Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2001>Predpis č. 284/2001 Z. z.

Predpis č. 284/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Zo dňa11.06.2001
Čiastka118/2001
Platnosť od19.07.2001
Účinnosť od19.07.2001
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 29.09.2013)

Aktuálne znenie


284

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Katalóg odpadov tvoria:

a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1,

b) zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru,1) ktorý je uvedený v prílohe č. 2,

c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3,

d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.

§ 2

(1) Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.

(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.

(3) Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.

(4) Odpady sa členia na tieto kategórie:

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,

b) ostatné odpady, označené písmenom O.

(5) Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.

(6) Na potreby evidencie odpadov2) sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).

(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis.3)

(8) Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV

A. Prehľad skupín odpadov

Číslo skupiny

Názov skupiny

01

Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín

03

Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku

04

Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

05

Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia

06

Odpady z anorganických chemických procesov

07

Odpady z organických chemických procesov

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

09

Odpady z fotografického priemyslu

10

Odpady z tepelných procesov

11

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12

Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13

Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05, 12 a 19)

14

Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a propelentov (okrem 07 a 08)

15

Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

16

Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

18

Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

19

Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

20

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu


B. Prehľad skupín, podskupín a druhov odpadov

Číslo skupiny,
podskupiny,
a druhu odpadu

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

Kategória odpadu

01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

 

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

 

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

 

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

N

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 04

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

 

01 04 07

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

N

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 05

VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

 

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

01 05 05

vrtné kaly obsahujúce ropné látky

N

01 05 06

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

01 05 07

vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

 

02 01

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

 

02 01 01

kaly z prania a čistenia

O

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

O

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

O

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

O

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

02 01 08

agrochemlcké odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

02 01 09

agrochemlcké odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

02 01 10

odpadové kovy

O

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

 

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 03

ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

 

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 04

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 05

ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV

 

02 05 01

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 06

ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU

 

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)

 

02 07 01

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

02 07 02

odpad z destilácie liehu

O

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

02 07 04

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku

O

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

N

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 02

PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

03 02 01

bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 02

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 03

organokovové prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 04

anorganické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 05

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

N

03 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 03

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

 

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

O

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

N

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

03 03 10

výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 01

ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

O

04 01 02

odpad z lúhovania

O

04 01 03

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

N

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

O

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

O

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

O

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

O

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

O

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

O

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

04 02

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

O

04 02 14

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

N

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

04 02 16

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

04 02 19

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

 

05 01 02

kaly z odsoľovania

N

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

05 01 04

kaly z kyslej alkylácie

N

05 01 05

rozliate ropné látky

N

05 01 06

kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby

N

05 01 07

kyslé dechty

N

05 01 08

iné dechty

N

05 01 09

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 11

odpady z čistenia palív obsahujúce zásady

N

05 01 12

ropné látky obsahujúce kyseliny

N

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

O

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

O

05 01 15

použité filtračné hlinky

N

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

O

05 01 17

bitúmen

O

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 06

ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 06 01

kyslé dechty

N

05 06 03

ostatné dechty

N

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

O

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 07

ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

 

05 07 01

odpady obsahujúce ortuť

N

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

06

OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

06 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) KYSELÍN

 

06 01 01

kyselina sírová a kyselina siričitá

N

06 01 02

kyselina chlorovodíková

N

06 01 03

kyselina fluorovodíková

N

06 01 04

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 05

kyselina dusičná a kyselina dusltá

N

06 01 06

iné kyseliny

N

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 02

ODPADY Z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ)

 

06 02 01

hydroxid vápenatý

N

06 02 03

hydroxid amónny

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

iné zásady

N

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 03

ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

 

06 03 11

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

N

06 03 13

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 14

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

N

06 03 15

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 04

ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

 

06 04 03

odpady obsahujúce arzén

N

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

06 04 05

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

N

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 05

KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

 

06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

O

06 06

ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

 

06 06 02

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

N

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

O

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 07

ODPADY Z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

06 07 01

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

N

06 07 02

aktívne uhlie z výroby chlóru

N

06 07 03

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

N

06 07 04

roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

N

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 08

ODPADY Z VSDP KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

 

06 08 02

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

N

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 09

ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

 

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

O

06 09 03

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

N

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

O

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 10

ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

 

06 10 02

odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 11

ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

 

06 11 01

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

O

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

06 13 01

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

N

06 13 02

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

N

06 13 03

priemyselné sadze

O

06 13 04

odpady zo spracovania azbestu

N

06 13 05

sadze z pecí a komínov

N

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

07 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

 

07 01 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

O

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 02

ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

 

07 02 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

O

07 02 13

odpadový plast

O

07 02 14

odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 15

odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

O

07 02 16

odpady obsahujúce silikóny

N

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

O

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 03

ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 1 1)

 

07 03 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

O

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 04

ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV

 

07 04 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

O

07 04 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 05

ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

 

07 05 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 08

Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 10

Iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

0705 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

O

07 05 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

O

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 06

ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

 

07 06 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

O

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 07

ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

 

07 07 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

O

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 

08 01

ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

 

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 01 15

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15

N

08 01 17

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 18

odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

O

08 01 19

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19

O

08 01 21

odpadový odstraňovač farby alebo laku

N

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 02

ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)

 

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

O

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

O

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 03

ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

O

08 03 08

vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

O

08 03 12

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

O

08 03 14

kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

N

08 03 15

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

O

08 03 16

odpadové leptavé roztoky

N

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

08 03 19

disperzný olej

N

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 04

ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

 

08 04 09

odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 10

odpadové lepidla a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O

08 04 11

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

O

08 04 13

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13

O

08 04 15

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 08 04 15

O

08 04 17

živičný olej

N

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 05

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08

 

08 05 01

odpadové izokyanáty

N

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

N

09 01 02

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek

N

09 01 03

roztoky vývojok. rozpustných v rozpúšťadlách

N

09 01 04

roztoky ustaľovačov

N

09 01 05

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

N

09 01 06

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

N

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 10

jednorazové kamery bez batérií

O

09 01 11

jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

N

09 01 12

jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

O

09 01 13

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06

N

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

 

10 01

ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)

 

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

O

10 01 04

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

N

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

O

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

O

10 01 09

kyselina sírová

N

10 01 13

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

N

10 01 14

popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

O

10 01 16

popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 01 17

popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 01 18

odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 19

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

O

10 01 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

O

10 01 22

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

O

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

O

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

O

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 02

ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

 

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 02 07

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

O

10 02 10

okuje z valcovania

O

10 02 11

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

O

10 02 13

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

O

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

O

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 03

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

 

10 03 02

anódový šrot

O

10 03 04

trosky z prvého tavenia

N

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

O

10 03 08

soľné trosky z druhého tavenia

N

10 03 09

čierne stery z druhého tavenia

N

10 03 15

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

O

10 03 17

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

O

10 03 19

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

O

10 03 21

iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 22

iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21

O

10 03 23

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

O

10 03 25

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

O

10 03 27

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

O

10 03 29

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

O

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 04

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

 

10 04 01

trosky z prvého a druhého tavenia

N

10 04 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

N

10 04 03

arzeničnan vápenatý

N

10 04 04

prach z dymových plynov

N

10 04 05

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

N

10 04 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 04 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 04 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

O

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 05

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

 

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 05 03

prach z dymových plynov

N

10 05 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 05 05

tuhý odpad z čistenia plynov

N

10 05 06

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 05 08

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

O

10 05 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

O

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 06

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

 

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 06 03

prach z dymových plynov

N

10 06 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 06 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 06 07

kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu

N

10 06 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

O

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 07

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

 

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

O

10 07 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 07 07

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

O

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 08

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 08 08

soľná troska z prvého a druhého tavenia

N

10 08 09

iné trosky

O

10 08 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

O

10 08 12

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

O

10 08 14

anódový šrot

O

10 08 15

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

O

10 08 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

O

10 08 19

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

O

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 09

ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 09 03

pecná troska

O

10 09 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

O

10 09 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

O

10 09 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

O

10 09 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

O

10 09 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

O

10 09 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

O

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 10

ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 10 03

pecná troska

O

10 10 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

O

10 10 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

O

10 10 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

O

10 10 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

O

10 10 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

O

10 10 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

O

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 11

ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

 

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 11 05

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 11 09

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

O

10 11 11

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuby)

N

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

O

10 11 13

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

O

10 11 15

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15

O

10 11 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

O

10 11 19

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

O

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 12

ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV

 

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 12 03

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 12 06

vyradené formy

O

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

O

10 12 09

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

O

10 12 11

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

N

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

O

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 13

ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

 

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

O

10 13 06

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13

O

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 13 09

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

N

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

O

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

O

10 13 12

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

O

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

O

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 14

ODPADY Z KREMATÓRIÍ

 

10 14 01

odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

N

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 01

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA)

 

11 01 05

kyslé moriace roztoky

N

11 01 06

kyseliny inak nešpecifikované

N

11 01 07

alkalické moriace roztoky

N

11 01 08

kaly z fosfátovania

N

11 01 09

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

O

11 01 11

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

O

11 01 13

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

O

11 01 15

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 16

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

11 01 98

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 02

ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 02 02

kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)

N

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

O

11 02 05

odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 06

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

O

11 02 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 03

KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV

 

11 03 01

odpady obsahujúce kyanidy

N

11 03 02

iné odpady

N

11 05

ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

 

11 05 01

tvrdý zinok

O

11 05 02

zinkový popol

O

11 05 03

tuhé odpady z čistenia plynu

N

11 05 04

použité tavivo

N

11 0599

odpady inak nešpecifikované

 

12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

12 01

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ

 
 

A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

1201 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 06

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 07

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 08

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

N

12 01 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

N

12 01 10

syntetické rezné oleje

N

12 01 12

použité vosky a tuky

N

12 01 13

odpady zo zvárania

O

12 01 14

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

O

12 01 16

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

N

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

O

12 01 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

N

12 01 19

biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

N

12 01 20

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

O

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

12 03

ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU (OKREM 11)

 

12 03 01

vodné pracie kvapaliny

N

12 03 02

odpady z odmasťovania parou

N

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12)

 

13 01

ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

 

13 01 01

hydraulické oleje obsahujúce PCB1)

N

13 01 04

chlórované emulzie

N

13 01 05

nechlórované emulzie

N

13 01 09

chlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

N

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

13 02

ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

 

13 02 04

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 05

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 07

biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 03

ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

 

13 03 01

Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

N

13 03 06

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

N

13 03 07

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 08

syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 09

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 10

iné izolačné a teplonosné oleje

N

13 04

ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

 

13 04 01

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

N

13 04 02

odpadové oleje z prístavných kanálov

N

13 04 03

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

N

13 05

ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

 

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 06

olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 07

ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV

 

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

13 07 02

benzín

N

13 07 03

iné palivá (vrátane zmesí)

N

13 08

OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

13 08 01

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

N

13 08 02

iné emulzie

N

13 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

14

ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PROPELENTOV (OKREM 07 A 08)

 

14 06

ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PIEN A AEROSÓLOV Z PROPELENTOV

 

14 06 01

chlórfluórované uhľovodíky, HČFČ, HFČ

N

14 06 02

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 04

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

N

14 06 05

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

N

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

15 01

OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

 

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 07

obaly zo skla

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 01 11

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

N

15 02

ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

 

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

 

16 01

STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA ČESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)

 

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

16 01 04

staré vozidlá

N

16 01 06

staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

O

16 01 07

olejové filtre

N

16 01 08

dielce obsahujúce ortuť

N

16 01 09

dielce obsahujúce PČB

N

16 01 10

výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše)

N

16 01 11

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

N

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

O

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

16 01 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

O

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 01 19

plasty

O

16 01 20

sklo

O

16 01 21

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

N

16 01 22

časti inak nešpecifikované

O

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

16 02

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 

16 02 09

transformátory a kondenzátory obsahujúce PČB

N

16 02 10

vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PČB, iné ako uvedené v 16 02 09

N

16 02 11

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HČFČ, HFČ

N

16 02 12

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

N

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)

N

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 15

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

O

16 03

VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

 

16 03 03

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

O

16 03 05

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

O

16 04

ODPADY Z VÝBUŠNÍN

 

16 04 01

odpadové strelivo

N

16 04 02

pyrotechnické odpady

N

16 04 03

iné odpadové výbušniny

N

16 05

PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

 

16 05 04

plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

O

16 05 06

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

O

16 06

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

 

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo-kadmové batérie

N

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

N

16 06 04

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

O

16 06 05

iné batérie a akumulátory

O

16 06 06

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

N

16 07

ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV (OKREM 05 A 13)

 

16 07 08

odpady obsahujúce olej

N

16 07 09

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

16 08

POUŽITÉ KATALYZÁTORY

 

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

O

16 08 02

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy3) alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

N

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované

O

16 08 04

použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07

O

16 08 05

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

N

16 08 06

použité kvapaliny využité ako katalyzátor

N

16 08 07

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

N

16 09

OXIDUJÚCE LÁTKY

 

16 09 01

manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

N

16 09 02

chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

N

16 09 03

peroxidy, napr. peroxid vodíka

N

16 09 04

oxidujúce látky inak nešpecifikované

N

16 10

VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

 

16 1001

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 02

vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

O

16 10 03

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

O

16 11

ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

 

16 11 01

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

O

16 11 03

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

O

16 11 05

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

O

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

 

17 01

BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

 

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

O

17 01 06

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 02

DREVO, SKLO A PLASTY

 

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 03

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

 

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 03 03

uhoľný decht a dechtové výrobky

N

17 04

KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

 

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05

ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

 

17 05 03

zemina a kamenlvo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenlvo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 05 07

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

N

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

O

17 06

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

 

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

N

17 08

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

 

17 08 01

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

 

17 09 01

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

N

17 09 02

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

N

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

 

18 01

ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

 

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

N

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

N

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N

18 02

ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

 

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02

O

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

 

19 01

ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROĽÝZY ODPADU

 

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

O

19 01 05

filtračný koláč z čistenia plynov

N

19 01 06

vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad

N

19 01 07

tuhý odpad z čistenia plynov

N

19 01 10

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

N

19 01 11

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

N

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

O

19 01 13

popolček obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

19 01 15

kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 16

kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

O

19 01 17

odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 18

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

O

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

O

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 02

ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)

 

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

O

19 02 04

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný

N

19 02 05

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

O

19 02 07

ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)

N

19 02 08

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 09

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

O

19 02 11

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 03

STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY4)

 

19 03 04

čiastočne5) stabilizované odpady označené ako nebezpečné

N

19 03 05

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

O

19 03 06

solidifikované odpady označené ako nebezpečné

N

19 03 07

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

O

19 04

VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

 

19 04 01

vitrifikovaný odpad

O

19 04 02

popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

N

19 04 03

nevitrifikovaná tuhá fáza

N

19 04 04

vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

O

19 05

ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

 

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

O

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 05 03

kompost nevyhovujúcej kvality

O

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 06

ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

 

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 04

zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 06 06

zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 07

PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

 

19 07 02

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

N

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02

O

19 08

ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

19 08 01

zhrabky z hrablíc

O

19 08 02

odpad z lapačov plesku

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 06

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

19 08 07

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

N

19 08 08

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

N

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

O

19 08 10

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09

N

19 08 11

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

N

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 1 1

O

19 08 13

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

N

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

O

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 09

ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

 

19 09 01

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

O

19 09 02

kaly z čírenia vody

O

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

O

19 09 04

použité aktívne uhlie

O

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

O

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

O

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 10

ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

 

19 10 01

odpad zo železa a z ocele

O

19 10 02

odpad z neželezných kovov

O

19 10 03

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 04

úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

O

19 10 05

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 06

iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

O

19 11

ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

 

19 11 01

použité filtračné hlinky

N

19 11 02

kyslé dechty

N

19 11 03

vodné kvapalné odpady

N

19 11 04

odpady z čistenia paliva zásadami

N

19 11 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

O

19 11 07

odpady z čistenia dymových plynov

N

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 12

ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 02

železné kovy

O

19 12 03

neželezné kovy

O

19 12 04

plasty a guma

O

19 12 05

sklo

O

19 12 06

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

O

19 12 08

textílie

O

19 12 09

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

O

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

O

19 12 11

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

O

19 13

ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

 

19 13 01

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 02

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

O

19 13 03

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

O

19 13 05

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

O

19 13 07

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07

O

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

 

20 01

SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 1501)

 

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 13

rozpúšťadlá

N

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

O

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6)

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 41

odpady z vymetania komínov

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

 

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 02 03

iné biologicky rozložiteľné odpady

O

20 03 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 04

kal zo septikov

O

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU

Trieda OSN1)

Kód

Vlastnosti

1

H1

Výbušnosť 

Výbušná látka alebo odpad je tuhá alebo kavpalná látka alebo odpad (alebo zmes látok alebo odpadov), ktoré samy osebe sú schopné chemicky reagovať a pritom produkovať plyn takej teploty a takého tlaku a tak rýchlo, že môžu spôsobiť poškodenie okolia.

3

H3

Horľavosť kvapalín

Slovo horľavý má rovnaký význam ako zápalný. Horľavé kvapaliny sú kvapaliny alebo zmesi kvapalín, alebo kvapaliny obsahujúce pevné látky v roztoku alebo v suspenzii (napr. farby, laky, nátery a iné, ktoré však nezahŕňajú látky ani odpady, ktoré sa inak klasifikujú na základe ich nebezpečnej charakteristiky), ktoré uvoľňujú horľavé pary pri teplotách nepresahujúcich 60,5 oC pri skúške v uzavretej nádobke a nepresahujúcich 65,6 oC pri skúške v otvorenej nádobke. (Pretože výsledky skúšok v uzavretej nádobke a v otvorenej nádobke nie je možné presne porovnávať a dokonca jednotlivé výsledky z rovnakej skúšky sú často rozdielne, predpisy týkajúce sa uvedenej problematiky pripúšťajú určité rozdiely v zmysle definície.)

4.1

H4.1

Horľavosť tuhých látok

Tuhé látky alebo tuhé odpady neklasifikované ako výbušniny, ktoré sú za podmienok, ktorým sú vystavované pri preprave, ľahko zápalné alebo trením môžu spôsobiť požiar alebo k nemu prispieť.

4.2

H4.2

Schopnosť látok alebo odpadov samovoľne sa vznietiť
Látky alebo odpady, ktoré sú schopné samovoľne sa zahrievať za normálnych podmienok, ktorým sú vystavované pri preprave, alebo látky, ktoré sa zahrievajú pri styku so vzduchom a z toho dôvodu sa môžu vznietiť.

4.3

H4.3

Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku s vodou horľavé plyny

Látky alebo odpady, ktoré sú pri reakcii s vodou schopné samovoľne sa zapáliť alebo uvoľňovať horľavé plyny v nebezpečnom množstve.

5.1

H5.1

Oxidačná schopnosť

Látky alebo odpady, ktoré samy nemusia byť zápalné, ale prispievajú k horeniu iných materiálov najmä ako zdroj kyslíka.

5.2

H5.2

Tepelná nestálosť organických peroxidov

Organické látky alebo odpady, ktoré obsahujú dvojmocnú štruktúru -O-O-, sú tepelne nestále látky, ktoré môžu podliehať exotermickému samozrýchľujúcemu rozkladu.

6.1

H6.1

Akútna toxicita (jedovatosť)

Látky alebo odpady, schopné spôsobiť smrť alebo vážne poškodiť ľudské zdravie pri požití alebo vdýchnutí či pri styku s pokožkou.

6.2

H6.2

Infekčnosť

Látky alebo odpady obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že vyvolávajú choroby zvierat alebo ľudí.

8.

H8

Žieravosť, korozívnosť

Látky alebo odpady, ktoré chemickými účinkami spôsobia ťažké poškodenie v styku so živým tkanivom alebo v prípade úniku poškodia alebo dokonca zničia iný tovar alebo dopravné prostriedky; môžu spôsobiť aj iné riziká.

9

H10

Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny

Látky alebo odpady, ktoré pri reakcii so vzduchom alebo s vodou uvoľňujú jedovaté plyny v nebezpečnom množstve.

9

H11

Chronická toxicita (jedovatosť) s oneskoreným účinkom

Látky alebo odpady, ktoré pri vdychovaní alebo požití či pri preniknutí pokožkou múžu vyvolať oneskorené alebo chronické účinky vrátane karcinogenity.

9

H12

Ekotoxicita

Látky alebo odpady, ktoré pri uvoľnení predstavujú alebo môžu okamžite alebo v oneskorenom čase predstavovať nebezpečenstvo nepriaznivým zaťažením životného prostredia v dôsledku biologickej akumulácie a/alebo jedovatých účinkov na biotické systémy.

9

H13

Schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení uvoľňovať iné látky, napr. výluhy, ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených charakteristík.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN ODPADOV PODLIEHAJÚCICH REŽIMU KONTROLY A ZOZNAM ŠKODLIVÍN PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU

Skupiny odpadov:

Kód

Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení

Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4 odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5 odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6 odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9 odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11 odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní

Y12 odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14 odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15 látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16 látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18 zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť:

Y46 odpady z domácností

Y47 zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Škodliviny:

Y19 karbonyly kovov

Y20 berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21 zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22 zlúčeniny medi

Y23 zlúčeniny zinku

Y24 arzén, zlúčeniny arzénu

Y25 selén, zlúčeniny selénu

Y26 kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27 antimón, zlúčeniny antimónu

Y28 telúr, zlúčeniny telúru

Y29 ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30 tálium, zlúčeniny tália

Y31 olovo, zlúčeniny olova

Y32 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33 anorganické kyanidy

Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36 azbest (prach a vlákna)

Y37 organické zlúčeniny fosforu

Y38 organické kyanidy

Y39 fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40 étery

Y41 halogénované organické rozpúšťadlá

Y42 organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45 organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV

Kritériá pre nakladanie s odpadom ako s nebezpečným odpadom1) sú:

a) bod vzplanutia ≤ 55 oC

b) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako veľmi toxické v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

c) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako toxické v celkovej koncentrácii ≥ 3 %,

d) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako škodlivé v celkovej koncentrácii ≥ 25 %,

e) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R35 v celkovej koncentrácii ≥ 1 % alebo vyššej,

f) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R34 v celkovej koncentrácii ≥ 5 %,

g) obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R41 v celkovej koncentrácii ≥ 10 %,

h) obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R36, R37, R38 v celkovej koncentrácii ≥ 20 %,

i) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

j) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 3 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %,

k) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2, klasifikovanej ako R60, R61 v koncentrácii ≥ 0,5 %,

l) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 3, klasifikovanej ako R62, R63 v koncentrácii ≥ 0,5 %,

m) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 1 alebo 2 klasifikovanej ako R46 v koncentrácii ≥ 0,1 %, n) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 3 klasifikovanej ako R40 v koncentrácii ≥ 1 %.

Poznámka:

Klasifikácia, ako aj čísla R zodpovedajú klasifikácii podľa osobitného predpisu.2)

Príloha č. 5 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

POSTUP PRI ZARAĎOVANÍ ODPADOV DO SKUPÍN A PODSKUPÍN

1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.

2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.

3. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny 16.

4. Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace sa dvojčíslom 99.

5. Kategória odpadov inak nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností.1)

6. Nebezpečnou látkou sa rozumie nebezpečná chemická látka a nebezpečný chemický prípravok podľa osobitného predpisu.2)

7. Ťažkým kovom sa rozumie antimón, arzén, kadmium, chróm (VI), meď, olovo, ortuť, nikel, selén, telúr, tálium a cín a za nebezpečné sa považujú aj ich zlúčeniny, pokiaľ sú zaradené medzi nebezpečné látky.

8. V prípade nebezpečného odpadu s konkrétnym alebo so všeobecným odkazom na nebezpečné látky ide o

a) nebezpečný odpad, ak koncentrácie (napr. hmotnostné percento) takýchto látok sú také, že odpad má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k tejto vyhláške,

b) ostatný odpad, ak sa podľa osobitného predpisu3) preukáže, že odpad nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe č. 4 k tejto vyhláške.

1) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 132/2000 Z. z.).

2) § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

3) § 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) Na účely tohto zoznamu odpadov budú PCB definované ako v smernici 96/59/ES.

2) Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov (obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.

3) Na účely tohto druhu odpadu prechodnými kovmi sú skandium, vanád, horčík, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkón, molybdén a tantal. Tieto kovy alebo ich zlúčeniny sú nebezpečné, ak sú zaradené ako nebezpečné látky. Klasifikácia nebezpečných látok určuje, ktoré z týchto prechodných kovov a ktoré zlúčeniny prechodných kovov sú nebezpečné.

4) Stabilizačné procesy menia nebezpečnosť zložiek odpadu, a tak transformujú nebezpečný odpad na odpad ostatný. Solidifikačné procesy iba menia fyzikálne skupenstvo (napr. kvapalné na pevné) s použitím prísad bez zmeny chemických vlastností odpadu.

5) Odpad sa považuje za čiastočne stabilizovaný, ak sa po procese stabilizácie nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nepremenili na nie nebezpečné, môžu v krátkom, strednom alebo dlhom období uvoľniť do prostredia.

6) Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 10 06 a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov (napr. obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.

1) Zodpovedá systému hodnotenia rizika zahrnutého v odporúčaniach Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru (ST/SG/AC.10/1 Rev. 5, OSN, New York 1988).

1) § 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

1) Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

3) § 19 ods. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

Presunúť na začiatok