Zákon č. 442/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 15.11.2001

OBSAH

15.11.2001

442

15.11.2001

ZÁKON

15.11.2001

z 25. októbra 2001,

15.11.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

15.11.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.11.2001

Čl. I

15.11.2001

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z. a zákona č. 396/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.11.2001

1. § 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

15.11.2001

e) 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.“.

15.11.2001

2. V § 3 sa vypúšťa písmeno r).

15.11.2001

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).


15.11.2001

Čl. II

15.11.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.


15.11.2001

Rudolf Schuster v. r.

15.11.2001

Jozef Migaš v. r.

15.11.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.