1. 1. 2002

502

1. 1. 2002

ZÁKON

1. 1. 2002

z 18. októbra 2001

1. 1. 2002

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. 1. 2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


1. 1. 2002

Čl. III

1. 1. 2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe sa mení a dopĺňa takto:

1. 1. 2002

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

1. 1. 2002

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

1. 1. 2002

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a b)“.

1. 1. 2002

3. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

1. 1. 2002

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

1. 1. 2002

4. V § 9 ods. 2 sa za slovo „účelnosť“ vkladá čiarka a slovo „efektívnosť“.


1. 1. 2002

Čl. VI

1. 1. 2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


1. 1. 2002

Rudolf Schuster v. r.

1. 1. 2002

Jozef Migaš v. r.

1. 1. 2002

Mikuláš Dzurinda v. r.