Nariadenie vlády č. 277/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000
Účinnosť od 01.09.2000

OBSAH

01.09.2000

277

01.09.2000

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2000

Slovenskej republiky

01.09.2000

z 9. augusta 2000

01.09.2000

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

01.09.2000

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


01.09.2000

§ 1

01.09.2000

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady sa zvyšuje o 7,2 % za rok 1999.

01.09.2000

§ 2

01.09.2000

Na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

01.09.2000

§ 3

01.09.2000

(1) Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia patrí od 1. októbra 2000.

01.09.2000

(2) Na úpravu náhrady za stratu na zárobku pred dňom účinnosti tohto nariadenia sa vzťahujú osobitné predpisy.1)


01.09.2000

§ 4

01.09.2000

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


01.09.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.09.2000

1) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.