Zákon č. 397/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2005 Z. z.)

Čiastka 160/2001
Platnosť od 05.10.2001
Účinnosť od 01.01.2006
05.10.2001

397

05.10.2001

ZÁKON

05.10.2001

zo 4. októbra 2001,

05.10.2001

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

05.10.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


05.10.2001

Čl. I

05.10.2001

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. sa mení takto:

05.10.2001

1. V nadpise § 11 sa slovo „prechod“ nahrádza slovom „vznik“.

05.10.2001

2. V § 11 ods. 1 sa slová „prechádzajú na fond práva veriteľa“ nahrádzajú slovami „fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom“.


05.10.2001

Čl. III

05.10.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


05.10.2001

Rudolf Schuster v. r.

05.10.2001

Jozef Migaš v. r.

05.10.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.