodársky chov rýb, prípadne rozšírená činnosť,

01.04.2002

p) poveruje Slovenský rybársky zväz úlohami súvisiacimi s riešením problematiky rybárskych revírov, schvaľovania zarybňovacích plánov predkladaných jeho organizačnými zložkami, výkonu rybárskej stráže, vykonávania ichtyologických prieskumov v rybárskych revíroch, štatistického vyhodnotenia záznamov držiteľov osobitného povolenia na rybolov,

01.04.2002

r) v odôvodnených prípadoch povoľuje na základe žiadosti užívateľa výnimky zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3; výnimku možno povoliť najskôr od 15. mája.

01.11.2015

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť podrobnosti o žiadosti o vydanie rybárskeho lístka podanej elektronickými prostriedkami.

01.04.2002

SIEDMA ČASŤ

01.04.2002

POSTIH ZA PORUŠENIE PREDPISOV NA ÚSEKU RYBÁRSTVA

01.04.2002

§ 40

01.04.2002

Správne delikty

01.10.2013

(1) Okresný úrad môže uložiť podnikateľovi alebo inej právnickej osobe pokutu do

01.01.2009

a) 3 319,39 eura, ak poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a 3, § 7 ods. 2 a 4, § 8 ods. 2, § 9 ods. 3 a 4,§ 20 ods. 2 a 3, § 21 ods. 1 a § 30,

01.01.2009

b) 6 638,78 eura, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4 ods. 12, § 7 ods. 3, § 9 ods. 2, § 31 ods. 3 a 7, § 32 a § 35.

01.10.2013

(2) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, okresný úrad môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odseku 1.

01.10.2013

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď okresný úrad zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Výnosy z pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

01.04.2002

§ 41

01.04.2002

Priestupky

01.04.2002

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.04.2002

a) nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,

01.04.2002

b) nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru podľa § 5 ods. 3,

01.04.2002

c) pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku podľa § 20 ods. 2.

01.01.2009

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

01.10.2013

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad.

01.04.2002

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.26)

01.04.2002

ÔSMA ČASŤ

01.04.2002

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.04.2002

Spoločné ustanovenia

01.04.2002

§ 42

01.04.2002

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.04.2002

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

01.04.2002

a) vydanie rybárskeho lístka,

01.04.2002

b) vydanie povolenia na rybolov,

01.04.2002

c) vydanie osobitného povolenia na rybolov,

01.04.2002

d) ustanovenie a odvolanie rybárskeho hospodára,

01.04.2002

e) ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže,

01.04.2002

f) vytváranie, zmenu a zrušovanie rybárskych revírov.

01.04.2002

(3) Na pridelenie výkonu rybárskeho práva sa nevzťahuje zákon o správe majetku štátu.28)

01.04.2002

§ 43

01.04.2002

Podrobnosti

01.04.2002

a) o členení vôd,

01.04.2002

b) o obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,

01.04.2002

c) o označovaní rybárskych revírov,

01.04.2002

d) o zarybňovacích plánoch,

01.04.2002

e) o skúške rybárskeho hospodára,

01.04.2002

f) o vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,

01.04.2002

g) o čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a počte rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu,

01.04.2002

h) o opatreniach na záchranu rýb,

01.04.2002

i) o rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,

01.04.2002

j) o spôsoboch lovu

01.04.2002

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.


01.04.2002

§ 44

01.04.2002

Prechodné ustanovenia

01.04.2002

(1) Rybárske revíry vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za rybárske revíry podľa tohto zákona.

01.04.2002

(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách jednotlivým osobám podľa doterajších predpisov ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník neuplatní právo podľa tohto zákona (§ 4 ods. 8 a 9).

01.04.2002

(3) Chránené rybárske oblasti vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za chránené rybárske oblasti podľa tohto zákona.

01.04.2002

(4) Členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2002.

01.04.2002

(5) Užívatelia ostatných vodných plôch sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2002.

01.04.2002

(6) Užívatelia malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2002.

01.04.2002

(7) Chovateľ je povinný splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2002.

01.04.2002

§ 45

01.04.2002

Do dojednania medzinárodných dohôd ustanovujúcich podmienky výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky môže ministerstvo na základe žiadosti užívateľa udeliť výnimku z ustanovení § 11, § 13 ods. 1 písm. b) a § 14 až 17.

01.04.2002

§ 46

01.04.2002

Zrušovacie ustanovenia

01.04.2002

Zrušujú sa:

01.04.2002

1. zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve v znení zákona č. 229/1991 Zb.,

01.04.2002

2. § 35 písm. c) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v ustanoveniach o priestupkoch na úseku rybárstva,

01.04.2002

3. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 103/1963 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve.

01.04.2002

§ 47

01.04.2002

Účinnosť

01.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


01.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2002

Jozef Migaš v. r.

01.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2002

1) § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

2) § 3 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

3) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

4) § 11 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

01.04.2002

5) § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

6) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

01.04.2002

7) § 17 a 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

8) § 51 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

9) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

10) § 20 ods. 2 a § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

11) § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

12) § 9 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

14) § 17 ods. 3 písm. f) a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

15) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

16) § 23 zákona č. 138/1973 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z.

01.04.2002

17) § 181b Trestného zákona.

01.04.2002

18) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

19) § 76 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

20) § 181d Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

21) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.04.2002

22) Napríklad zákon č. 194/1998 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat.

01.04.2002

23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

01.04.2002

24) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

01.04.2002

25) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

01.04.2002

26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

27) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.04.2002

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.