Zákon č. 396/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 28.11.2000

OBSAH

28.11.2000

396

28.11.2000

ZÁKON

28.11.2000

z 31. októbra 2000,

28.11.2000

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

28.11.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


28.11.2000

Čl. I

28.11.2000

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z. a zákona č. 285/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

28.11.2000

V § 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

28.11.2000

i) 9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia,“.

28.11.2000

Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená j) až s).


28.11.2000

Čl. II

28.11.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


28.11.2000

Rudolf Schuster v. r.

28.11.2000

Jozef Migaš v. r.

28.11.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.