01.06.2000

114

01.06.2000

ZÁKON

01.06.2000

zo 16. marca 2000

01.06.2000

o Slovenskej filharmónii

01.06.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2000

§ 1

01.06.2000

Základné ustanovenie

01.06.2000

(1) Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry.

01.06.2000

(2) Sídlom Slovenskej filharmónie je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

01.06.2000

§ 2

01.06.2000

Poslanie Slovenskej filharmónie

01.06.2000

Slovenská filharmónia

01.06.2000

a) rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí,

01.06.2000

b) umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby,

01.06.2000

c) vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť,

01.06.2000

d) vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

01.06.2000

Postavenie a organizácia Slovenskej filharmónie

01.06.2000

§ 3

01.06.2000

(1) Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená do štátneho rozpočtu príspevkom a odvodom.1)

01.06.2000

(2) Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.2)

01.06.2000

(3) Slovenská filharmónia spravuje majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.3)

01.06.2000

§ 4

01.06.2000

(1) Slovenskú filharmóniu tvoria tieto umelecké telesá:

01.06.2000

a) symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia,

01.06.2000

b) spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor,

01.06.2000

c) komorné telesá.

01.07.2014

(2) Štatutárnym orgánom Slovenskej filharmónie je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výsledkov výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

01.07.2014

(3) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

01.07.2014

(4) Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôže s ním na rovnaký predmet činnosti uzatvoriť aj zmluvu.4)

01.07.2014

(5) Podrobnosti o postavení a organizácii Slovenskej filharmónie upraví Štatút Slovenskej filharmónie, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.

01.07.2014

§ 4a

01.07.2014

Na Slovenskú filharmóniu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.


01.06.2000

§ 5

01.06.2000

Prechodné ustanovenie

01.06.2000

Slovenská filharmónia zriadená podľa doterajších predpisov sa považuje za Slovenskú filharmóniu zriadenú podľa tohto zákona.

01.07.2014

§ 5a

01.07.2014

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014

01.07.2014

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 4 ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.

01.06.2000

§ 6

01.06.2000

Zrušovacie ustanovenie

01.06.2000

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1949 Zb. SNR o Slovenskej filharmónii.

01.06.2000

§ 7

01.06.2000

Účinnosť

01.06.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.


01.06.2000

Rudolf Schuster v. r.

01.06.2000

Jozef Migaš v. r.

01.06.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.06.2000

1) § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

01.06.2000

2) § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

01.06.2000

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.07.2014

4) § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

01.07.2014

5) Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.