Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2000>Predpis č. 236/2000 Z. z.

Predpis č. 236/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zo dňa20.06.2000
Čiastka102/2000
Platnosť od28.07.2000
Účinnosť od01.08.2000
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF