01.04.200012.06.2014

108

01.04.200012.06.2014

ZÁKON

01.04.200012.06.2014

zo 16. marca 2000

01.04.200012.06.2014

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

01.04.200012.06.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.200012.06.2014

PRVÁ ČASŤ

01.04.200012.06.2014

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.04.200012.06.2014

§ 1

01.04.200012.06.2014

Predmet úpravy zákona

01.04.200012.06.2014

Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).

01.04.200012.06.2014

§ 2

01.04.200012.06.2014

Zmluva

01.04.200612.06.2014

(1) Podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, zásielkový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb sa uskutočňujú na základe zmluvy,1) ktorá sa uzaviera medzi predávajúcim,2) ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, alebo osobou konajúcou v mene alebo v záujme predávajúceho (ďalej len „predávajúci") a spotrebiteľom na tovar alebo služby, ktoré z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb nie sú týmto zákonom vylúčené alebo zakázané.

01.04.200012.06.2014

(2) Ak sa zmluva uzaviera písomne, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí3) ustanovenia o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy.

01.04.200012.06.2014

§ 3

01.04.200012.06.2014

Čas predaja

01.04.200012.06.2014

Podomový predaj možno vykonávať

01.04.200012.06.2014

a) v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,

01.04.200012.06.2014

b) v dňoch pracovného pokoja4) od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

01.04.200012.06.2014

§ 4

01.04.200012.06.2014

Vzťah k iným právnym predpisom

01.12.200912.06.2014

(1) Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri podomovom predaji alebo pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.12.200912.06.2014

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a objednávateľom pri zásielkovom výdaji lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu.3a)

01.04.200012.06.2014

DRUHÁ ČASŤ

01.04.200012.06.2014

PODOMOVÝ PREDAJ

01.04.200012.06.2014

§ 5

01.04.200012.06.2014

Zmluvy uzavierané mimo miesta podnikania

01.04.200012.06.2014

(1) Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb6) na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä

01.04.200012.06.2014

a) pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne7) alebo mimo trhového miesta,8)

01.04.200012.06.2014

b) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo

01.04.200012.06.2014

c) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

01.04.200012.06.2014

(2) Podomovým predajom podľa tohto zákona sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh za podmienok uvedených v odseku 1 a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.

01.04.200012.06.2014

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe

01.04.200012.06.2014

a) zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam,9)

01.04.200012.06.2014

b) poistnej zmluvy,10)

01.04.200012.06.2014

c) zmluvy o cenných papieroch,11)

01.04.200012.06.2014

d) zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci,

01.04.200012.06.2014

e) zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak

01.04.200012.06.2014

1. zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť v neprítomnosti predávajúceho,

01.04.200012.06.2014

2. predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu,

01.04.200012.06.2014

3. v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.

01.04.200012.06.2014

§ 6

01.04.200012.06.2014

Zákaz predaja

01.04.200012.06.2014

Podomovým predajom sa nesmie predávať tovar alebo poskytovať služba, na ktorých predaj alebo poskytovanie bola predávajúcemu udelená koncesovaná živnosť podľa osobitných predpisov.12)

01.04.200012.06.2014

§ 7

01.04.200012.06.2014

Povinnosti predávajúceho

01.04.200012.06.2014

(1) Pri podomovom predaji je predávajúci povinný okrem všeobecných podmienok predaja13) a podmienok prevádzkovania živnosti14) splniť tieto povinnosti:

01.04.200012.06.2014

a) preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám (§ 14 ods. 1), ak si to vyžiadajú,

01.04.200012.06.2014

1. svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba15) vo vlastnom mene a na vlastný účet; živnostenské oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

01.04.200012.06.2014

2. obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba16) prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene,

01.04.200012.06.2014

b) splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona,17)

01.04.200012.06.2014

c) písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby,

01.04.200612.06.2014

d) písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

01.04.200612.06.2014

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. d) je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

01.04.200612.06.2014

(3) O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu,18) obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.19)

15.11.201312.06.2014

(4) Predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim plnením predstavujúcim najmä cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť; to neplatí, ak ide o preddavok vo výške najviac 10 % ceny.

15.11.201312.06.2014

§ 7a

15.11.201312.06.2014

(1) Akciou podľa § 5 ods. 1 písm. a) je aj predajná akcia organizovaná na základe pozvánky, iného spotrebiteľovi adresovaného pozvania alebo informácie, ktorej predmetom je najmä predaj tovaru alebo poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom.

15.11.201312.06.2014

(2) Za predajnú akciu sa nepovažuje

15.11.201312.06.2014

a) predaj na verejnej dražbe,

15.11.201312.06.2014

b) akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky, konzumácie a predaja výrobkov, ak nie sú prezentované a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo služby.

15.11.201312.06.2014

(3) Organizátor predajnej akcie (ďalej len „organizátor“) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 kalendárnych dní pred uskutočnením predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „ústredný inšpektorát“) a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému podľa miesta konania predajnej akcie písomne oznámiť uskutočnenie predajnej akcie (ďalej len „písomné oznámenie“).

15.11.201312.06.2014

(4) V písomnom oznámení podľa odseku 3 organizátor alebo predávajúci

15.11.201312.06.2014

a) uvedie:

15.11.201312.06.2014

1. obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

15.11.201312.06.2014

2. presné miesto a čas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa predajná akcia uskutoční, a navrhovaný časový harmonogram predajnej akcie,

15.11.201312.06.2014

3. zameranie predajnej akcie, vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii prezentované a predávané, a uvedenia ich ceny, za ktorú budú ponúkané spotrebiteľom,

15.11.201312.06.2014

4. predpokladaný počet účastníkov, a ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj jej označenie,

15.11.201312.06.2014

5. presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu,

15.11.201312.06.2014

6. miesto a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je aj doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie,

15.11.201312.06.2014

b) priloží:

15.11.201312.06.2014

1. vyhotovenie pozvánky, pozvania alebo inej informácie adresovaných spotrebiteľom,

15.11.201312.06.2014

2. návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť.

15.11.201312.06.2014

(5) Úplné znenie písomného oznámenia podľa odseku 4 vrátane príloh ústredný inšpektorát zverejní najneskôr päť dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle. Ak organizátor alebo predávajúci nedoručí písomné oznámenie v rozsahu a s náležitosťami podľa odseku 4 najneskôr v lehote podľa odseku 3, ústredný inšpektorát písomné oznámenie na webovom sídle nezverejní.

15.11.201312.06.2014

(6) Pozvánka, pozvanie alebo iná informácia adresované spotrebiteľovi musia obsahovať náležitosti podľa odseku 4 písm. a).

15.11.201312.06.2014

(7) Na predajnej akcii možno prezentovať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba služby, ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4 písm. a) bodom 3, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení.

15.11.201312.06.2014

(8) Zmluva uzavretá na predajnej akcii, vrátane zmluvy vzájomne závislej, nevznikne, ak

15.11.201312.06.2014

a) organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3,

15.11.201312.06.2014

b) ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 písomné oznámenie nezverejní,

15.11.201312.06.2014

c) organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami doručeným v lehote podľa odseku 3 alebo

15.11.201312.06.2014

d) jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s odsekom 7.

15.11.201312.06.2014

(9) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby; odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

15.11.201312.06.2014

(10) Ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), písomne neinformuje o práve spotrebiteľa podľa odseku 9 alebo účastníkov predajnej akcie na jej začiatku neoboznámi v plnom rozsahu s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu oprávnený písomne od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 odstúpiť aj po uplynutí lehoty podľa odseku 9.

15.11.201312.06.2014

§ 7b

15.11.201312.06.2014

(1) Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou, pozvaním alebo inou informáciou adresovanou spotrebiteľovi; to neplatí, ak účasť nie je možná z dôvodu naplnenia počtu účastníkov predajnej akcie.

15.11.201312.06.2014

(2) Počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať, spotrebiteľa nabádať alebo od spotrebiteľa prijať plnenie predstavujúce cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť; to isté platí, ak ide o preddavok súvisiaci s uhradením ceny za tovar alebo službu alebo o poplatok spojený s uzavretím zmluvy alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

15.11.201312.06.2014

(3) Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania tovaru alebo služieb alebo iných sprievodných aktivít smerujúcich k spotrebiteľovi, oddeľovať od ostatných účastníkov akcie alebo vystavovať ho ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok neprimerané ovplyvnenie ekonomického rozhodnutia spotrebiteľa o ponúkanom tovare alebo službe.

15.11.201312.06.2014

(4) Ak je súčasťou predajnej akcie doprava osôb na miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke, v inom spotrebiteľovi adresovanom pozvaní alebo informácii alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že spotrebiteľ neurobí ekonomické rozhodnutie o ponúkanom tovare alebo službe.

15.11.201312.06.2014

(5) Porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 organizátorom alebo predávajúcim sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti organizátora alebo predávajúceho.19a)

15.11.201312.06.2014

§ 7c

15.11.201312.06.2014

Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 7a a 7b sa primerane vzťahujú aj na osoby konajúce v mene alebo v záujme organizátora alebo predávajúceho.

01.04.200012.06.2014

§ 8

01.04.200012.06.2014

Odstúpenie od zmluvy

01.04.200612.06.2014

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote podľa § 7 ods. 1 písm. d). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

15.11.201312.06.2014

(2) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 ods. 1 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

15.11.201312.06.2014

(3) Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

15.11.201312.06.2014

(4) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

15.11.201312.06.2014

(5) Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemožní, zabráni alebo inak sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 alebo poruší povinnosť podľa odseku 3, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.19a)

01.04.200012.06.2014

TRETIA ČASŤ

01.04.200012.06.2014

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ

01.04.200012.06.2014

§ 9

01.04.200012.06.2014

Zmluvy uzavierané na diaľku

01.04.200612.06.2014

(1) Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.

01.04.200012.06.2014

(2) Prostriedky komunikácie na diaľku môže predávajúci použiť, len ak spotrebiteľ nenamieta proti ich použitiu.

01.04.200012.06.2014

(3) Predávajúci môže použiť na ponuku tovaru alebo služby spotrebiteľovi automatický telefónny volací systém alebo fax len s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa.

01.04.200012.06.2014

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe

01.07.200512.06.2014

a) zmluvy vzťahujúcej sa na finančné služby uzavretej podľa osobitného predpisu,20)

01.07.200512.06.2014

b) zmluvy uzavretej prostredníctvom predajných automatov21) alebo automatizovaných obchodných priestorov,

01.07.200512.06.2014

c) zmluvy uzavretej s telekomunikačnými spojovateľmi prostredníctvom verejných automatických telefónov,

01.07.200512.06.2014

d) zmluvy o výstavbe, prevode nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam s výnimkou ich nájmu,9)

01.07.200512.06.2014

e) zmluvy uzavretej na verejných dražbách,

01.07.200512.06.2014

f) zmluvy o predaji potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci do domu spotrebiteľa, do miesta jeho bydliska alebo na jeho pracovisko,

01.07.200512.06.2014

g) zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

01.04.200012.06.2014

§ 10

01.04.200012.06.2014

Povinnosti predávajúceho

01.04.200012.06.2014

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť

01.04.200012.06.2014

a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba,15) obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,16)

01.04.200012.06.2014

b) opis tovaru alebo služby,

01.04.200012.06.2014

c) cenu18) tovaru alebo poskytnutej služby,

01.04.200012.06.2014

d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

01.04.200012.06.2014

e) platobné podmienky,

01.04.200012.06.2014

f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

01.04.200012.06.2014

g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

01.04.200012.06.2014

h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

01.04.200012.06.2014

i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

01.04.200012.06.2014

(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

01.04.200612.06.2014

(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

01.04.200012.06.2014

(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby

01.04.200612.06.2014

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 12 ods. 5,

01.04.200012.06.2014

b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

01.04.200012.06.2014

c) informáciu o záruke a o servisných službách,

01.04.200012.06.2014

d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

01.04.200012.06.2014

(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

01.04.200012.06.2014

§ 11

01.04.200012.06.2014

Zákaz predaja

01.04.200012.06.2014

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

01.04.200012.06.2014

§ 12

01.04.200012.06.2014

Odstúpenie od zmluvy

01.04.200012.06.2014

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

01.04.200012.06.2014

(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

01.04.200012.06.2014

(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

01.04.200012.06.2014

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

01.04.200012.06.2014

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

01.04.200612.06.2014

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

01.04.200012.06.2014

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

01.04.200012.06.2014

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

01.04.200012.06.2014

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

01.04.200012.06.2014

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

01.01.200812.06.2014

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela,22) ktoré spotrebiteľ rozbalil,

01.04.200012.06.2014

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

01.04.200012.06.2014

f) lotérie a iné podobné hry.21)

01.04.200012.06.2014

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

15.11.201312.06.2014

(7) Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemožní, zabráni alebo inak sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo poruší povinnosť podľa odseku 4, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.19a)

01.04.200012.06.2014

§ 13

01.04.200012.06.2014

Ďalšie zmluvné podmienky

01.04.200612.06.2014

(1) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

01.04.200612.06.2014

(2) Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.

01.04.200612.06.2014

(3) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

01.04.200612.06.2014

(4) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

01.04.200612.06.2014

(5) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

01.04.200012.06.2014

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.04.200012.06.2014

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.04.200012.06.2014

§ 14

01.04.200012.06.2014

Dozor nad dodržiavaním zákona a pokuty

01.04.200012.06.2014

(1) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru podľa osobitných predpisov.23)

15.11.201312.06.2014

(2) Orgán dozoru predávajúcemu uloží pokutu do 16 500 eur, ak porušil ustanovenia § 3, 6, § 7 ods. 1, 3 a 4, § 7a ods. 3, 4, 6, 7 a 10, § 7b ods. 1 až 4, § 8 ods. 4 a 5, § 10 ods. 1 až 4, § 12 ods. 4 a 7 a § 13 ods. 1, 3 a 4.

01.04.200612.06.2014

(3) Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 orgán dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinností alebo zákazu, čas ich trvania a škodlivé následky.

01.04.200612.06.2014

(4) Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.04.200612.06.2014

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil.

01.04.200612.06.2014

(6) Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.

01.04.200612.06.2014

(7) Združenia spotrebiteľov24) a iné právnické osoby, ktoré majú záujem na konaní, sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií podľa tohto zákona.

15.11.201312.06.2014

§ 14a

15.11.201312.06.2014

Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.25)

15.11.201312.06.2014

§ 15

15.11.201312.06.2014

Prechodné ustanovenia

15.11.201312.06.2014

(1) Ak predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona uskutočnenie predaja tovaru alebo poskytovania služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie podľa tohto zákona, možno takýto predaj tovaru alebo poskytovanie služieb uskutočniť výhradne po splnení podmienok podľa tohto zákona.

15.11.201312.06.2014

(2) Na zmluvy uzavreté pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie, ktorý predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona.

01.04.200612.06.2014

§ 15a

01.04.200612.06.2014

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.


01.04.200012.06.2014

§ 16

01.04.200012.06.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.


01.04.200012.06.2014

Rudolf Schuster v. r.

01.04.200012.06.2014

Jozef Migaš v. r.

01.04.200012.06.2014

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.04.200612.06.2014

Príloha k zákonu č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 118/2006 Z. z.

01.04.200612.06.2014

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.04.200612.06.2014

1. Smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1985).

01.04.200612.06.2014

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (Ú. v. ES L 144, 4. 6. 1997).

01.04.200612.06.2014

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271/16, 9. 10. 2002).

Poznámky pod čiarou

01.04.200612.06.2014

1) § 51 až 54 Občianskeho zákonníka.

01.04.200612.06.2014

2) Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.04.200012.06.2014

3) § 588 až 627 Občianskeho zákonníka.

01.12.200912.06.2014

3a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

4) § 91 a 92 Zákonníka práce.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

01.04.200612.06.2014

5) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.200612.06.2014

6) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 634/1992 Zb. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

01.01.200812.06.2014

7) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

01.04.200012.06.2014

8) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

01.04.200012.06.2014

9) § 663 až 720 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

10) § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.

01.04.200012.06.2014

11) § 13 až 44 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

12) § 26 a 27 a príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, § 3 až 19 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

14) § 5 až 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

15) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.

01.04.200012.06.2014

16) § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

01.04.200012.06.2014

17) § 9 až 13 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

01.04.200012.06.2014

19) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.

15.11.201312.06.2014

19a) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.200512.06.2014

20) Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.200612.06.2014

21) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.200812.06.2014

22) Napríklad § 5 ods. 2, 8, 23 a 24 a § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 2 ods. 1 až 4 a 8 až 10 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

01.04.200612.06.2014

23) Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

24) § 26 a 26a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.200012.06.2014

25) § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka.