01.11.2000

329

01.11.2000

ZÁKON

01.11.2000

z 20. septembra 2000

01.11.2000

o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.11.2000

Čl. III

01.11.2000

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z. a zákona č. 103/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2000

1. V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“)1c)“.

01.11.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

01.11.2000

1c) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.11.2000

2. V § 14 ods. 1 sa za slovo „banky“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“)“.

01.11.2000

3. V § 18 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

01.11.2000

4. Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 18, 19, 25 a 27 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.

01.11.2000

5. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

01.11.2000

㤠21a

01.11.2000

(1) Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad

01.11.2000

a) emitentmi dlhopisov s výnimkou štátnych dlhopisov (§ 18 a 19),

01.11.2000

b) právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré neoprávnene bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.3f)

01.11.2000

(2) Štátny dozor podľa tohto zákona vykonáva úrad.1c)“.

01.11.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

01.11.2000

3f) § 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2000

6. V § 22 odseky 4 a 5 znejú:

01.11.2000

(4) Sankcie podľa odsekov 1 až 3 a 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku po splatení všetkých vydaných dlhopisov.

01.11.2000

(5) Pokuta podľa odsekov 1 až 3 a 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.11.2000

7. V § 22 odseky 7 a 8 znejú:

01.11.2000

(7) Pri výkone štátneho dozoru je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru, aby úradu poskytli v ním určenej lehote údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon štátneho dozoru. Doklady potvrdzujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6 sú tieto osoby povinné predložiť úradu do 15 dní od doručenia žiadosti.

01.11.2000

(8) Ak sa pri výkone štátneho dozoru zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť podľa tohto zákona, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,3f) úrad jej zakáže vykonávať túto činnosť a uloží jej pokutu do 25 000 000 Sk.“.

01.11.2000

8. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

01.11.2000

㤠22a

01.11.2000

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,4b) ak tento zákon alebo osobitný zákon1c) neustanovujú inak.“.

01.11.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

01.11.2000

4b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

01.11.2000

9. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2000

㤠27c

01.11.2000

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000

01.11.2000

(1) Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.

01.11.2000

(2) O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.

01.11.2000

(3) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.


01.11.2000

Čl. VII

01.11.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


01.11.2000

Rudolf Schuster v. r.

01.11.2000

Jozef Migaš v. r.

01.11.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2000

1) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

2) Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

01.11.2000

3) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

01.11.2000

4) § 49 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.

01.11.2000

5) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.11.2000

7) Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.

01.11.2000

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

01.11.2000

9) § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

01.11.2000

10) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

11) Napríklad § 124 Zákonníka práce, zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, § 5 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb.

01.11.2000

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.11.2000

13) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

01.11.2000

14) § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.

01.11.2000

15) Napríklad § 45 a § 72 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 385/1999 Z. z., § 9 a 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

16) Napríklad § 63 zákona č. 385/1999 Z. z., § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.

01.11.2000

17) § 74 a 75 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

18) § 8 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

19) § 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

20) § 53 a nasl. zákona č. 385/1999 Z. z.

01.11.2000

21) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

22) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

23) § 50 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 330/2000 Z. z.

01.11.2000

24) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

01.11.2000

25) § 38 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.