Zákon č. 58/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999
Účinnosť od 01.04.1999

OBSAH

01.04.1999

58

01.04.1999

ZÁKON

01.04.1999

z 22. marca 1999,

01.04.1999

ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

01.04.1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.1999

Čl. I

01.04.1999

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa dopĺňa takto:

01.04.1999

Za § 287 sa vkladá § 287a, ktorý znie:

01.04.1999

㤠287a

01.04.1999

Ustanovenie § 102 sa v roku 1999 nepoužije.“.


01.04.1999

Čl. II

01.04.1999

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999 a stráca účinnosť 31. decembra 1999.


01.04.1999

Jozef Migaš v. r.

01.04.1999

Mikuláš Dzurinda v. r.