Zákon č. 236/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2000
Platnosť od 28.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000
01.08.2000

236

01.08.2000

ZÁKON

01.08.2000

z 20. júna 2000,

01.08.2000

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.08.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2000

Čl. I

01.08.2000

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2000

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

01.08.2000

㤠1

01.08.2000

Predmet úpravy

01.08.2000

Tento zákon upravuje postavenie, ako aj práva a povinnosti autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov a ich samospráv a spôsob získavania a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovania stavieb.“.

01.08.2000

2. V § 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „sústavne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu“.

01.08.2000

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.08.2000

(4) Architekti a inžinieri môžu vykonávať odborné činnosti vo výstavbe

01.08.2000

a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),

01.08.2000

b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej zamestnanec (ďalej len „zamestnanec“).“.

01.08.2000

4. § 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

01.08.2000

㤠4

01.08.2000

Kategorizácia architektov

01.08.2000

(1) Architekt môže byť autorizovaný na

01.08.2000

a) vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe vo všetkých kategóriách alebo

01.08.2000

b) vykonávanie odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:

01.08.2000

1. architekt pre pozemné stavby,

01.08.2000

2. architekt pre územné plánovanie,

01.08.2000

3. architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny,

01.08.2000

4. architekt pre záhradnú architektúru,

01.08.2000

5. architekt pre interiér stavieb.

01.08.2000

(2) Architekt pre pozemné stavby najmä

01.08.2000

a) navrhuje architektonické riešenie pozemných stavieb vrátane ich exteriéru, zmien pozemných stavieb, stavebných úprav, obnovy pamiatok a udržiavacích prác, ktorými sa mení vzhľad alebo koncepčné riešenie pozemných stavieb,

01.08.2000

b) vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva stavebné zámery verejných prác,

01.08.2000

c) vyhotovuje dokumentáciu pozemných stavieb pre územné konanie a pre stavebné konanie a koordinuje čiastkové projekty,

01.08.2000

d) zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia pozemných stavieb,

01.08.2000

e) navrhuje stvárnenie inžinierskych stavieb a ich exteriéru, ako aj ich začlenenie do krajiny,

01.08.2000

f) vykonáva stavebný dozor.

01.08.2000

(3) Architekt pre územné plánovanie najmä

01.08.2000

a) spracúva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu vrátane zadaní a uskutočňuje prieskumy a rozbory,

01.08.2000

b) navrhuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie plôch vrátane asanačných, rekonštrukčných a rekultivačných zásahov do územia.

01.08.2000

(4) Architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny najmä

01.08.2000

a) navrhuje ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinno-ekologický plán) vrátane asanačných, rekonštrukčných alebo rekultivačných zásahov do krajiny,

01.08.2000

b) projektuje dokumentáciu územného systému ekologickej stability a využívanie plôch ako chránených častí krajiny a verejných priestranstiev.

01.08.2000

(5) Architekt pre záhradnú architektúru najmä projektuje tvorbu, úpravy a údržbu parkov, záhrad a ostatných plôch zelene.

01.08.2000

(6) Architekt pre interiér stavieb najmä

01.08.2000

a) navrhuje architektonické stvárnenie interiérov stavieb,

01.08.2000

b) vyhotovuje projekty funkčného využitia interiérov pozemných stavieb.

01.08.2000

(7) Architekti podľa odsekov 2 až 6 ďalej

01.08.2000

a) poskytujú odborné poradenstvo vo veciach architektúry a projektovania, najmä odborné posudky, odhady a dobrozdania,

01.08.2000

b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb a interiérov podľa schválenej projektovej dokumentácie.

01.08.2000

(8) Rozsah autorizácie na základe vzdelania, odbornej praxe a výsledku preukázania odbornej spôsobilosti skúškou určí architektovi komora.

01.08.2000

§ 5

01.08.2000

Kategorizácia inžinierov

01.08.2000

(1) Inžinier môže byť autorizovaný na

01.08.2000

a) vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe v kategóriách

01.08.2000

1. inžinier pre pozemné stavby,

01.08.2000

2. inžinier pre inžinierske stavby,

01.08.2000

b) vykonávanie odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:

01.08.2000

1. inžinier pre statiku stavieb,

01.08.2000

2. inžinier pre stavebné konštrukcie,

01.08.2000

3. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

01.08.2000

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) najmä

01.08.2000

a) navrhuje architektonické riešenie stavieb vrátane ich exteriéru, ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

01.08.2000

b) vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva stavebné zámery verejných prác,

01.08.2000

c) vyhotovuje dokumentáciu stavieb potrebnú pre územné konanie a pre stavebné konanie a koordinuje čiastkové projekty a projekty energetického a technologického vybavenia stavieb,

01.08.2000

d) zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia stavieb,

01.08.2000

e) vyhotovuje časť dokumentácie pre územné plány a podklady na hodnotenie vplyvu stavieb na životné prostredie,

01.08.2000

f) vykonáva stavebný dozor.

01.08.2000

(3) Inžinier pre statiku stavieb vykonáva odborné činnosti vo výstavbe vyhradené statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä vyhotovuje projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb, overuje projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, vykonáva prieskumy, stavebné merania a stavebnú diagnostiku a ďalšie technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

01.08.2000

(4) Inžinier pre stavebné konštrukcie vyhotovuje časť projektovej dokumentácie stavieb a projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa konštrukcií stavieb.

01.08.2000

(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vyhotovuje čiastkovú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

01.08.2000

(6) Inžinieri podľa odsekov 2 až 5 ďalej

01.08.2000

a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,

01.08.2000

b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

01.08.2000

(7) Rozsah autorizácie na základe vzdelania, odbornej praxe a výsledku preukázania odbornej spôsobilosti skúškou určí inžinierovi komora.“.

01.08.2000

5. Nadpis nad § 6 znie: „Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní“.

01.08.2000

6. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „so záväznými technickými, hygienickými alebo inými štátnymi normami“ nahrádzajú slovami „so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou“.

01.08.2000

7. V § 8 ods. 4 sa v prvej vete slová „neoverila dodržanie“ nahrádzajú slovami „zistila nedodržanie“ a v druhej vete sa slová „bez tejto súčinnosti“ nahrádzajú slovami „napriek tomuto zisteniu“.

01.08.2000

8. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vytvoriť verejnú obchodnú spoločnosť, ak sú v nej výlučnými spoločníkmi.“.

01.08.2000

9. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.08.2000

㤠14a

01.08.2000

Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov

01.08.2000

(1) Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 13 a 14.

01.08.2000

(2) Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.

01.08.2000

§ 14b

01.08.2000

Právnické osoby

01.08.2000

(1) Právnické osoby môžu mať odborné činnosti vo výstavbe zapísané v predmete svojej činnosti, ak zamestnávajú architektov alebo inžinierov v pracovnom pomere a odborné činnosti vo výstavbe vykonávajú ich prostredníctvom. Podkladom na zapísanie do obchodného registra je autorizačné osvedčenie (§ 19) zamestnanca.

01.08.2000

(2) Právnické osoby nemôžu mať odborné činnosti vo výstavbe zapísané v predmete svojej činnosti, ak predmetom ich činnosti je uskutočňovanie stavieb dodávateľsky.“.

01.08.2000

10. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

01.08.2000

11. V § 15 ods. 1 písmeno f) znie:

01.08.2000

f) nie je zamestnancom právnickej osoby, ktorá má v predmete činnosti uskutočňovanie stavieb, ani sám nemá živnostenské oprávnenie na uskutočňovanie stavieb,“.

01.08.2000

12. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a) a“.

01.08.2000

13. V § 15 odsek 3 znie:

01.08.2000

(3) Zoznam sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.

01.08.2000

14. V § 16 ods. 3 druhá veta znie:

01.08.2000

„Podrobné vymedzenie určí komora v spolupráci s ministerstvom.“.

01.08.2000

15. V § 16 ods. 5 sa slová „v § 5 ods. 1 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 5“.

01.08.2000

16. V § 16 ods. 7 druhá veta znie:

01.08.2000

„Podrobné vymedzenie určí komora v spolupráci s ministerstvom.“.

01.08.2000

17. V § 17 ods. 1 písmená c) a h) znejú:

01.08.2000

c) neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,

01.08.2000

h) stal sa zamestnancom právnickej osoby, ktorá má v predmete činnosti uskutočňovanie stavieb, alebo sám získal živnostenské oprávnenie na uskutočňovanie stavieb,“.

01.08.2000

18. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „c) alebo“.

01.08.2000

19. V § 19 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a), b), e) a g)“.

01.08.2000

20. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Treba ho odovzdať komore do piatich dní odo dňa straty platnosti.“.

01.08.2000

21. V § 20 sa slová „rok zápisu“ nahrádzajú slovami „kód kategórie“.

01.08.2000

22. V § 21 ods. 1 sa slová „dvakrát za rok, najmenej však raz za rok“ nahrádzajú slovami „štyrikrát za rok“.

01.08.2000

23. V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a Slovenskou komisiou pre životné prostredie“.

01.08.2000

24. V § 21 ods. 6 sa slová „poplatok, ktorého“ nahrádzajú slovami „úhrada, ktorej“.

01.08.2000

25. V § 22 odsek 1 znie:

01.08.2000

(1) Odborné skúšky sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou komory zloženej z popredných odborníkov z teórie a praxe. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia na návrh komory.“.

01.08.2000

26. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.08.2000

㤠23a

01.08.2000

Preskúšanie

01.08.2000

(1) Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva alebo na základe vlastného zistenia z dôvodu, že sa pri výkone odborných činností vo výstavbe dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy.

01.08.2000

(2) Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní oznámiť to komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chcú odborné činnosti vo výstavbe vykonávať, musia sa podrobiť preskúšaniu podľa odseku 1.

01.08.2000

(3) Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo architektov a inžinierov len niektorej kategórie, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa odborných činností vo výstavbe.

01.08.2000

(4) Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala odbornú skúšku potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo na stavebný dozor.

01.08.2000

(5) Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 22.“.

01.08.2000

27. V § 24 ods. 2 písm. d) sa slová „podporovať ich“ nahrádzajú slovami „zabezpečovať ich celoživotné“.

01.08.2000

28. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.08.2000

k) zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu.“.

01.08.2000

29. V § 26 ods. 2 a v § 33 ods. 2 sa slová „raz za rok“ nahrádzajú slovami „raz za dva roky“.

01.08.2000

30. V § 26 ods. 5 a v § 33 ods. 5 sa slová „sú prítomné aspoň dve tretiny“ nahrádzajú slovami „je prítomná najmenej jedna tretina“.

01.08.2000

31. § 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.08.2000

(6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.“.

01.08.2000

32. V § 29 ods. 1 písm. d) a v § 37 ods. 1 písm. d) sa slová „poplatok za vykonanie odbornej skúšky“ nahrádzajú slovami „úhrady za vykonanie odbornej skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu“.

01.08.2000

33. V § 31 ods. 1 sa slová „komory so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline“ nahrádzajú slovami „komory, ktorých sídla určí valné zhromaždenie“.

01.08.2000

34. V § 31 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j), k) a l), ktoré znejú:

01.08.2000

j) vykonávať odborné skúšky uchádzačov o živnostenské oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor, preskúšavať ich a vydávať im a odnímať osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky alebo preskúšania,

01.08.2000

k) viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach uchádzačom o živnostenské oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor,

01.08.2000

l) zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu.“.

01.08.2000

35. § 31 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.08.2000

(4) Na vykonávanie odbornej skúšky uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor sa primerane vzťahujú § 21 a 22.

01.08.2000

(5) Odbornú skúšku môže vykonať každý uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a

01.08.2000

a) má vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a päť rokov odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,

01.08.2000

b) má vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie a sedem rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.“.

01.08.2000

36. V § 32 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.08.2000

b) regionálne združenia komory,“.

01.08.2000

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

01.08.2000

37. § 33 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.08.2000

(6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.“.

01.08.2000

38. V § 34 ods. 1 písm. a) sa slovo „dvojročné“ nahrádza slovom „štvorročné“.

01.08.2000

39. V § 39 ods. 1 sa za slovo „priestupok“ vkladajú slová „(ďalej len „disciplinárne previnenie“)“.

01.08.2000

40. V § 39 ods. 3 sa slovo „vymenúva“ nahrádza slovom „volí“.

01.08.2000

41. V § 41 ods. 1 písmeno c) znie:

01.08.2000

c) úhrady za vykonanie odbornej skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu,“.

01.08.2000

42. Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b ktoré znejú:

01.08.2000

㤠43a

01.08.2000

(1) Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. decembra 2001.

01.08.2000

(2) Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobilosti platia do 31. decembra 2001.

01.08.2000

(3) Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe odbornej skúšky podľa tohto zákona a zákona o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe,20) komory zapíšu do zoznamu do 31. decembra 2001, ak spĺňajú aj ostatné podmienky podľa tohto zákona na zápis do zoznamu.

01.08.2000

§ 43b

01.08.2000

(1) Odborná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. augustom 2000 pred skúšobnou komisiou komory sa považuje za odbornú skúšku podľa tohto zákona.

01.08.2000

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).“.

01.08.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

01.08.2000

20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2000

43. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

01.08.2000

㤠44a

01.08.2000

Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.08.2000

Čl. II

01.08.2000

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 264/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2000

1. V § 3 ods. 2 písmeno h) znie:

01.08.2000

h) prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a verejného telekomunikačného zariadenia a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb podľa osobitných predpisov,20)“.

01.08.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

01.08.2000

20) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.

01.08.2000

2. V prílohe č. 2 SKUPINA 205 – Výroba elektrických prístrojov v stĺpci Živnosť sa na konci dopĺňajú slová „Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti v tom istom riadku sa dopĺňajú slová „odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (§ 23 vyhl. č. 74/1996 Z. z.)“ a v stĺpci Poznámka v tom istom riadku sa dopĺňajú slová „vyhl. č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti“.

01.08.2000

3. V prílohe č. 2 SKUPINA 213 – Stavebníctvo sa v stĺpci Živnosť vypúšťajú slová „Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, Projektovanie stavieb, Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb“ a slová „Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa slová „preukaz o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky“ a v stĺpci Poznámka sa slová „§ 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.“.

01.08.2000

4. V prílohe č. 2 SKUPINA 213 – Stavebníctvo sa v stĺpci Živnosť slová „Vykonávanie dopravných stavieb“ nahrádzajú slovami „Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ a v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa slová „stavebné dopravný smer alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie“ nahrádzajú slovami „stavebného zamerania, odbor pozemné stavby,“.

01.08.2000

5. V prílohe č. 2 SKUPINA 213 – Stavebníctvo v stĺpci Živnosť sa slová „Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyslových stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)“ nahrádzajú slovami „Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ a v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa slová „stavebné alebo lesnícke a 5“ nahrádzajú slovami „stavebného zamerania, odbor dopravné stavby, vodohospodárske stavby alebo mosty a inžinierske konštrukcie, a 5“.

01.08.2000

6. V prílohe č. 3 sa vypúšťa SKUPINA 305 – Výroba elektrických prístrojov.


01.08.2000

Čl. III

01.08.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


01.08.2000

Jozef Migaš v. r.

01.08.2000

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

01.08.2000

za prezidenta Slovenskej republiky

01.08.2000

Jozef Migaš v. r.

01.08.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.