Zákon č. 241/2001 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 100/2001
Platnosť od 29.06.2001
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001