01.04.2002

133

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

z 19. februára 2002

01.04.2002

o Slovenskej akadémii vied

01.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2002

PRVÁ ČASŤ

01.04.2002

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.04.2002

§ 1

01.04.2002

(1) Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.

01.04.2002

(2) Akadémia ako rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu1) so sídlom v Bratislave.

01.04.2002

§ 2

01.04.200230.06.2018

Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie (ďalej len „organizácia"), ktoré zriaďuje ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu.2)

01.04.2002

§ 3

01.04.2002

(1) Akadémii v rozsahu tohto zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.

01.04.2002

(2) Akadémia môže spolupracovať s vedeckými spoločnosťami zriadenými podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o spolupráci.

01.04.200230.06.2018

(3) Akadémia na účely reprezentácie svojej činnosti, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov môže zriadiť učenú spoločnosť akadémie ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci akadémie, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti akadémie sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.

01.04.200230.06.2018

(4) Členom učenej spoločnosti akadémie patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť akadémie (odsek 3), podľa osobitného predpisu.4)

01.04.200230.06.2018

(5) Názov učenej spoločnosti akadémie, spôsob jej zriadenia, zloženie, organizačné a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.

01.04.2002

(6) Na pôde akadémie nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí.

01.04.2002

§ 4

01.04.200230.06.2018

(1) Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných, technických a spoločenských vied v súlade so štátnou vednou a technickou politikou a zúčastňuje sa aj na aplikovanom výskume.

01.04.2002

(2) Akadémia ďalej

01.04.2002

a) rozpracúva a rozširuje originálne výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní, popularizácii a sprístupňovaní,

01.04.2002

b) zúčastňuje sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu5) a udeľuje vedecké hodnosti podľa osobitného predpisu,6)

01.04.2002

c) priznáva v procese ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti vedeckých zamestnancov vedecko-kvalifikačné stupne podľa osobitného predpisu,7)

01.04.2002

d) zúčastňuje sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky,

01.04.2002

e) podieľa sa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,

01.04.2002

f) spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s vysokými školami a ostatnými rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými osobami z oblasti výroby a služieb,

01.04.2002

g) vydáva periodické a neperiodické publikácie,

01.04.2002

h) spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky pri riešení koncepčných, koordinačných problémov a pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,

01.04.2002

i) poskytuje expertíznu činnosť v oblasti vedy pre potreby ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

01.04.2002

§ 5

01.04.2002

(1) Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu.8)

01.04.2002

(2) Akadémia hospodári s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu a s mimorozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.9)

01.04.2002

DRUHÁ ČASŤ

01.04.2002

SAMOSPRÁVA AKADÉMIE A ODBORNÉ ORGÁNY AKADÉMIE

01.04.200230.06.2018

§ 6

01.04.200230.06.2018

Akademická obec

01.04.200230.06.2018

(1) Akademickú obec akadémie tvoria zamestnanci akadémie s vysokoškolským vzdelaním a doktorandi.

01.04.200230.06.2018

(2) Akademickú obec organizácie tvoria zamestnanci organizácie s vysokoškolským vzdelaním a doktorandi.

01.04.2002

§ 7

01.04.2002

Samosprávne orgány akadémie

01.04.2002

Samosprávne orgány akadémie sú:

01.04.2002

a) snem akadémie,

01.04.2002

b) vedecká rada akadémie,

01.04.2002

c) predsedníctvo akadémie.

01.04.2002

§ 8

01.04.2002

Snem akadémie

01.04.2002

(1) Najvyšší samosprávny orgán akadémie je snem akadémie.

01.04.200230.06.2018

(2) Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami vedeckých organizácií z akademickej obce akadémie.

01.04.2002

(3) Funkčné obdobie snemu akadémie je štyri roky.

01.04.200230.06.2018

(4) Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie z členov snemu akadémie.

01.04.200230.06.2018

(5) Snem akadémie zvoláva predseda snemu akadémie podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; predseda snemu akadémie zvolá zasadnutie snemu akadémie vždy, ak o to požiada najmenej pätina členov snemu akadémie alebo predsedníctvo akadémie.

01.04.200230.06.2018

(6) Zvolením člena snemu akadémie za člena predsedníctva akadémie zaniká jeho členstvo v sneme akadémie. Nového člena snemu akadémie zvolí akademická obec príslušnej vedeckej organizácie (§ 15 ods. 3 písm. a) v doplňujúcich voľbách (odsek 2).

01.04.2002

(7) Snem akadémie

01.04.2002

a) schvaľuje štatút akadémie,

01.04.2002

b) schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,

01.04.2002

c) schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok,

01.04.2002

d) schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,

01.04.2002

e) schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu,10)

01.04.2002

f) schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie,

01.04.2002

g) schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,

01.04.2002

h) určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,

01.04.200230.06.2018

i) volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z návrhov akademickej obce a navrhuje ich odvolanie,

01.04.2002

j) volí kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva akadémie najmenej dva mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,

01.04.200230.06.2018

k) volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie z návrhov organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie (§ 9 ods. 5),

01.04.200230.06.2018

l) predkladá návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister"),

01.04.200230.06.2018

m) vyjadruje sa o pravidlách výberového konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov vedeckých organizácií,

01.04.200230.06.2018

n) schvaľuje platový poriadok akadémie.

01.04.200230.06.2018

(8) Predseda snemu akadémie

01.04.200230.06.2018

a) na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu akadémie odvoláva členov predsedníctva akadémie a členov vedeckej rady akadémie,

01.04.200230.06.2018

b) vymenúva a odvoláva delegovaných členov vedeckej rady akadémie podľa § 9 ods. 4.

01.04.2002

§ 9

01.04.2002

Vedecká rada akadémie

01.04.2002

(1) Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých a koncepčných úloh.

01.04.2002

(2) Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.

01.04.2002

(3) Vedeckú radu akadémie tvorí predseda akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie.

01.04.200230.06.2018

(4) Členom vedeckej rady akadémie je aj delegovaný zástupca sektora vysokých škôl, ktorého deleguje Rada vysokých škôl a zástupca podnikateľského sektora výskumu a vývoja, ktorého deleguje reprezentatívne združenie zamestnávateľov.11)

01.04.200230.06.2018

(5) Členmi vedeckej rady akadémie sú tiež zástupcovia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do vedeckej rady akadémie v sneme akadémie.

01.04.200230.06.2018

(6) Počet externých členov vedeckej rady akadémie tvorí štvrtinu až tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady akadémie.

01.04.200230.06.2018

(7) Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky.

01.04.200230.06.2018

(8) Vedecká rada akadémie

01.04.2002

a) vypracúva koncepciu vednej politiky akadémie v súlade s koncepciou štátnej vednej a technickej politiky,

01.04.2002

b) volí a odvoláva podpredsedu vedeckej rady akadémie; volí ho z členov vedeckej rady akadémie,

01.04.2002

c) vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,

01.04.2002

d) udeľuje vedecké hodnosti,6)

01.04.2002

e) udeľuje vyznamenania a ceny akadémie určené štatútom akadémie,

01.04.200230.06.2018

f) schvaľuje návrhy na vymenovanie predsedov a ostatných členov vedeckých kolégií (§ 11) a návrhy na ich odvolanie,

01.04.200230.06.2018

g) vyjadruje sa o vedeckej profilácii vedeckých organizácií a o výsledkoch ich vedeckej činnosti.

01.04.2002

§ 10

01.04.2002

Predsedníctvo akadémie

01.04.2002

(1) Výkonný samosprávny orgán akadémie je predsedníctvo akadémie.

01.04.200230.06.2018

(2) Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, vedecký sekretár akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do predsedníctva akadémie.

01.04.2002

(3) Členovia predsedníctva akadémie majú zachovaný pracovný pomer vo svojich organizáciách.

01.04.200230.06.2018

(4) Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky.

01.04.2002

(5) Predsedníctvo akadémie

01.04.2002

a) koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,

01.04.2002

b) prerokúva návrh rozpočtu a rozdelenie rozpočtu akadémie,

01.04.200230.06.2018

c) volí kandidátov na podpredsedov akadémie a vedeckého sekretára akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje ich odvolanie,

01.04.2002

d) zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,

01.04.2002

e) predkladá snemu akadémie na schválenie

01.04.200230.06.2018

1. štatút akadémie,

01.04.2002

2. výročnú správu o činnosti akadémie a výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,

01.04.2002

3. zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,

01.04.200230.06.2018

4. návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,

01.04.2002

5. koncepciu vednej politiky akadémie,

01.04.200230.06.2018

f) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií,

01.04.200230.06.2018

g) schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov (vedúcich) organizácií a návrhy na ich odvolanie,

01.04.200230.06.2018

h) schvaľuje organizačný poriadok akadémie,

01.04.200230.06.2018

i) schvaľuje zriadenie, zrušenie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia organizácií na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu vedeckej rady vedeckej organizácie. Akadémia ako zriaďovateľ organizácií koná v týchto veciach podľa osobitného predpisu.12)

01.04.2002

(6) Predsedníctvo akadémie zodpovedá za svoju činnosť snemu akadémie.

01.04.200230.06.2018

§ 11

01.04.200230.06.2018

Vedecké kolégiá

01.04.200230.06.2018

(1) Vedecké kolégiá zložené z významných zamestnancov akadémie, vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na koordináciu a rozvoj príslušných vedných odborov sú odborné orgány akadémie pre skupiny príbuzných vedných odborov.

01.04.200230.06.2018

(2) Predsedu vedeckého kolégia a ostatných členov vedeckého kolégia po schválení vo vedeckej rade akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.

01.04.200230.06.2018

(3) Funkčné obdobie vedeckého kolégia je štyri roky.

01.04.200230.06.2018

(4) Predseda vedeckého kolégia zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi akadémie.

01.04.2002

Predseda akadémie a zabezpečenie činnosti akadémie

01.04.2002

§ 12

01.04.2002

Predseda akadémie

01.04.2002

(1) Na čele akadémie je predseda akadémie ako štatutárny orgán akadémie. Predseda akadémie koná v jej mene vo všetkých veciach okrem tých, ktoré sú týmto zákonom vyhradené iným orgánom akadémie. Predseda akadémie zodpovedá za činnosť a hospodárenie akadémie.

01.04.2002

(2) Predsedu akadémie vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.13)

01.04.2002

(3) Návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu akadémie predkladá minister prezidentovi Slovenskej republiky [§ 8 ods. 7 písm. l)].

01.04.200230.06.2018

(4) Funkčné obdobie predsedu akadémie je štyri roky.

01.04.2002

(5) Predseda akadémie riadi predsedníctvo akadémie.

01.04.200230.06.2018

(6) Predseda akadémie vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií.

01.04.200230.06.2018

(7) Predseda akadémie

01.04.200230.06.2018

a) na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva

01.04.200230.06.2018

1. podpredsedov akadémie,

01.04.200230.06.2018

2. vedeckého sekretára akadémie,

01.04.200230.06.2018

3. riaditeľov (vedúcich) organizácií,

01.04.200230.06.2018

b) na návrh vedeckej rady akadémie vymenúva a odvoláva predsedov a ostatných členov vedeckých kolégií.

01.04.2002

(8) Predseda akadémie vymenúva a odvoláva vedúceho úradu akadémie.

01.04.200230.06.2018

(9) Predsedu akadémie v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu zastupuje ním poverený podpredseda akadémie.

01.04.2002

(10) Predsedu akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú podpredsedovia akadémie.

01.04.200230.06.2018

(11) Vedecký sekretár akadémie vykonáva činnosti v oblastiach vymedzených predsedom akadémie, a to so zameraním najmä na oblasť medzinárodnej spolupráce akadémie.

01.04.200230.06.2018

(12) Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh.

01.04.200230.06.2018

(13) Predseda akadémie po prerokovaní v predsedníctve akadémie predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu akadémie, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce sa vývoja rozpočtového hospodárenia, súhrnných účtovných výkazov, prehľadu o rozpočtových opatreniach a záverečného účtu rozpočtovej kapitoly akadémie podľa osobitného predpisu.14)

01.04.2002

(14) Predseda akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie snemu akadémie a vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ministrovi. Platové náležitosti predsedovi akadémie určuje snem akadémie podľa osobitného predpisu.10)

01.04.2002

(15) Predseda akadémie predkladá ministrovi v ním určenom termíne a rozsahu výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok schválenú snemom akadémie. Minister predkladá vláde Slovenskej republiky v termíne do 31. mája výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok.

01.04.2002

(16) Predsedu akadémie môže vláda Slovenskej republiky alebo minister prizývať na rokovanie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s prerokúvaním otázok a dokumentov z oblasti vedy a techniky.

01.04.2002

§ 13

01.04.2002

Úrad akadémie

01.04.200230.06.2018

(1) Úlohy spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií, ako aj úlohy patriace do pôsobnosti snemu akadémie, vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie a ďalších funkcionárov akadémie po organizačnej a administratívnej stránke vykonáva úrad akadémie.

01.04.2002

(2) Na čele úradu akadémie je vedúci úradu akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda akadémie. Vedúcemu úradu akadémie určuje platové náležitosti predseda akadémie podľa osobitného predpisu.10)

01.04.2002

(3) Organizačnú štruktúru úradu akadémie určuje a plnenie jeho úloh kontroluje predsedníctvo akadémie.

01.04.2002

(4) Akadémia vykonáva podľa osobitného predpisu15) kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu prostredníctvom kontrolného orgánu akadémie. Kontrolný orgán vymenúva predseda akadémie. Kontrolný orgán vykonáva vnútornú kontrolu akadémie, koordinuje výkon kontroly v rámci akadémie a organizácií, vybavuje sťažnosti a kontroluje plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených na základe vlastnej kontroly a ďalších kontrolných orgánov. Tým nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.16)

01.04.2002

(5) Kontrolný orgán akadémie za svoju činnosť zodpovedá predsedovi akadémie.

01.04.200230.06.2018

§ 14

01.04.200230.06.2018

Štatút akadémie

01.04.200230.06.2018

Podrobnosti o úlohách, činnosti a vnútornej organizačnej štruktúre akadémie, o postavení a činnosti samosprávnych orgánov akadémie a vedeckých kolégií (§ 11), o počte ich členov, o ich platových náležitostiach podľa osobitného predpisu,10) o spôsobe rokovania a uznášania sa, ako aj podrobnosti o voľbách určí štatút akadémie.

01.04.200230.06.2018

TRETIA ČASŤ

01.04.200230.06.2018

ORGANIZÁCIE

01.04.200230.06.2018

§ 15

01.04.200230.06.2018

(1) Zriaďovateľom organizácie je akadémia. Organizácia je právnická osoba. Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti upravuje osobitný predpis.17)

01.04.200230.06.2018

(2) Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.

01.04.200230.06.2018

(3) Organizáciami akadémie sú:

01.04.200230.06.2018

a) vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia"),

01.04.200230.06.2018

b) špecializované organizácie,

01.04.200230.06.2018

c) servisné organizácie.

01.04.200230.06.2018

(4) Akadémia poskytuje

01.04.200230.06.2018

a) príspevky príspevkovým organizáciám,

15.03.201130.06.2018

b) organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

15.03.201130.06.2018

c) dotácie na vedecko-technické služby.17a)

01.04.200230.06.2018

(5) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.

01.04.200230.06.2018

(6) Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)

01.04.200230.06.2018

§ 16

01.04.200230.06.2018

Vedecká organizácia

01.04.200230.06.2018

Vedecké organizácie sú zamerané na

01.04.200230.06.2018

a) uskutočňovanie výskumu,

01.04.200230.06.2018

b) prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,

01.04.200230.06.2018

c) získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,

01.04.200230.06.2018

d) využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri uskutočňovaní rôznych foriem šírenia vedeckých poznatkov,

01.04.200230.06.2018

e) zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)

01.04.200230.06.2018

f) spoluprácu s vysokými školami a ostatnými organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja Slovenskej republiky,

01.04.200230.06.2018

g) uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,

01.04.200230.06.2018

h) vykonávanie edičnej činnosti,

01.04.200230.06.2018

i) plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)

01.04.200230.06.2018

§ 17

01.04.200230.06.2018

Riaditeľ vedeckej organizácie

01.04.200230.06.2018

(1) Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.

01.04.200230.06.2018

(2) Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.

01.04.200230.06.2018

(3) Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.

01.04.200230.06.2018

(4) Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.

01.04.200230.06.2018

§ 18

01.04.200230.06.2018

Vedecká rada vedeckej organizácie

01.04.200230.06.2018

(1) Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie") je odborný orgán vedeckej organizácie.

01.04.200230.06.2018

(2) Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.

01.04.200230.06.2018

(3) Štvrtinu až tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky.

01.04.200230.06.2018

(4) Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.

01.04.200230.06.2018

(5) Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.

01.04.200230.06.2018

(6) Vedecká rada organizácie

01.04.200230.06.2018

a) určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,

01.04.200230.06.2018

b) vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,

01.04.200230.06.2018

c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia vedeckej organizácie,

01.04.200230.06.2018

d) schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,

01.04.200230.06.2018

e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.20)

01.04.200230.06.2018

§ 19

01.04.200230.06.2018

Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií

01.04.200230.06.2018

(1) Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov.21)

01.04.200230.06.2018

(2) Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.

01.04.200230.06.2018

§ 20

01.04.200230.06.2018

Špecializované organizácie a servisné organizácie

01.04.200230.06.2018

(1) Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.

01.04.200230.06.2018

(2) Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.

01.04.200230.06.2018

(3) Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.


01.04.2002

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.04.2002

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.04.2002

§ 21

01.04.2002

Spoločné a prechodné ustanovenia

01.04.2002

(1) Rada vedcov akadémie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, má od 1. apríla 2002 postavenie snemu akadémie a plní úlohy podľa tohto zákona.

01.04.2002

(2) Funkcionári, ktorí boli zvolení podľa doterajších predpisov, od 1. apríla 2002 sa považujú za zvolených podľa tohto zákona.

01.04.2002

(3) Funkčné obdobie orgánov akadémie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa mení na funkčné obdobie ustanovené podľa tohto zákona.

01.04.2002

(4) Od 1. apríla 2002 sú vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied organizáciami, riaditelia vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied riaditeľmi organizácií a vedecké rady vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied sú vedeckými radami podľa tohto zákona.

01.04.2002

(5) Predsedníctvo akadémie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona predloží na schválenie snemu akadémie návrh štatútu akadémie.

01.01.2018

§ 21a

01.01.2018

Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie

01.01.2018

(1) Všetky organizácie zriadené akadémiou podľa predpisu účinného do 30. júna 2018 existujúce k 30. júnu 2018 sa od 1. júla 2018 stávajú verejnými výskumnými inštitúciami založenými podľa osobitného predpisu.2) Ich zakladateľom je akadémia.

01.01.2018

(2) Akadémia predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

01.01.2018

a) zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného predpisu,23) identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie a označenie tých častí majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky osobitne pre každú organizačnú zložku,

01.01.2018

b) údaje zapisované do registra verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“) a listiny zakladané do zbierky listín podľa osobitného predpisu;2) ak ide o vnútorné predpisy, akadémia ich založí do zbierky listín do 31. decembra 2018.

01.01.2018

(3) Ministerstvo zapíše verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1 do registra od 1. júla 2018. Splnenie povinnosti podľa odseku 2 ministerstvo vyznačí v registri a o jej splnení vydá verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 potvrdenie. Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 2 do 1. apríla 2018, ministerstvo ju vyzve na doplnenie údajov alebo listín v lehote do 31. mája 2018.

01.01.2018

(4) Po splnení povinnosti podľa odseku 2 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 od 1. júla 2018

01.01.2018

a) prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 30. júnu 2018 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; ak ide o nehnuteľný majetok, tento prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)

01.01.2018

b) prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 30. júnu 2018,

01.01.2018

c) prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z iných právnych vzťahov k 30. júnu 2018 vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov26) a

01.01.2018

d) prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 30. júnu 2018 hospodári príslušná organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu.27)

01.01.2018

(5) Peňažné prostriedky v rezervnom fonde a sociálnom fonde organizácie od 1. júla 2018 prechádzajú do príslušného fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(6) Od 1. januára 2022 prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 určenú akadémiou majetok, ktorý je k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie a bol pred 1. januárom 2018 nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,28) vrátane pozemkov, ktoré sú k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je tento nehnuteľný majetok umiestnený, a práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa. Akadémia je povinná do 31. júla 2018 rozhodnúť o tom, ktorým verejným výskumným inštitúciám podľa odseku 1 dá tento majetok do výpožičky, a v tejto lehote s nimi uzatvoriť zmluvu o výpožičke, ak vzťah verejných výskumných inštitúcií podľa odseku 1 k tomuto majetku nemožno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Takú zmluvu o výpožičke môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že verejná výskumná inštitúcia sa vyjadrila súhlasne.

01.01.2018

(7) O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 5, ktoré od 1. júla 2018 prechádzajú na verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1, sa do 31. júla 2018 vyhotoví protokol medzi akadémiou a príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu;29) ak ide o majetok podľa odseku 6, protokol sa vyhotoví do 31. januára 2022. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov.

01.01.2018

(8) Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností podá akadémia do 30. septembra 2018, alebo ak ide o majetok podľa odseku 6, návrh podá do 31. marca 2022; tento návrh môže podať iba akadémia. Podkladom na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností je protokol podľa odseku 7, a ak ide o majetok podľa odseku 4, podkladom je aj zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(9) Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv pred ich nadobudnutím verejnou výskumnou inštitúciou podľa odseku 1.

01.01.2018

(10) Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne.

01.01.2018

(11) Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018 a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia, osoba, ktorá do zlúčenia alebo do splynutia týchto organizácií vykonáva funkciu riaditeľa organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(12) Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018, k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia a štatút verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 upravuje orgány organizačnej zložky s rovnakým označením alebo s rovnakou funkciou, orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(13) Ak nejde o prípad podľa odseku 11,

01.01.2018

a) osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stáva riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a

01.01.2018

b) kolektívne orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(14) Ak nejde o prípad podľa odseku 11, organizácia sa člení na organizačné zložky a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizačná zložka,

01.01.2018

a) osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a

01.01.2018

b) kolektívne orgány organizačnej zložky organizácie sa stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

01.01.2018

(15) Funkčné obdobie osôb a členov orgánov podľa odsekov 11 až 14 podľa predpisov účinných do 30. júna 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.

01.04.2002

§ 22

01.04.2002

Zrušovacie ustanovenie

01.04.2002

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/1993 Z. z. a čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.

01.04.2002

§ 23

01.04.2002

Účinnosť

01.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


01.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2002

Jozef Migaš v. r.

01.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.200230.06.2018

1) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

01.04.200230.06.2018

2) § 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

3) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.04.200230.06.2018

4) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

5) Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2002

6) Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

01.04.2002

7) Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

01.04.200230.06.2018

8) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.200230.06.2018

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.200230.06.2018

10) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

01.04.200230.06.2018

11) § 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

01.04.200230.06.2018

12) § 21, 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

13) Článok 102 Ústavy Slovenskej republiky.

01.04.200230.06.2018

14) § 16 a 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

01.04.200230.06.2018

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.200230.06.2018

17) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.03.201130.06.2018

17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

01.04.200230.06.2018

18) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

01.04.200230.06.2018

19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

01.04.200230.06.2018

20) Zákon č. 131/2002 Z. z.

01.04.200230.06.2018

21) § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z.

01.04.200230.06.2018

22) § 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.

01.01.2018

23) § 4 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona č. 243/2017 Z. z.

01.01.2018

24) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

25) § 31 zákona č. 243/2017 Z. z.

01.01.2018

26) Napríklad § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 100/2008 Z. z., § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z., § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2018

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 4 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

28) § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

01.01.2018

29) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

30) Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § 22 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 12 a 21 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.