Opatrenie č. 98/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 41/2001
Platnosť od 21.03.2001 do30.06.2002
Účinnosť od 21.03.2001 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.
21.03.200130.06.2002

98

21.03.200130.06.2002

OPATRENIE

21.03.200130.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

21.03.200130.06.2002

z 5. marca 2001

21.03.200130.06.2002

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

21.03.200130.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


21.03.200130.06.2002

Čl. I

21.03.200130.06.2002

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

21.03.200130.06.2002

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „66 Sk“ upravuje na sumu „68 Sk“.

21.03.200130.06.2002

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „102 Sk“ upravuje na sumu „104 Sk“.

21.03.200130.06.2002

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „158 Sk“ upravuje na sumu „162 Sk“.

21.03.200130.06.2002

4. V § 5 ods. 2 sa suma „66 Sk“ upravuje na sumu „68 Sk“.

21.03.200130.06.2002

5. V § 16 ods. 4 sa suma „513 Sk“ upravuje na sumu „525 Sk“.

21.03.200130.06.2002

Čl. II

21.03.200130.06.2002

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


21.03.200130.06.2002

Čl. III

21.03.200130.06.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


21.03.200130.06.2002

Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

21.03.200130.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 217/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.