Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1999>Predpis č. 31/1999 Z. z.

Predpis č. 31/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii

Zo dňa27.01.1999
Čiastka014/1999
Platnosť od27.02.1999
Účinnosť od01.03.1999
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 22.09.2013)

Aktuálne znenie


31

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 27. januára 1999

o lesnej hospodárskej evidencii

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) V lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len „evidencia“) sa číselne, slovne i graficky zaznamenávajú údaje o lesohospodárskych činnostiach vykonaných na pozemkoch lesného pôdneho fondu.

(2) Evidenciu tvoria prehľady výsledkov hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov (ďalej len „plán“), ktoré sa vedú v evidenčných výkazoch alebo v elektronickej forme schválených ministerstvom.

(3) Evidencia poskytuje informácie o plnení plánovaných hospodárskych opatrení, o realizácii neplánovaných činností a o realizácii opatrení vykonaných v dôsledku náhodných alebo mimoriadnych vplyvov; slúži najmä na účely kontroly a hodnotenia hospodárenia v lese a na účely informačného systému v lesníctve.

§ 2

Predmet evidencie

(1) Evidencia sa vedie priebežne o jednotkách priestorového rozdelenia lesa a o kategóriách lesa. Základnou evidenčnou jednotkou na vedenie evidencie je najnižšia jednotka priestorového rozdelenia lesa vrátane etáže, ktorá má v pláne samostatné označenie (ďalej len „jednotka“). Ak sa počas platnosti plánu zmení užívateľ lesa na časti jednotky, každý užívateľ lesa pokračuje v evidencii samostatne za ním užívanú plochu jednotky.

(2) Evidenčnou jednotkou na vedenie evidencie je aj pozemok vyhlásený rozhodnutím okresného úradu za lesný pozemok.1)

(3) Evidencia o ťažbe dreva, o zalesňovaní a o pestovnej činnosti sa vedie samostatne.

§ 3

Evidencia ťažby dreva

(1) V evidencii sa uvádza ťažba dreva (ďalej len „ťažba“) podľa drevín uvedených v prílohe č. 1 v celých m3 bez kôry pri pni nad 7 cm hrúbky (ďalej len „hrubina“) vrátane objemu dreva ponechaného po ťažbe v poraste.

(2) Ťažba sa v evidencii označuje skratkou:

a) Obnovná ťažba (spolu)

O

b) Obnovná úmyselná ťažba

c) Výchovná ťažba (spolu)

V

d) Výchovná úmyselná ťažba

e) Výchovná úmyselná ťažba odvodená

VÚo

f) Mimoriadna ťažba

MR

g) Náhodná ťažba (spolu)

N

h) Náhodná ťažba v rubných porastoch

RN

i) Náhodná ťažba v predrubných porastoch, po ktorej nevznikla zalesňovacia povinnosť

PN

j) Náhodná ťažba v predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacla povinnosť

RNP

(3) V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá úmyselná ťažba vrátane ťažby porastových zvyškov, výstavkov a ťažby na vytvorenie odluky.

(4) V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza forma hospodárskeho spôsobu skratkou:

a) Maloplošná podrastová

MP

b) Veľkoplošná podrastová

VP

c) Výberková skupinová

SV

d) Výberková stromová

JV

e) Maloplošná holorubná

MH

f) Veľkoplošná holorubná

VH

Osobitne sa eviduje skratkou:

&nbsp

g) Dorub

DO

h) Pomiestny výrub jednotlivých stromov

PV

(5) V evidencii výchovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá výchovná ťažba vrátane objemu dreva z prerezávok.

(6) Náhodná ťažba sa podľa veku porastu v evidencii uvádza ako ťažba

a) v rubných porastoch, ktorých vek sa rovná veku začatia obnovy alebo je vyšší,2)

b) v predrubných porastoch, ktorých vek je nižší ako vek začatia obnovy.

(7) V evidencii náhodnej ťažby sa príčina jej vzniku označuje skratkou škodlivého činiteľa:

a) Vietor

VT

b) Sneh

SN

c) Námraza

NA

d) Sucho

SU

e) Imisie

IM

f) Požiar

PO

g) Podkôrny a drevokazný hmyz

PH

h) Ostatný hmyz

OH

i) Huby

HU

j) Krádež

KR

k) Iný škodlivý činiteľ

IS

(8) V predrubných porastoch s vekom nad 50 rokov sa po vykonaní náhodnej ťažby na plánom predpísanej ploche prebierky, na ktorej náhodná ťažba splnila zámery plánovanej výchovnej úmyselnej ťažby, objem vyťaženého dreva zaeviduje ako náhodná ťažba podľa odseku 2 písm. i). Na ostatnej prebierkovej ploche sa po vykonaní výchovnej úmyselnej ťažby objem dreva zaeviduje ako výchovná úmyselná ťažba odvodená podľa odseku 2 písm. e), ktorá sa určí na základe skutočných potrieb porastu s prihliadnutím na intenzitu výchovného zásahu predpísaného plánom.

(9) Objem dreva vyťažený pri sprístupnení porastu a pri rozčlenení na pracovné polia približovacími alebo rozčleňovacími linkami, dočasnými približovacími cestami a spojovacími cestami sa eviduje v takej ťažbe, akú v poraste predpisuje plán alebo zmena predpisu plánu povolená krajským úradom.

(10) V evidencii mimoriadnej ťažby sa okrem údajov o ploche odlesnenia a objeme vyťaženého dreva zaznamenáva aj číslo rozhodnutia okresného úradu a účel, na ktorý sa vykonala.

(11) Odcudzený objem dreva v poraste sa eviduje ako náhodná ťažba podľa povahy jej následkov a veku porastu.

§ 4

Evidencia plochy po ťažbe dreva

(1) V obnovnej úmyselnej ťažbe, náhodnej ťažbe v rubných porastoch, náhodnej ťažbe v predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť, a pri mimoriadnej ťažbe sa eviduje plocha po ťažbe (ďalej len „ťažbová plocha“) v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

(2) Ťažbová plocha sa eviduje

a) na základe zmerania skutočne vyťaženej plochy v bezetážových porastoch, ak ide o obnovnú úmyselnú ťažbu vykonanú holorubným hospodárskym spôsobom alebo o spracovanie drevnej hmoty z náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch pri vzniku súvislej holiny, alebo o mimoriadnu ťažbu,

b) na základe výpočtu, ak ide o obnovnú úmyselnú ťažbu vykonanú podrastovým alebo výberkovým hospodárskym spôsobom, holorubným hospodárskym spôsobom v etážových porastoch alebo pri spracúvaní náhodnej ťažby v rubných porastoch, ak nevznikla súvislá holina.

(3) Ťažbová plocha v rámci jednotky podľa odseku 2 písm. b) sa zaeviduje ako súčet ťažbových plôch jednotlivých vyťažených drevín. Ťažbová plocha dreviny predstavuje podiel vyťaženého objemu dreviny a zásoby dreviny príslušnej etáže na 1 ha vynásobený koeficientom zastúpenia dreviny v poraste.

(4) Ak po ťažbe zvyškov materského porastu vznikla zalesňovacia povinnosť, ťažbová plocha sa eviduje v ploche, ktorá sa rovná ploche zalesňovacej povinnosti.

(5) Pri výchovnej úmyselnej ťažbe, výchovnej úmyselnej ťažbe odvodenej a po náhodnej ťažbe podľa § 3 ods. 2 písm. i) a ods. 8, ktorá splnila účel výchovy, sa eviduje prebierková plocha vrátane plôch približovacích a rozčleňovacích liniek a spevňovacích pásov v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

§ 5

Evidencia plochy na zalesnenie

(1) Plocha na zalesnenie sa eviduje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta v členení podľa vzniku ako zalesňovacia úloha vyplývajúca

a) z ťažby, čo je plocha odkrytá ťažbou, ktorú treba zalesniť,

b) z neúspešného zalesňovania,

c) zo zmien v evidencii pôdy,

d) zo živelných pohrôm, ako je povodeň, požiar, lavína a zosuv pôdy.

(2) Zalesňovacia úloha z ťažby sa určí a zaeviduje na základe

a) priameho zmerania po vykonaní obnovnej úmyselnej ťažby na ploche, na ktorej bol úplne odstránený obnovovaný porast, alebo po realizácii náhodnej ťažby v rubných alebo predrubných porastoch, ak sa v nich vytvorila súvislá holina s výmerou väčšou ako 0,03 ha, ktorej šírka presahuje 10 m,

b) vypočítanej ťažbovej plochy podľa § 4 ods. 3 pri realizácii podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu ako plocha, ktorú treba zalesniť, alebo ak sa po ťažbe vytvorí súvislá holina s výmerou väčšou ako 0,03 ha, ktorej šírka presahuje 10 m.

(3) Pri podrastovom a výberkovom hospodárskom spôsobe sa zaeviduje zalesňovacia úloha vyplývajúca z ťažby vtedy, keď v príslušnom poraste vznikne prirodzené zmladenie, ktoré má predpoklady, že bude tvoriť následný porast. Plocha zalesňovacej úlohy sa v tomto prípade rovná ploche zaevidovaného prirodzeného zmladenia.

(4) Plocha, ktorá bola vopred podsadená alebo sa na nej zaevidovalo prirodzené zmladenie, sa do zalesňovacej úlohy vyplývajúcej z ťažby nezapočítava.

(5) Plocha na zalesňovanie, ktorá vznikne z neúspešného zalesňovania, zo zmien v evidencii pôdy a zo živelných pohrôm, sa určí na základe priameho zmerania v teréne.

§ 6

Evidencia zalesňovania a prirodzeného zmladenia

(1) Zalesňovanie a prirodzené zmladenie sa eviduje podľa drevín uvedených v prílohe č. 1 v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

(2) Podľa návratu na plochu sa zalesnenie eviduje ako

a) prvé zalesňovanie, ak sa na ploche uskutočňuje sadba, podsadba, sejba, podsejba alebo sa prvýkrát zaeviduje prirodzené zmladenie, alebo sa zalesňuje plocha po uplynutí lehoty na zabezpečenie porastu, alebo ak v lehote na zabezpečenie porastu zničili už zalesnenú plochu živelné pohromy,

b) opakované zalesňovanie, ak sa sadba, podsadba, sejba, podsejba uskutočňuje, prípadne prirodzené zmladenie vzniká ako náhrada za straty, ktoré vznikli úhynom alebo zničením zalesňovania v lehote na zabezpečenie porastu.

(3) Prvé zalesňovanie sa eviduje na

a) holine, ktorá vznikla vykonaním obnovnej úmyselnej ťažby,

b) holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch,

c) produktívnej holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, ak v nich prišlo k trvalému poklesu zakmenenia pod sedem desatín plného zakmenenia alebo prirodzeného zakmenenia,

d) ploche lesného porastu porastenej inými drevinami, ako sú uvedené v obnovnom alebo cieľovom zastúpení v lehote na jeho zabezpečenie, ak nezodpovedá kritériám zabezpečeného mladého lesného porastu,

e) ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu pôsobením živelnej pohromy,

f) súvislej ploche mladého lesného porastu, ktorá vznikla uhynutím v dôsledku príčin uvedených v odseku 7, v lehote na jeho zabezpečenie na základe posúdenia v príslušnom roku okresným úradom, že ide o prvé zalesnenie,

g) ploche porastenej krovinami,

h) ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu v dôsledku príčin uvedených v odseku 7, po uplynutí lehoty na zabezpečenie porastu,

i) pozemku vyhlásenom rozhodnutím okresného úradu za lesný pozemok.1)

(4) Zalesnenie sa eviduje podľa spôsobu skratkou:

a) Sadba

SA

b) Podsadba

PSA

c) Sejba

SE

d) Podsejba

PSE

e) Prirodzené zmladenie

PZ

(5) Prirodzené zmladenie ako spôsob zalesnenia sa eviduje vtedy, keď ho tvoria najmenej dvojročné pevne zakorenené semenáčiky drevín obnovného zastúpenia alebo výmladky v lesoch nízkeho tvaru, ak je predpoklad, že budú tvoriť následný porast.

(6) Prirodzené zmladenie sa zaeviduje vždy, ak

a) sa nachádza na ploche po skončení obnovnej ťažby,

b) vznikne na ploche pod ochranou materského porastu v porastoch o desať rokov mladších, ako je vek začatia obnovy, a starších.

(7) Pri evidencii plochy opakovaného zalesnenia sa eviduje príčina opakovaného zalesňovania skratkou:

a) Ťažba a približovanie

TP

b) Pasenie

c) Imisie

IM

d) Nevhodný čas a spôsob zalesnenia

CS

e) Nekvalitný sadbový materiál

ŠM

f) Ostatné škody spôsobené človekom

AN

g) Zver

ZV

h) Hmyz

HM

i) Burina

BU

j) Huby a plesne

HU

k) Ostatné biotické činitele

BC

1) Nepriaznivé stanovištné podmienky

ST

m) Nepriaznivé klimatické pomery

KL

n) Sucho

o) Ostatné abiotické činitele

AB

p) Neznáme príčiny

NP

(8) Plocha na zalesnenie v porastoch, ktorých vek presiahol lehotu na zabezpečenie porastu, sa eviduje, ak sa vytvorí súvislá holina s takou výmerou, pri ktorej nie je predpoklad, že by v priebehu nasledujúceho vývoja porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého porastu.

§ 7

Evidencia pestovnej činnosti

(1) V pestovnej činnosti sa eviduje vykonanie týchto činností:

a) prerezávka vrátane čistky,

b) príprava pôdy na umelú obnovu,

c) príprava pôdy na prirodzenú obnovu,

d) ochrana kultúr proti burine,

e) ochrana kultúr proti zveri,

f) oplocovanie proti paseniu,

g) oplocovanie proti zveri,

h) plecí rub a výsek krov.

(2) Činnosti uvedené v odseku 1 okrem písmena f) sa evidujú v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta; činnosti uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa evidujú aj v kilometroch s presnosťou na dve desatinné miesta.

§ 8

Podklady na vedenie evidencie

(1) Užívateľ lesa a odborný lesný hospodár vedú na priebežné sledovanie a evidovanie vykonávaných činností v lese prvotné mesačné doklady, ktoré obsahom a štruktúrou údajov zabezpečujú podklady na správne a úplné vedenie evidencie.

(2) Prvotné doklady uchováva užívateľ lesa aj po skončení platnosti plánu až do vykonania kontroly jeho plnenia.

§ 9

Evidenčné výkazy

(1) Evidenčné výkazy sú:

a) L 141

Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2.

b) L 142
A

Porastová evidencia ťažieb, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3.

c) L 142
B

Porastová evidencia zalesnenia, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4.

d) L 142
C

Porastová evidencia pestovnej činnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.

e) L 143

Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.

f) L 144

Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

g) L 146

Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok ..... , ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Porastová evidencia ťažieb, porastová evidencia zalesnenia a porastová evidencia pestovnej činnosti (ďalej len „porastové evidencie“) sa

a) zakladajú pre najnižšiu jednotku priestorového rozdelenia lesa,

b) vedú mesačne alebo po vykonaní príslušnej činnosti,

c) uzatvárajú ročne.

(3) Ak sa mesačná evidencia vedie na magnetickom médiu, porastové evidencie sa vedú len sumárnym riadkom za rok.

(4) Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa slúži na evidovanie hospodárskych opatrení za kategóriu lesa podľa drevín a jednotlivých rokov platnosti plánu. Podkladom na jej vyhotovenie sú porastové evidencie.

(5) Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie vychádza z evidencie úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa.

(6) Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok vychádza z údajov porastových evidencií, slúži na rozbor hospodárenia, hodnotenie stavu a vývoja lesov a využíva sa na účely Jednotného informačného systému Slovenskej republiky.

§ 10

Grafická evidencia

(1) V grafickej evidencii sa zakresľuje plocha vykonanej obnovnej úmyselnej ťažby, náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, po ktorých vznikla zalesňovacia povinnosť, a mimoriadnej ťažby.

(2) Grafická evidencia sa vedie priebežne na obrysovej mape alebo na magnetickom médiu v mierke, ktorá v danej jednotke umožňuje grafický záznam. Zákresy grafickej evidencie sa robia s využitím mapových značiek pre ťažbovú mapu uvedených v prílohe č. 9.

(3) V grafickej evidencii sa plocha východísk obnovnej úmyselnej ťažby zakresľuje značkou použitého rubu. Plocha po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť, sa vykoloruje plnou oranžovou farbou s označením kódu prevládajúceho škodlivého činiteľa. Plocha po vykonaní mimoriadnej ťažby sa vykoloruje šrafovane a nové cesty sa zakreslia dvojito čiarkovane okrovou farbou. Do každej zaznamenanej plochy v grafickej evidencii sa zapisuje rok jej vzniku.

(4) Náhodná ťažba v rubných a predrubných porastoch jednotlivo roztrúsená po poraste, po ktorej nevznikla plocha na zalesnenie, sa v grafickej evidencii nezaznamenáva.

(5) Ak sa zmení užívateľ lesa počas platnosti plánu, v grafickej evidencii pokračuje nový užívateľ.

§ 11

Zásady vedenia a zabezpečenia evidencie

(1) Pri zmene užívateľa lesa počas platnosti plánu doterajší užívateľ lesa odovzdá novému užívateľovi lesa zodpovedajúcu časť evidencie. Ak to nie je možné, pôvodný užívateľ lesa poskytne kompletné údaje na založenie novej evidencie.

(2) Ak sa počas platnosti plánu zmení užívateľ lesa na časti jednotky, odborní lesní hospodári rozdelia plán a evidenciu. Rozdelenie potvrdí krajský úrad a odborní lesní hospodári ho v pláne a v evidencii zaznamenajú modrou farbou.

(3) Pri vedení evidencie pomocou výpočtovej techniky užívateľ lesa zabezpečuje zhodnosť zaznamenávaných údajov s údajmi vedenými na predpísaných tlačivách a nadväznosť jednotlivých častí evidencie. Nadväznosť číselných údajov evidencie a údajov evidencie na magnetickom médiu musí byť kontrolovateľná. Kópie dátových súborov užívateľ lesa zálohuje vo forme zodpovedajúcej aktuálnemu programovému riešeniu vedenia evidencie najmenej do vykonania kontroly plánu po skončení jeho platnosti.

(4) Vedenie evidencie pomocou výpočtovej techniky zabezpečí užívateľ lesa tak, aby porucha technického zariadenia, zničenie programu na vedenie evidencie, omyl človeka alebo iná okolnosť nemohli spôsobiť ani čiastočnú stratu, ani zničenie zaznamenaných údajov.

(5) Evidenčné výkazy a grafická evidencia sa trvale uchovávajú.

§ 12

Časová postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania výsledkov evidencie

(1) Údaje z prvotných dokladov podľa jednotiek a činností sa zaznamenajú mesačne do porastových evidencií. Mesačné údaje vedené v porastových evidenciách alebo na magnetickom médiu sa zosumarizujú spolu za rok do 31. januára nasledujúceho roku. Všetky sledované činnosti v jednotke, aj keď sa práce do konca roka neskončili, sa v porastových evidenciách uzavrú každoročne do 31. decembra.

(2) Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa sa uzavrie samostatne v rámci kategórií lesa do 31. januára nasledujúceho roku.

(3) Po skončení platnosti plánu sa údaje v porastových evidenciách a v evidencii úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa zosumarizujú za celé obdobie a uzavrú sa do 31. januára nasledujúceho roku.

(4) Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa sa vyhotovuje každoročne do 31. decembra.

(5) Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok sa predkladá okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roku.

(6) Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie za rok a za územie, pre ktoré bol vyhotovený plán, sa predkladá okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roku.

(7) Po overení výkazov uvedených v odsekoch 5 a 6 okresným úradom sa výkazy predkladajú organizácii poverenej ministerstvom na spracovanie a archiváciu do 15. marca príslušného roku.


§ 13

Prechodné a záverečné ustanovenie

Lesná hospodárska evidencia vedená do účinnosti tejto vyhlášky sa uchováva.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK

Číselný kód

Skratka

Názov

Latinský názov

01

SM

Smrek obyčajný

Picea abies, syn. Picea excelsa

02

SP

Smrek pichľavý

Picea pungens

03

JD

Jedľa biela

Abies alba

04

JO

Jedľa obrovská

Abies grandis

05

BO

Borovica lesná (sosna)

Pinus sylvestris

06

BC

Borovica čierna

Pinus nigra

07

BB

Borovica barinná

Pinus uncinata

08

BS

Borovica Banksova

Pinus banksiana

09

KS

Borovica horská (kosodrevina)

Pinus mugo ssp. mughus

10

VJ

Borovica hladká (vejmutovka)

Pinus strobus

11

DG

Borovica tisolistá (duglaska)

Pseudotsuga menziesii

12

LB

Borovica limbová (limba)

Pinus cembra

13

SC

Smrekovec opadavý

Larix decidua

14

SJ

Smrekovec japonský

Larix leptolepis

15

TX

Tis obyčajný

Taxus baccata

20

DB

Dub zimný a letný

Quercus petraea, Quercus robur

21

DC

Dub červený

Quercus rubra

22

DP

Dub plstnatý

Quercus pubescens

23

DX

Dub močiarny

Quercus palustris

24

DS

Dub letný slavónsky

Quercus robur ssp. slavonica

25

ČR

Dub cerový (čer)

Quercus cerris

26

BK

Buk lesný

Fagus sylvatica

27

HB

Hrab obyčajný

Carpinus betulus

28

JH

Javor horský

Acer pseudoplatanus

29

JM

Javor mliečny

Acer platanoides

30

JP

Javor poľný

Acer campestre

31

JT

Javor tatársky

Acer tataricum

32

JJ

Javorovec jaseňolistý

Negundo aceroides, syn. Acer negundo

33

JS

Jaseň štíhly

Fraxinus excelsior

34

JA

Jaseň americký

Fraxinus americana

35

JK

Jaseň manový

Fraxinus ornus

36

PJ

Pajaseň žliazkatý

Ailanthus altissima

37

BH

Brest horský

Ulmus montana, syn. Ulmus glabra

38

BP

Brest poľný (hrabolistý)

Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia

39

VZ

Brest väzový

Ulmus laevis

40

AG

Agát biely

Robinia pseudoacacia

41

BR

Brezy

Betula sp.

42

JL

Jelša lepkavá

Alnus glutinosa

43

JX

Jelša sivá

Alnus incana

44

JZ

Jelša zelená

Alnus viridis

45

VR

Vŕby

Salix sp.

46

vy

Vŕba hlavová (vŕškovaná)

Salix sp.

47

LP

Lipy

Tilia sp.

48

OS

Topoľ osikový (osika)

Populus tremula

49

TS

Topoľ šľachtený (euro-americký)

Populus x euroamericana

50

TD

Topoľ domáci

Populus alba, Populus nigra

51

TI

Topoľ I 214

Populus x euroamericana (I 214 )

52

TR

Topoľ Robusta

Populus x euroamericana (Robusta)

53

CS

Čerešňa vtáčia

Cerasus avium

54

MH

Čerešňa mahalebková (mahalebka)

Cerasus mahaleb

55

JB

Jarabina vtáčia

Sorbus aucuparia

56

MK

Jarabina mukyňová (mukyňa)

Sorbus aria

57

BX

Jarabina brekyňová (brekyňa)

Sorbus torminalis

58

OK

Jarabina oskorušová (oskoruša)

Sorbus domestica

59

OC

Orech čierny

Juglans nigra

60

OV

Orech vlašský

Juglans regia

61

GJ

Gaštan jedlý

Castanea sativa

62

GK

Pagaštan konský

Aesculus hippocastanum

63

TP

Čremcha obyčajná (trpká)

Padus avium, syn. Padus racemosa

64

PL

Platan

Platanus sp.

65

HR

Hruška obyčajná

Pyrus x pyraster

66

JN

Jabloň planá (plánka)

Malus x sylvestris

67

OH

Orechovec hikória

Carya sp.


Príloha č. 2 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 02 - Bilancia zalesňovacích povinností podľa JPRL

Príloha č. 3 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 03 - Porastová evidencia ťažieb

Príloha č. 4 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 04 - Porastová evidencia zalesnenia

Príloha č. 5 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 05 - Porastová evidencia pestovnej činnosti

Príloha č. 6 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 06 - Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesov

Príloha č. 7 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 07 - Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie

Príloha č. 8 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 08 - Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa JPRL

Príloha č. 9 k vyhláške č. 31/1999 Z. z.

Vzor 09 - Ťažbová mapa

Presunúť na začiatok