Zákon č. 394/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

01.01.2001

394

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

z 31. októbra 2000,

01.01.2001

ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

01.01.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2001

Čl. I

01.01.2001

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností sa mení takto:

01.01.2001

1. § 4 znie:

01.01.2001

㤠4

01.01.2001

(1) Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

01.01.2001

(2) Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.

01.01.2001

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.

01.01.2001

(4) Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.

01.01.2001

(5) Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.“.

01.01.2001

2. V § 10 odsek 1 znie:

01.01.2001

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky6a) (ďalej len „registrujúci orgán“).

01.01.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2001

6a) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.

01.01.2001

3. V § 11 sa vypúšťajú slová „Českej republiky a Slovenskej republiky“.

01.01.2001

4. V § 13 ods. 2 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

01.01.2001

5. V § 19 ods. 2 sa slová „štatistickým úradom republík“ nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu Slovenskej republiky“.

01.01.2001

6. Príloha k zákonu č. 308/1991 Zb. znie: „Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré na základe zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22):

01.01.2001

1. Apoštolská cirkev na Slovensku

01.01.2001

2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

01.01.2001

3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

01.01.2001

4. Cirkev bratská v Slovenskej republike

01.01.2001

5. Cirkev československá husitská na Slovensku

01.01.2001

6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

01.01.2001

7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

01.01.2001

8. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike

01.01.2001

9. Kresťanské zbory na Slovensku

01.01.2001

10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

01.01.2001

11. Pravoslávna cirkev na Slovensku

01.01.2001

12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

01.01.2001

13. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

01.01.2001

14. Starokatolícka cirkev na Slovensku

01.01.2001

15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.“.


01.01.2001

Čl. II

01.01.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


01.01.2001

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2001

Jozef Migaš v. r.

01.01.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.