Zákon č. 218/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000

OBSAH

01.08.2000

218

01.08.2000

ZÁKON

01.08.2000

z 20. júna 2000,

01.08.2000

ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník

01.08.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2000

Čl. I

01.08.2000

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z. a zákona č. 252/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.08.2000

1. V § 42a ods. 1 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

01.08.2000

2. § 42a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.08.2000

(5) Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch, na ktorého základe prevzal záväzok bez primeraného protiplnenia, a to najmenej vo výške určenej znaleckým posudkom2b) alebo odborným odhadom, a ktorý

01.08.2000

a) spôsobil, že dlžník sa stal vo vzťahu k ďalším veriteľom platobne neschopným,2c) alebo

01.08.2000

b) bol uskutočnený s úmyslom neodôvodnene odložiť alebo zmariť platbu veriteľovi, alebo

01.08.2000

c) bol uskutočnený s úmyslom prevziať dlh, ktorý dlžník nebude schopný splniť v čase jeho splatnosti.“.

01.08.2000

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

01.08.2000

2b) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

01.08.2000

2c) § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.


01.08.2000

Čl. II

01.08.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


01.08.2000

Jozef Migaš v. r.

01.08.2000

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

01.08.2000

za prezidenta Slovenskej republiky

01.08.2000

Jozef Migaš v. r.

01.08.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.