Zákon č. 492/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2001
Platnosť od 01.12.2001
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 4 ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) a čl. I bodu 17 ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.

01.12.2001

492

01.12.2001

ZÁKON

01.12.2001

z 9. novembra 2001,

01.12.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.12.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2001

Čl. I

01.12.2001

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a zákona č. 397/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2001

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „fyzických osôb“.

01.12.2001

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.12.2001

1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.12.2001

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a spravuje“ a slová „fyzických osôb“.

01.12.2001

4. § 3 znie:

01.12.2001

㤠3

01.12.2001

Vymedzenie niektorých pojmov

01.12.2001

(1) Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“) na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode2a) vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.

01.12.2001

(2) Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj

01.12.2001

a) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len „spoločný vklad“),

01.12.2001

b) notárska úschova3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).

01.12.2001

(3) Vklady podľa odsekov 1 a 2 sú, s výnimkou vkladov podľa odseku 4, chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je

01.12.2001

a) fyzická osoba,

01.12.2001

b) nadácia,4) neinvestičný fond,4a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,5) združenie občanov5a) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,5b)

01.05.2004

c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou

01.05.2004

1. banky,5c) obchodníka s cennými papiermi,5d) ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára evidencie zaknihovaných cenných papierov,5d) burzy cenných papierov,5e) komoditnej burzy,5f) správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde,5g) poisťovne,5h) doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i) pošty,5j) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry5k) a s výnimkou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

01.05.2004

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode 1,5l)

01.05.2004

3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona5m) musí povinne mať účtovnú závierku overenú audítorom,

01.05.2004

4. štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku, ich rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie a orgánov verejnej moci,5n)

01.05.2004

5. právnickej osoby zriadenej zákonom a neuvedenej v bodoch 1 až 4.

01.12.2001

(4) Týmto zákonom nie je chránený

01.12.2001

a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú

01.12.2001

1. meno, priezvisko, rodné číslo7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,

01.12.2001

2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,

01.12.2001

b) vklad na doručiteľa,7b) najmä vklad na vkladnej knižke na doručiteľa a vklad vo forme cenného papiera na doručiteľa,

01.12.2001

c) vklad vo forme verejne obchodovateľného cenného papiera,5d)

01.12.2001

d) vklad vo forme dlhopisu, zmenky alebo šeku,

01.12.2001

e) spoločný vklad, ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),

01.12.2001

f) vklad, ktorým je notárska úschova,3) ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).

01.12.2001

(5) Vklad sa považuje za nedostupný, ak ide o vklad

01.12.2001

a) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,

01.12.2001

b) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorej súd pozastavil nakladanie s vkladmi rozhodnutím vydaným v konaní podľa osobitného zákona,6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.

01.12.2001

(6) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných bánk,1) ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona (§ 4); za banku alebo pobočku zahraničnej banky sa na účely tohto zákona považuje aj právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie,7) a to až do vyplatenia všetkých vkladov chránených týmto zákonom.“.

01.12.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a, 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 7, 7a a 7b znejú:

01.12.2001

2a) § 2 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.12.2001

3) § 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

01.12.2001

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.

01.12.2001

4a) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

01.12.2001

5) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

01.12.2001

5a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5c) Zákon č. 483/2001 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5d) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5e) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 483/2001 Z. z.

01.12.2001

5f) Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.

01.12.2001

5g) Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5h) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5i) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.

01.12.2001

5j) Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).

01.12.2001

5k) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

5l) Napríklad § 99f ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona č. 331/2000 Z. z.

01.12.2001

5m) Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 336/1999 Z. z.

01.12.2001

5n) Napríklad zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.

01.12.2001

7) § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.12.2001

7a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

01.12.2001

7b) § 879d zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 261/2001 Z. z.“.

01.12.2001

5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „fyzických osôb“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.12.2001

6. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „fyzických osôb“.

01.12.2001

7. V § 4 ods. 7 sa slová „od fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „chráneného týmto zákonom“.

01.12.2001

8. V § 4 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú slová „ani predmetom reklamy.8)“.

01.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.12.2001

8) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.12.2001

9. V § 5 odsek 4 znie:

01.12.2001

(4) Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.“.

01.12.2001

10. V § 6 ods. 2 sa slová „0,3 % z hodnoty vkladov (§ 3 ods. 1) v banke“ nahrádzajú slovami „0,75 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to“ a na konci odseku sa pripája táto veta:

01.12.2001

„Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver použitý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, fond určuje len v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.“.

01.12.2001

11.V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

01.12.2001

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.12.2001

12. V § 6 odsek 3 znie:

01.12.2001

(3) Výšku mimoriadneho príspevku určuje fond [§ 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky banky rovnako v rozpätí od 0,1 % do 1,0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa ich priemerného stavu za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku.“.

01.12.2001

13. § 7 sa dopĺňa odsekmi 5, 6 a 7, ktoré znejú:

01.12.2001

(5) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupnými.

01.12.2001

(6) Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.9a)

01.12.2001

(7) Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov.9b)“.

01.12.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

01.12.2001

9a) § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

01.12.2001

9b) Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.12.2001

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.12.2001

11) § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.12.2001

15. V § 8 ods. 6 prvá a druhá veta znejú:

01.12.2001

„Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie sa banke zakazuje prijímať ďalšie vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky voči iným osobám; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva.“.

01.12.2001

16. V § 9 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5“ a vypúšťa sa slovo „fyzická“.

01.12.2001

17. V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

01.12.2001

(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond

01.12.2001

a) náhradu vo výške 90 % z nedostupného vkladu,

01.05.2004

b) v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu podľa písmena a) najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 28a.

01.12.2001

(3) Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených týmto zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané vklady13a) a tiež o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.“.

01.12.2001

18. V § 9 ods. 6 sa za slovo „banke15)“ vkladá slovo „kedykoľvek“ a slová „K tomuto dňu“ sa nahrádzajú slovami „Za toto obdobie“.

01.12.2001

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.12.2001

15) § 35 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.12.2001

20. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5“.

01.12.2001

21. V § 10 ods. 2 v prvej vete sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5“ a v druhej vete sa slová „od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5“.

01.12.2001

22. V § 10 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5“.

01.12.2001

23. V § 10 ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „,v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3“ a vypúšťa sa štvrtá veta.

01.12.2001

24. V § 10 ods. 5 prvá až štvrtá veta znejú:

01.12.2001

„Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na splnomocnení musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby.“.

01.12.2001

25. V § 10 ods. 8 sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5“.

01.12.2001

26. V § 10 ods. 9 sa slová „od začatia vyplácania náhrad podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5“.

01.12.2001

27. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2001

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady za nedostupné vklady, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ručení.15ea)“.

01.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ea znie:

01.12.2001

15ea) § 492 a § 546 až 550 Občianskeho zákonníka.“.

01.12.2001

28. V § 12 ods. 1 v prvej vete sa slová „pred vyhlásením banky za neschopnú vyplácať vklady“ nahrádzajú slovami „predtým, ako sa vklady v banke stanú nedostupnými,“ a slová v tretej vete „ktorá bola vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, kontrolu vyplácania náhrad“ sa nahrádzajú slovami „v ktorej sa vklady stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, kontrolu správnosti plnenia ich úloh“.

01.12.2001

29. V § 12 ods. 3 sa slová „schválené Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska“.

01.12.2001

30. V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 3 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 5 písm. b)“.

01.12.2001

31. V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „vklady (§ 3 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „vklady chránené týmto zákonom“.

01.12.2001

32. V § 12 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.1)“.

01.12.2001

33. § 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.12.2001

(6) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany bankových vkladov v iných štátoch.“.

01.12.2001

34. V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „ktoré prešli na fond“ nahrádzajú slovami „ktoré fond nadobudol“.

01.12.2001

35. § 13 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.12.2001

e) ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.“.

01.12.2001

36. V § 13 ods. 4 písm. c) sa slovo „pôžičky“ nahrádza slovom „úveru“ a slovo „pôžička“ sa nahrádza slovom „úver“.

01.12.2001

37. § 13 ods. 4 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.12.2001

e) úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov.“.

01.12.2001

38. V § 16 odsek 2 znie:

01.12.2001

(2) Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; jej funkčné obdobie je štvorročné. Piatich členov Rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať príspevky fondu, na schôdzi zástupcov bánk podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedným členom Rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Jedným členom Rady fondu je zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorého zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Každý člen Rady fondu má jeden hlas.“.

01.12.2001

39. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2001

(3) Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zástupcov bánk sú určení štatutárnym orgánom príslušnej banky a na schôdzi zástupcov bánk majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od predchádzajúcej schôdze zástupcov bánk. Každá banka môže na schôdzi zástupcov bánk navrhnúť zvolenie najviac jedného člena Rady fondu. O priebehu schôdze zástupcov bánk a o výsledku voľby členov Rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.“.

01.12.2001

40. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

01.12.2001

41. V § 17 ods. 1 písm. j) sa slová „príspevkov bánk podľa § 6 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „riadnych príspevkov a mimoriadnych príspevkov“.

01.12.2001

42. V § 17 ods. 1 písmeno k) znie:

01.12.2001

k) schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,“.

01.12.2001

43. V § 17 ods. 1 písm. l) sa slovo „pôžičku“ nahrádza slovom „úver“.

01.12.2001

44. V § 18 ods. 1 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“.

01.12.2001

45. § 20 ods. 2 znie:

01.12.2001

(2) Tromi členmi Dozornej rady fondu sú zástupcovia bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe návrhov bánk. Jedným členom Dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Jedným členom Dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií.“.

01.12.2001

46. V § 21a vrátane nadpisu sa slovo „kancelária“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.

01.12.2001

47. V § 25 ods. 3 sa slová „Počas reštrukturalizácie bánk uvedených v odseku 1, najviac však počas šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona,“ nahrádzajú slovami „Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie,“ a vypúšťajú sa slová „a k)“.

01.12.2001

48. V § 25 ods. 4 sa slová „Počas reštrukturalizácie bánk uvedených v odseku 1, najviac však počas šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona,“ nahrádzajú slovami „Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie,“ a slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) minister“ sa nahrádzajú slovami „ministerstva minister financií“.

01.12.2001

49. V § 25 sa vypúšťa odsek 5.

01.12.2001

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

01.12.2001

50. V § 25 ods. 5 sa slová „schôdzu rady“ nahrádzajú slovami „prvú schôdzu zástupcov bánk“ a na konci sa pripája táto veta: „Na prvej schôdzi zástupcov bánk majú zástupcovia jednotlivých bánk hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od vzniku fondu do uskutočnenia tejto prvej schôdze.“.

01.12.2001

51. V § 26 ods. 1 v prvej a druhej vete sa slová „fyzických osôb“ nahrádzajú slovami „osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom“.

01.12.2001

52. V § 26 ods. 3 sa vypúšťa slovo „fyzických“ a za slovo „prostriedky“ sa vkladá čiarka a slová „ktoré na ňu pripadajú podľa odsekov 1 a 2,“.

01.12.2001

53. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2001

㤠28a

01.12.2001

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2001

01.12.2001

(1) Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred dňom, keď sa Slovenská republika stane členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, patrí jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhrada od fondu vo výške podľa § 9 ods. 2 písm. a); v súhrne však jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe patrí pri vzniku nedostupnosti vkladov v čase od 1. decembra 2001 do 30. júna 2002 vrátane najviac náhrada vo výške tridsaťnásobku a pri vzniku nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac náhrada vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú na celé stovky nahor.

01.12.2001

(2) Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok podľa odseku 1 vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, patrí jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe náhrada od fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná takémuto prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny.

01.12.2001

(3) Nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred 1. decembrom 2001, sa posudzuje a zisťuje podľa predpisov platných do 1. decembra 2001.

01.12.2001

(4) Ročný príspevok stavebnej sporiteľne20) je od 1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 50 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2; od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 je 75 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2 a od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 je 90 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2.“.

01.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

01.12.2001

20) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.“.


01.12.2001

Čl. II

01.12.2001

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Zb. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 154/1999 Z. z., zákonom č. 397/2001 Z. z. a týmto zákonom.

01.12.2001

Čl. III

01.12.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2001 s výnimkou čl. I bodu 4 ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) a čl. I bodu 17 ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


01.12.2001

Rudolf Schuster v. r.

01.12.2001

Jozef Migaš v. r.

01.12.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.