Zákon č. 247/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/2000
Platnosť od 30.07.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.08.2000 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

OBSAH

01.08.200031.12.2001

247

01.08.200031.12.2001

ZÁKON

01.08.200031.12.2001

z 20. júna 2000,

01.08.200031.12.2001

ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

01.08.200031.12.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.200031.12.2001

Čl. I

01.08.200031.12.2001

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 204/1997 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z. a zákona č. 128/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.08.200031.12.2001

V § 79a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.08.200031.12.2001

d) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie kúpou podniku alebo jeho časti postupom podľa osobitného predpisu.36bc)“.

01.08.200031.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36bc znie:

01.08.200031.12.2001

36bc) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.


01.08.200031.12.2001

Čl. II

01.08.200031.12.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


01.08.200031.12.2001

Jozef Migaš v. r.

01.08.200031.12.2001

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

01.08.200031.12.2001

za prezidenta Slovenskej republiky

01.08.200031.12.2001

Jozef Migaš v. r.

01.08.200031.12.2001

Mikuláš Dzurinda v. r.