Vyhláška č. 2/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Čiastka 1/2000
Platnosť od 08.01.2000
Účinnosť od 15.01.2000
15.01.2000

2

15.01.2000

VYHLÁŠKA

15.01.2000

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.01.2000

z 27. decembra 1999,

15.01.2000

ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

15.01.2000

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:


15.01.2000

§ 1

15.01.2000

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody s označením

15.01.2000

a) vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš,

15.01.2000

b) vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice.

15.01.2000

(2) Klasifikácia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.


15.01.2000

§ 2

15.01.2000

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2000.


15.01.2000

Tibor Šagát v. r.


15.01.2000

Príloha k vyhláške č. 2/2000 Z. z.

15.01.2000

KLASIFIKÁCIA prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

15.01.2000

Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

15.01.2000

a) s označením vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-síranová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 3 257,8 mg.1-1, teplotou vody 13,2 oC a obsahom plynov - CO2 2 420 mg.1-1,

15.01.2000

b) s označením vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 317,0 mg.1-1, teplotou vody 11,8 oC a obsahom plynov - CO2 2 253 mg.1-1.