Zákon č. 359/2000 Z. z.Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 387/2015 Z. z.)

Čiastka 146/2000
Platnosť od 01.11.2000
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000 a ustanovenie čl. II bodu 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

01.12.2000

359

01.12.2000

ZÁKON

01.12.2000

zo 4. októbra 2000

01.12.2000

o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

01.12.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2000

Čl. I

01.12.2000

PRVÁ ČASŤ

01.12.2000

ÚVODNÉ USTANOVENIA

01.12.2000

§ 1

01.12.2000

Predmet zákona

01.12.2000

Tento zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“), jej vzťah k štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám, orgány komory, organizáciu komory a práva a povinnosti jej členov.

01.12.2000

§ 2

01.12.2000

Zriadenie komory

01.12.2000

(1) Komora sa zriaďuje ako samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.

01.12.2000

(2) Komora je právnická osoba; nezapisuje sa do obchodného registra.

01.12.2000

(3) Sídlom komory je Bratislava.

01.12.2000

§ 3

01.12.2000

Poslanie komory

01.12.2000

Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáhať pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytovať im potrebné informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

01.12.2000

§ 4

01.12.2000

Členstvo v komore

01.12.2000

(1) Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.1)

01.12.2000

(2) Členstvo v komore vzniká osobám uvedeným v odseku 1 zápisom do zoznamu členov komory (ďalej len „zoznam členov“) vedeného komorou.

01.12.2000

(3) Komora zapíše do zoznamu členov každého, kto preukáže, že

01.12.2000

a) spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1,

01.12.2000

b) vyhlási, že bude plniť povinnosti člena komory,

01.12.2000

c) zaplatí určené zápisné [§ 9 ods. 2 písm. h)].

01.12.2000

(4) Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.

01.12.2000

(5) Komora nesmie zasahovať do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb podnikajúcich v oblasti vykonávania výcviku vodičov a dopravnej výchovy, ktoré nie sú členmi komory.

01.12.2000

(6) Členstvo zaniká

01.12.2000

a) vystúpením z komory,

01.12.2000

b) vyčiarknutím zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku najmenej počas jedného štvrťroka po predchádzajúcom písomnom upozornení,

01.12.2000

c) na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o zrušení oprávnenia na podnikanie v oblasti výcviku vodičov,

01.12.2000

d) vylúčením na základe disciplinárneho rozhodnutia pre závažné porušenie povinností člena komory,

01.12.2000

e) smrťou fyzickej osoby,

01.12.2000

f) skončením s predmetom podnikania právnickej osoby,

01.12.2000

g) zánikom právnickej osoby.

01.12.2000

(7) Členstvo v komore sa dočasne preruší na žiadosť člena.

01.12.2000

(8) Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.

01.12.2000

DRUHÁ ČASŤ

01.12.2000

PÔSOBNOSŤ KOMORY

01.12.2000

§ 5

01.12.2000

Základné úlohy komory

01.01.2016

(1) Komora

01.01.2016

a) organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),2)

01.01.2016

b) organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl na účel predĺženia platnosti inštruktorského preukazu,2a)

01.01.2016

c) zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2b)

01.01.2016

d) prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2b) zasiela Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení inštruktorského kurzu alebo hlásenie o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl spolu s menným zoznamom účastníkov kurzu,

01.01.2016

e) spolupôsobí v súčinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti3) žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia a o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu tým, že člen komory je členom skúšobnej komisie.

01.12.2000

(2) Komora plní ďalej tieto úlohy:

01.12.2000

a) zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánu štátnej správy,

01.12.2000

b) dohliada, aby jej členovia vykonávali svoju činnosť odborne a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade so stanovami komory,

01.12.2000

c) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi alebo vo vlastnej pôsobnosti zvyšovanie odbornosti svojich členov,

01.12.2000

d) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť výcvikových zariadení autoškôl a dopravnú výchovu,

01.12.2000

e) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri kontrole výcvikových zariadení autoškôl,

01.12.2000

f) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory (stanovy komory, organizačný poriadok),

01.12.2000

g) spolupracuje s obdobnými odbornými a profesijnými organizáciami,

01.12.2000

h) poskytuje svojim členom pomoc pri zabezpečovaní schválených učebných pomôcok a tlačív používaných vo výcvikových zariadeniach autoškôl,

01.12.2000

i) spolupôsobí pri vykonávaní dopravnej výchovy v základných školách a stredných školách a na dopravných ihriskách,

01.12.2000

j) organizuje kurzy na zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov a inštruktorov,

01.12.2000

k) poskytuje svojim členom informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním,

01.12.2000

l) vedie zoznam členov.

01.12.2000

§ 6

01.12.2000

Práva člena komory

01.12.2000

Člen komory má právo

01.12.2000

a) voliť a byť volený do orgánov komory,

01.12.2000

b) zúčastňovať sa na plnení úloh komory a predkladať návrhy na činnosť komory,

01.12.2000

c) žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výcviku zabezpečeného výcvikovým zariadením autoškoly,

01.12.2000

d) na finančnú pomoc z prostriedkov komory za podmienok ustanovených stanovami.

01.12.2000

§ 7

01.12.2000

Povinnosti člena komory

01.12.2000

Člen komory je povinný

01.12.2000

a) zabezpečovať výkon činnosti výcvikového zariadenia autoškoly odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi,

01.12.2000

b) dodržiavať stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok komory,

01.12.2000

c) riadne platiť členské príspevky.

01.12.2000

TRETIA ČASŤ

01.12.2000

ORGÁNY KOMORY A ORGANIZÁCIA KOMORY

01.12.2000

§ 8

01.12.2000

Orgány komory

01.12.2000

(1) Činnosť komory riadia volené orgány komory, a to:

01.12.2000

a) valné zhromaždenie,

01.12.2000

b) predstavenstvo,

01.12.2000

c) predseda,

01.12.2000

d) dozorná rada,

01.12.2000

e) disciplinárna komisia.

01.12.2000

(2) Komora zriaďuje odborné komisie a podľa potreby odborné a poradné orgány.

01.12.2000

§ 9

01.12.2000

Valné zhromaždenie

01.12.2000

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory. Tvoria ho členovia komory. Právnickú osobu zastupuje na valnom zhromaždení jej štatutárny zástupca.

01.12.2000

(2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

01.12.2000

a) schvaľovať stanovy komory a volebné pravidlá komory,

01.12.2000

b) určovať hlavné smery činnosti komory,

01.12.2000

c) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu komory,

01.12.2000

d) voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady komory,

01.12.2000

e) zriaďovať úrad komory a schvaľovať jej organizačný poriadok,

01.12.2000

f) schvaľovať rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku,

01.12.2000

g) preskúmavať a schvaľovať správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,

01.12.2000

h) určovať výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov a zápisného.

01.12.2000

(3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov komory.

01.12.2000

(4) Valné zhromaždenie zvoláva najmenej raz ročne predstavenstvo komory. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo komory povinné zvolať, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov alebo dozorná rada.

01.12.2000

(5) Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komory. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov; na prijatie stanov alebo na ich zmenu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komory.

01.12.2000

§ 10

01.12.2000

Predstavenstvo

01.12.2000

(1) Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia.

01.12.2000

(2) Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením.

01.12.2000

(3) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy komory alebo uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu komory.

01.12.2000

(4) Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej raz za dva mesiace.

01.12.2000

(5) Predstavenstvo môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

01.12.2000

§ 11

01.12.2000

Predseda

01.12.2000

(1) Predseda je štatutárny orgán komory, zastupuje komoru navonok, dozerá na činnosť úradu komory (§ 15) a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia stanovy komory, uznesenia valného zhromaždenia alebo uznesenia predstavenstva.

01.12.2000

(2) Predsedu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje podpredseda; pravidlá zastupovania upravujú stanovy komory.

01.12.2000

§ 12

01.12.2000

Dozorná rada

01.12.2000

(1) Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

01.12.2000

(2) Dozorná rada

01.12.2000

a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,

01.12.2000

b) podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,

01.12.2000

c) kontroluje najmenej raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,

01.12.2000

d) plní ďalšie úlohy podľa stanov komory a uznesení valného zhromaždenia.

01.12.2000

(3) Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu, ak zistí, že rozhodnutie odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo stanovám komory. Ak predstavenstvo alebo predseda nezabezpečí nápravu, dozorná rada predloží vec valnému zhromaždeniu.

01.12.2000

(4) Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.

01.12.2000

(5) Dozorná rada si zvolí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Predseda dozornej rady zvoláva zasadania dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

01.12.2000

(6) Dozorná rada môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

01.12.2000

(7) Zástupca dozornej rady sa môže zúčastňovať na zasadnutí predstavenstva.

01.12.2000

§ 13

01.12.2000

Disciplinárna komisia

01.12.2000

(1) Disciplinárna komisia je iniciatívnym a rozhodcovským orgánom v sporoch medzi orgánmi komory a členmi a medzi členmi komory navzájom.

01.12.2000

(2) Disciplinárna komisia koná a ukladá opatrenia podľa disciplinárneho poriadku schváleného valným zhromaždením.

01.12.2000

§ 14

01.12.2000

Spoločné ustanovenie o orgánoch komory

01.12.2000

(1) Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné.

01.12.2000

(2) Funkcie členov volených orgánov komory sú čestné. Poskytovanie úhrady výdavkov, ktoré vzniknú členom orgánov pri plnení úloh komory, upravujú osobitné predpisy.4)

01.12.2000

(3) V mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi komory za výkon funkcie mimoriadnu finančnú odmenu.

01.12.2000

§ 15

01.12.2000

Úrad komory

01.12.2000

(1) Komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory. Úrad komory najmä

01.12.2000

a) pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,

01.12.2000

b) vykonáva administratívne práce komory,

01.12.2000

c) vedie evidenciu členov komory,

01.12.2000

d) vykonáva agendu hospodárskej správy komory.

01.12.2000

(2) Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva predstavenstvo. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.

01.12.2000

(3) Podrobnosti o organizácii úradu komory a jeho úlohách určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

01.12.2000

§ 16

01.12.2000

Financovanie komory

01.12.2000

(1) Činnosť komory je financovaná z vlastných príjmov, najmä z príspevkov členov, prípadne z výnosov z vlastnej činnosti. Ďalšími príjmami komory môžu byť účelové dotácie, dary a ďalšie príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

01.12.2000

(2) Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.5)

01.12.2000

(3) Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky.

01.12.2000

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.12.2000

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.12.2000

§ 17

01.12.2000

Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory, ktoré musia obsahovať najmä

01.12.2000

a) práva a povinnosti členov komory,

01.12.2000

b) dôsledky porušenia členských povinností,

01.12.2000

c) vymedzenia úloh komory,

01.12.2000

d) ustanovenia o organizácii komory a jej orgánoch,

01.12.2000

e) podrobnosti o evidencii členov a členských príspevkov,

01.12.2000

f) výšku členských príspevkov, spôsob ich platenia a lehoty splatnosti,

01.12.2000

g) volebný poriadok a rokovací poriadok.

01.12.2000

§ 18

01.12.2000

(1) Do zvolenia výkonných orgánov komory práce súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje prípravný výbor vymenovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.12.2000

(2) Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona a pripraví návrh stanov komory.

01.12.2000

(3) Valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet komory a zvolí orgány komory.


01.12.2000

Čl. III

01.12.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000 a ustanovenie čl. II bodu 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


01.12.2000

Rudolf Schuster v. r.

01.12.2000

Jozef Migaš v. r.

01.12.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2000

1) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2) § 9 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2a) § 11 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

3) § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2000

4) Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.12.2000

5) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.