Nariadenie vlády č. 310/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 129/2001
Platnosť od 03.08.2001
Účinnosť od 01.10.2001

OBSAH

01.10.2001

310

01.10.2001

NARIADENIE VLÁDY

01.10.2001

Slovenskej republiky

01.10.2001

z 20. júna 2001

01.10.2001

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

01.10.2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


01.10.2001

§ 1

01.10.2001

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady sa zvyšuje o 6,5 % za rok 2000.

01.10.2001

§ 2

01.10.2001

Pri úprave náhrady podľa § 1 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.1)

01.10.2001

§ 3

01.10.2001

(1) Náhrada upravená podľa tohto nariadenia patrí od 1. októbra 2001.

01.10.2001

(2) Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.2)


01.10.2001

§ 4

01.10.2001

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.


01.10.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2001

1) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.

01.10.2001

2) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.