Vyhláška č. 456/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme

(v znení č. 607/2008 Z. z.)

Čiastka 186/2001
Platnosť od 21.11.2001
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.12.2001

456

01.12.2001

VYHLÁŠKA

01.12.2001

Národnej banky Slovenska

01.12.2001

z 26. októbra 2001,

01.12.2001

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme

01.01.2009

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.12.2001

§ 1

01.01.2009

(1) Reprodukcie slovenských bankoviek (ďalej len „bankovka“) alebo ich častí možno zhotoviť a používať len ako jednostranné čiernobiele alebo jednostranné farebné fotografie, kresby, maľby, filmy alebo iné formy vyobrazenia, ak hlavným ohniskom a motívom týchto reprodukcií nie sú samotné bankovky a neposkytujú detailný pohľad na vzhľad celej bankovky; vyobrazenia detailov častí bankoviek, ak nepresahujú polovicu plochy obrazca reprodukovanej bankovky.

01.12.2001

(2) Reprodukcie bankoviek alebo ich častí možno zhotoviť a používať aj tlačovými technikami, a to len jednostranne, ak

01.12.2001

a) tieto reprodukcie sú pri zachovaní pomeru strán menšie ako 75 % alebo väčšie ako 125 % oproti skutočnej veľkosti alebo

01.12.2001

b) dlhšia strana a kratšia strana týchto reprodukcií zvierajú uhol najmenej o 20° odlišný od pravého uhla,

01.12.2001

c) reprodukcie časti bankoviek nepresahujú polovicu plochy bankovky, a to tak, aby z jednotlivých častí nebolo možné zložiť celú bankovku.

01.12.2001

(3) Reprodukcie alebo napodobneniny cenných papierov1) vydaných Národnou bankou Slovenska možno zhotoviť a používať, len ak sú zreteľne označené nápisom „ODPIS“, „KÓPIA“ alebo „REPRODUKCIA“.

01.01.2009

(4) Záznamy bankoviek, záznamy slovenských mincí, slovenských pamätných mincí, obchodných mincí (ďalej len „minca“) a záznamy cenných papierov v elektronickej forme a na filmovom, prípadne inom materiáli možno zhotoviť, ak nie sú hlavným ohniskom a motívom týchto záznamov a neposkytujú detailný pohľad na ich celkový vzhľad. Tieto záznamy možno použiť na zhotovenie reprodukcií bankoviek a cenných papierov tlačovými technikami podľa odsekov 2 a 3.

01.12.2001

§ 2

01.12.2001

(1) Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky, možno zhotoviť jednostranne z pôvodného alebo z iného materiálu, a to podľa § 1 ods. 2.

01.12.2001

(2) Predmety, ktoré úpravou napodobňujú mince, možno zhotoviť z akéhokoľvek materiálu okrem kovu.

01.12.2001

(3) Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky a mince, možno používať, ak sú zhotovené podľa odsekov 1 a 2.


01.12.2001

§ 3

01.12.2001

Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 146/1992 Zb. o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú.

01.12.2001

§ 4

01.12.2001

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.


01.12.2001

Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2009

1) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.