01.01.2002

502

01.01.2002

ZÁKON

01.01.2002

z 18. októbra 2001

01.01.2002

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2002

Čl. III

01.01.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2002

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.01.2002

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

01.01.2002

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a b)“.

01.01.2002

3. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

01.01.2002

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.01.2002

4. V § 9 ods. 2 sa za slovo „účelnosť“ vkladá čiarka a slovo „efektívnosť“.


01.01.2002

Čl. VI

01.01.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


01.01.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2002

Jozef Migaš v. r.

01.01.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.