Vyhláška č. 481/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

(v znení č. r1/c204/2001 Z. z.)

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

01.01.2001

481

01.01.2001

VYHLÁŠKA

01.01.2001

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2001

z 20. decembra 2000

01.01.2001

o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

01.01.2001

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ustanovuje:


01.01.2001

§ 1

01.01.2001

Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na

01.01.2001

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

01.01.2001

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

01.01.2001

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,

01.01.2001

d) odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.

01.01.2001

§ 2

01.01.2001

Úhrada nákladov podľa § 1 sa určí ako súčet týchto nákladov.

01.01.2001

§ 3

01.01.2001

Žiadateľ1) môže uhradiť náklady podľa § 2 povinnej osobe2) takto:

01.01.2001

a) poštovou poukážkou,

01.01.2001

b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,

01.01.2001

c) v hotovosti do pokladne.


01.01.2001

§ 4

01.01.2001

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


01.01.2001

Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2001

1) § 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

01.01.2001

2) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.