Opatrenie č. 217/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 94/2000
Platnosť od 13.07.2000 do30.06.2002
Účinnosť od 13.07.2000 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.
13.07.200030.06.2002

217

13.07.200030.06.2002

OPATRENIE

13.07.200030.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

13.07.200030.06.2002

zo 4. júla 2000

13.07.200030.06.2002

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

13.07.200030.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


13.07.200030.06.2002

Čl. I

13.07.200030.06.2002

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

13.07.200030.06.2002

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „64 Sk“ upravuje na sumu „66 Sk“.

13.07.200030.06.2002

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „99 Sk“ upravuje na sumu „102 Sk“.

13.07.200030.06.2002

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „153 Sk“ upravuje na sumu „158 Sk“.

13.07.200030.06.2002

4. V § 5 ods. 2 sa suma „64 Sk“ upravuje na sumu „66 Sk“.

13.07.200030.06.2002

5. V § 16 ods. 4 sa suma „498 Sk“ upravuje na sumu „513 Sk“.


13.07.200030.06.2002

Čl. II

13.07.200030.06.2002

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

13.07.200030.06.2002

Čl. III

13.07.200030.06.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


13.07.200030.06.2002

Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

13.07.200030.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 112/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.