Zákon č. 258/2001 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2001
Platnosť od 11.07.2001 do10.06.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do10.06.2010
Zrušený 129/2010 Z. z.
01.10.200110.06.2010

258

01.10.200110.06.2010

ZÁKON

01.10.200110.06.2010

zo 14. júna 2001

01.10.200110.06.2010

o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov

01.10.200110.06.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.200110.06.2010

Čl. I

01.10.200110.06.2010

§ 1

01.10.200110.06.2010

Predmet zákona

01.10.200110.06.2010

(1) Tento zákon upravuje niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

01.10.200110.06.2010

(2) Zákon sa nevzťahuje na zmluvy

01.10.200110.06.2010

a) o poskytnutí úveru1) na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu,

01.10.200110.06.2010

b) o nájme,2) ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu,

01.07.200610.06.2010

c) o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku,

01.07.200610.06.2010

d) na základe ktorých sa neukladá žiadny úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou,

01.01.200910.06.2010

e) o poskytnutí úveru do 200 EUR a nad 20 000 EUR; ak je na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver,

01.07.200610.06.2010

f) na ktorých základe sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov,

01.12.200910.06.2010

g) o sústavnom poskytovaní služieb, za ktoré spotrebiteľ platí počas ich poskytovania v splátkach,

01.12.200910.06.2010

h) o poskytnutí úveru na účely podľa osobitného zákona2a) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a za úrokové sadzby nižšie ako sadzby, ktoré prevládajú na trhu, alebo bezúročne, alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa rovnaké alebo výhodnejšie ako tie, ktoré prevládajú na trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako sadzby prevládajúce na trhu.

01.12.200910.06.2010

(3) Zákon sa nevzťahuje ani na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditnú kartu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 6. Kreditnou kartou na účely tohto zákona sa rozumie platobná karta, ktorá umožňuje dlžníkovi prístup k peňažným prostriedkom čerpaným do výšky úverového limitu povoleného veriteľom a dohodnutého s dlžníkom.

01.10.200110.06.2010

§ 2

01.10.200110.06.2010

Základné pojmy

01.10.200110.06.2010

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.01.200810.06.2010

a) spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme,

01.10.200110.06.2010

b) zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom,

01.10.200110.06.2010

c) celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru, s výnimkou

01.07.200610.06.2010

1. sankcií, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve o spotrebiteľskom úvere,

01.10.200110.06.2010

2. poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru alebo služby okrem kúpnej ceny tovaru alebo kúpnej ceny služieb,

01.10.200110.06.2010

3. poplatkov za prevod peňažných prostriedkov a za udržiavanie účtu určeného na získanie platieb na úhradu spotrebiteľského úveru, platenia úroku a iných poplatkov s výnimkou prípadov, keď spotrebiteľ nemá možnosť výberu veriteľa a tieto poplatky sú neprimerane vysoké v porovnaní s obvyklými poplatkami za obdobné úvery. To sa nevzťahuje na poplatky za vyberanie takýchto úhrad alebo platieb bez ohľadu na to, či sa vykonávajú v hotovosti alebo inak,

01.10.200110.06.2010

4. členských príspevkov pre profesijné a záujmové združenia alebo skupiny,

01.10.200110.06.2010

5. poplatkov za poistenie alebo záruky okrem tých poplatkov, ktoré sú určené na zabezpečenie platby veriteľovi v prípade smrti, invalidity, choroby alebo nezamestnanosti spotrebiteľa v sume rovnakej alebo menšej, ako je celková výška spotrebiteľského úveru, úroku a poplatkov, ktoré musia byť určené veriteľom ako podmienka poskytnutia spotrebiteľského úveru,

01.07.200610.06.2010

d) ročnou percentuálnou mierou nákladov sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočet podľa prílohy č. 1 z hodnoty celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom a výšky poskytnutého spotrebiteľského úveru,

01.01.200810.06.2010

e) poplatkami akákoľvek platba, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť veriteľovi v súvislosti s poskytovaním úveru úveru, okrem úrokov.

01.10.200110.06.2010

§ 3

01.10.200110.06.2010

Podmienky ponuky spotrebiteľského úveru

01.10.200110.06.2010

(1) Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania;3) v závislosti od formy poskytovaného spotrebiteľského úveru môže byť veriteľom aj predávajúci.4)

01.10.200110.06.2010

(2) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

01.10.200110.06.2010

(3) Veriteľ je povinný na miestach, na ktorých ponúka spotrebiteľský úver, uverejniť základné informácie o poskytovaní spotrebiteľského úveru, najmä o výške ročnej percentuálnej miere nákladov.

01.07.200610.06.2010

(4) Reklama5) alebo akákoľvek ponuka vystavená na obchodných miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2, ak to nie je uskutočniteľné v inej forme.

01.01.200810.06.2010

(5) Pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere musí byť spotrebiteľ písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami podľa § 4 prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Na požiadanie musí veriteľ poskytnúť spotrebiteľovi ďalšie doplňujúce informácie.

01.07.200610.06.2010

(6) Pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom ako na kreditné karty (§ 1 ods. 3) alebo, ak nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy písomne informovaný o

01.07.200610.06.2010

a) úverovom limite, ak je stanovený,

01.07.200610.06.2010

b) ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená,

01.07.200610.06.2010

c) postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy.

01.07.200610.06.2010

Ak je na účte prípustné prečerpanie peňažných prostriedkov a toto prečerpanie trvá dlhšie ako tri mesiace, spotrebiteľ musí byť písomne informovaný o ročnej úrokovej sadzbe, poplatkoch a ďalších dôsledkoch.

01.07.200610.06.2010

(7) Ak veriteľ ponúka spotrebiteľské úvery tomu istému spotrebiteľovi za rôznych podmienok, ročná percentuálna miera nákladov musí byť uvedená na výpočte podľa prílohy č. 1 vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2.

01.07.200610.06.2010

(8) Počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa o zmene ročnej úrokovej sadzby a poplatkov.

01.01.200810.06.2010

(9) Vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere, s ktorými musí byť spotrebiteľ oboznámený pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.01.200810.06.2010

(10) Odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť výšku ustanovenú nariadením vlády.

02.04.200810.06.2010

(11) Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere v rozpore s ustanovením odseku 10 v tom, že odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru prevyšuje výšku ustanovenú nariadením vlády vydaným podľa odseku 10, je neplatná v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto ustanoveniu, ak sa ten, kto je takouto zmluvou dotknutý, neplatnosti dovolá.

01.10.200110.06.2010

§ 4

01.10.200110.06.2010

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

01.01.200810.06.2010

(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná, pričom spotrebiteľ dostane jedno vyhotovenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

01.01.200810.06.2010

(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí6) musí obsahovať

01.01.200810.06.2010

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,

01.01.200810.06.2010

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,

01.01.200810.06.2010

c) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa v okamihu odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,

01.01.200810.06.2010

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

01.01.200810.06.2010

e) celkovú výšku a menu poskytnutého spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,

01.01.200810.06.2010

f) v prípade odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu, opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

01.01.200810.06.2010

g) konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru,

01.01.200810.06.2010

h) ročnú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej ročnej úrokovej sadzby zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať podmienky zmeny variabilnej ročnej úrokovej sadzby, ako aj index alebo referenčnú sadzbu, ktoré sa vzťahujú na pôvodnú variabilnú ročnú úrokovú sadzbu,

01.01.200810.06.2010

i) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,

01.01.200810.06.2010

j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

01.08.200810.06.2010

k) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 7a ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok,

01.01.200810.06.2010

l) veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,

01.01.200810.06.2010

m) výpočet nákladov uvedených v § 2 písm. c) prvom až piatom bode, ktoré neboli zahrnuté do výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov; pričom sa uvedie výška týchto nákladov, spôsob výpočtu alebo čo najpresnejší odhad,

01.01.200810.06.2010

n) oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred lehotou splatnosti podľa § 6 a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti,

01.01.200810.06.2010

o) upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,

01.01.200810.06.2010

p) práva spotrebiteľa podľa § 7,

01.01.200810.06.2010

q) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

01.01.200810.06.2010

r) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

01.01.200810.06.2010

s) názov a adresu príslušného kontrolného orgánu podľa § 8 ods. 1.

01.01.200810.06.2010

(3) Pri nesplnení podmienok podľa odseku 2 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná, ak bol spotrebiteľovi na jej základe

01.01.200810.06.2010

a) poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo

01.01.200810.06.2010

b) dodaný tovar, alebo poskytnutá služba.

01.01.200810.06.2010

Ak však zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) až j), k) a l), poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

01.01.200810.06.2010

(4) Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

01.01.200810.06.2010

(5) Veriteľ môže postúpiť pohľadávku, len ak to pripúšťa osobitný predpis.7) Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky z veriteľa na tretiu osobu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.7)

01.01.200810.06.2010

(6) V súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby sa zakazuje splniť dlh zmenkou alebo šekom.8) Veriteľ smie prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak ide o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia je maximálne vo výške aktuálnej výšky nesplateného spotrebiteľského úveru a príslušenstva (vrátane zmluvných pokút a iných nárokov veriteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere) vo výške maximálne 30 % istiny poskytnutého spotrebiteľského úveru. Zmenku prijatú, resp. vyplnenú veriteľom v rozpore s predchádzajúcou vetou veriteľ nesmie prijať a je povinný ju dlžníkovi kedykoľvek na požiadanie vydať. Ustanovenie tohto odseku platí aj v prípade zmeny majiteľa zmenky alebo postúpenia práv zo zmenky.

01.01.200810.06.2010

(7) Veriteľ zodpovedá za škodu vzniknutú spotrebiteľovi porušením odseku 6 veriteľom.

01.10.200110.06.2010

§ 5

01.10.200110.06.2010

Odstúpenie od zmluvy veriteľom

01.10.200110.06.2010

Ak bol spotrebiteľský úver poskytnutý na zakúpenie tovaru alebo poskytnutie služby, veriteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť,9) ak je spotrebiteľ v omeškaní jednej splátky za časové obdobie dlhšie ako tri mesiace alebo dvoch splátok.

01.10.200110.06.2010

§ 6

01.10.200110.06.2010

Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti

01.10.200110.06.2010

(1) Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má právo na zníženie celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom tak, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

01.10.200110.06.2010

(2) Spotrebiteľ má povinnosť uhradiť úrok len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.

01.01.200810.06.2010

(3) Výška poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti môže byť najviac vo výške 4 % z predčasne splatenej čiastky spotrebiteľského úveru; tento poplatok nesmie prekročiť polovicu nároku spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom podľa odseku 1.

01.01.200810.06.2010

(4) Na nájomné zmluvy s právom kúpy prenajatej veci10) sa nevzťahujú odseky 1 a 2.

01.10.200110.06.2010

§ 7

01.10.200110.06.2010

Práva spotrebiteľa

01.10.200110.06.2010

(1) Ak predávajúci nesplnil dodávku tovaru alebo služby alebo plnenie bolo vadné,11) spotrebiteľ má právo na

01.10.200110.06.2010

a) pozastavenie splácania splátok spotrebiteľského úveru až do doriešenia reklamácie12) voči predávajúcemu bez zvýšenia ceny spotrebiteľského úveru,

01.10.200110.06.2010

b) vrátenie alikvotnej časti splátok uhradených platieb,

01.10.200110.06.2010

c) dohodnutie nového splátkového kalendára.

01.10.200110.06.2010

(2) Na uplatnenie práv spotrebiteľa podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

01.10.200110.06.2010

a) predávajúci a veriteľ uzavreli zmluvu o výlučnom poskytovaní spotrebiteľského úveru a na základe tejto zmluvy spotrebiteľ získal spotrebiteľský úver,

01.10.200110.06.2010

b) spotrebiteľ uplatnil u predávajúceho nárok na riadne plnenie alebo na náhradu škody, ale jeho oprávnená požiadavka nebola uspokojená.

01.10.200110.06.2010

(3) Práva spotrebiteľa voči predávajúcemu nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že na zaplatenie ceny tovaru alebo služby bol poskytnutý spotrebiteľský úver.

01.01.200810.06.2010

§ 7a

01.01.200810.06.2010

(1) Veriteľ je povinný predkladať ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch.

01.01.200810.06.2010

(2) Ministerstvo, Národná banka Slovenska alebo nimi určená osoba zverejňujú informácie z údajov podľa odseku 1.

01.01.200810.06.2010

(3) Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.

02.04.200810.06.2010

(4) Rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, obsah informácií o týchto údajoch, spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.01.201010.06.2010

§ 7b

01.01.201010.06.2010

(1) Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.12a) Veriteľ je oprávnený využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.12b)

01.01.201010.06.2010

(2) Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto činnosti.

01.01.201010.06.2010

§ 7c

01.01.201010.06.2010

(1) Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.12c)

01.01.201010.06.2010

(2) Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.12d)

01.01.201010.06.2010

(3) Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.12e)

01.01.201010.06.2010

(4) Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1 v rozsahu podľa osobitného zákona.12f)

01.10.200110.06.2010

§ 8

01.10.200110.06.2010

Kontrola a pokuty

01.10.200110.06.2010

(1) Kontrolu dodržiavania obchodných podmienok veriteľov a zmluvných podmienok ponúkaných spotrebiteľom ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.13)

01.01.200810.06.2010

(2) Za porušenie povinností uvedených v § 3 a § 4 ods. 1, 2 a 4 môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť veriteľovi pokutu do 500 000 Sk.

01.01.200810.06.2010

(3) Kontrolu dodržiavania povinnosti uvedenej v § 7a ods. 1 vykonáva ministerstvo.

01.01.200810.06.2010

(4) Za porušenie povinnosti uvedenej v § 7a ods. 1 môže ministerstvo uložiť pokutu do 500 000 Sk.

01.01.200810.06.2010

(5) Spory o platnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy rozhoduje súd.

01.01.200810.06.2010

(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.200810.06.2010

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.07.200610.06.2010

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.07.200610.06.2010

§ 8a

01.07.200610.06.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2006

01.07.200610.06.2010

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov.

01.01.200810.06.2010

§ 8aa

01.01.200810.06.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

01.01.200810.06.2010

(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere a formulár (§ 3 ods. 5) musí obsahovať prvýkrát priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov [§ 4 ods. 2 písm. k)] do dvoch mesiacov po jej zverejnení podľa § 7a ods. 2.

01.01.200810.06.2010

(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2008 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

02.04.200810.06.2010

§ 8ab

01.10.200110.06.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. apríla 2008

02.04.200810.06.2010

Nariadenie vlády podľa § 3 ods. 10 sa vydá najneskôr 60 dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 7a ods. 2.

01.07.200610.06.2010

§ 8b

01.07.200610.06.2010

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


01.10.200110.06.2010

Čl. III

01.10.200110.06.2010

Účinnosť

01.10.200110.06.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.


01.10.200110.06.2010

Rudolf Schuster v. r.

01.10.200110.06.2010

Jozef Migaš v. r.

01.10.200110.06.2010

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.07.200610.06.2010

Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

01.07.200610.06.2010

ZÁKLADNÁ ROVNICA VYJADRUJÚCA ROVNOSŤ POSKYTNUTÉHO ÚVERU NA JEDNEJ STRANE A SPLÁTOK A NÁKLADOV NA DRUHEJ STRANE

01.07.200610.06.2010

Vzorec 01-1

01.07.200610.06.2010

Význam symbolov:

01.07.200610.06.2010

K je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m}

01.07.200610.06.2010

K´ je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´}

01.07.200610.06.2010

AK je výška K-teho spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

∑ je suma

01.07.200610.06.2010

m je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

m´ je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

tK je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

t je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru

01.07.200610.06.2010

i je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky, alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom

01.07.200610.06.2010

Poznámky

01.07.200610.06.2010

a) Ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta v čase, keď sa uzatvára zmluva. Výpočet sa vykoná za predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere bude platná na dohodnuté obdobie a že veriteľ a spotrebiteľ splnia svoje povinnosti podľa podmienok tejto zmluvy a k dohodnutým termínom.

01.07.200610.06.2010

b) V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere obsahujúcich klauzuly povoľujúce zmeny úrokovej sadzby a poplatkov obsiahnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ale nekvalifikovateľné v čase, keď sa počítala, ročná percentuálna miera nákladov sa bude počítať na základe predpokladu, že úroková sadzba a iné poplatky zostanú stabilné a budú platiť do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

01.07.200610.06.2010

c) Všeobecne platí rovnica medzi výškou spotrebiteľských úverov a výškou splátok a nákladov. Výšky finančných prostriedkov poskytnutých alebo uhrádzaných ktoroukoľvek zo zmluvných strán v rôznych lehotách sa nemusia nevyhnutne rovnať a nemusia byť nevyhnutne zaplatené k rovnakým dňom splatnosti.

01.07.200610.06.2010

d) Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre spotrebiteľa disponibilné úverové prostriedky prvého spotrebiteľského úveru alebo v ktorom mu bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba.

01.07.200610.06.2010

e) Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa, t. j. 365/12.

01.07.200610.06.2010

f) Výsledok výpočtu sa zaokrúhli s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka.

01.07.200610.06.2010

Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

01.07.200610.06.2010

PRÍKLADY VÝPOČTOV

01.07.200610.06.2010

A. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE KALENDÁRNEHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ (ALEBO 366 DNÍ PRI PRIESTUPNÝCH ROKOCH)]

01.07.200610.06.2010

Prvý príklad

01.07.200610.06.2010

Požičaná suma je S = 10 000 Sk dňa 1. januára 2002.

01.07.200610.06.2010

Suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003, t. j., 1 1/2 roka alebo 546 dní (365 + 181) po dátume poskytnutia úveru.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-1

01.07.200610.06.2010

alebo

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-2

01.07.200610.06.2010

Výsledok bude zaokrúhlený na 13 % (alebo na 12,96 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Druhý príklad

01.07.200610.06.2010

Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška spotrebiteľského úveru predstavuje 9 500 Sk. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-3

01.07.200610.06.2010

alebo

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-4

01.07.200610.06.2010

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 %.

01.07.200610.06.2010

Tretí príklad

01.07.200610.06.2010

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6000 Sk – prvá splátka po jednom roku, druhá po dvoch rokoch.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-5

01.07.200610.06.2010

Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,1306623, po zaokrúhlení je 13,1 % (alebo 13,07 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Štvrtý príklad

01.07.200610.06.2010

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

01.07.200610.06.2010

Po 3 mesiacoch (0,25 roku/90 dní): 2 720 Sk

01.07.200610.06.2010

Po 6 mesiacoch (0,5 roku/181 dní): 2 720 Sk

01.07.200610.06.2010

Po 12 mesiacoch (1 rok/365 dní): 5 440 Sk

01.07.200610.06.2010

Spolu 10 880 Sk

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-6

01.07.200610.06.2010

Výsledok je i = 0,13226, po zaokrúhlení je 13,2 % (alebo 13,23 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

B. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE ŠTANDARDNÉHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ ALEBO 365,25 DŇA, 52 TÝŽDŇOV, ALEBO 12 ROVNAKÝCH MESIACOV)

01.07.200610.06.2010

Prvý príklad

01.07.200610.06.2010

Požičaná suma je S = 10 000 Sk.

01.07.200610.06.2010

Táto suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk, a to 1,5 roka (t. j. 1,5 x 365 = 547,5 dňa, 1,5 x 365,25 = 547,875 dňa, 1,5 x 366 = 549 dní, 1,5 x 12 = 18 mesiacov, alebo 1,5 x 52 = 78 týždňov) po dátume poskytnutia úveru.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-7

01.07.200610.06.2010

alebo

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-8

01.07.200610.06.2010

Výsledok bude zaokrúhlený na 12,9 % (alebo na 12,92 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Druhý príklad

01.07.200610.06.2010

Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška spotrebiteľského úveru predstavuje 9 500 Sk. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 12 000 Sk 1,5 roka po dátume poskytnutia úveru.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-9

01.07.200610.06.2010

alebo

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-10

01.07.200610.06.2010

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 % (alebo na 16,85 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Tretí príklad

01.07.200610.06.2010

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6 000 Sk – prvá splátka po jednom roku, druhá po dvoch rokoch.

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-11

01.07.200610.06.2010

Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,130662, čo sa zaokrúhli na 13,1 % (alebo 13,07 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Štvrtý príklad

01.07.200610.06.2010

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

01.07.200610.06.2010

Po 3 mesiacoch

01.07.200610.06.2010

(0,25 roku/13 týždňov/91,25 dňa/91,3125 dňa): 2 720 Sk

01.07.200610.06.2010

Po 6 mesiacoch

01.07.200610.06.2010

(0,5 roku/26 týždňov/182,5 dňa/182,625 dňa): 2 720 Sk

01.07.200610.06.2010

Po 12 mesiacoch

01.07.200610.06.2010

(1 rok/52 týždňov/365 dní/365,25 dňa): 5 440 Sk

01.07.200610.06.2010

Spolu 10 880 Sk

01.07.200610.06.2010

Po dosadení do rovnice

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-12

01.07.200610.06.2010

Výsledok je i = 0,131855, čo sa zaokrúhli na 13,2 % (alebo na 13,19 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

C. VZOROVÉ PRÍKLADY VÝPOČTU ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV PRE POSKYTNUTIE SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU BANKAMI

01.07.200610.06.2010

Prvý príklad

01.07.200610.06.2010

Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 15 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru a spracovanie zmluvy si banka ponechala 1 % z objemu poskytnutých prostriedkov (t. j. 150 Sk). Spotrebiteľský úver bude klient splácať jeden rok mesačnými anuitnými splátkami vo výške 1 305,76 Sk. Okrem toho bude musieť mesačne platiť poplatok za správu a vedenie účtu vo výške 30 Sk.

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-13

01.07.200610.06.2010

alebo

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-14

01.07.200610.06.2010

Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 15,3 % (alebo 15,33 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.07.200610.06.2010

Druhý príklad

01.07.200610.06.2010

Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 100 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru a spracovanie zmluvy si banka ponechala 1 % z objemu poskytnutých prostriedkov (t. j. 1 000 Sk). Spotrebiteľský úver bude klient splácať 4 roky mesačnými anuitnými splátkami vo výške 2 658 Sk. Okrem toho bude musieť mesačne platiť poplatok za správu a vedenie účtu vo výške 40 Sk.

01.07.200610.06.2010

Vzorec 02-15

01.07.200610.06.2010

Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 14,8 % (alebo 14,77 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

01.10.200110.06.2010

Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

01.07.200610.06.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.07.200610.06.2010

Smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (Ú. v. ES L 42, 12. 2. 1987) v znení smernice Rady 90/88/EHS z 22. februára 1990 (Ú.v. ES L 61, 10. 3.1990) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998 (Ú.v. ES L 101, 1. 4. 1998).

Poznámky pod čiarou

01.07.200610.06.2010

1) Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.200110.06.2010

2) § 663 Občianskeho zákonníka.

01.12.200910.06.2010

2a) Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, § 37e zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z., § 88a až 88d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

01.10.200110.06.2010

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.10.200110.06.2010

4) § 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

01.10.200110.06.2010

5) § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.200110.06.2010

6) § 43 Občianskeho zákonníka.

01.10.200110.06.2010

7) § 524 Občianskeho zákonníka.

01.10.200110.06.2010

8) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

01.10.200110.06.2010

9) § 48 Občianskeho zákonníka.

01.10.200110.06.2010

10) § 489 Obchodného zákonníka.

01.10.200110.06.2010

11) § 499 Občianskeho zákonníka.

01.10.200110.06.2010

12) § 19 zákona č. 634/1992 Zb.

01.01.201010.06.2010

12a) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.201010.06.2010

12b) § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.201010.06.2010

12c) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.201010.06.2010

12d) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.201010.06.2010

12e) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.201010.06.2010

12f) § 17 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.07.200610.06.2010

13) § 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.