Opatrenie č. 187/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 80/2000
Platnosť od 16.06.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2003
Zrušený 601/2003 Z. z.

OBSAH

01.07.200031.12.2003

187

01.07.200031.12.2003

OPATRENIE

01.07.200031.12.2003

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.200031.12.2003

z 9. júna 2000

01.07.200031.12.2003

o úprave súm životného minima

01.07.200031.12.2003

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:


01.07.200031.12.2003

Čl. I

01.07.200031.12.2003

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

01.07.200031.12.2003

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 230 Sk“ upravuje na sumu „3 490 Sk“.

01.07.200031.12.2003

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 260 Sk“ upravuje na sumu „2 440 Sk“.

01.07.200031.12.2003

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 460 Sk“ upravuje na sumu „1 580 Sk“.


01.07.200031.12.2003

Čl. II

01.07.200031.12.2003

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


01.07.200031.12.2003

Peter Magvaši v. r.