Opatrenie č. 232/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 95/2001
Platnosť od 23.06.2001
Účinnosť od 01.07.2001

OBSAH

01.07.2001

232

01.07.2001

OPATRENIE

01.07.2001

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2001

z 18. júna 2001

01.07.2001

o úprave súm životného minima

01.07.2001

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. ustanovuje:


01.07.2001

Čl. I

01.07.2001

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

01.07.2001

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 490 Sk“ upravuje na sumu „3 790 Sk“.

01.07.2001

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 440 Sk“ upravuje na sumu „2 650 Sk“.

01.07.2001

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 580 Sk“ upravuje na sumu „1 720 Sk“.


01.07.2001

Čl. II

01.07.2001

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


01.07.2001

Peter Magvaši v. r.