Zákon č. 468/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 190/2000
Platnosť od 28.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001
01.01.2001

468

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

z 5. decembra 2000,

01.01.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.01.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2001

Čl. I

01.01.2001

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2001

1. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2001

㤠19c

01.01.2001

Prechodné ustanovenie

01.01.2001

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.“.

01.01.2001

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto zákona.


01.01.2001

Čl. II

01.01.2001

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 1/1998 Z. z., zákonom č. 232/1999 Z. z., zákonom č. 3/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 211/2000 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2001

Čl. III

01.01.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


01.01.2001

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2001

Jozef Migaš v. r.

01.01.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2001

Príloha k zákonu č. 468/2000 Z. z.

01.01.2001

ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SPRÁVNYCH POPLATKOV

01.01.2001

1. V položke 1 druhý bod vrátane poznámok znie:

01.01.2001

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 5 000 Sk

01.01.2001

Poznámky

01.01.2001

1. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

01.01.2001

2. Návrhom podľa tejto položky nie je oprava colného vyhlásenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2001

2. V položke 2 sa v poznámke doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

01.01.2001

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.“.

01.01.2001

3. V položke 3 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

01.01.2001

„Splnomocnenie

01.01.2001

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.“.

01.01.2001

4. V položke 4 úvodná veta znie:

01.01.2001

„Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o“.

01.01.2001

5. V položke 4 písm. e) sa v úvodnej vete na konci pripája čiarka a slová „za každú stranu“.

01.01.2001

6. V položke 4 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.2001

„Oslobodenie

01.01.2001

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.“.

01.01.2001

7. Položka 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2001

e) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) 1 000 Sk.“.

01.01.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.01.2001

10a) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2001

8. Položka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

01.01.2001

„Položka 10

01.01.2001
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo bývalého pozemkového katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia formátu A4, vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva, ktoré sú verejnými listinami 250 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a)100 Sk
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo bývalého pozemkového katastra, kópie katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia formátu A4, vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva, ktoré nie sú verejnými listinami 100 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu a operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 100 Sk
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)50 Sk
f) Poskytnutie informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie v rámci jedného katastrálneho územia500 Sk
g) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu250 Sk
h) Overenie troch rovnopisov geometrického plánu200 Sk
i) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu 250 Sk
j) Overenie troch rovnopisov vytyčovacieho náčrtu  200 Sk
k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov 200 Sk
l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár200 Sk
01.01.2001

Oslobodenie

01.01.2001

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov12), národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá a štátne organizácie lesného hospodárstva.

01.01.2001

Poznámky

01.01.2001

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním poľovných revírov.

01.01.2001

2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.

01.01.2001

3. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely ochrany kultúrnych pamiatok.

01.01.2001

4. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)

01.01.2001

5. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za overenie podľa položky 4 písm. e).

01.01.2001

6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.

01.01.2001

7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.“.

01.01.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

01.01.2001

12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2001

9. Položka 11 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 11

01.01.2001
a) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
1. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
2. na základe písomného vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do majetku právnickej osoby podľa § 60 Obchodného zákonníka, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
3. zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytového domu 1 000 Sk
4. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva500 Sk
5. zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
6. dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 300 Sk, najviac 10 000 Sk
7. zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
8. zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy poskytnutého úveru a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
9. zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %, najmenej 500 Sk, najviac 10 000 Sk
b) Návrh na konanie o určenie priebehu hranice pozemkov 5 000 Sk
01.01.2001

Oslobodenie

01.01.2001

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov12), národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, galérie, múzeá a štátne divadlá.

01.01.2001

Poznámka

01.01.2001

Ak jeden návrh na vklad do katastra nehnuteľností obsahuje viac právnych úkonov, poplatok sa vyberie súčtom príslušných poplatkov uvedených v písmene a) tejto položky.“.

01.01.2001

10. Položka 13 vrátane splnomocnenia znie:

01.01.2001

„Položka 13

01.01.2001
a) Vydanie licencie na terestriálne vysielanie 20 000 Sk až 10 000 000 Sk
b) Vydanie licencie na rozhlasové vysielanie prostredníctvom družice 200 000 Sk
c) Vydanie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice 1 000 000 Sk
d) Vydanie licencie na vysielanie prostredníctvom ostatných telekomunikačných sietí alebo zariadení 10 000 Sk až 500 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 5 000 Sk až 20 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na televízne vysielanie5 000 Sk až 50 000 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie – správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za vydanie licencie podľa písmen a), b), c) a d)
h) Vydanie rozhodnutia o registrácii na retransmisiu 10 000 Sk až 500 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie na retransmisiu 5 000 Sk až 20 000 Sk
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen a), d) až f), h) a i) tejto položky určí príslušný správny orgán.“.
01.01.2001

11. Položka 14 sa vypúšťa.

01.01.2001

12. V položke 18 písmená c) až f) znejú:

01.01.2001
„c) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 300 Sk
d) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti 1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom162 000 Sk
f) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami16) 5 000 Sk“.
01.01.2001

13. V položke 19 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko“.

01.01.2001

14. V položke 19 písm. c) sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

01.01.2001

15. V položke 19 sa poznámky dopĺňajú štvrtým bodom, ktorý znie:

01.01.2001

4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.

01.01.2001

16. Položka 20 vrátane poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 20

01.01.2001
a)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov20 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 3 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov 4 000 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
01.01.2001

17. Položka 21 vrátane poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 21

01.01.2001
a)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
1. s ukončeným základným školským vzdelaním 20 000 Sk
2. s ukončeným stredoškolským vzdelaním 25 000 Sk
3. s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 35 000 Sk
b)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov10 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
01.01.2001

18. V položke 22 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2001

„Poznámka

01.01.2001

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie v polovičnej výške, ak ide o udelenie štátneho občianstva bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom; poplatok podľa tejto položky sa vyberie vo výške dvojnásobku, ak sa osvedčenie o štátnom občianstve vydáva ihneď na výslovnú žiadosť poplatníka.“.

01.01.2001

19. V položke 23 písmeno b) znie:

01.01.2001

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti osobe mladšej ako 15 rokov 250 Sk“.

01.01.2001

20. V položke 23 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2001

„Poznámka

01.01.2001

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.

01.01.2001

21. Položka 24 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2001

h) Žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka 100 Sk“.

01.01.2001

22. V položke 25 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2001

23. V položke 25 v oslobodení sa v druhom bode vypúšťajú slová „a pri vyhostení“.

01.01.2001

24. V položke 26 písm. a) sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

01.01.2001

25. V položke 26 písm. b) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

01.01.2001

26. V položke 26 v oslobodení sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

01.01.2001

27. V položke 26 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

01.01.2001

„Splnomocnenie

01.01.2001

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzincovi.“.

01.01.2001

28. V položke 30 písm. c) sa v prvom bode suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

01.01.2001

29. V položke 30 písm. d) sa v prvom bode suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“ a v druhom bode sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

30. V položke 34 písm. a) sa v prvom bode suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „10 000 Sk“.

01.01.2001

31. V položke 34 písm. a) sa v druhom bode suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.2001

32. V položke 34 písm. a) sa v štvrtom bode suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

01.01.2001

33. V položke 34 písm. a) sa v siedmom bode suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.2001

34. V položke 34 písm. b) sa v druhom bode suma „400 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

35. V položke 34 písm. b) sa v siedmom bode suma „400 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

36. V položke 34 písm. e) sa v prvom bode za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „neinvestičného fondu“.

01.01.2001

37. V položke 34 písm. e) sa v druhom bode vypúšťajú slová „a neinvestičného fondu“.

01.01.2001

38. V položke 35 písm. a) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

01.01.2001

39. V položke 38 v oslobodení sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

01.01.2001

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.“.

01.01.2001

40. V položke 41 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2001

41. Položky 44 až 46 znejú:

01.01.2001

„Položka 44

01.01.2001

Žiadosť

01.01.2001
a) o vydanie stanoviska alebo o vyjadrenie podľa ustanovení zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní,
1. pre fyzické osoby 200 Sk
2. pre právnické osoby 500 Sk
b)o udelenie súhlasu podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby 300 Sk
2. pre právnické osoby600 Sk
01.01.2001

Položka 45

01.01.2001

Žiadosť

01.01.2001
a) o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo na premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 200 Sk
b) o schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu a zveľadenie vlastností poľnohospodárskej pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení podľa § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 300 Sk
c) vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond podľa § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 200 Sk
01.01.2001

Položka 46

01.01.2001

Žiadosť

01.01.2001
a)o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby 300 Sk
2. pre právnické osoby 500 Sk
b)o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku využívaného na nepoľnohospodárske účely neoprávnene podľa § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby 500 Sk
2. pre právnické osoby 1 000 Sk“.
01.01.2001

42. Položka 47 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.01.2001
„c) Osvedčenie dovozcu alebo vývozcu rastlinného tovaru o zápise do registra dovozcov alebo vývozcov rastlinného materiálu tovarov 500 Sk
d) Žiadosť dovozcu alebo vývozcu rastlinného tovaru o predĺženie platnosti alebo zmenu registrácie500 Sk“.
01.01.2001

43. Položka 52 sa dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:

01.01.2001
„g) Žiadosť o vydanie odchýlky na použitie nového denaturačného prostriedku 300 Sk
h) Žiadosť o nový denaturačný prostriedok a jeho minimálne množstvo 300 Sk
i) Žiadosť o použitie denaturačného prostriedku na iný účel 300 Sk“.
01.01.2001

44. Položky 53 a 54 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:

01.01.2001

„Položka 53

01.01.2001
Vydanie rozhodnutia o veterinárnych podmienkach na dovoz, tranzit a vývoz živých zvierat, spermy, samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec, živočíšnych produktov, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,
1. pre fyzické osoby 300 Sk
2. pre právnické osoby500 Sk
Oslobodenie
Vydanie rozhodnutia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.
01.01.2001

Položka 54

01.01.2001
a)Vydanie osvedčenia o splnení podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie a skladovanie živočíšnych produktov
1. pre fyzické osoby 500 Sk
2. pre právnické osoby 1 000 Sk
b)Vydanie osvedčenia o splnení podmienok pre vozidlo na prepravu živočíšnych produktov 200 Sk
c)Vydanie veterinárneho rozhodnutia o požívateľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa § 38 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
1. do 50 kusov jatočných zvierat 50 Sk
2. nad 51 kusov jatočných zvierat 100 Sk
d) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o požívateľnosti dovezených živočíšnych produktov zo zahraničia
1. do 1 000 kg 50 Sk
2. od 1 001 kg do 10 000 kg 100 Sk
3. od 10 001kg 500 Sk
e)Žiadosť o schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov dovezených zo zahraničia, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. z. 500 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen b) a c) tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie v prípade, že sa vydá veterinárne rozhodnutie o nepožívateľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat.“.
01.01.2001

45. V položke 55 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2001

46. Položka 58 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

01.01.2001

„Položka 58

01.01.2001

Vydanie veterinárneho osvedčenia

01.01.2001
a)na vývoz živých zvierat, spermy, samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec, živočíšnych produktov, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz 500 Sk
b)na prepravu živočíšnych produktov
1. podľa § 42 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 337/1998 Z. z.100 Sk
2. podľa § 42 ods. 1 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. 200 Sk
3. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. do 2 000 kg 100 Sk
4. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. od 2 001 kg do 10 000 kg 300 Sk
5. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. nad 10 000 kg 500 Sk
6. podľa § 42 ods. 1 písm. e) zákona č. 337/1998 Z. z.  50 Sk
c) na premiestňovanie
1. kráv, jalovíc, býkov, nepárnokopytníkov, prasníc, kancov, plemenných baranov a capov určených na ďalší chov300 Sk
2. zásielok skupiny desať a viac kusov hovädzieho dobytka a žriebät do veku 6 mesiacov, ošípaných, oviec, kôz, dospelých pštrosov, psov, mačiek, kožušinových zvierat a hydiny určených na ďalší chov 300 Sk
3. skupiny desať a viac včelstiev určených na ďalší chov  300 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné, charitatívne spolky a nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia pod podmienkou, že nejde o obchodnú ani inú zárobkovú činnosť.
2. Vydanie veterinárneho osvedčenia držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide o
a) naliehavé a nutné zabitie zvierat,
b) liečenie zvierat,
c) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody,
d) premiestňovanie športových a dostihových koní na jazdecké preteky (dostihy) za potvrdenie vykonaných vyšetrení štátnym veterinárnym lekárom v preukaze totožnosti.
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie len raz, ak sa vydá jedno veterinárne osvedčenie na celú sezónu.“.
01.01.2001

47. V položke 60 písm. c) sa za slová „a na zmeny“ vkladá slovo „týchto“.

01.01.2001

48. V položke 60 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.01.2001
„f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením300 Sk“.
01.01.2001

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

01.01.2001

49. V položke 62 písm. a) sa v treťom bode vypúšťajú slová „na umiestnenie“.

01.01.2001

50. Položka 67 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.01.2001
„m) motorového vozidla po prestavbe na alternatívny pohon skvapalneným ropným plynom 2 000 Sk.
01.01.2001

51. Položka 70 znie:

01.01.2001

„Položka 70

01.01.2001
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničné dráhy 10 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničné dráhy 5 000 Sk
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničné dráhy 3 000 Sk
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničné dráhy 1 500 Sk".
01.01.2001

52. Položky 77 a 78 znejú:

01.01.2001

„Položka 77

01.01.2001

Vydanie evidenčného dokladu

01.01.2001
a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov alebo pri rozšírení rozsahu výcviku5 000 Sk
b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu alebo pri rozšírení rozsahu výcviku 5 000 Sk
c) z úradnej povinnosti alebo pri znížení rozsahu výcviku podľa písmena a) alebo písmena b)200 Sk
01.01.2001

Položka 78

01.01.2001
a) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie oprávnenia, alebo zmena rozsahu oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice technickej kontroly 5 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie oprávnenia, alebo zmena rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vozidiel a prevádzkovanie pracoviska emisnej kontroly 5 000 Sk
c) Udelenie oprávnenia z dôvodu úradnej povinnosti alebo pri znížení rozsahu oprávnenia podľa písmena a) alebo písmena b)200 Sk".
01.01.2001

53. V položke 79 písm. f) sa v prvom bode suma „3 000 Sk" nahrádza sumou „5 000 Sk".

01.01.2001

54. V položke 79 písm. f) sa v druhom bode suma „5 000 Sk" nahrádza sumou „10 000 Sk".

01.01.2001

55. V položke 79 písm. f) sa v treťom bode suma „10 000 Sk„ nahrádza sumou „30 000 Sk".

01.01.2001

56. V položke 79 písm. j) sa v prvom bode suma „5 000 Sk" nahrádza sumou „30 000 Sk".

01.01.2001

57. V položke 79 písm. j) sa v druhom bode suma „4 000 Sk" nahrádza sumou „20 000 Sk".

01.01.2001

58. V položke 79 písm. k) sa v prvom bode suma „500 Sk" nahrádza sumou „250 Sk".

01.01.2001

59. V položke 79 písm. k) sa v druhom bode vypúšťajú slová „do ostatných štátov".

01.01.2001

60. V položke 79 písm. k) sa v treťom bode suma „25 000 Sk" nahrádza sumou „10 000 Sk".

01.01.2001

61. V položke 79 písm. k) sa v piatom bode suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".

01.01.2001

62. V položke 80 sa v úvodnej vete slová „Za povolenie" nahrádzajú slovami „Vydanie povolenia".

01.01.2001

63. V položke 80 písm. a), b) a c) sa vypúšťa slovo „poplatok".

01.01.2001

64. V položke 80 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2001

65. V položke 80 v splnomocnení druhý bod znie:

01.01.2001

2. Poplatok vyberaný za dodatočné povolenie sa zvýši na trojnásobok.".

01.01.2001

66. V položke 80 v splnomocnení sa vypúšťa tretí bod. Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

01.01.2001

67. Za položku 80 sa vkladá položka 80a, ktorá vrátane poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 80a

01.01.2001
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti 2 000 Sk
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti 1 500 Sk
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.".
01.01.2001

68. Položka 83 znie:

01.01.2001

„Položka 83

01.01.2001
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice 14 000 Sk
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice 10 000 Sk
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy 5 000 Sk
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice 3 000 Sk
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií2 000 Sk".
01.01.2001

69. V položke 85 písm. a) sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „3 000 Sk".

01.01.2001

70. Položka 89 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.01.2001
„g) Vydanie druhopisu povolenia na prevádzkovanie dráhy 200 Sk
h) Vydanie druhopisu licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe 200 Sk".
01.01.2001

71. V položke 91 písmeno c) znie:

01.01.2001
„c)Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma
1. dopravného letiska10 000 Sk
2. letiska na iné účely 5 000 Sk
3. leteckého pozemného zariadenia5 000 Sk
4. ornitologických ochranných pásiem 2 000 Sk".
01.01.2001

72. V položke 91 písmená f) a g) znejú:

01.01.2001
„f)Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1. dopravného letiska 2 000 Sk
2. letiska pre všeobecné letectvo 1 500 Sk
3. vrtuľníkového letiska (heliportu) 1 500 Sk
4. leteckého pozemného zariadenia 1 500 Sk
g) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,
1. medzinárodného dopravného letiska 3 500 Sk
2. medzinárodného letiska pre všeobecné letectvo  2 000 Sk
3. vnútroštátneho dopravného letiska  2 000 Sk
4. vnútroštátneho letiska pre všeobecné letectvo 1 500 Sk
5. vrtuľníkového letiska (heliportu) 1 500 Sk".
01.01.2001

73. V položke 91 písmeno u) znie:

01.01.2001
„u)Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve
1. podliehajúce komplexnému overovaniu 5 000 Sk
2. na základe dokladu vydaného leteckým úradom iného štátu 2 500 Sk".
01.01.2001

74. Položka 93 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 93

01.01.2001
a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a vodcu plavidla plávajúceho stroja s vlastným pohonom 5 000 Sk
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky 2 500 Sk
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla1 000 Sk
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a) až c)500 Sk
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) až c) a medzinárodného preukazu na vedenie malého plavidla200 Sk
f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)200 Sk
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky1 000 Sk
h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena lodnej posádky 1 500 Sk
i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.
2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany na služobné účely a pracovníci štátnej plavebnej správy.
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.".
01.01.2001

75. V položke 94 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2001

c) Vykonanie technickej prehliadky

01.01.2001
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
1.1 bez vlastného strojného pohonu 200 Sk
1.2 s vlastným strojným pohonom 300 Sk
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1 bez vlastného strojného pohonu 1 000 Sk
2.2 s vlastným strojným pohonom 1 500 Sk".
01.01.2001

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená d) až k).

01.01.2001

76. V položke 94 písmeno k) znie:

01.01.2001
„k)Výmaz plavidla z ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel 200 Sk
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 1 000 Sk".
01.01.2001

77. Položka 94 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

01.01.2001
„l)Zápis zmeny názvu plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky alebo iného údaja týkajúceho sa plavidla 500 Sk
m)Zápis zmeny vlastníka plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky 500 Sk".
01.01.2001

78. V položke 94 v poznámke druhý bod znie:

01.01.2001

2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena g) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.".

01.01.2001

79. V položke 95 písmeno g) znie:

01.01.2001
„g)Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
1. plavidlá s vlastným strojným pohonom 4 000 Sk
2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu 1 000 Sk".
01.01.2001

80. V položke 95 písm. h) sa suma „2 000 Sk" nahrádza sumou „3 500 Sk".

01.01.2001

81. V položke 95 písm. i) sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „4 000 Sk".

01.01.2001

82. V položke 95 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2001

„Poznámka

01.01.2001

Poplatky podľa písmena j) tejto položky sa vyberajú za vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí na jednotlivej vodnej ploche, vodnej ceste za rovnakých podmienok pre jedného usporiadateľa na jeden rok.".

01.01.2001

83. V položke 96 písmená b) až e) znejú:

01.01.2001
„b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka 1 000 Sk
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti kapitána a 1. strojného dôstojníka 2 300 Sk
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti 1 000 Sk
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu 1 000 Sk".
01.01.2001

84. Položka 97 znie:

01.01.2001

„Položka 97

01.01.2001
a)Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. s brutto registrovanou tonou do 5 000 t30 000 Sk
2. s brutto registrovanou tonou od 5 000 t do 15 000 t 50 000 Sk
3. s brutto registrovanou tonou viac ako 15 000 t80 000 Sk
b)Opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. s brutto registrovanou tonou do 5 000 t15 000 Sk
2. s brutto registrovanou tonou od 5 000 t do 15 000 t 20 000 Sk
3. s brutto registrovanou tonou viac ako 15 000 t 30 000 Sk
c) Výmaz námornej lode z námorného registra 10 000 Sk
d) Zmena mena námornej lode 10 000 Sk
e)Iný zápis v námornom registri 5 000 Sk
f)Zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (registrácia nesamohybného plavidla) vrátane vydania registračného listu5 000 Sk
g)Opakovaný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (predĺženie registrácie nesamohybného plavidla) vrátane vydania registračného listu 2 000 Sk
h)Zápis námornej lode podľa písmena a) a opakovaný zápis podľa písmena b) pre tankové, špeciálne a osobné lode 50 % príslušnej sadzby
i)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla 800 Sk
j)Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo 800 Sk
k)Zápis námorného rekreačného plavidla do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane registračného listu 3 000 Sk
l)Zápis námorného rekreačného plavidla do zoznamu námorných rekreačných plavidiel 400 Sk
m)Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v zozname námorných rekreačných plavidiel 1 000 Sk
n)Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel alebo zo zoznamu námorných rekreačných plavidiel 400 Sk
o)Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách i), j) a k) 400 Sk".
01.01.2001

85. V položke 98 písmeno b) znie:

01.01.2001
„b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list 2 000 Sk".
01.01.2001

86. Položky 99 až 107 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:

01.01.2001

„Položka 99

01.01.2001
a) Rozhodnutie o pripojení iného prevádzkovateľa telekomunikačnej siete alebo poskytovateľa telekomunikačnej služby do verejnej telekomunikačnej siete (ďalej len sieť)26)25 000 Sk
b) Rozhodnutie o prístupe iného prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa telekomunikačnej služby do siete27)25 000 Sk
c) Rozhodnutie o pozastavení výkonu zmluvy o vzájomnom prepojení sietí27a)50 000 Sk
d) Určenie technických, prevádzkových a cenových podmienok zmluvným stranám27b)100 000 Sk
e) Rozhodnutie o podmienkach spoločného používania priestorov a zariadení držiteľov licencií27c)25 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu
01.01.2001

Položka 100

01.01.2001

Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti

01.01.2001
a) vybraného telekomunikačného zariadenia27d)10 000 Sk
b) vybraného telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania 3 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu.
01.01.2001

Položka 101

01.01.2001
Vydanie rozhodnutia o pridelení čísla pre telekomunikačné služby a telekomunikačné siete27e)1 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.
01.01.2001

Položka 102

01.01.2001
a)Podanie žiadosti o pridelení frekvencie27f)200 Sk
b)Predĺženie doby platnosti individuálneho, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27g)200 Sk
c) Vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo predĺženie doby jeho platnosti27h)100 Sk
d)Vydanie frekvenčného prísľubu
1. pre pevnú rádiokomunikačnú službu 3 000 Sk
2. pre ostatné služby 1 000 Sk
e)Zmena povolení vydaných podľa tejto položky 100 Sk
01.01.2001

Položka 103

01.01.2001
Vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27h)300 Sk
01.01.2001

Položka 104

01.01.2001
a) Overenie osobitnej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu pohyblivej leteckej a námornej služby27h)200 Sk
b) Overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27h)500 Sk
c) Opravná skúška pri overení podľa písmena a)100 Sk
d) Opravná skúška pri overení podľa písmena b)200 Sk
01.01.2001

Položka 105

01.01.2001
Registrácia na začatie telekomunikačnej činnosti podľa § 14 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách2 000 Sk
01.01.2001

Položka 106

01.01.2001
a) Podanie žiadosti o licenciu27i)1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o predbežných podmienkach na vykonávanie telekomunikačnýchčinností27j)5 000 Sk
01.01.2001

Položka 107

01.01.2001
Žiadosť o vykonanie zmien vo vydaných povoleniach27k)500 Sk".
01.01.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27, 27a až 27k znejú:

01.01.2001

26) § 21 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

01.01.2001

27) § 22 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27a) § 23 ods. 4 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27b) § 23 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27c) § 25 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27d) § 34 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27e) § 29 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27f) § 37 ods. 6 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27g) § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27h) § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27i) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27j) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

01.01.2001

27k) § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.".

01.01.2001

87. Položky 108 až 123 sa vypúšťajú.

01.01.2001

88. Položky 125 až 129 znejú:

01.01.2001

„Položka 125

01.01.2001

Žiadosť

01.01.2001
a) o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vrátane schválenia stanov správcovskej spoločnosti a schválenia štatútu a predajného prospektu podielového fondu28a) 50 000 Sk
b) správcovskej spoločnosti o schválenie zmien28b) v povolení podľa písmena a)1 000 Sk
c) zahraničnej správcovskej spoločnosti o povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na území Slovenskej republiky28c)20 000 Sk
01.01.2001

Položka 126

01.01.2001
Žiadosť správcovskej spoločnosti
a) o súhlas na voľbu alebo vymenovanie nových členov predstavenstva,dozornej rady alebo prokuristu správcovskej spoločnosti28d)1 000 Sk
b) o povolenie nadobudnúť cenné papiere od svojich akcionárov do majetku ňou spravovaného podielového fondu alebo o povolenie na predaj cenných papierov z majetku tohto podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti28e) 3 000 Sk
c) o povolenie predĺženia lehoty na zladenie podielov obmedzenia a rozloženia rizika zloženia majetku v podielovom fonde28f) 3 000 Sk
01.01.2001

Položka 127

01.01.2001
Žiadosť
a) správcovskej spoločnosti o povolenie na vytvorenie podielového fondu a na vydávanie podielových listov vrátane schválenia štatútu a predajného prospektu28g)10 000 Sk
b) o povolenie na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike28h)20 000 Sk
c) správcovskej spoločnosti o schválenie zmeny štatútu podielového fondu28i)1 000 Sk
01.01.2001

Položka 128

01.01.2001
Žiadosť správcovskej spoločnosti
a) o zlúčenie otvorených podielových fondov vrátane schválenia zmeny štatútu28j)3 000 Sk
b) o prevod správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť vrátane schválenia zmeny štatútu28k)2 000 Sk
c) o povolenie na predĺženie lehoty, na ktorú bol špeciálny podielový fond vytvorený28l)3 000 Sk
d) o premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond vrátane schválenia štatútu28m)2 000 Sk
e) o odňatie povolenia na vytvorenie podielového fondu28n)2 000 Sk
01.01.2001

Položka 129

01.01.2001
Žiadosť
a) správcovskej spoločnosti o povolenie zrušenia správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením alebo splynutím s inou správcovskou spoločnosťou28o)10 000 Sk
b) správcovskej spoločnosti o odňatie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou a vymenovanie likvidátora správcovskej spoločnosti28p)5 000 Sk
c) o vymenovanie nového likvidátora správcovskej spoločnosti28r)2 000 Sk
d) likvidátora správcovskej spoločnosti o schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny28s)2 000 Sk
e) likvidátora správcovskej spoločnosti o schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie a rozdelenia likvidačného zostatku28t) 1 000 Sk".
01.01.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28t znejú:

01.01.2001

28a) § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

01.01.2001

28b) § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28c) § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28d) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28e) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28f) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28g) § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28h) § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28i) § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28j) § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28k) § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28l) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28m) § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28n) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28o) § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28p) § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28r) § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28s) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

01.01.2001

28t) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.".

01.01.2001

89. V položke 130 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2001

„Poznámka

01.01.2001

Za vykonanie rovnakej zmeny vo viacerých povoleniach vydaných podľa písmena a) tejto položky tomu istému eminentovi, vykonanej na základe jednej žiadosti eminenta o zmenu náležitostí zastupiteľných cenných papierov, sa poplatok podľa písmena g) vyberie len raz.".

01.01.2001

90. Položky 131 a 132 znejú:

01.01.2001

„Položka 131

01.01.2001
Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch finančného trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov finančného trhu s povolením orgánu štátneho dozoru na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie 200 Sk
01.01.2001

Položka 132

01.01.2001

Žiadosť

01.01.2001
a)o udelenie povolenia dozorného orgánu pre poisťovňu, na vykonávanie inej činnosti, ako je uvedená v § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve 20 000 Sk
b)o udelenie povolenia na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pre pobočku zahraničnej poisťovne 50 000 Sk
c) o udelenie povolenia na zmenu predmetu činnosti poisťovne alebo jej zlúčenie alebo splynutie s inou právnickou osobou 20 000 Sk
d) o udelenie súhlasu dozorného orgánu pre poisťovňu, na osobu, ktorá sa má stať členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim pobočky zahraničnej poisťovne 1 000 Sk
e)o schválenie poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve 20 000 Sk
f)o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve pre viac poisťovní
1. fyzickej osobe 1 000 Sk
2. právnickej osobe 3 000 Sk
g)o vydanie súhlasu dozorného orgánu pre poisťovňu na nadobudnutie akcií31)5 000 Sk
h) o prevod poistného kmeňa31a)5 000 Sk
i) poisteného o určenie poisťovne, ktorá je povinná s poisteným uzatvoriť poistnú zmluvu v prípadoch povinného zmluvného poistenia31b)500 Sk
j)o vydanie súhlasného stanoviska dozorného orgánu pre poisťovňu, že podiel akcií na základnom imaní jedného eminenta môže prekročiť 10 %31c)1 000 Sk".
01.01.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a až 31c znejú:

01.01.2001

31) § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2001

31a) § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

01.01.2001

31b) § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

01.01.2001

31c) § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.".

01.01.2001

91. Položka 139 sa vypúšťa.

01.01.2001

92. V položke 143 písm. a) sa slová „správcom dane" nahrádzajú slovom „obcou".

01.01.2001

93. V položke 143 v oslobodení prvý bod znie:

01.01.2001

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.".

01.01.2001

94. V položke 144 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. b)".

01.01.2001

95. V položke 144 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2001

96. Položka 149 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré vrátane poznámok znejú:

01.01.2001
„h) Vydanie rozhodnutia o zmene údajov v rozhodnutí o udelení licencie na prevádzku bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany 500 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene údajov v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných činností 2 000 Sk
Poznámky
1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena f) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa § 32 ods. 2 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
2. Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa písmena f) tejto položky až do výšky dvojnásobku sadzby, ak sa vydáva preukaz odbornej spôsobilosti pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej spôsobilosti môže poplatok zvýšiť o dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.".
01.01.2001

97. Položka 150 znie:

01.01.2001

„Položka 150

01.01.2001
a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1. krajským úradom
1.1. pre fyzické osoby  2 000 Sk
1.2. pre právnické osoby 5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000 Sk
3. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie krajského úradu
3.1. pre fyzické osoby 3 000 Sk
3.2. pre právnické osoby 5 000 Sk
b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
1. krajským úradom  1 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 5 000 Sk
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) 100 Sk
d)Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby  2 000 Sk
2. pre právnické osoby 5 000 Sk
e)Vydanie povolenia na zriadenie zdravotnej poisťovne, vydanie povolenia na zlúčenie, splynutie, rozdelenie zdravotníckych poisťovní 15 000 Sk
f) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby 5 000 Sk
2. pre právnické osoby 15 000 Sk
g) Zmena povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby 3 000 Sk
2. pre právnické osoby 5 000 Sk
h)Predĺženie platnosti povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby 2 500 Sk
2. pre právnické osoby 7 500 Sk
i) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia
1. pre fyzické osoby 10 000 Sk
2. pre právnické osoby30 000 Sk
j) Zmena povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene i)
1. pre fyzické osoby3 000 Sk
2. pre právnické osoby  5 000 Sk
k) Predĺženie platnosti povolenia uvedeného v písmene i)
1. pre fyzické osoby 5 000 Sk
2. pre právnické osoby 15 000 Sk
l)Vyhotovenie duplikátov povolení uvedených v písmenách e) až k) 500 Sk
m)Vydanie posudku orgánu na ochranu zdravia36a) 500 Sk
n)Vyhotovenie duplikátu posudku uvedeného v písmene m) 100 Sk
o)Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti36b) 500 Sk
p) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)  200 Sk
r) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena p) 100 Sk".
01.01.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

01.01.2001

36a) § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

01.01.2001

36b) § 20 písm. h) a § 21 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.".

01.01.2001

98. V položke 151 písm. a) sa na konci pripájajú slová „skupiny I a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s prekurzormi skupín II a III".

01.01.2001

99. V položke 151 písm. c) sa suma „5 000 Sk" nahrádza sumou „6 000 Sk".

01.01.2001

100. V položke 151 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2001

101. V položke 151 písmeno d) znie:

01.01.2001
„d) Zmena povolenia podľa písmena c)1 000 Sk".
01.01.2001

102. V položke 152 písmená f) až i) znejú:

01.01.2001
f)Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. zmena balenia, výrobcu, držiteľa rozhodnutia, druhu obalu, zmena názvu veterinárneho lieku 3 000 Sk
2. zmeny v ochranných lehotách, spôsobe skladovania v dávkovaní, času použiteľnosti veterinárneho lieku 20 000 Sk
g)Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku, lieku s obsahom alergénu a registrovaného lieku36c) 5 000 Sk
h)Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie podľa písmena g) 4 000 Sk
i)Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie podľa písmena g) 2 000 Sk".
01.01.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:

01.01.2001

36c) § 21 ods. 5 písm. c) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z.".

01.01.2001

103. Položka 153 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2001
d) Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky alebo prípravku20 000 Sk".
01.01.2001

104. Položka 154 vrátane splnomocnenia znie:

01.01.2001

„Položka 154

01.01.2001
a) Vydanie úradného povolenia na dovoz alebo vývoz licencovaného tovaru (dovozná alebo vývozná licencia) okrem povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, z hodnoty tovaru povolenej v licencii 0,1 % najmenej 1 000 Sk
b) Vydanie povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných dohôd 1 000 Sk
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom 50 000 Sk
d) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru povolenej v licencii 0,1 % najmenej 1 000 Sk
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii 0,5 % najmenej 3 000 Sk
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky 1 000 Sk
g) Vydanie jednorazového alebo všeobecného povolenia na dovoz alebo vývoz prekurzorov, z hodnoty tovaru uvedeného v povolení 0,1 %
h) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až e)500 Sk
Splnomocnenie
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.".
01.01.2001

105. V položke 159 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b), c) a d) sa označujú ako písmená a), b) a c).

01.01.2001

106. V položke 160 druhý bod znie:

01.01.2001
„2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 2 000 Sk".
01.01.2001

107. V položke 161 druhý bod znie:

01.01.2001
„2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 2 000 Sk".
01.01.2001

108. Položka 162 znie:

01.01.2001

„Položka 162

01.01.2001
Žiadosť o
a) vydanie súhlasu na dovoz odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na dovoz odpadov 500 Sk
b) vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov 500 Sk
c) vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov38) cez územie Slovenskej republiky alebo žiadosť o zmenu súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky 500 Sk
d) vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 300 Sk
e) vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom 300 Sk
f) vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 300 Sk
g) súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov alebo žiadosť o súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 300 Sk".
01.01.2001

109. V položke 163 písm. e) sa suma „500 Sk" nahrádza sumou „800 Sk".

01.01.2001

110. Položka 163 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2001
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území 500 Sk“.
01.01.2001

111. V položke 165 písm. a) sa slová „rozhodnutie o povolení na vykonávanie geologických prác“ nahrádzajú slovami „geologického oprávnenia“.

01.01.2001

112. Položka 165 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2001
„f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a)500 Sk
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b)500 Sk“.
01.01.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 39a a 39b znejú:

01.01.2001

39a) § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

01.01.2001

39b) § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.".

01.01.2001

113. V položke 168 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.2001

„Oslobodenie

01.01.2001

Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.“.

01.01.2001

114. Položka 170 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2001
f) Žiadosť o povolenie jednorazového oprávneného merania emisií alebo imisií vo výnimočnom prípade 500 Sk
g) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia vo výnimočnom prípade 200 Sk“.
01.01.2001

115. V položke 195 písmeno b) znie:

01.01.2001
„b) začatie každej jednotlivej etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä na zavážanie jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spúšťania, energetického spúšťania a prevádzky jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania 5 000 Sk“.
01.01.2001

116. V položke 195 písmeno d) znie:

01.01.2001
„d) predĺženie doby prevádzky jadrového zariadenia 5 000 Sk“.
01.01.2001

117. V položke 196 písm. a) druhý bod znie:

01.01.2001
„2. dokumentu systému kvality, programu zabezpečovania kvality a požiadaviek na kvalitu jadrových zariadení a činností 3 000 Sk“.
01.01.2001

118. V položke 196 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

01.01.2001
„6. havarijného dopravného poriadku 3 000 Sk“.
01.01.2001

119. V položke 196 sa vypúšťa poznámka.

01.01.2001

120. Položka 197 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2001
„h) vykonávanie špeciálnej leteckej činnosti v zakázaných vzdušných priestoroch v blízkosti jadrových zariadení 1 000 Sk“.
01.01.2001

121. Položka 198 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2001
„c) Rozšírenie rozsahu oprávnenia vydaného podľa písmena a)50 %príslušnej sadzby“.
01.01.2001

122. V položke 200 písm. b) sa vypúšťajú slová „v špecializovanom zariadení“.

01.01.2001

123. V položke 202 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 42 citácia „§ 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 1 písm. i) a § 6 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2001

124. Položky 210, 211 a 212 znejú:

01.01.2001

„Položka 210

01.01.2001
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o tom, či činnosti a konania podnikateľa nie sú v rozpore s § 3 a 4 alebo či jednotlivé dohody obmedzujúce súťaž nie sú v rozpore s § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov (negatívny atest)2 000 SK
01.01.2001

Položka 211

01.01.2001
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o tom, že zákaz podľa § 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž 5 000 Sk
01.01.2001

Položka 212

01.01.2001

Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je

01.01.2001
a) menej ako 1 000 000 000 Sk 30 000 Sk
b) najmenej 1 000 000 000 Sk 100 000 Sk“.
01.01.2001

125. V položke 240 písm. a) sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „1 100 Sk“.

01.01.2001

126. V položke 240 písm. b) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

01.01.2001

127. V položke 240 písm. c) sa suma „1 800 Sk“ nahrádza sumou „2 500 Sk“.

01.01.2001

128. V položke 240 písm. d) sa suma „2 800 Sk“ nahrádza sumou „3 500 Sk“.

01.01.2001

129. Položka 243 vrátane splnomocnenia a poznámky znie:

01.01.2001

„Položka 243

01.01.2001
a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu 900 Sk
b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov 350 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade 100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného dokladu ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad vydaný od 1. apríla 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak sa vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.
01.01.2001

130. Položka 244 znie:

01.01.2001

„Položka 244

01.01.2001
a) Vyhotovenie cestovného preukazu 200 Sk
b) Vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon 100 Sk
c) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého 300 Sk“.
01.01.2001

131. Položka 245 sa dopĺňa písmenom b), ktoré znie:

01.01.2001
b) Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine 500 Sk“.
01.01.2001

Doterajší text položky sa označuje ako písmeno a).

01.01.2001

132. Položky 246 a 247 vrátane poznámok znejú:

01.01.2001

„Položka 246

01.01.2001
a)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
1. s ukončeným základným školským vzdelaním 20 000 Sk
2. s ukončeným stredoškolským vzdelaním 25 000 Sk
3. s ukončeným vysokoškolským vzdelaním35 000 Sk
b)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
1. do 15 rokov 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov 10 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
01.01.2001

Položka 247

01.01.2001
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 20 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 3 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov 4 000 Sk
c)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
01.01.2001

133. V položke 248 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko“.

01.01.2001

134. V položke 248 písm. c) sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

01.01.2001

135. V položke 249 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.

01.01.2001

136. V položke 251 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

137. V položke 254 písm. b) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

138. V položke 254 písm. c) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2001

139. Položka 265 sa dopĺňa písmenami c), d) a e), ktoré znejú:

01.01.2001
„c) Žiadosť o vydanie preukazu zahraničného Slováka47a)300 Sk
d) Vydanie preukazu zahraničného Slováka ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz 500 Sk
e) Vydanie nového preukazu zahraničného Slováka v prípade zápisu zmien a doplnkov 100 Sk“.
01.01.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

01.01.2001

47a) Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

01.01.2001

140. V položke 266 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2001
„b) Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO 100 Sk“.
01.01.2001

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2001

141. V položke 266 písm. c) sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

01.01.2001

142. V sadzobníku sa slová „ZŤP alebo ZŤP-S“ vo všetkých tvaroch a v celom texte sadzobníka nahrádzajú slovami „ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím“.

01.01.2001

143. V sadzobníku sa slová „právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona11)“ v celom texte sadzobníka nahrádzajú slovami „právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku“.