Zákon č. 279/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c6/2002 Z. z.)

Čiastka 116/2001
Platnosť od 18.07.2001
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 7a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 a § 66e až 66o, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám do platnosti.

01.09.2001

279

01.09.2001

ZÁKON

01.09.2001

zo 14. júna 2001,

01.09.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2001

Čl. I

01.09.2001

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z. a zákona č. 223/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2001

1. V § 3 ods. 1 písm. c) prvom bode sa vypúšťa slovo „prírodných“.

01.09.2001

2. V § 3 ods. 1 písm. c) šiesty bod znie:

01.09.2001

6. burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu,8a)“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.09.2001

8a) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

01.09.2001

3. V § 3 ods. 2 písmená a), i) j), l), p) a w) znejú:

01.09.2001

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) poisťovní,13) doplnkových dôchodkových poisťovní,13a) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí14) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu,8a)

01.09.2001

i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,

01.09.2001

j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a prekurzormi skupiny I,22a)

01.09.2001

l) poskytovanie univerzálnej poštovej služby,

01.09.2001

p) podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,23d)

01.09.2001

w) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, predaj leteckých prepravných služieb, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemná obsluha lietadiel.23f)“.

01.09.2001

V § 3 ods. 2 písm. e) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová: „a činnosti odborného lesného hospodára,17a)“.

01.09.2001

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej“ a „Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov“ a „Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov“.

01.09.2001

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Napríklad § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.09.2001

17a) § 14 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2001

V poznámke pod čiarou k odkazu 23d sa citácia „Zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“.

01.09.2001

4. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami z), za) až zi), ktoré znejú:

01.09.2001

z) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,23g)

01.09.2001

za) poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva,23h)

01.09.2001

zb) kolektívna správa autorských práv,23i)

01.09.2001

zc) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,

01.09.2001

zd) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,23j)

01.09.2001

ze) činnosť stanice technickej kontroly,23k)

01.09.2001

zf) vykonávanie emisných kontrol,23l)

01.09.2001

zg) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,23m)

01.09.2001

zh) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)

01.09.2001

zi) projektové práce v oblasti pozemkových úprav.23o)“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 23g až 23o znejú:

01.09.2001

23g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

01.09.2001

23h) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

23i) Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

01.09.2001

23j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

23k) § 107 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z.

01.09.2001

23l) § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.

01.09.2001

23m) § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

01.09.2001

23n) § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

23o) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.“.

01.09.2001

5. V § 3 odsek 3 znie:

01.09.2001

(3) Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.“.

01.09.2001

6. § 3 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

01.09.2001

(4) Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici,23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.23r)“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 23p a 23r znejú:

01.09.2001

23p) § 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

23r) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.“.

01.09.2001

7. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

01.09.2001

㤠5

01.09.2001

Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť

01.09.2001

(1) Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.

01.09.2001

(2) Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24)

01.09.2001

(3) Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničná osoba“) môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, ak z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Na účely tohto zákona sa slovenskou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

01.09.2001

(4) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území Slovenskej republiky, prípadne dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa osobitného predpisu;24b) u štátnych občanov Slovenskej republiky s dlhodobým alebo trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky je ním aj ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a u štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) s bydliskom v členskom štáte je ním ohlásený pobyt cudzinca.24c)

01.09.2001

(5) Fyzické osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečencov alebo ktoré majú postavenie zahraničného Slováka podľa osobitných predpisov,24d) môžu prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok ako cudzinci, ktorí majú povolený dlhodobý alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

01.09.2001

§ 6

01.09.2001

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

01.09.2001

(1) Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

01.09.2001

a) dosiahnutie veku 18 rokov,

01.09.2001

b) spôsobilosť na právne úkony,

01.09.2001

c) bezúhonnosť,

01.09.2001

ak tento zákon neustanovuje inak.

01.09.2001

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24e)

01.09.2001

(3) U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

01.09.2001

(4) U organizačnej zložky zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho organizačnej zložky.

01.09.2001

(5) Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, že ide o podnikateľa na základe živnostenského oprávnenia alebo o osobu oprávnenú konať za právnickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, súd to oznámi príslušnému živnostenskému úradu.“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 24, 24a, 24b, 24c, 24d a 24e znejú:

01.09.2001

24) Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.

01.09.2001

24a) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

01.09.2001

24b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

24c) § 16 ods. 2 zákona č. 73/1995 Z. z.

01.09.2001

24d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2001

24e) § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2001

8. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.

01.09.2001

9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2003

㤠7a

01.01.2003

Osobitná odborná spôsobilosť

01.01.2003

(1) Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva živnosti uvedené v prílohe č. 4.

01.01.2003

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1, alebo ten, kto absolvoval vzdelávanie v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a získal osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. d).“.

01.09.2001

10. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „vyhlásený alebo“.

01.09.2001

11. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.09.2001

c) výpis zo živnostenského registra.“.

01.09.2001

12. V § 11 odseky 3, 4, 7 a 8 znejú:

01.09.2001

(3) Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky.

01.09.2001

(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

01.09.2001

(7) Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 7), je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.

01.09.2001

(8) Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa podľa odseku 12; podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7), môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto prevádzkarňach.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c sa vypúšťa.

01.09.2001

13. § 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.09.2001

(12) Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

01.09.2001

28b) § 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.“.

01.09.2001

14. § 13 vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

㤠13

01.09.2001

Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)

01.09.2001

(1) Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva

01.09.2001

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

01.09.2001

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,

01.09.2001

c) pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,

01.09.2001

d) správca dedičstva,29) ak ho ustanovil súd.

01.09.2001

(2) Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.

01.09.2001

(3) Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(4) Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(5) Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.

01.09.2001

(6) Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.

01.09.2001

(7) Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné meno a identifikačné číslo, pod ktorými bude pokračovať v živnosti, a ďalšie údaje podľa § 45 alebo § 50 potrebné na vydanie nového živnostenského listu alebo novej koncesnej listiny.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

01.09.2001

29) § 175e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.

01.09.2001

15. § 17 vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

㤠17

01.09.2001

Prevádzkareň

01.09.2001

(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

01.09.2001

(2) Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

01.09.2001

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

01.09.2001

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

01.09.2001

b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

01.09.2001

c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

01.09.2001

d) výstavné priestory a vzorkové predajne,

01.09.2001

e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

01.09.2001

(4) Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

01.09.2001

a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,29a)

01.09.2001

b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,29b)

01.09.2001

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,

01.09.2001

d) pojazdné predajne,

01.09.2001

e) zariadenia na poskytovanie reklamy,

01.09.2001

f) predajné automaty.

01.09.2001

(5) Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

01.09.2001

(6) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a), c) a d).“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

01.09.2001

29a) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2001

29b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.“.

01.09.2001

16. § 21 a 22 vrátane nadpisu znejú:

01.09.2001

„Preukazovanie odbornej spôsobilosti

01.09.2001

§ 21

01.09.2001

(1) Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore.

01.09.2001

(2) Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.

01.09.2001

§ 22

01.09.2001

(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

01.09.2001

a) výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore alebo v príbuznom odbore, alebo

01.09.2001

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti, alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy, alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore,31) alebo

01.09.2001

c) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, alebo

01.09.2001

d) osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31c) a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.

01.09.2001

(2) Kvalifikačnou skúškou podľa odseku 1 písm. d) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické znalosti technických alebo technologických postupov, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti.

01.09.2001

(3) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva krajský úrad. Členom skúšobných komisií je zástupca krajského úradu, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.

01.09.2001

(4) Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhradu určí Slovenská živnostenská komora.

01.09.2001

(5) Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a vydania osvedčenia o jej vykonaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a sa vypúšťa.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 31c znie:

01.09.2001

31c) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.

01.09.2001

17. § 29 a 30 znejú:

01.09.2001

㤠29

01.09.2001

(1) Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.32)

01.09.2001

(2) Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(3) Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.

01.09.2001

(4) Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý

01.09.2001

a) bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,

01.09.2001

b) zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.

01.09.2001

§ 30

01.09.2001

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy.33)

01.09.2001

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.09.2001

(3) Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

01.09.2001

(4) Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)

01.09.2001

(5) Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti používať obchodné meno zapísané v živnostenskom registri.

01.09.2001

(6) V prevádzkarni a na trhovom mieste36a) musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Platí to aj v prípade, ak podnikateľ zriadi združenú prevádzkareň alebo viac prevádzkarní v priestoroch, ktoré majú spoločné súpisné číslo a orientačné číslo.36b) Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

01.09.2001

32) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

01.09.2001

33) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

01.09.2001

V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.09.2001

36a) Zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

01.09.2001

36b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z.“.

01.09.2001

18. § 31 sa vypúšťa.

01.09.2001

19. § 33 a 34 vrátane nadpisov znejú:

01.09.2001

㤠33

01.09.2001

Všeobecné ustanovenie

01.09.2001

Obchodné živnosti sú najmä:

01.09.2001

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

01.09.2001

b) pohostinská činnosť.

01.09.2001

Rozsah oprávnenia

01.09.2001

§ 34

01.09.2001

(1) Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež

01.09.2001

a) prenajímať tovar,

01.09.2001

b) sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,

01.09.2001

c) vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,

01.09.2001

d) vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,

01.09.2001

e) vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí,

01.09.2001

f) vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,

01.09.2001

g) prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom,

01.09.2001

h) cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,

01.09.2001

i) predávať tovar aj v pojazdných predajniach,

01.09.2001

j) predávať tovar, ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,

01.09.2001

k) uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.36c)

01.09.2001

(2) Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.

01.09.2001

(3) Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu alebo znehodnoteniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:

01.09.2001

36c) Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.“.

01.09.2001

20. § 35, 36 a 37 sa vypúšťajú.

01.09.2001

21. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovom „koktailov“ vkladá čiarka a dopĺňa slovo „piva“.

01.09.2001

22. V § 38 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako osem miest,“.

01.09.2001

23. § 39, 39a, 40, 41 a 41a sa vypúšťajú.

01.09.2001

24. V § 42 odsek 1 znie:

01.09.2001

(1) Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

01.09.2001

a) vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,

01.09.2001

b) zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,

01.09.2001

c) predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.“.

01.09.2001

25. V § 44 odsek 1 znie:

01.09.2001

(1) Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.“.

01.09.2001

26. V § 45 odseky 1 a 5 znejú:

01.09.2001

(1) Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

01.09.2001

(5) Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36d) na území Slovenskej republiky a údaje podľa odseku 2 písm. a) za osobu vedúceho organizačnej zložky.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36d znie:

01.09.2001

36d) § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

01.09.2001

27. § 46 znie:

01.09.2001

㤠46

01.09.2001

(1) Fyzická osoba

01.09.2001

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,

01.09.2001

b) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ďalej len „výpis z registra trestov“),

01.09.2001

c) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

01.09.2001

d) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň, alebo miesto podnikania, ak ich adresy sú odlišné od miesta bydliska,

01.09.2001

e) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.09.2001

f) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

01.09.2001

g) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

01.09.2001

(2) Právnická osoba

01.09.2001

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,

01.09.2001

b) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

01.09.2001

c) pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

01.09.2001

d) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň alebo sídlo,

01.09.2001

e) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.09.2001

f) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

01.09.2001

g) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

01.09.2001

(3) Ustanovenia odseku 1 písm. a), c), e) a f) a odseku 2 písm. a), c), e) a f) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.

01.09.2001

(4) Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a pri prevádzkovaní živnosti bude v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo v postavení vedúceho organizačnej zložky, pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, v ktorej má bydlisko, alebo ak sa takýto doklad nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie overené príslušným orgánom krajiny.

01.09.2001

(5) Doklady uvedené v odseku 4 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.09.2001

(6) Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).

01.09.2001

(7) Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.“.

01.09.2001

28. § 48 znie:

01.09.2001

㤠48

01.09.2001

(1) Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ 60 ods. 2)

01.09.2001

a) daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,

01.09.2001

b) orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.

01.09.2001

(2) Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)

01.09.2001

a) orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej pomoci,36e)

01.09.2001

b) orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,36f)

01.09.2001

c) príslušnému orgánu Národného úradu práce.37)

01.09.2001

(3) Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch Slovenskej živnostenskej komore zoznam podnikateľov s uvedením ich obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania a predmetu podnikania.

01.09.2001

(4) Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania alebo ktorí na jej území majú umiestnenú prevádzkareň, s uvedením ich obchodného mena, predmetu podnikania a adresy umiestnenia prevádzkarní.

01.09.2001

(5) Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom za podmienok ustanovených osobitným zákonom.

01.09.2001

(6) Živnostenský úrad na požiadanie poskytne jednorazové informácie z verejnej časti živnostenského registra aj miestne príslušným orgánom štátnej správy vykonávajúcim kontrolu a dozor nad podnikateľmi podľa osobitných predpisov.“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:

01.09.2001

36e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

36f) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 124/1998 Z. z.“.

01.09.2001

V poznámke pod čiarou k odkazu 37 sa citácia „§ 13 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 298/1994 Z. z.)“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov“.

01.09.2001

29. V § 49 ods. 1 prvá veta znie: „Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien.“.

01.09.2001

30. V § 49 odsek 3 znie:

01.09.2001

(3) Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.“.

01.09.2001

31. § 50 vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

㤠50

01.09.2001

Náležitosti žiadosti o koncesiu

01.09.2001

(1) Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad. Príslušnosť úradu sa riadi ustanovením § 45 ods. 1.

01.09.2001

(2) Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 až 6, § 46 ods. 1 písm. b) až g), ods. 2 písm. b) až g) a ods. 3 až 7 obdobne.

01.09.2001

(3) Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže

01.09.2001

a) fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,

01.09.2001

b) právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu alebo spôsobilosť podľa § 11 ods. 12.“.

01.09.2001

32. § 52 sa vypúšťa.

01.09.2001

33. § 53 vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

㤠53

01.09.2001

Rozhodovanie o koncesii

01.09.2001

(1) Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa prílohy č. 3 potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, je ním živnostenský úrad viazaný. Na posúdenie plnenia podmienky spoľahlivosti si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Ak Slovenská živnostenská komora do 20 dní od doručenia žiadosti vyjadrenie nevydá, znamená to, že s udelením koncesie súhlasí.

01.09.2001

(2) Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného zboru, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote 20 dní.

01.09.2001

(3) Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1, živnostenský úrad žiadosť zamietne.

01.09.2001

(4) Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

01.09.2001

(5) Koncesná listina nahrádza pri prevádzkovaní koncesovanej živnosti povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov.“.

01.09.2001

34. V § 55 sa vypúšťa druhá veta.

01.09.2001

35. V § 56 ods. 2 sa číslovka „55“ nahrádza číslovkou „48“.

01.09.2001

36. V § 56 odsek 3 znie:

01.09.2001

(3) Pri zmene sídla alebo bydliska je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.“.

01.09.2001

37. § 57 až 59 znejú:

01.09.2001

㤠57

01.09.2001

(1) Živnostenské oprávnenie zaniká

01.09.2001

a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,

01.09.2001

b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,

01.09.2001

c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,

01.09.2001

d) rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58,

01.09.2001

e) ak to ustanoví osobitný zákon,

01.09.2001

f) uplynutím lehoty povoleného dlhodobého alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,

01.09.2001

g) u ohlasovacích živností dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

01.09.2001

(2) Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.

01.09.2001

(3) Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ohlásenie ukončenia podnikania nemožno vziať späť.

01.09.2001

§ 58

01.09.2001

(1) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie, ak

01.09.2001

a) podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,

01.09.2001

b) nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,

01.09.2001

c) u koncesovaných živností o to podnikateľ požiada,

01.09.2001

d) podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.

01.09.2001

(2) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

01.09.2001

a) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,

01.09.2001

b) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny,

01.09.2001

c) z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.

01.09.2001

(3) Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.

01.09.2001

(4) Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. d) alebo v ods. 2 písm. a), môže ohlásiť ohlasovaciu živnosť alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

01.09.2001

§ 59

01.09.2001

O pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia informuje živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.“.

01.09.2001

38. V § 60 odseky 2 až 4 znejú:

01.09.2001

(2) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

01.09.2001

a) ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8,

01.09.2001

b) predmet podnikania,

01.09.2001

c) prevádzkarne, ak sú zriadené,

01.09.2001

d) dátum vzniku živnostenského oprávnenia,

01.09.2001

e) čas, na ktorý sa živnostenské oprávnenie vydáva,

01.09.2001

f) pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,

01.09.2001

g) vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,

01.09.2001

h) ak ide o zahraničnú osobu, adresa podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,

01.09.2001

i) iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.26)

01.09.2001

(3) Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(4) Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.“.

01.09.2001

39. Piata časť vrátane nadpisov znie:

01.09.2001

„PIATA ČASŤ

01.09.2001

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

01.09.2001

HLAVA I

01.09.2001

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

01.09.2001

§ 61

01.09.2001

(1) Živnostenský úrad vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, a z podmienok uložených koncesnou listinou.

01.09.2001

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.38)

01.09.2001

§ 62

01.09.2001

(1) Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu (ďalej len „kontrolór“), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.

01.09.2001

(2) Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.

01.09.2001

(3) Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.

01.09.2001

(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.

01.09.2001

(5) Živnostenský úrad môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.

01.09.2001

(6) Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

01.09.2001

HLAVA II

01.09.2001

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

01.09.2001

§ 63

01.09.2001

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 50 000 Sk.

01.09.2001

§ 64

01.09.2001

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 100 000 Sk.

01.09.2001

§ 65

01.09.2001

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 200 000 Sk.

01.09.2001

HLAVA III

01.09.2001

PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

01.09.2001

§ 65a

01.09.2001

(1) Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 100 000 Sk, ak podnikateľ

01.09.2001

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,

01.09.2001

b) nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3).

01.09.2001

(2) Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 50 000 Sk, ak podnikateľ

01.09.2001

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),

01.09.2001

b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,

01.09.2001

c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.

01.09.2001

(3) Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 20 000 Sk, ak podnikateľ

01.09.2001

a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),

01.09.2001

b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),

01.09.2001

c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1),

01.09.2001

d) nemá v prevádzkarni a na trhovom mieste autorizovanú inšpekčnú knihu,

01.09.2001

e) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5.

01.09.2001

(4) Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 20 000 Sk, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

01.09.2001

(5) Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu (§ 10 ods. 5), uložiť pokutu až do 10 000 Sk.

01.09.2001

§ 65b

01.09.2001

(1) Za porušenie povinností ustanovených v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 5 000 Sk, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.

01.09.2001

(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.

01.09.2001

(3) Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.

01.09.2001

(4) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

01.09.2001

(5) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad odoberá bloky od daňového úradu.

01.09.2001

§ 65c

01.09.2001

Živnostenský úrad môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, a to aj opakovane.

01.09.2001

HLAVA IV

01.09.2001

UKLADANIE POKÚT

01.09.2001

§ 66

01.09.2001

(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 63 až 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

01.09.2001

(2) Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad začať do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej týmto zákonom.

01.09.2001

(3) Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.

01.09.2001

(4) Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

01.09.2001

38) Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

01.09.2001

40. Za piatu A časť sa vkladá piata B časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

„PIATA B ČASŤ

01.09.2001

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.05.2004

§ 66e

01.05.2004

Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu41b) s bydliskom v členskom štáte, a na právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto výkonu alebo hlavnú správu na území členského štátu (ďalej len „osoba spoločenstva“), ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.

01.05.2004

§ 66f

01.05.2004

(1) Osoba spoločenstva môže prevádzkovať živnosti aj za podmienok, že

01.05.2004

a) splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) preukáže spôsobom podľa odseku 2,

01.05.2004

b) odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až V preukáže náhradným spôsobom podľa odseku 4.

01.05.2004

(2) Splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti podľa odseku 1 písm. a) sa preukazuje predložením výpisu z registra trestov, alebo ak sa taký výpis v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydáva, rovnocennej listiny vydanej príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú, čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom kompetentným overiť jeho obsah a pravosť podpisu.

01.05.2004

(3) Doklady uvedené v odseku 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.05.2004

(4) Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými v § 66g až 66k

01.05.2004

a) dokladom o predmete a čase vykonávania samostatnej podnikateľskej činnosti v členskom štáte,

01.05.2004

b) dokladom o vykonávaní odbornej činnosti vo vedúcom postavení a čase jej vykonávania v členskom štáte,

01.05.2004

c) dokladom o predmete a čase vykonávania nesamostatnej (zamestnaneckej) odbornej činnosti v členskom štáte,

01.05.2004

d) dokladom o príslušnom vzdelaní.

01.05.2004

(5) Doklady podľa odseku 4 sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.05.2004

§ 66g

01.05.2004

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname I

01.05.2004

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname I osoby spoločenstva náhradným spôsobom preukazujú

01.05.2004

a) dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku alebo

01.05.2004

b) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

c) dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

d) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti, alebo

01.05.2004

e) dokladom o nepretržitej päťročnej praxi v riadiacej funkcii, z toho aspoň trojročnej praxi s plnením technických úloh a so zodpovednosťou najmenej za jedno oddelenie podniku, a dokladom o absolvovaní najmenej trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

f) dokladom o nepretržitej šesťročnej praxi v riadiacej funkcii, z toho aspoň trojročnej praxi s technickými úlohami a so zodpovednosťou najmenej za jedno oddelenie podniku, a dokladom o absolvovaní najmenej dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť.

01.05.2004

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.05.2004

§ 66h

01.05.2004

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname II

01.05.2004

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname II osoby spoločenstva náhradným spôsobom preukazujú

01.05.2004

a) dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku alebo

01.05.2004

b) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

c) dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

d) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti, alebo

01.05.2004

e) dokladom aspoň o päťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní najmenej trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

f) dokladom o šesťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní najmenej dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť.

01.05.2004

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.05.2004

§ 66i

01.05.2004

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname III

01.05.2004

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname III osoby spoločenstva náhradným spôsobom preukazujú

01.05.2004

a) dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku alebo

01.05.2004

b) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

c) dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

d) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti.

01.05.2004

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.05.2004

§ 66j

01.05.2004

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname IV

01.05.2004

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname IV osoby spoločenstva náhradným spôsobom preukazujú

01.05.2004

a) dokladom o nepretržitej päťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku alebo

01.05.2004

b) dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň trojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

c) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

d) dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom aspoň o trojročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti, alebo

01.05.2004

e) dokladom o nepretržitej trojročnej nesamostatnej odbornej praxi a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného predchádzajúceho vzdelávania.

01.05.2004

§ 66k

01.05.2004

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname V

01.05.2004

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname V osoby spoločenstva náhradným spôsobom preukazujú

01.05.2004

a) dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku alebo

01.05.2004

b) dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom o absolvovaní predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť, alebo

01.05.2004

c) dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku a dokladom aspoň o trojročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti, alebo

01.05.2004

d) dokladom o trojročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní predchádzajúceho vzdelávania na príslušnú činnosť.

01.05.2004

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.05.2004

§ 66l

01.05.2004

Predchádzajúce vzdelávanie na príslušnú činnosť podľa § 66g až 66k sa preukazuje vysvedčením uznaným členským štátom alebo iným dokladom spolu s potvrdením príslušnej profesijnej alebo obchodnej inštitúcie členského štátu o rovnocennosti tohto vzdelávania.

01.05.2004

§ 66m

01.05.2004

(1) Vysvedčenie získané a uznané v členskom štáte, ktoré preukazuje, že znalosť a schopnosť vykonávať príslušnú činnosť zodpovedajú aspoň trom rokom odborného vzdelania, považuje sa za doklad, ktorý potvrdzuje dĺžku vzdelávania požadovanú v § 66g ods. 1 písm. b) a e), § 66h ods. 1 písm. b) a e), § 66i ods. 1 písm. b) a § 66j ods. 1 písm. b).

01.05.2004

(2) Vysvedčenie získané a uznané v členskom štáte, ktoré preukazuje, že znalosť a schopnosť vykonávať príslušnú činnosť zodpovedajú aspoň dvom rokom odborného vzdelania, považuje sa za doklad, ktorý potvrdzuje dĺžku vzdelávania požadovanú v § 66j ods. 1 písm. c) a e).

01.05.2004

§ 66n

01.05.2004

Za odbornú prax v postavení vedúceho podniku podľa § 66g až 66k sa považuje odborná prax vykonávaná v podniku zodpovedajúceho odvetvia

01.05.2004

a) v postavení vedúceho organizácie alebo organizačnej zložky podniku41c) alebo

01.05.2004

b) v postavení (zodpovedného) zástupcu podnikateľa alebo vedúceho organizácie, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnajúca sa zodpovednosti zastupovaného podnikateľa alebo vedúceho, alebo

01.05.2004

c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami obchodného alebo technického charakteru a so zodpovednosťou za jedno alebo viac oddelení podniku.

01.05.2004

§ 66o

01.05.2004

Za doklad o odbornej praxi podľa § 66g až 66k sa považuje potvrdenie vydané príslušným úradom alebo orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu obsahujúce údaje aspoň o druhu a trvaní činnosti.

01.09.2001

§ 66p

01.09.2001

Pre osobu spoločenstva, ktorá je fyzickou osobou, sa povolenie na dlhodobý pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky24b) nevyžaduje.“.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 41b a 41c znejú:

01.09.2001

41b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

01.09.2001

41c) § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.“.

01.09.2001

41. Za § 80c sa vkladá § 80d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2001

㤠80d

01.09.2001

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001

01.09.2001

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

01.09.2001

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.

01.09.2001

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.

01.09.2001

42. Doterajšie prílohy č. 1, 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1, 2 a 3, ktoré znejú:

01.09.2001

Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.09.2001
Por. č. Živnosť Zoznam
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zámočníctvo I
2. Nástrojárstvo I
3. Kovoobrábanie I
4. Galvanizácia kovov I
5. Smaltovanie I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov I
7. Opravy cestných motorových vozidiel I
8. Opravy karosérií I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9. Výroba a opravy protetických výrobkov I
10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi I
11. Hodinárstvo I
12. Očná optika
SKUPINA 1O6 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
13. Kamenárstvo I
SKUPINA 1O8 - Výroba potravín a nápojov
14. Mäsiarstvo a údenárstvo I
15. Výroba piva a sladu I
16. Výroba mliečnych výrobkov I
17. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov I
SKUPINA 110 - Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
18. Kožušníctvo I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
19. Stolárstvo I
20. Zlatníctvo a klenotníctvo I
SKUPINA 112 - Výroba papierenská a polygrafická
21. Polygrafická výroba I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
22. Murárstvo I
23. Tesárstvo I
24. Pokrývačstvo I
25. Klampiarstvo I
26. Izolatérstvo I
27. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo I
28. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
29. Elektroinštalatérstvo
30. Plynoinštalatérstvo
SKUPINA 114 - Ostatné
31. Holičstvo a kaderníctvo III
32. Kozmetické služby V
33. Pohostinská činnosť V
01.09.2001

Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.09.2001
Por. č. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 48 zák. č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) &nbsp
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie vyhradených technických zariadení, plnenie tlakových nádob na dopravu plynov oprávnenie § 3 ods. 1 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti &nbsp
3. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení*) oprávnenie § 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/ 1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/ 1990 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy &nbsp
4. Revízia vyhradených elektrických zariadení*) osvedčenie § 9 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy &nbsp
5. Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení osvedčenie § 24 ods. 1 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti &nbsp
6. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť osvedčenie § 22 alebo § 23, alebo § 24 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti &nbsp
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín &nbsp
7. Výroba, opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
8. Overovanie určených meradiel Úradné meranie rozhodnutie o autorizácii § 24 zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
SKUPINA 207 - Výroba chemických výrobkov &nbsp
9. Výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných odborná spôsobilosť podlá osobitných predpisov*) *) § 15 ods. 3 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov§ 21 písm. e) zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí &nbsp
SKUPINA 213 - Stavebníctvo &nbsp
10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru § 45 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov &nbsp
&nbsp Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb 1. vysokoškolské vzdelanie príslušného technického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie príslušného technického smeru &nbsp &nbsp
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru a 4 roky praxe v odbore alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 8 rokov praxe v odbore &nbsp I
12. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore &nbsp I
13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. &nbsp
14. Výkon činnosti stavbyvedúcehoVýkon činnosti stavebného dozoru osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky § 31 ods. 2 písm. j) zák. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. &nbsp
15. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo 2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 35 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb. &nbsp
16. Vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej a horolezeckej (speleologickej) techniky preukaz inštruktora lešenárskej, horolezeckej (speleologickej) techniky vydaný vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce § 9 ods. 3 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach &nbsp
17. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie § 4 ods. 3 zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 264/1 999 Z. z. &nbsp
SKUPINA 214 - Ostatné
18. Letecká škola osvedčenie §21 zák. č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
19. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať &nbsp &nbsp
20. Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore &nbsp &nbsp
21. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 4 ods. 1 písm. i) zák. č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
22. Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry potvrdenie o akreditácii § 1 1 ods. 4 zák. č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov &nbsp
23. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry doklad o odbornej spôsobilosti § 2 ods. 1 a 5 vyhl. Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry &nbsp
24. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany oprávnenie § 24 ods. 4 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/ 1995 Z. z.§ 36 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhl. č. 86/1997 Z. z. &nbsp
25. Čistenie a kontrola komínov, Preskúšavanie komínov osvedčenie § 3 písm. c) zák. č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov &nbsp
26. Technik požiarnej ochrany a Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 1 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/ 1995 Z. z. &nbsp
27. Geodetické a kartografické činnosti vzdelanie podľa osobitného predpisu*) *) § 5 zák. NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii &nbsp
28. Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov osvedčenie o odbornej a technickej spôsobilosti § 3 ods. 4 zák. SNR č. 100/ 1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona SNR č. 510/1991 Zb. &nbsp
29. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom*) v rozsahu § 3 písm. b) až i) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe &nbsp
30. Znehodnocovanie streliva preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C, vek 21 rokov a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zák. NR SR č. 246/ 1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/ 1995 Z. z. &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov &nbsp
31. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín preukaz pyrotechnika skupiny C, vek 21 rokov § 15 ods. 2 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín§ 5 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/ 1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov &nbsp
32. Vykonávanie ohňostroj ových prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/ 1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov &nbsp
33. Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 doklad o odbornej spôsobilosti podlá osobitných predpisov*) *) § 8 ods. 2 vyhl. Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nar. vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z. &nbsp
34. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie 1 . vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore &nbsp II
35. Prevádzkovanie cestovnej agentúry 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 1 rok praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 3 roky praxe v odbore &nbsp II
36. Sprievodca cestovného ruchu osvedčenie § 8 zák. č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387 / 1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. V
37. Masérske služby 1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie alebo2. absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy, alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty v odbore telovýchovného lekárstva alebo balneológie, alebo4. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru &nbsp V
38. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore &nbsp V
39. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. c) bod 9] 1. stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo2. úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania, alebo3. vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania &nbsp &nbsp
40. Chov laboratórnych zvierat oprávnenie (akreditácia) §31 písm. a) zák. NR SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat &nbsp
41. Poskytovanie poštových služieb 1. vysokoškolské vzdelanie technického, ekonomického alebo právnického zamerania a 3 roky praxe v riadení v oblasti poštových služieb alebo2. stredoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania a 5 rokov praxe v riadení v oblasti poštových služieb &nbsp &nbsp
42. Prevádzka malých plavidiel osvedčenie § 31 zák. č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
43. Činnosť autorizovanej osoby rozhodnutie o autorizácii § 11 zák. č. 264/1 999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
44. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 68 zák. č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov &nbsp
45. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie osvedčenie § 21 písm. e) zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov &nbsp
46. Inseminácia 1. vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zák. č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov &nbsp
47. Podnikanie v oblasti chovu, spracovania a obchodovania s chránenými živočíchmi, pestovania, spracovania a obchodovania s chránenými rastlinami, spracovania a obchodovania s chránenými nerastmi a chránenými skamenelinami súhlas § 7 písm. g), § 27 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 30 ods. 1 zák. NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov &nbsp
48. Pedikúra osvedčenie § 8 ods. 1 zák. č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387 /1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. &nbsp
49. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom odborná spôsobilosť podlá osobitných predpisov § 40 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch &nbsp
50. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore &nbsp &nbsp
01.09.2001

Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.09.2001
Por. č.ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1.Nákup, predaj, požičiavanie zbraníodborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*)*) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
2.Nákup, predaj strelivaodborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*)*) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
3.Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraníVývoj, výroba strelivaodborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*)*) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
4.Preprava zbraní a strelivasúhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
5.Zriaďovanie a prevádzkovanie strelnícpreukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C, vek 21 rokov a súhlas útvaru Policajného zboru*)*) § 31 a 39 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
SKUPINA 307 - Výroba chemických výrobkov
6.Zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmipovolenie§ 5 nar. vlády SSR č. 206 /1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
7.Výskum, vývoj, výroba a spracovanie, výbušnínsúhlas§ 23 ods. 1 zák. Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona NR SR č. 154/1995 Z. z.
SKÚPINA 314 - Ostatné
8.Prevádzkovanie pohrebísksúhlas§ 17 vyhl. Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtíV
9.Predaj jedov v maloobchodeodborná spôsobilosť podlá osobitných predpisov*)*) § 15 ods. 3 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
10.Zmenárnevyjadrenie Národnej banky Slovenska§ 6 ods. 2 zák. NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
11.Letecké prácepovolenie§ 44 zák. č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12.Cestná motorová doprava (nepravidelná autobusová doprava, nákladná cestná doprava, taxislužba)osvedčenie*)§ 3 zák. č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zák. č. 386/1 996 Z. z., zák. č. 58/1997 Z. z. a zák. č. 340/2000 Z. z.*) nevyžaduje sa pre podnikanie najviac s piatimi vozidlami, z ktorých každé má užitočnú hmotnosť najviac 3,5 t alebo celkovú hmotnosť najviac 6 t
13.Zasielateľstvo1 . stredoškolské vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore alebo2. odborná spôsobilosť podlá § 22 písm. c) živnostenského zákona alebo3. nepretržitá 5 -ročná prax v odbore v postavení vedúceho podniku IV
14.Veterinárna asanáciazáväzné stanovisko príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti§ 51 ods. 4 zák. č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
15.Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôbsúhlasné vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky§ 62 ods. 1 zák. č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zák. č. 225/2000 Z. z.”.
01.09.2001

43. Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá znie:

01.09.2001

„Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.09.2001

ŽIVNOSTI, KTORÉ MÔŽU VYKONÁVAŤ IBA OSOBY S OSOBITNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU A. Externe (u zákazníka) vykonávané remeselné živnosti Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Inštalácia a opravy chladiacich zariadení Elektroinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo B. Živnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe Holičstvo a kaderníctvo Kozmetické služby Pedikúra Sprievodca cestovného ruchu Masérske služby”.

01.09.2001

Čl. II

01.09.2001

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2001

1. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

01.09.2001

„b) vydáva vyjadrenie k plneniu podmienky spoľahlivosti,2)“.

01.09.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.09.2001

2) § 53 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.

01.09.2001

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.09.2001

(4) Komora sa podieľa a zúčastňuje na doplnení, rozšírení, prehĺbení a overovaní odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Na ten účel komora

01.09.2001

a) zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory a záujemcov o živnostenské oprávnenie,

01.09.2001

b) vydáva osvedčenia o vzdelaní podľa osobitného predpisu,5a)

01.09.2001

c) deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa osobitného predpisu,5b)

01.09.2001

d) navrhuje ministerstvu vnútra vybrané živnosti, ktoré pri ich prevádzkovaní môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť.“.

01.09.2001

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.09.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

01.09.2001

5a) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.

01.09.2001

5b) § 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

01.09.2001

Čl. III

01.09.2001

Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska sa mení takto:

01.09.2001

V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

01.09.2001

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).


01.09.2001

Čl. IV

01.09.2001

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 288/1997 Z. z., zákonom č. 379/1997 Z. z., zákonom č. 70/1998 Z. z., zákonom č. 76/1998 Z. z., zákonom č. 126/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 143/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 161/1998 Z. z., zákonom č. 178/1998 Z. z., zákonom č. 179/1998 Z. z., zákonom č. 194/1998 Z. z., zákonom č. 263/1999 Z. z., zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 119/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 238/2000 Z. z., zákonom č. 268/2000 Z. z., zákonom č. 338/2000 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z. a týmto zákonom.

01.09.2001

Čl. V

01.09.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2001 okrem čl. I § 7a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 a § 66e až 66o, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám do platnosti.


01.09.2001

Rudolf Schuster v. r.

01.09.2001

Jozef Migaš v. r.

01.09.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.