01.01.2002

586

01.01.2002

ZÁKON

01.01.2002

z 13. decembra 2001

01.01.2002

o štátnom rozpočte na rok 2002

01.01.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2002

§ 1

01.01.2002

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtujú sumou 219 919 182 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určujú sumou 257 919 182 000 Sk.

01.01.2002

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určuje sumou 38 000 000 000 Sk; súhrnný schodok verejného rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtuje sumou 36 837 500 000 Sk.

01.01.2002

(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2002

(4) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

01.01.2002

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2002 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 425 500 000 Sk takto:

01.01.2002

a) 582 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 26. máju 2001, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,

01.01.2002

b) 1 533 600 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,

01.01.2002

c) 167 400 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,

01.01.2002

d) 142 500 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.

01.01.2002

(6) Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.

01.01.2002

(7) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2002 rozpočtujú v celkovej sume 132 699 103 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

01.01.2002

§ 2

01.01.2002

Príjem štátneho rozpočtu v roku 2002 z odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 4 700 000 000 Sk.

01.01.2002

§ 3

01.01.2002

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v prílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6.

01.01.2002

(2) Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 15 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 ustanovený týmto zákonom.

01.01.2002

§ 4

01.01.2002

(1) V roku 2002 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona3) v sume 7 300 000 000 Sk.

01.01.2002

(2) V roku 2002 je výnos

01.01.2002

a) dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 93,73 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 6,27 % príjmom rozpočtov obcí,

01.01.2002

b) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

01.01.2002

c) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu mesta Košice,

01.01.2002

d) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 60 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 40 % príjmom rozpočtov obcí neuvedených v písmenách b) a c).

01.01.2002

(3) Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001.

01.01.2002

(4) Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. a), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001.

01.01.2002

(5) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001; mestá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu prieťahov štátnych ciest vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace a obce uvedené v odseku 2 písm. d) ich použijú na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.

01.01.2002

(6) Daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov dane z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne, spôsobom určeným v odsekoch 3 až 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 2 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.

01.01.2002

(7) Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.

01.01.2002

(8) Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov5) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.

01.01.2002

§ 5

01.01.2002

(1) Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona6) sa v roku 2002 určuje najviac sumou 4 000 Sk.

01.01.2002

(2) Štátny príspevok podľa osobitného predpisu7) pre zmluvy uzavreté v roku 2002 sa určuje vo výške 4,5 % ročne.

01.01.2002

§ 6

01.01.2002

Štát platí v roku 2002 poistné na zdravotné poistenie8) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 2 750 Sk.

01.01.2002

§ 7

01.01.2002

Štát platí v roku 2002 poistné9) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na

01.01.2002

a) nemocenské poistenie vo výške 4,8 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk,

01.01.2002

b) dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 5 000 Sk podľa osobitného predpisu,10)

01.01.2002

c) dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk na osobitný účet Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.11)

01.01.2002

§ 8

01.01.2002

Národný úrad práce platí v roku 2002 poistné na

01.01.2002

a) zdravotné poistenie12) vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 3 540 Sk,

01.01.2002

b) nemocenské poistenie13) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,

01.01.2002

c) dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

01.01.2002

§ 9

01.01.2002

(1) V roku 2002 môže vláda prevziať štátne záruky aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky, pre Intervenčnú poľnohospodársku agentúru Slovenskej republiky a štátne záruky za záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š. p. ú., prevzaté za transformujúci sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky a Štátny fond životného prostredia, pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona.14)

01.01.2002

(2) V roku 2002 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery a štátnych záruk za záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š. p. ú., prevzaté za transformujúci sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky a Štátny fond životného prostredia neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom,15) pričom súhrn novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery podnikateľom a za dlhopisy vydané podnikateľom alebo za obdobné cenné papiere vydané podnikateľom v zahraničí v roku 2002 nepresiahne 13 % rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.

01.01.2002

(3) V roku 2002 môže vláda predĺžiť termín splatnosti návratných finančných výpomocí poskytnutých štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava v rokoch 1997 až 2000 v celkovej sume 8 259 714 000 Sk na dobu 15 rokov odo dňa ich poskytnutia.

01.01.2002

(4) Ak vláda prevezme úver od Svetovej banky na účely financovania projektu správy sociálnych dávok a použije tieto prostriedky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) vo forme návratnej finančnej výpomoci pre Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce, môže poskytnúť tieto návratné finančné výpomoci najviac na dobu 15 rokov.16)

01.01.2002

(5) Prostriedky, ktoré získa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do štátneho rozpočtu na rok 2002 nad rámec jeho schválených príjmov a ktoré boli zdrojom Štátneho fondu životného prostredia do 31. decembra 2001, plynúcim do skupiny nenávratného financovania, použije Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení.

01.01.2002

§ 10

01.01.2002

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 2002 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu17) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov18) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev11) a Slovenskej informačnej služby za rok 2002 za každý štvrťrok do 45 dní po skončení štvrťroka, ak osobitný predpis neustanovuje inak.19)

01.01.2002

§ 11

01.01.2002

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2002 je 95 667 000 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2002 sú uvedené v prílohe č. 7.

01.01.2002

(2) Vláda je oprávnená v roku 2002 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov

01.01.2002

a) na krytie splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2002 do sumy 56 272 000 000 Sk,

01.01.2002

b) na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 2001,

01.01.2002

c) na účely financovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 6 597 600 000 Sk,

01.01.2002

d) na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 9 459 000 000 Sk.

01.01.2002

(3) Vláda je oprávnená v roku 2002 prevziať úvery

01.01.2002

a) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky do sumy 916 000 000 Sk,

01.01.2002

b) od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky do sumy 250 000 000 Sk,

01.01.2002

c) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb v pôsobnosti krajských úradov do sumy 591 000 000 Sk a na účely financovania výstavby základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach do sumy 67 000 000 Sk.

01.01.2002

(4) V roku 2002 môže vláda použiť prostriedky získané z úverov prevzatých do konca roka 1999 podľa osobitného predpisu21) a tohto zákona

01.01.2002

a) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania rozvojových potrieb kultúry do sumy 75 000 000 Sk,

01.01.2002

b) od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia sociálnych dávok vrátane preddavku na jeho prípravu do sumy 350 000 000 Sk,

01.01.2002

c) od Európskej investičnej banky na účely financovania 3. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 400 000 000 Sk,

01.01.2002

d) od Európskej investičnej banky na účely financovania 4. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 500 000 000 Sk,

01.01.2002

e) od Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu na účely financovania 3. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 1 000 000 000 Sk,

01.01.2002

f) od Európskej investičnej banky na financovanie projektov ISPA do sumy 260 000 000 Sk,

01.01.2002

g) od Svetovej banky na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 3 220 000 000 Sk a finančného krytia záväzkov vyplývajúcich zo záruky vlády poskytnutej podľa osobitného predpisu22) do sumy 2 800 000 000 Sk,

01.01.2002

h) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky do sumy 457 000 000 Sk,

01.01.2002

i) od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií vrátane preddavku na jeho prípravu v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky do sumy 125 000 000 Sk,

01.01.2002

j) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb v pôsobnosti krajských úradov do sumy 213 000 000 Sk a na účely financovania výstavby základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach do sumy 67 000 000 Sk.

01.01.2002

(5) Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 2002 zvýšiť len o sumu prostriedkov získaných vydaním štátnych dlhopisov uvedených v odseku 2 písm. d) a o sumu úveru čerpaného podľa odseku 4 písm. g).

01.01.2002

(6) Úvery neprevzaté vládou v roku 2001 podľa osobitného predpisu21) je vláda oprávnená prevziať v roku 2002.

01.01.2002

§ 12

01.01.2002

(1) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov23) sa v roku 2002 zvýšia o 0 %.

01.01.2002

(2) Funkčné platy profesionálnych vojakov24) sa v roku 2002 zvýšia o 0 %.

01.01.2002

(3) Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov25) sa v roku 2002 určuje vo výške 100 %.

01.01.2002

(4) Termín uplatnenia zvýšených stupníc platových taríf26) sa na rok 2002 neustanovuje a zvýšené stupnice platových taríf podľa osobitných predpisov26) sa v roku 2002 neuplatnia s výnimkou upravenej stupnice platových taríf od 1. januára 2002.27)

01.01.2002

(5) Koeficient, ktorým sa vynásobí nezdaniteľná časť základu dane podľa osobitného predpisu,28) sa na rok 2002 určuje vo výške 1.

01.01.2002

§ 13

01.01.2002

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvoľní do 15. januára 2002 finančné prostriedky vyšším územným celkom zo sumy 465 000 000 Sk rozpočtovanej v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov uvedenej v prílohe č. 6. Finančné prostriedky sa poskytnú vo forme preddavkov, s ktorými vyššie územné celky hospodária do schválenia svojho rozpočtu, najneskôr do 31. marca 2002; takto poskytnuté preddavky sa zúčtujú so schváleným rozpočtom vyšších územných celkov.

01.01.2002

(2) Na prenesený výkon pôsobností štátnej správy na obce a samosprávne kraje a prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu29) sa v roku 2002 v súlade s § 3 upravia záväzné ukazovatele v príslušných rozpočtových kapitolách, a to na základe vzájomne odsúhlasených delimitačných protokolov medzi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne príslušnej obci a samosprávnemu kraju decentralizačnú dotáciu zodpovedajúcu výške delimitovaných finančných prostriedkov.

01.01.2002

(3) Príslušné daňové úrady preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2001 pri uplatňovaní osobitného zákona,30) vyrovnajú s jednotlivými obcami do 31. marca 2002.

01.01.2002

§ 14

01.01.2002

(1) Správcovia rozpočtových kapitol môžu v roku 2002 čerpať rozpočtové výdavky určené v § 1 ods. 1 a rozdelené do rozpočtových kapitol v prílohe č. 3 takto:

01.01.2002

a) k 31. marcu 2002 najviac do výšky 25 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,

01.01.2002

b) k 30. júnu 2002 najviac do výšky 50 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,

01.01.2002

c) k 30. septembru 2002 najviac do výšky 75 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,

01.01.2002

d) k 31. decembru 2002 najviac do výšky 100 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu.

01.01.2002

(2) Čerpanie rozpočtových výdavkov podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na rozpočtové výdavky upravené na základe § 3 ods. 1.

01.01.2002

(3) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v odôvodnených prípadoch povoliť čerpanie rozpočtových výdavkov inak, ako je uvedené v odseku 1.

01.01.2002

§ 15

01.01.2002

(1) V roku 2002 je rozpočtová organizácia, ktorá je vysokou školou, (ďalej len „vysoká škola“) oprávnená viesť účet osobitného financovania vysokej školy.

01.01.2002

(2) Zdrojom účtu osobitného financovania vysokej školy sú prostriedky štátneho rozpočtu zodpovedajúce skutočne dosiahnutým vyšším príjmom vysokej školy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu.31) Prevod na účet osobitného financovania vysokej školy možno vykonať štvrťročne preddavkovo po skončení každého štvrťroka do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ku koncu príslušného štvrťroka po odpočítaní už vykonaných preddavkov. Za skutočne dosiahnuté vyššie príjmy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu31) v príslušnom štvrťroku sa považujú príjmy, ktoré presiahnu

01.01.2002

a) v prvom štvrťroku 25 % ročných rozpočtovaných príjmov,

01.01.2002

b) v druhom štvrťroku 50 % ročných rozpočtovaných príjmov,

01.01.2002

c) v treťom štvrťroku 75 % ročných rozpočtovaných príjmov.

01.01.2002

(3) V štvrtom štvrťroku po presiahnutí 100 % ročných rozpočtovaných príjmov možno vykonávať prevody na účet osobitného financovania vysokej školy priebežne.

01.01.2002

(4) Vysoká škola je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o sumu prevodov na účet osobitného financovania vysokej školy podľa odsekov 2 a 3.

01.01.2002

(5) Ak vysoká škola nesplní rozpočtované ročné príjmy a vykonala preddavky podľa odsekov 2 a 3, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu nesplneniu rozpočtovaných ročných príjmov z účtu osobitného financovania vysokej školy na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri posudzovaní splnenia rozpočtovaných ročných príjmov sa vychádza z celkového objemu príjmov zníženého o vykonané preddavky. Ak zostatok na účte osobitného financovania vysokej školy nepostačuje na vykonanie odvodu, vysoká škola viaže vo svojom rozpočte príslušný objem výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

01.01.2002

(6) Prostriedky na účte osobitného financovania vysokej školy možno použiť na krytie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov vysokej školy s výnimkou výdavkov na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.

01.01.2002

(7) Vysoká škola je povinná viesť evidenciu jednotlivých zdrojov účtu osobitného financovania vysokej školy a evidenciu výdavkov o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy a údaje o zdrojoch tohto účtu podľa evidencie predkladá vysoká škola svojmu zriaďovateľovi do 30 dní po uplynutí štvrťroka; zriaďovateľ je povinný zasielať prehľad zdrojov a výdavkov týchto účtov Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 45 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.

01.01.2002

(8) Zostatok účtu osobitného financovania vysokej školy k 31. decembru 2002 neprepadá a prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok tohto účtu je vysoká škola oprávnená použiť do konca roka 2003 v súlade s odsekom 6, ak osobitný predpis neustanoví inak.


01.01.2002

§ 16

01.01.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


01.01.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2002

Jozef Migaš v. r.

01.01.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2002

Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
(v tis. Sk)

01.01.2002
Príloha 01
01.01.2002

Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2002

01.01.2002

vrátane transformácie štátnych fondov (v tis. Sk)

01.01.2002
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 15 000
Kancelária prezidenta SR 250
Úrad vlády SR 1 015 000
Ústavný súd SR 200
Najvyšší súd SR 10
Generálna prokuratúra SR 7 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 250
Slovenská informačná služba 4 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 106 400
Ministerstvo obrany SR 200 000
Ministerstvo vnútra SR 208 200
Ministerstvo spravodlivosti SR 131 600
Ministerstvo financií SR 107 300
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Ministerstvo životného prostredia SR 1 157 000
Ministerstvo školstva SR 196 452
Ministerstvo zdravotníctva SR 84 560
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 6 000
Ministerstvo kultúry SR 5 500
Ministerstvo hospodárstva SR 24 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2 268 300
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 5 769 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 200
Štatistický úrad SR 14 000
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre finančný trh
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 300
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 300
Protímonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 25 000
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 17 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 130 000
Krajský úrad Trnava 112 000
Krajský úrad Trenčín 125 000
Krajský úrad Nitra 165 000
Krajský úrad Žilina 110 000
Krajský úrad Banská Bystrica 115 000
Krajský úrad Prešov 125 000
Krajský úrad Košice 118 000
Spolu 12 372 822
z toho krajské úrady 1 000 000

01.01.2002

Príloha č. 3 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
(v tis. Sk)

01.01.2002
Tabulka 03
01.01.2002

Príloha č. 4 k zákonu č. 586/2OO1 Z. z.

01.01.2002

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2002
(v tis. Sk)

01.01.2002
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 705 900 719 600 2 425 500
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 582 000 582 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 1 044 400 489 200 1 533 600
v tom:
Banská Bystrica 50 800 29 100 79 900
Bratislava 677 200 220 300 897 500
Košice 197 600 175 000 372 600
Prešov 61 600 35 600 97 200
Žilina 57 200 29 200 86 400
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 167 400 167 400
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 79 500 63 000 142 500

01.01.2002

Príloha č. 5 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2002

01.01.2002

(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)

01.01.2002

(v tis. Sk)

01.01.2002
Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MVD
a 1 2
Krajský úrad Bratislava 54303 1 700
v tom: Malacky 700
Pezinok 1 000
Krajský úrad Trnava 111 687 13 000
v tom: Dunalská Streda 400
Galanta 1 000
Sereď 400
Hlohovec 700
Piešťany 1 000
Senica 500
Trnava 9 000
Krajský úrad Trenčín 123 971 16 700
v tom: Bánovce nad Bebravou 400
Handlová 400
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 600
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 2 900
Puchov 2 800
Trenčín 5 600
Krajský úrad Nitra 123 971 22 200
v tom: Komárno 1 100
Levice 500
Nitra 16 400
Nové Zámky 600
Šahy 300
Sala 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 000
Zlaté Moravce 500
Krajský úrad Žilina 123 971 22 000
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 2 000
Kysucké Nové Mesto 400
Liptovský Mikuláš 2 500
Martin 12 100
Ružomberok 2 500
Krajský úrad Banská Bystrica 168 030 22 900
v tom: Lučenec 2 400
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 14 000
Žiar nad Hronom 5 000
Krajský úrad Prešov 168 030 16 900
v tom: Bardejov 4 200
Humenné 1 700
Kežmarok 1 000
Levoča 400
Poprad 4 800
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 1 400
Starý Smokovec 300
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Krajský úrad Košice 149 587 7 200
v tom: Michalovce 2 000
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 400
Trebišov 1 200
Spolu 1 023 550 122 600

01.01.2002

Príloha č. 6 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2002
(v tis. Sk)

01.01.2002

1. Rozpočtové rezervy

01.01.2002

rezerva vlády SR 186 600

01.01.2002

z toho: – prestavba podkrovia Cirkevného gymnázia v Ružomberku 1 000

01.01.2002

rekonštrukcia Národného divadla v Martine 800

01.01.2002

rekonštrukcia Cirkevnej školy v Martine 600

01.01.2002

obnova historickej budovy bývalého gymnázia v Kláštore pod Znievom 600

01.01.2002

výstavba pastoračného centra v Snine 700

01.01.2002

rekonštrukcia bývalého odborového klubu na kostol v Snine 200

01.01.2002

výstavba gréckokatolíckeho kostola v Snine 200

01.01.2002

oprava rímskokatolíckeho kostola v Stropkove 800

01.01.2002

výstavba zvonice pre Gréckokatolícky farský úrad v Stropkove 200

01.01.2002

výstavba charitného domu pre mládež z detských domovov vo Vranove nad Topľou 500

01.01.2002

výstavba kostola v Králikoch 200

01.01.2002

rekonštrukcia strechy Piaristického gymnázia v Nitre 3 000

01.01.2002

rekonštrukcia Kalvárie v Nitre 1 000

01.01.2002

zabezpečenie statiky a úprava okolia kostola v Bojniciach 1 000

01.01.2002

rekonštrukcia krídla bývalej rezidencie jezuitov pre cirkevné gymnázium a rozvoj miestnej kultúry v Banskej Štiavnici 5 800

01.01.2002

rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malé Kršteňany 1 000

01.01.2002

výstavba kostola v Ostrom Grúni 1 500

01.01.2002

rezerva predsedu vlády SR 22 500

01.01.2002

rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce 186 000

01.01.2002

Rezervy spolu 395 100

01.01.2002

2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách

01.01.2002

Úrad vlády SR

01.01.2002

splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona č. 52/1998 Z. z. 9 110

01.01.2002

z toho: – mzdové prostriedky 3 520

01.01.2002

kapitálové výdavky 220

01.01.2002

podpora menšinového školstva – odstránenie vážnych technických nedostatkov na školských objektoch 25 400

01.01.2002

Ministerstvo zahraničných vecí SR

01.01.2002

poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám 250 000

01.01.2002

zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 300

01.01.2002

príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5 ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR 17 000

01.01.2002

Ministerstvo obrany SR

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 50 000

01.01.2002

Ministerstvo vnútra SR

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 4 110

01.01.2002

výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti Telenor Slovakia, s. r. o. 843 975

01.01.2002

v tom: – bežné výdavky 651 350

01.01.2002

kapitálové výdavky 192 625

01.01.2002

bežné výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti ICL Slovakia, s. r. o. 230 578

01.01.2002

uznesenie vlády SR č. 585/1997 (výstavba digitálnej rádiovej siete štátnej správy SR) – kapitálové výdavky 291 911

01.01.2002

Ministerstvo spravodlivosti SR

01.01.2002

realizácia zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 65 135

01.01.2002

realizácia súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 861

01.01.2002

finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva 4 653

01.01.2002

realizácia zákona o vyšších súdnych úradníkoch 47 455

01.01.2002

finančný dôsledok zákona č. 385/2000 Z. z. vrátane kapitoly NS SR 33 203

01.01.2002

Ministerstvo financií SR

01.01.2002

úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská pošta, š. p., Bratislava) 70 000

01.01.2002

Ministerstvo životného prostredia SR

01.01.2002

zvýšenie výdavkov v rámci Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení 98 704

01.01.2002

v tom:

01.01.2002

dobudovanie infraštruktúry obce Breza, t. j. vodovod a kanalizácia (okr. Námestovo) 9 800

01.01.2002

dobudovanie kanalizácie v obci Zalužice 5 000

01.01.2002

dobudovanie kanalizácie v obci Pažiť (okr. Partizánske) 2 000

01.01.2002

dokončenie rozvodných potrubí vodovodu v obci Kocúrany 2 500

01.01.2002

dokončenie vodojemov v obci Ludanice 2 170

01.01.2002

rekonštrukcia Parku Janka Kráľa v meste Zlaté Moravce 1 000

01.01.2002

rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu vo Zvolenskej Slatine 3 800

01.01.2002

vybudovanie kanalizácie v obci Horná Ves 3 100

01.01.2002

vybudovanie ČOV v obci Slovenská Ves 7 889

01.01.2002

rozšírenie vodovodnej siete v obci Králiky 8 695

01.01.2002

vybudovanie ČOV v obci Limbach 2 000

01.01.2002

na ochranu prírody a krajiny 10 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Lomná 1 100

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Sihelné 1 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Vitanová 2 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Medzibrodie 800

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Pribiš 1 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Žaškov 2 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Bziny (regulácia potoka) 1 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Martinček 1 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Stará Bystrica 1 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Teplička nad Váhom 1 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v Rajeckých Tepliciach 900

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v Kežmarku 1 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Lendak (ČOV) 1 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Studenec (ČOV) 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Hôrka 2 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Záhradné 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Podhradík 200

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Malý Slivník 200

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Malý Šariš 150

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v Sabinove 200

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v Novej Ľubovni 3 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Lúčka 500

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Kračúnovce 700

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Nižný Hrabovec 2 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Priechod 1 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Heľpa 1 000

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Ďubákovo 600

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Hriňová 4 800

01.01.2002

kanalizácia a vodovod v obci Pružiná 3 000

01.01.2002

rekonštrukcia obecnej kotolne v obci Hladovka 400

01.01.2002

plynofikácia obce Biely Potok 700

01.01.2002

plynofikácia obce Likavka 500

01.01.2002

kotolňa Obecného úradu Maňa 1 500

01.01.2002

Ministerstvo školstva SR

01.01.2002

zvýšenie výdavkov v rámci Programu 022 Vysokoškolské vzdelávanie a veda 367 000

01.01.2002

v tom:

01.01.2002

bežné výdavky pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku 1 000

01.01.2002

kapitálové výdavky pre potreby Trnavskej univerzity – fakulty humanistiky 5 000

01.01.2002

rozvoj vysokých škôl v kategórii 700 – kapitálové výdavky na nákup prístrojov a zariadení 150 000

01.01.2002

reforma vysokých škôl v kategórii 630 – tovary a služby 40 000

01.01.2002

doktorandské štipendiá v kategórii 640 na nové miesta pre zvýšenie počtu doktorandov o 20 % 38 000

01.01.2002

prijatie študentov do 1. ročníka externých foriem vysokoškolského štúdia 50 000

01.01.2002

výdavky na rekonštrukciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Farská ul. 3 000

01.01.2002

materiálne, personálne a priestorové vybavenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych štúdií Prešovskej univerzity 40 000

01.01.2002

kúpa budovy firmy LINEAS, Budovateľská 14, Prešov, na účely zvýšenia ubytovacích kapacít pre študentov Prešovskej univerzity 40 000

01.01.2002

zvýšenie výdavkov v rámci Programu 023 Sociálna podpora študentov vysokých škôl na sociálne štipendiá a pôžičky študentom vysokých škôl 55 000

01.01.2002

zvýšenie výdavkov v rámci Národného programu rozvoja športu SR 34 500

01.01.2002

v tom:

01.01.2002

štátna športová reprezentácia (účasť na letnej olympiáde) 30 000

01.01.2002

rekonštrukcia športových zariadení v obciach okresu Prievidza 1 200

01.01.2002

v tom: – Cigeľ 400

01.01.2002

Bojnice 400

01.01.2002

Radobica 400

01.01.2002

akcia umelý povrch atletického oválu na Štadióne Slávia Trnava 3 300

01.01.2002

príspevok SR na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj a na ostatné programy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 224 000

01.01.2002

z toho: na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj 220 000

01.01.2002

podpora programov výskumu a vývoja v gescii MŠ SR 502 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 305

01.01.2002

Ministerstvo zdravotníctva SR

01.01.2002

štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb 15 261 549

01.01.2002

očkovacie látky a diagnostiká 120 899

01.01.2002

stredné zdravotnícke školy – výdavky celkom 321 239

01.01.2002

bežný transfer cirkevným školám 44 668

01.01.2002

Slovenská lekárska spoločnosť 2 496

01.01.2002

Slovenský Červený kríž 33 847

01.01.2002

na zakúpenie videoendoskopických prístrojov pre NsP Dunajská Streda 2 000

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Partizánske 4 000

01.01.2002

na nákup sanitného vozidla pre zdravotnícke zariadenie v meste Partizánske 1 800

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Ilava 8 000

01.01.2002

na vybudovanie stanice záchrannej služby NsP Považská Bystrica 5 000

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup prístrojov pre NsP Michalovce 3 700

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov na prístrojové dobudovanie chirurgického pavilónu NsP Liptovský Mikuláš 8 000

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Brezno 9 000

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov na prístrojové vybavenie NsP Trstená 9 000

01.01.2002

zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup prístrojovej techniky pre NsP Topoľčany 9 000

01.01.2002

zvýšenie bežných výdavkov na Národný program podpory zdravia 2 200

01.01.2002

dostavba polikliniky v Žiari nad Hronom 10 000

01.01.2002

vybavenie izby intenzívnej starostlivosti úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice 6 000

01.01.2002

zvýšenie príspevku pre SPAM (na úkor zníženia výdavkov na pregraduálnu výchovu) 10 922

01.01.2002

z kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly MZ SR na prestavbu ubytovne v NÚTRCH v Bratislave v Podunajských Biskupiciach 25 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na splácanie zahraničného kapitálového úveru vrátane výdavkov na kurzové vplyvy pre Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava-Kramáre 194 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 24 010

01.01.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

01.01.2002

dávky sociálneho zabezpečenia 15 942 549

01.01.2002

štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb 6 732 800

01.01.2002

štátom platené poistné za nemocenské poistenie za určené kategórie osôb 971 442

01.01.2002

nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti 604 000

01.01.2002

dobudovanie a prevádzka SOS centra pre týrané ženy v Rimavskej Sobote 2 580

01.01.2002

Slovenský zväz telesne postihnutých 200

01.01.2002

Ministerstvo kultúry SR

01.01.2002

bežný transfer pre občianske združenia 6 000

01.01.2002

bežný transfer na umelecké a kultúrne časopisy 10 000

01.01.2002

bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie ECAV 645 634

01.01.2002

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 5 700

01.01.2002

bežný transfer pre Maticu slovenskú 10 500

01.01.2002

z toho: Vydavateľstvo Matice slovenskej Edícia exilovej literatúry – Slovenský svet 1 500

01.01.2002

bežný transfer na mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 38 100

01.01.2002

z toho: – MFF Artfilm 5 000

01.01.2002

MFF Bratislava 5 000

01.01.2002

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – vydávanie slovenskej klasiky 1 000

01.01.2002

nakrútenie koprodukčného filmu o Jánošíkovi 20 000

01.01.2002

bežný transfer na kultúru menšín 80 000

01.01.2002

bežný transfer pre Csemadok 6 000

01.01.2002

bežný transfer pre SNM – Dokumentačné centrum maďarskej kultúry na Slovensku 10 000

01.01.2002

bežný transfer pre SND – stabilizácia zamestnancov 20 000

01.01.2002

Slovenský historický ústav v Ríme 800

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 82

01.01.2002

zvýšenie výdavkov v rámci programu Pro Slovakia 33 516

01.01.2002

v tom:

01.01.2002

rekonštrukcia kultúrneho domu a domu smútku v obci Radobica (okr. Prievidza) 1 000

01.01.2002

rekonštrukcia kultúrneho domu v Belej (okr. Žilina) 600

01.01.2002

rekonštrukcia kultúrneho domu v Šuji 800

01.01.2002

rekonštrukcia a plynofikácia kultúrneho domu v Hornom Hričove (okr. Žilina) 1 200

01.01.2002

dokončenie viacúčelového domu obradov v Môlči 2 000

01.01.2002

plynofikácia kultúrneho domu v Hromoši 400

01.01.2002

rekonštrukcia kultúrnej pamiatky grécko- rímskokatolíckeho chrámu v obci Kojšov 1 900

01.01.2002

dobudovanie amfiteátra v obci Obyce (okr. Zlaté Moravce) 375

01.01.2002

dobudovanie saleziánskeho centra v Novej Dubnici 5 000

01.01.2002

rekonštrukcia sakrálnych stavieb v správe Rímskokatolíckeho farského úradu Staré Hory 1 000

01.01.2002

dom smútku v Liptovskej Osade 700

01.01.2002

obnova fresiek Kostola sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch 500

01.01.2002

Sliačanská archa – interiér v Liptovských Sliačoch 500

01.01.2002

reštaurovanie gotických nástenných malieb Kostola sv. Martina v Martinčeku 3 164

01.01.2002

kultúrna pamiatka Stará fara v Rajci 700

01.01.2002

rekonštrukcia kultúrneho domu v Snežnici 400

01.01.2002

reštaurovanie ikonostasu z Kostolíka sv. Michala Archanjela v Príkrej 460

01.01.2002

reštaurovanie súboru ikon z ikonostasu Kostolíka sv. Michala Archanjela v Krajnej Bystrej 250

01.01.2002

rekonštrukcia oltára Sedembolestnej Panny Márie Kostola sv. Egídia v Bardejove 650

01.01.2002

reštaurovanie ikonostasu Kostola sv. Kozmu a Damiána v Cernine 350

01.01.2002

oprava strechy dreveného Kostola sv. Bartolomeja v Richvalde 1 000

01.01.2002

prístavba spoločenskej sály Obecného úradu v Staškovciach 1 000

01.01.2002

prístavba kultúrneho domu a Obecného úradu v Nemciach 1 500

01.01.2002

reštaurovanie hlavného oltára Kostola sv. Vavrinca v Zliechove 200

01.01.2002

záchrana gotických malieb rímskokatolíckeho kostola v Porube 500

01.01.2002

rekonštrukcia strechy evanjelického kostola v Selciach 500

01.01.2002

šindľová krytina dreveného artikulárneho kostola v Svätom Kríži 400

01.01.2002

oprava strechy evanjelického kostola v Dobroči 300

01.01.2002

reštaurovanie gotických malieb evanjelického kostola v Ľuboreči 367

01.01.2002

oprava evanjelického kostola vo Zvolene 500

01.01.2002

rekonštrukcia kaštieľa v Dolných Licinciach 4 000

01.01.2002

reštaurovanie štyroch drevených polychrómovaných reliéfov z Kalvárie v Banskej Štiavnici 1 300

01.01.2002

vyčlenenie z pôvodnej sumy programu Pro Slovakia na

01.01.2002

dokončenie reštaurovania interiéru Kostola sv. Matúša Apoštola v Zolnej v sume 200 tis. Sk

01.01.2002

pokračovanie archeologického výskumu a stavebno-konzervačných prác v areáli Pustého hradu vo Zvolene v sume 300 tis. Sk

01.01.2002

Ministerstvo hospodárstva SR

01.01.2002

podpora programov v priemyselnom výskume a vývoji – dotácie podnikateľom 186 100

01.01.2002

v rámci Programu rozvoja cestovného ruchu pre obec Šarbov, okr. Svidník 9 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 85 400

01.01.2002

realizácia úloh a opatrení vyplývajúcich z plánu rozpracovaných priorít prípravy obrannej infraštruktúry – kapitálové výdavky 110 000

01.01.2002

výskum a vývoj v oblasti obrany 50 000

01.01.2002

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

01.01.2002

náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 128 781

01.01.2002

preventívne opatrenia proti nákazlivým chorobám a zvlášť nebezpečným nákazám 39 600

01.01.2002

bežný transfer podnikateľským subjektom v pôdohospodárstve 8 100 400

01.01.2002

v tom: – poľnohospodárstvo 7 707 400

01.01.2002

lesníctvo 384 000

01.01.2002

z toho: zvýšenie výdavkov na ochranu pôdneho a lesného fondu v rámci programu

01.01.2002

Verejné služby v pôdohospodárstve 4 000

01.01.2002

výskum a vývoj 9 000

01.01.2002

zvýšenie výdavkov pre Lesoprojekt v rámci programu Verejné služby v pôdohospodárstve 4 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 13 950

01.01.2002

z toho: bežné výdavky 12 950

01.01.2002

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

01.01.2002

transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 2 262 800

01.01.2002

transfer na podprogramy rozvoja bytovej výstavby 1 858 000

01.01.2002

z toho: v rámci podprogramu Výstavba technickej vybavenosti na IBV Pravenec 2 000

01.01.2002

transfer na podporu regionálneho rozvoja 112 032

01.01.2002

z toho: na Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti 95 052

01.01.2002

v rámci Programu obstarania služobných bytov pre vybraných zamestnancov štátnej správy na zabezpečenie troch bytov pre Detské mestečko Zlatovce 5 100

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 5 000

01.01.2002

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

01.01.2002

výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií – kapitálové výdavky 10 597 600

01.01.2002

údržba a oprava ciest 1 952 000

01.01.2002

výstavba a rekonštrukcia ciest – kapitálové výdavky 1 244 450

01.01.2002

z toho: rekonštrukcia cesty II/548, odbočka z I/50 po okresnú hranicu pre SSC – IÚ Košice 7 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 49 050

01.01.2002

z toho: bežné výdavky 47 050

01.01.2002

Štatistický úrad SR

01.01.2002

činnosť demografického pracoviska Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 2 834

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 80

01.01.2002

Úrad jadrového dozoru SR

01.01.2002

úhrada príspevku SR do Fondu na černobyľský kryt Európskej banky pre obnovu a rozvoj 21 866

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 180

01.01.2002

Všeobecná pokladničná správa

01.01.2002

úhrada majetkovej ujmy SLSP, a. s., a SZRB, š. p. ú. 750 000

01.01.2002

úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995) 4 000

01.01.2002

finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 2 850 000

01.01.2002

finančné prostriedky na poskytnutie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom 226 500

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 5 000

01.01.2002

v tom: – SZSD 2 000

01.01.2002

VÚB, a. s. 1 000

01.01.2002

SLSP, a. s. 1 000

01.01.2002

Poštová banka, a. s. 1 000

01.01.2002

Rada SR pre vysielanie a retransmisiu 16 334

01.01.2002

na podporu aktivít Divadla Romathan Košice 3 000

01.01.2002

rezerva na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov 465 000

01.01.2002

rezerva vytvorená podľa § 7 ods. 5 zákona č. 506/2001 Z. z. o financovaní školstva 1 507 232

01.01.2002

rezerva do garančného fondu Národného úradu práce (zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) 320 000

01.01.2002

program rozvoja vidieka – SAPARD (EÚ) 125 000

01.01.2002

program budovania priemyselných parkov 452 000

01.01.2002

program ISPA (MŽP SR a MDPT SR – EÚ) 1 120 680

01.01.2002

rezerva na spolufinancovanie v rámci predvstupového fondu PHARE 2 189 520

01.01.2002

z toho kapitola: – Úrad vlády SR 190 713

01.01.2002

Ministerstvo vnútra SR 48 290

01.01.2002

Ministerstvo spravodlivosti SR 30 730

01.01.2002

Ministerstvo financií SR 363 534

01.01.2002

Ministerstvo životného prostredia SR 25 902

01.01.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 43 351

01.01.2002

Ministerstvo hospodárstva SR 8 171

01.01.2002

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 76 090

01.01.2002

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 598 332

01.01.2002

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 117 389

01.01.2002

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 153 650

01.01.2002

Štatistický úrad SR 56 966

01.01.2002

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22 170

01.01.2002

Úrad pre verejné obstarávanie 49 290

01.01.2002

Úrad pre štátnu službu 34 486

01.01.2002

Slovenský rozhlas

01.01.2002

transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 70 830

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 600

01.01.2002

Slovenská televízia

01.01.2002

hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 620

01.01.2002

Krajský úrad Bratislava

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 5 858

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 3 394 846

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 278 395

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 67 123

01.01.2002

kultúra 39 285

01.01.2002

z toho: na prenájom a prevádzku divadla Astorka KORZO '90 2 800

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 147 433

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 588 613

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 28 810

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 54 303

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 1 700

01.01.2002

kapitálové výdavky na rekonštrukciu SOU strojárske Senec 3 300

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 2 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 11 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 592

01.01.2002

požiarna ochrana 30 460

01.01.2002

civilná ochrana 7 105

01.01.2002

Krajský úrad Trnava

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 6 300

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 2 800 530

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 299 770

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 51 102

01.01.2002

kultúra 66 828

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 748 757

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 207 573

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 20 000

01.01.2002

Detský domov Skalica (rozvoj) 942

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 111 687

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 13 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 5 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 12 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 180

01.01.2002

požiarna ochrana 67 387

01.01.2002

civilná ochrana 2 500

01.01.2002

Krajský úrad Trenčín

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 9 212

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 3 055 412

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 313 708

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 185 840

01.01.2002

kultúra 42 664

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 859 471

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 207 135

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 15 000

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 16 700

01.01.2002

Domov mládeže Trenčín, Staničná – oprava strechy 1 500

01.01.2002

I. základná škola Myjava – rekonštrukcia strechy 1 500

01.01.2002

Gymnázium sv. dona Bosca Nová Dubnica 1 000

01.01.2002

Obchodná akadémia Partizánske – nákup výpočtovej techniky 3 000

01.01.2002

Detský domov Ilava-Klobušice – na realizáciu projektu Na vlastné nohy 2 803

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 5 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 12 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 396

01.01.2002

požiarna ochrana 79 132

01.01.2002

civilná ochrana 3 771

01.01.2002

Krajský úrad Nitra

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 10 034

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 3 508 256

01.01.2002

z toho: SOU a SPV 465 059

01.01.2002

kultúra 110 628

01.01.2002

Podunajské múzeum Komárno, zabezpečenie činnosti 5 000

01.01.2002

Jókaiho divadlo Komárno, zabezpečenie aktivít 5 000

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 718 152

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 974 940

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 33 494

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 22 200

01.01.2002

ZŠ Kovárce, rekonštrukcia sociálnych zariadení 500

01.01.2002

ZŠ Prašice, rekonštrukcia sociálnych zariadení 500

01.01.2002

MŠ Prázdnovce, plynofikácia kotolne 500

01.01.2002

ZŠ Žemberovce, plynofikácia kotolne 2 100

01.01.2002

Krajský archív Šaľa, rekonštrukcia budovy 5 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 4 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 11 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 1 078

01.01.2002

požiarna ochrana 87 987

01.01.2002

civilná ochrana 3 248

01.01.2002

Krajský úrad Žilina

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 7 215

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 3 658 737

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 421 340

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 109 600

01.01.2002

kultúra 110 770

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 238 054

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 562 376

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 14 306

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 22 000

01.01.2002

dokončenie internátu SOU Kysucké Nové Mesto 10 000

01.01.2002

prístavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 13 000

01.01.2002

Základná škola Ľubochňa – kúrenie biomasou 2 000

01.01.2002

Materská škola Liptovské Sliače 1 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 3 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 13 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 400

01.01.2002

požiarna ochrana 90 671

01.01.2002

- civilná ochrana 3 600

01.01.2002

Krajský úrad Banská Bystrica

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 17 000

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 3 654 159

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 451 046

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 13 469

01.01.2002

kultúra 98 251

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 619 026

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 941 727

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 21 000

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 168 030

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 22 900

01.01.2002

rekonštrukcia ZŠ Šumiac 1 300

01.01.2002

rekonštrukcia ZŠ Hrochoť 1 000

01.01.2002

rekonštrukcia Obchodnej akadémie Banská Bystrica 1 024

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 6 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 13 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 590

01.01.2002

požiarna ochrana 115 617

01.01.2002

civilná ochrana 7 000

01.01.2002

Krajský úrad Prešov

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 13 818

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 4 449 933

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 482 174

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 32 220

01.01.2002

kultúra 141 153

01.01.2002

z toho: zvýšenie výdavkov na prevádzku Divadla A. Duchnoviča v Prešove 3 841

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 3 276 578

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 577 504

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 49 250

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 168 030

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 16 900

01.01.2002

III. ZŠ Stropkov 8 000

01.01.2002

plynofikácia budovy MŠ v Starej Ľubovni 2 000

01.01.2002

rekonštrukcia budovy MŠ v obci Plavnica 1 200

01.01.2002

podpora aktivít Divadla A. Duchnoviča v Prešove – zabezpečenie ďalšej činnosti (2 autobusy) 3 000

01.01.2002

OÚ Poprad – zriadenie školskej jedálne pri ZŠ Š. Mnoheľa 1 000

01.01.2002

OÚ Prešov-Fintice – dokončenie telocvične 200

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 3 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 15 000

01.01.2002

požiarna ochrana 115 139

01.01.2002

civilná ochrana 3 725

01.01.2002

Krajský úrad Košice

01.01.2002

zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 17 039

01.01.2002

školstvo spolu (04.2 a 09) 4 118 071

01.01.2002

z toho: – SOU a SPV 408 373

01.01.2002

združené školy (09.2.7) 49 598

01.01.2002

kultúra 180 551

01.01.2002

výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 3 657 578

01.01.2002

z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 897 632

01.01.2002

príspevky neštátnym subjektom 30 000

01.01.2002

zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 149 587

01.01.2002

z toho: mestská verejná doprava 7 200

01.01.2002

rekonštrukcia kotolne ZŠ Rakovec nad Ondavou 300

01.01.2002

rekonštrukcia kotolne Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti Michalovce 1 400

01.01.2002

výstavba vodovodu pre ZŠ Bukovec 1 800

01.01.2002

výstavba Domova dôchodcov v Nálepkove 16 000

01.01.2002

mestská hromadná doprava v Košiciach 10 000

01.01.2002

dokončenie výstavby ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci 20 000

01.01.2002

dokončenie dostavby Divadla Thália v Košiciach 24 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 6 500

01.01.2002

kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 14 000

01.01.2002

kapitálové výdavky na financovanie výstavby ZŠ pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach 67 000

01.01.2002

hospodárska mobilizácia 666

01.01.2002

požiarna ochrana 71 209

01.01.2002

civilná ochrana 8 016

01.01.2002

Účelové prostriedky spolu 132 304 003

01.01.2002

Rezervy a účelové prostriedky spolu 132 699 103

01.01.2002

Príloha č. 7 k zákonu č. 586/2001 Z. z.

01.01.2002

BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002

01.01.2002

(v tis. Sk)

01.01.2002
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. emisie štátnych dlhopisov* 93 467 000 1.1. splátky istín štátnych dhopisov 52 100 000
minulých rokov
z toho: štátne dlhopisy rehabilitačné 50 000
štátne dlhopisy z roku 1999 8 770 000
štátne dlhopisy z roku 2000 9 260 000
štátne dlhopisy z roku 2001 34 020 000
1.2. úhrada schodku bežného hospodárenia 37 195 000
za rok 2001
1.3. splátky istín pôžičiek prijatých bývalou 1 600 000
ČSFR na podporu platobnej bilancie
1.4. splátky istiny z úveru od BNP 400 000
1.5. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 2 172 000
2. štátne finančné aktíva 1 000 000 2. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 1 000 000
3. príjem z pohľadávok vládnych úverov 1 200 000 3.2. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 838 000
3.1. splátky istiny z úveru KŤUK Dolinská 362 000
Spolu 95 667 000 Spolu 95 667 000

Pozn.: *Emisie štátnych dlhopisov možno znížiť o zdroje z privatizácie určené vládou na splatenie štátneho dlhu v roku 2002.
01.01.2002

(v tis. Sk)

01.01.2002
Zdroje Potreby štátneho rozpočtu
1. emisie štátnych dlhopisov 6 598 000 1. financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 6 598 000
2. emisie štátnych dlhopisov 9 459 000 2. úhrada úrokov z reštrukturalizačných dlhopisov 9 459 000
3. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 457 000 3. financovanie potrieb zdravotníctva 457 000
4. úver od Svetovej banky 125 000 4. financovanie reformy verejných financií 125 000
5. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 213 000 5. financovanie infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb 213 000
6. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 67 000 6. financovanie výstavby základných škôl pre rómske deti 67 000
7. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 75 000 7. financovanie rozvojových potrieb kultúry 75 000
8. úver od Svetovej banky 350 000 8. financovanie projektu riadenia soc. dávok 350 000
9. úver od EIB 900 000 9.1. projekt Slovensko - Európske cesty 3 400 000
9.2. projekt Slovensko - Európske cesty 4 500 000
10. úver od JBIC 1 000 000 10. projekt Slovensko - Európske cesty 3 1 000 000
11. úver od EIB 260 000 11. financovanie projektov ISPA 260 000
12. úver od Svetovej banky (EFSAL) 6 020 000 12.1. úhrada úrokov z reštrukturalizačných dlhopisov 3 220 000
12.2. úhrada úrokov redistribučného úveru KBB od NBS 2 800 000
Spolu 25 524 000 Spolu 25 524 000

Poznámky pod čiarou

01.01.2002

1) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

01.01.2002

2) § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

3) § 13 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

01.01.2002

4) § 21 zákona č. 366/1999 Z. z.

01.01.2002

5) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 32 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 60/1999 Z. z.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 55 zákona č. 366/1999 Z. z.

01.01.2002

6) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

7) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2002

8) § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

01.01.2002

9) § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

10) § 14 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

11) § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

12) § 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

13) § 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

14) § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

01.01.2002

15) § 46 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

16) § 6 ods. 6 a § 46 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

18) Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

01.01.2002

19) § 82 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

01.01.2002

20) § 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

21) Zákon č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001.

01.01.2002

22) § 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

23) § 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

01.01.2002

24) § 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

01.01.2002

25) § 30 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z.

01.01.2002

26) § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.§ 48 ods. 7 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.§ 105 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

01.01.2002

27) Čl. VI nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

28) § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

29) Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

01.01.2002

30) § 5 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 472/2000 Z. z.

01.01.2002

31) § 5 ods. 1 písm. g), § 13 ods. 1 písm. c) a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.