Vyhláška č. 278/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000
Účinnosť od 30.09.2000

OBSAH

30.09.2000

278

30.09.2000

VYHLÁŠKA

30.09.2000

Národnej banky Slovenska

30.09.2000

z 15. augusta 2000

30.09.2000

o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992

30.09.2000

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


30.09.2000

§ 1

30.09.2000

Dňa 30. septembra 2000 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky pamätné strieborné mince česko-slovenskej meny vydané od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992.

30.09.2000

§ 2

30.09.2000

Pamätné strieborné mince uvedené v § 1 vymieňajú za zákonné peniaze od 1. októbra 2000 do 30. júna 2001 Národná banka Slovenska a banky1) so sídlom v Slovenskej republike, od 1. júla 2001 do 30. júna 2006 len Národná banka Slovenska.


30.09.2000

§ 3

30.09.2000

Zrušujú sa:

30.09.2000

1. vyhláška ministra financií č. 36/1954 Zb. o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania,

30.09.2000

2. vyhláška ministra financií č. 19/1955 Zb. o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou,

30.09.2000

3. vyhláška ministra financií č. 16/1957 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957,

30.09.2000

4. vyhláška ministra financií č. 27/1957 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe,

30.09.2000

5. vyhláška ministra financií č. 164/1964 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania,

30.09.2000

6. vyhláška ministra financií č. 27/1965 Zb. o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou,

30.09.2000

7. vyhláška ministra financií č. 83/1965 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA,

30.09.2000

8. vyhláška ministra financií č. 61/1966 Zb. o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VEĽKÁ MORAVA – 1100 LET“,

30.09.2000

9. vyhláška ministra financií č. 76/1967 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave,

30.09.2000

10. vyhláška ministra financií č. 51/1968 Zb. o vydaní pamätných strieborných mincí,

30.09.2000

11. vyhláška ministra financií č. 138/1968 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu,

30.09.2000

12. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 83/1969 Zb. o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně,

30.09.2000

13. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 101/1969 Zb. o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania,

30.09.2000

14. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 21/1970 Zb. o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla,

30.09.2000

15. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 45/1970 Zb. o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou,

30.09.2000

16. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 31/1971 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa,

30.09.2000

17. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 124/1971 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa,

30.09.2000

18. vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 20/1972 Zb. o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka,

30.09.2000

19. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1973 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu,

30.09.2000

20. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 78/1973 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna,

30.09.2000

21. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 12/1974 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu,

30.09.2000

22. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 114/1974 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského,

30.09.2000

23. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 48/1975 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna,

30.09.2000

24. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 47/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa,

30.09.2000

25. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 125/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana,

30.09.2000

26. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára,

30.09.2000

27. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 17/1977 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara,

30.09.2000

28. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 105/1977 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého,

30.09.2000

29. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 11/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka,

30.09.2000

30. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 42/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici,

30.09.2000

31. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 102/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.,

30.09.2000

32. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1979 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu,

30.09.2000

33. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 50/1979 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa,

30.09.2000

34. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 13/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa,

30.09.2000

35. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 56/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980,

30.09.2000

36. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 128/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala,

30.09.2000

37. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 176/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra,

30.09.2000

38. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 38/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru,

30.09.2000

39. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 39/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela,

30.09.2000

40. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 106/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta,

30.09.2000

41. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 54/1982 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice – Linec,

30.09.2000

42. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 113/1982 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa,

30.09.2000

43. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 5/1983 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Jaroslava Haška,

30.09.2000

44. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 6/1983 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku,

30.09.2000

45. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 98/1983 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla,

30.09.2000

46. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 16/1984 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela,

30.09.2000

47. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 52/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu,

30.09.2000

48. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 66/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého,

30.09.2000

49. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 126/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého,

30.09.2000

50. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína,

30.09.2000

51. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 4/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji,

30.09.2000

52. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 30/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

30.09.2000

53. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 31/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla,

30.09.2000

54. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 7/1986 Zb. o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče,

30.09.2000

55. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 44/1986 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu,

30.09.2000

56. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 33/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu narodenia Josefa Ladu,

30.09.2000

57. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 34/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského,

30.09.2000

58. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 35/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,

30.09.2000

59. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 55/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988,

30.09.2000

60. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 56/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej,

30.09.2000

61. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 57/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka,

30.09.2000

62. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 58/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie,

30.09.2000

63. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 59/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku,

30.09.2000

64. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 39/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav – Brno,

30.09.2000

65. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 40/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939,

30.09.2000

66. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 138/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka,

30.09.2000

67. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 139/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého,

30.09.2000

68. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 358/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická,

30.09.2000

69. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 411/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej,

30.09.2000

70. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 482/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů,

30.09.2000

71. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 121/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia,

30.09.2000

72. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 194/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka,

30.09.2000

73. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 199/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta,

30.09.2000

74. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 402/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varov, Mariánskych Lázní a Piešťan,

30.09.2000

75. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 112/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského,

30.09.2000

76. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 268/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov,

30.09.2000

77. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 269/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne,

30.09.2000

78. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 468/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu,

30.09.2000

79. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 469/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora,

30.09.2000

80. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 470/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

30.09.2000

§ 4

30.09.2000

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2000.


30.09.2000

Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

30.09.2000

1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.