Zákon č. 58/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31. 3. 1999
Účinnosť od 1. 4. 1999

OBSAH

1. 4. 1999

58

1. 4. 1999

ZÁKON

1. 4. 1999

z 22. marca 1999,

1. 4. 1999

ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

1. 4. 1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


1. 4. 1999

Čl. I

1. 4. 1999

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa dopĺňa takto:

1. 4. 1999

Za § 287 sa vkladá § 287a, ktorý znie:

1. 4. 1999

㤠287a

1. 4. 1999

Ustanovenie § 102 sa v roku 1999 nepoužije.“.


1. 4. 1999

Čl. II

1. 4. 1999

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999 a stráca účinnosť 31. decembra 1999.


1. 4. 1999

Jozef Migaš v. r.

1. 4. 1999

Mikuláš Dzurinda v. r.