Zákon č. 167/2000 Z. z.Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH

01.07.2000

167

01.07.2000

ZÁKON

01.07.2000

z 10. mája 2000

01.07.2000

o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku

01.07.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2000

§ 1

01.07.2000

(1) Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Katolícka univerzita v Ružomberku.

01.07.2000

(2) Sídlo Katolíckej univerzity v Ružomberku je Ružomberok.

01.07.2000

(3) Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa zriaďujú: Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta.

01.07.2000

(4) Zriaďovateľom2) Katolíckej univerzity v Ružomberku je Konferencia biskupov Slovenska.


01.07.2000

§ 2

01.07.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


01.07.2000

Rudolf Schuster v. r.

01.07.2000

Jozef Migaš v. r.

01.07.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.2000

1) § 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

01.07.2000

2) § 6 ods. 1 a § 33a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.