Vyhláška č. 529/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

(v znení č. 6/2003 Z. z.)

Čiastka 211/2001
Platnosť od 20.12.2001
Účinnosť od 15.01.2003
01.01.2002

529

01.01.2002

VYHLÁŠKA

01.01.2002

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.01.2002

z 10. decembra 2001,

01.01.2002

ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

01.01.2002

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 416/2001 Z. z. ustanovuje:


01.01.2002

§ 1

01.01.2002

Územné obvody matričných úradov sú ustanovené v prílohe.


01.01.2002

§ 2

01.01.2002

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


01.01.2002

Ivan Šimko v. r.


01.01.2002

Príloha k vyhláške č. 529/2001 Z. z.

15.01.2003

Tabulka 01