Nariadenie vlády č. 74/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2001
Platnosť od 28.02.2001
Účinnosť od 01.07.2001
01.07.2001

74

01.07.2001

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2001

Slovenskej republiky

01.07.2001

z 31. januára 2001

01.07.2001

o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

01.07.2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


01.07.2001

Čl. I

01.07.2001

§ 1

01.07.2001

(1) V okrese Prievidza sa mení názov obce Šutovce na Šútovce.

01.07.2001

(2) V okrese Ružomberok sa mení názov obce Sliače na Liptovské Sliače.


01.07.2001

Čl. II

01.07.2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

01.07.2001

1. V Trenčianskom kraji v okrese Prievidza sa pod poradovým číslom 47 slovo „Šutovce“ nahrádza slovom „Šútovce“.

01.07.2001

2. V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradovým číslom 20 vypúšťa názov obce Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 21 až 25 sa označujú poradovými číslami 20 až 24.

01.07.2001

3. V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradové číslo 13 zaraďuje obec Liptovské Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 13 až 24 sa označujú poradovými číslami 14 až 25.


01.07.2001

Čl. III

01.07.2001

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


01.07.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.