Zákon č. 259/2001 Z. z.Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

(v znení č. 117/2006 Z. z.)

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001
Účinnosť od 01.04.2006
01.08.2001

259

01.08.2001

ZÁKON

01.08.2001

zo 14. júna 2001

01.08.2001

o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

01.08.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2001

Čl. I

01.08.2001

§ 1

01.08.2001

Predmet a účel zákona

01.08.2001

Tento zákon ustanovuje podmienky na transformáciu a reštrukturalizáciu Železníc Slovenskej republiky1) (ďalej len „železnice“). Na tento účel upravuje spôsob založenia, vznik, postavenie a právne pomery obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a. s., (ďalej len „železničná spoločnosť“) založenej na vykonávanie dopravných a obchodných činností.

01.08.2001

Založenie a vznik železničnej spoločnosti

01.08.2001

§ 2

01.08.2001

Spôsob založenia

01.08.2001

(1) Zakladateľom železničnej spoločnosti je štát. V jeho mene koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Zakladateľskú listinu a stanovy železničnej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.

01.08.2001

(2) Založenie, vznik, postavenie a právne pomery železničnej spoločnosti sa spravujú osobitným zákonom,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa nepoužije.

01.08.2001

§ 3

01.08.2001

Predmet vkladu

01.08.2001

(1) Na založenie železničnej spoločnosti sa použije majetok podľa odseku 2, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu vzniku železničnej spoločnosti z majetku, ktorý majú v správe železnice.

01.08.2001

(2) Predmetom nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti sú tieto samostatné, účtovne oddelené organizačné zložky železníc, ktoré majú povahu častí podniku podľa osobitného zákona3) (ďalej len „časť podniku železníc“):

01.08.2001

a) divízia železničných koľajových vozidiel,

01.08.2001

b) divízia osobnej prepravy,

01.08.2001

c) divízia nákladnej prepravy,

01.08.2001

d) tatranské lanové dráhy,

01.08.2001

e) obchodno-prekládkové centrum,

01.08.2001

f) odúčtovňa tržieb železníc,

01.08.2001

g) ústredie.

01.08.2001

(3) Predmetom nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti nie je železničná dopravná cesta a Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.4)

01.08.2001

(4) Rozdelenie majetku železníc na jednotlivé časti podniku železníc podľa odseku 2 schváli ministerstvo pred spracovaním znaleckého posudku podľa § 4.

01.08.2001

(5) Ustanovenia§ 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

01.08.2001

§ 4

01.08.2001

Určenie hodnoty nepeňažného vkladu

01.08.2001

(1) Hodnota nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu5) ako všeobecná hodnota vkladaného majetku na základe posudku jedného znalca vypracovaného ku dňu založenia železničnej spoločnosti; § 59 ods. 3 tretia a štvrtá veta Obchodného zákonníka sa nepoužije.

01.08.2001

(2) Hodnota nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku vo výške podľa § 8 ods. 2.

01.08.2001

§ 5

01.08.2001

Prechod vlastníckeho práva

01.08.2001

(1) K návrhu na zápis železničnej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom železničnej spoločnosti.

01.08.2001

(2) Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na železničnú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností,6) ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a železničná spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.

01.08.2001

(3) Ustanovenia § 59 ods. 2 tretej vety, § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

01.08.2001

§ 6

01.08.2001

Práva k niektorým nehnuteľnostiam

01.08.2001

(1) K nehnuteľnostiam užívaným ku dňu vzniku železničnej spoločnosti železnicami pri činnosti niektorej z častí podniku uvedených v § 3 ods. 2, ktoré nemôžu byť súčasťou predmetu vkladu do železničnej spoločnosti z dôvodu nevyporiadania vlastníctva a ich užívanie je nevyhnutné na zabezpečenie činnosti železničnej spoločnosti, vzniká v prospech železničnej spoločnosti dňom jej vzniku právo zodpovedajúce vecnému bremenu,7) ktorého obsahom je užívanie nehnuteľností. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech železničnej spoločnosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu;6) tento súpis tvorí prílohu k zakladateľskej listine.

01.08.2001

(2) Železnice sú povinné vyporiadať vlastníctvo nehnuteľností uvedených v odseku 1 v prospech štátu.

01.08.2001

(3) Po vyporiadaní vlastníctva nehnuteľností uvedených v odseku 1 ich ministerstvo rozhodnutím vyjme z majetku v správe železníc a vloží tieto nehnuteľnosti vo forme nepeňažného vkladu do základného imania železničnej spoločnosti.

01.08.2001

(4) Na určenie hodnoty nepeňažného vkladu do základného imania železničnej spoločnosti podľa odseku 3 sa vzťahuje § 4.

01.08.2001

§ 7

01.08.2001

Stanovy

01.08.2001

Stanovy železničnej spoločnosti okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom8) obsahujú:

01.08.2001

a) základné organizačné usporiadanie železničnej spoločnosti,

01.08.2001

b) spôsob tvorby a využívania fondov ustanovených osobitnými predpismi,9)

01.08.2001

c) spôsob voľby predstavenstva a spôsob jeho rozhodovania.

01.08.2001

§ 8

01.08.2001

Základné imanie, rezervný fond a akcie

01.08.2001

(1) Základné imanie železničnej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pri založení a vzniku železničnej spoločnosti nepoužije.

01.08.2001

(2) Rezervný fond železničnej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.

01.08.2001

(3) Akcie železničnej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

01.08.2001

§ 9

01.08.2001

Predmet podnikania

01.08.2001

(1) Železničná spoločnosť môže podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona železnice,1) s výnimkou predmetu podnikania podľa odseku 3 po dobu 18 mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže železničná spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.10)

01.08.2001

(2) Železničná spoločnosť môže vykonávať tiež iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.11)

01.08.2001

(3) Predmetom podnikania železničnej spoločnosti nemôže byť prevádzkovanie celoštátnej železničnej dráhy.12)

01.08.2001

Orgány železničnej spoločnosti

01.08.2001

§ 10

01.08.2001

Valné zhromaždenie

01.08.2001

Práva štátu ako akcionára vykonáva ministerstvo.

01.08.2001

Predstavenstvo

01.08.2001

§ 11

01.08.2001

(1) Predstavenstvo má päť členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

01.08.2001

(2) Valné zhromaždenie vymenuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý bude vykonávať aj funkciu generálneho riaditeľa železničnej spoločnosti.

01.08.2001

§ 12

01.08.2001

(1) Na právne úkony železničnej spoločnosti podľa § 14 písm. b), c) a d) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.

01.08.2001

(2) Do pôsobnosti predstavenstva okrem pôsobnosti, ktorá mu prislúcha podľa osobitného predpisu,2) patrí

01.08.2001

a) schvaľovať tarify13) na prepravu osôb, zvierat a vecí s výnimkou taríf ustanovených cenovým orgánom rozhodnutím o regulácii cien v rozsahu podľa osobitného predpisu,14)

01.08.2001

b) navrhovať tie tarify, ktoré neschvaľuje podľa písmena a),

01.08.2001

c) určovať osobitnú tarifu na prepravu zamestnancov železničnej spoločnosti, pre osoby im blízke15) v rozsahu určenom železničnou spoločnosťou a pre dôchodcov, ktorí boli pred odchodom do dôchodku zamestnancami železničnej spoločnosti.

01.08.2001

(3) Na požiadanie ministerstva je predstavenstvo povinné vypracovať výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.16)

01.08.2001

Dozorná rada

01.08.2001

§ 13

01.08.2001

(1) Dozorná rada má sedem členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov. Tú istú osobu možno za člena dozornej rady zvoliť najviac na dve po sebe idúce obdobia.

01.08.2001

(2) Spôsob rokovania, rozhodovania a hlasovania dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady, ktorý na návrh dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie.

01.08.2001

(3) Spôsob voľby členov dozornej rady volených zamestnancami upravuje volebný poriadok schválený valným zhromaždením.

01.08.2001

§ 14

01.08.2001

Do pôsobnosti dozornej rady okrem pôsobnosti, ktorá jej prislúcha podľa osobitného predpisu,2) patrí

01.08.2001

a) prerokovať výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe16) vypracovanú predstavenstvom,

01.08.2001

b) dávať predchádzajúci súhlas na nakladanie s majetkom železničnej spoločnosti, najmä na predaj, vklad do základného imania inej obchodnej spoločnosti, zriadenie záložného práva, nájom, v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,

01.08.2001

c) dávať predchádzajúci súhlas na prevzatie ručiteľského záväzku v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,

01.08.2001

d) dávať predchádzajúci súhlas na vystavenie, prijatie zmenky a aval zmenky s výnimkou obchodných vzťahov so železnicami, a to v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,

01.08.2001

e) schvaľovať organizačný poriadok železničnej spoločnosti.

01.08.2001

§ 15

01.08.2001

Pôsobnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

01.08.2001

(1) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri výkone práv akcionára

01.08.2001

a) predkladá vláde Slovenskej republiky výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých jej na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe vypracovanú jej predstavenstvom a prerokovanú dozornou radou,

01.08.2001

b) presadzuje plnenie zásad štátnej dopravnej politiky.

01.08.2001

(2) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy je oprávnené

01.08.2001

a) v prípade všeobecného ohrozenia, nehody alebo vzniku mimoriadnej udalosti17) rozhodnutím priamo ukladať železničnej spoločnosti povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a životného prostredia,

01.08.2001

b) uzatvárať za podmienok ustanovených osobitným predpisom16) so železničnou spoločnosťou zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.

01.08.2001

Spoločné ustanovenia

01.08.2001

§ 16

01.08.2001

Na rozhodnutie ministerstva podľa § 3 ods. 1 a 4, § 6 ods. 3 a § 15 ods. 2 písm. a) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.18)

01.08.2001

§ 17

01.08.2001

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom železníc, ktorí zabezpečujú úlohy častí podniku železníc vkladaných do železničnej spoločnosti, prechádzajú zo železníc na železničnú spoločnosť dňom jej vzniku.19)

01.08.2001

§ 18

01.08.2001

(1) Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.20)


01.08.2001

Čl. II

01.08.2001

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2001

1. V § 2 ods.1 písm. a) prvý bod znie:

01.08.2001

1. prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu,1)“.

01.08.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.08.2001

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2001

2. V § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:

01.08.2001

2. činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh:“.

01.08.2001

3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa v druhom bode vypúšťajú podbody 2.1, 2.3 a 2.8.

01.08.2001

Doterajšie podbody 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14 sa označujú ako podbody 2.1 až 2.11.

01.08.2001

4. V § 2 ods. 1 písm. a) v druhom bode novooznačený podbod 2.2 znie:

01.08.2001

„2.2 výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh1) vrátane zariadení ekologického charakteru,“.

01.08.2001

5. V § 2 ods.1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.08.2001

3. prevádzkovanie dopravy na dráhe1) na účely

01.08.2001

3.1 výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh,

01.08.2001

3.2 poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe,“.

01.08.2001

6. V § 2 odsek 2 znie:

01.08.2001

(2) Prevádzkovaním železničných dráh sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje železničná dopravná cesta určená na pohyb železničných koľajových vozidiel vrátane pevných železničných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu týchto vozidiel a zariadení slúžiacich na zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky (ďalej len „železničná dopravná cesta“).“.

01.08.2001

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a jeho zástupcu“.

01.08.2001

8. V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

01.08.2001

„Vzťah medzi železnicami a členmi správnej rady sa primerane spravuje ustanoveniami osobitného zákona,2a) ak z dohôd uzatvorených medzi železnicami a členmi správnej rady alebo zo zákona nevyplývajú iné práva a povinnosti.“.

01.08.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.08.2001

2a) § 566 až 576 Obchodného zákonníka.“.

01.08.2001

9. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.08.2001

i) koncepciu hospodárenia s majetkom štátu v správe železníc vrátane plánu ich postupného oddlženia a plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu4a) zaťažené vecným bremenom.“.

01.08.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.08.2001

4a) Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.“.

01.08.2001

10. V § 6 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

01.08.2001

a) návrh ceny za používanie dopravnej cesty,

01.08.2001

b) návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,“.

01.08.2001

11. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.08.2001

g) ročnú správu o plnení plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu4a) zaťažené vecným bremenom.“.

01.08.2001

12. V nadpise § 7 sa vypúšťajú slová „a jeho zástupca“.

01.08.2001

13. V § 7 ods.1 sa vypúšťa druhá veta.

01.08.2001

14. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a jeho zástupcu“.

01.08.2001

15. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a spoločnosti založenej podľa osobitného predpisu.4a)“.

01.08.2001

16. V § 9 sa vypúšťa písmeno b).

01.08.2001

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

01.08.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

01.08.2001

17. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.08.2001

e) príjmy za použitie dopravnej cesty,6a)

01.08.2001

f) úhrada straty za výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy za podmienok ustanovených osobitným predpisom.6b)“.

01.08.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

01.08.2001

6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z.

01.08.2001

6b) § 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2001

18. V nadpise Štvrtej časti sa vypúšťajú slová „celoštátnych dráh“.

01.08.2001

19. V § 19 odsek 1 znie:

01.08.2001

(1) Železnice sú povinné umožniť využívanie železničnej dopravnej cesty iným osobám (žiadateľom), ktoré pred uzavretím zmluvy preukážu spôsobilosť podľa osobitného predpisu7a) a technickú spôsobilosť dráhových vozidiel8) na zabezpečenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, a to za podmienok ustanovených osobitnými predpismi9) a dohodnutých v zmluve medzi zúčastnenými stranami.“.

01.08.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 8 a 9 znejú:

01.08.2001

7a) § 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

8) § 49 až 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

9) § 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2001

20. § 20 znie:

01.08.2001

㤠20

01.08.2001

Za podmienok ustanovených osobitným predpisom6b) majú železnice právo na poskytnutie úhrady preukázateľnej straty z prevádzkovania dráhy vo verejnom záujme na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy.“.

01.08.2001

21. § 21 a 22 sa vypúšťajú.

01.08.2001

22. V § 23 sa za slovo „zmlúv“ vkladajú slová „o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy“.

01.08.2001

23. V § 28 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou postupu podľa osobitného predpisu.4a)“.

01.08.2001

24. § 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.08.2001

(3) Nehnuteľný majetok štátu, ktorý tvorí mobilizačné rezervy17) a ktorý je ku dňu 1. augusta 2001 v správe železníc, prevedú železnice bezodplatne do správy Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.18)“.

01.08.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

01.08.2001

17) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

01.08.2001

18) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z.“.

01.08.2001

25. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.08.2001

„28a

01.08.2001

Prechodné ustanovenie

01.08.2001

(1) Do vzniku Železničnej spoločnosti, a. s., sa postavenie a právne pomery železníc spravujú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

01.08.2001

(2) Železnice sú povinné do jedného roka od 1. augusta 2001 uviesť do súladu zápis o predmete svojej činnosti v obchodnom registri s § 2 tohto zákona.“.

01.08.2001

26. Slová „právo hospodárenia s majetkom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správa majetku“ v príslušnom tvare.

01.08.2001

27. V prílohe k zákonu písmeno a) znie:

01.08.2001

a) pozemky, na ktorých sú umiestnené súčasti železničnej dopravnej cesty uvedené v písmenách b) až i),“.


01.08.2001

Čl. III

01.08.2001

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 152/1997 Z. z. a týmto zákonom.

01.08.2001

Čl. IV

01.08.2001

Účinnosť

01.08.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


01.08.2001

Rudolf Schuster v. r.

01.08.2001

Jozef Migaš v. r.

01.08.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.08.2001

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

01.08.2001

2) Obchodný zákonník.

01.08.2001

3) § 5, § 59 ods. 4 a § 487 Obchodného zákonníka.

01.08.2001

4) § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

5) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.

01.08.2001

6) § 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

01.08.2001

7) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.

01.08.2001

8) § 173 a 174 Obchodného zákonníka.

01.08.2001

9) Napríklad § 67 a 217 Obchodného zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

12) § 4 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

13) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

01.08.2001

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

01.08.2001

15) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.08.2001

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

17) § 48 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2001

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.08.2001

19) § 250 Zákonníka práce.

01.08.2001

20) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.