01.01.1999

294

01.01.1999

ZÁKON

01.01.1999

z 2. novembra 1999

01.01.1999

o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

01.01.1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1999

§ 1

01.01.1999

Zodpovednosť výrobcu

01.01.1999

(1) Výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, ako je vadný výrobok, ak je obvykle určená na osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, ktorá poškodenému slúžila prevažne na tento účel, ak poškodený preukáže, že výrobok je vadný, škodu a príčinnú súvislosť medzi vadným výrobkom a škodou.

01.09.2004

(2) Výrobca zodpovedá za škodu na veci inej, ako je vadný výrobok, podľa odseku 1, len ak je škoda vyššia ako 20 000 Sk.

01.01.1999

§ 2

01.01.1999

Výrobok

01.01.1999

(1) Výrobkom podľa tohto zákona je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom podľa tohto zákona je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

01.01.1999

§ 3

01.01.1999

Vadný výrobok

01.01.1999

(1) Výrobok je podľa tohto zákona vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na

01.01.1999

a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré výrobca poskytol alebo mal poskytnúť,

01.01.1999

b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže výrobok slúžiť,

01.01.1999

c) čas, keď bol výrobok uvedený do obehu.

01.01.1999

(2) Výrobok nemožno považovať za vadný len z toho dôvodu, že do obehu bol uvedený dokonalejší výrobok.

01.01.1999

§ 4

01.01.1999

Výrobca

01.01.1999

(1) Výrobca podľa tohto zákona je ten, kto výrobok vyrobil, vyťažil alebo inak získal alebo kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu.

01.01.1999

(2) Za výrobcu sa považuje aj ten, kto výrobok dovezie zo zahraničia na účel predaja, nájmu alebo inej formy užitia alebo použitia v rámci svojej obchodnej činnosti; tým nie je dotknutá zodpovednosť výrobcu podľa odseku 1.

01.01.1999

(3) Ak výrobcu podľa odseku 1 nemožno zistiť, považuje sa za výrobcu každý, kto výrobok dodá a do jedného mesiaca od uplatnenia nároku na náhradu škody neoznámi poškodenému meno výrobcu alebo toho, kto mu výrobok dodal. To platí aj o dovezenom výrobku, ak dovozcu výrobku podľa odseku 2 nemožno zistiť, aj keď výrobca podľa odseku 1 je známy.

01.01.1999

§ 5

01.01.1999

Vylúčenie zodpovednosti

01.01.1999

(1) Výrobca sa zbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ak preukáže, že

01.01.1999

a) výrobok neuviedol do obehu, alebo

01.01.1999

b) podľa okolností, ktoré vzniku škody predchádzali, možno vychádzať z toho, že výrobok nebol vadný v čase jeho uvedenia do obehu alebo vada výrobku nastala neskôr, alebo

01.01.1999

c) výrobok nevyrobil na predaj alebo na iné užitie alebo použitie na podnikateľské účely, ani ho nedistribuoval v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo

01.01.1999

d) vada výrobku je dôsledkom splnenia povinnosti vyplývajúcej výrobcovi zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo

01.01.1999

e) stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval vadu výrobku zistiť.

01.01.1999

(2) Výrobca súčasti výrobku sa zbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ak preukáže, že vada výrobku bola spôsobená konštrukciou celkového výrobku, alebo ak súčasť výrobku jej výrobca vyrobil podľa požiadaviek výrobcu celkového výrobku, alebo ak škoda bola spôsobená v dôsledku návodu na používanie celkového výrobku.

01.01.1999

§ 6

01.01.1999

Náhrada škody

01.01.1999

(1) Na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.1999

(2) Ak bola rovnakými vadnými výrobkami s tou istou vadou spôsobená škoda na zdraví alebo na živote viacerým poškodeným, výrobca zodpovedá poškodeným za spôsobenú škodu do 3 500 miliónov Sk.

01.01.1999

(3) Výška náhrady škody spôsobenej vadným výrobkom sa zníži, ak výrobca preukáže, že škoda bola spôsobená vadným výrobkom a súčasne aj zavinením poškodeného alebo osoby, za ktorú poškodený zodpovedá.1)

01.01.1999

(4) Ak za škodu zodpovedajú dvaja alebo viacerí výrobcovia, zodpovedajú spoločne a nerozdielne.2)

01.01.1999

§ 7

01.01.1999

Pôsobenie tretích osôb

01.01.1999

(1) Ak škoda bola spôsobená vadným výrobkom a súčasne aj konaním alebo opomenutím tretej osoby, výrobca zodpovedá za škodu v celom rozsahu.

01.01.1999

(2) Ak výrobca zodpovedá za škodu podľa odseku 1, má proti tretej osobe postih.3)

01.01.1999

§ 8

01.01.1999

Zákaz vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti

01.01.1999

Zodpovednosť výrobcu za škodu spôsobenú vadným výrobkom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.

01.01.1999

§ 9

01.01.1999

Premlčanie práva na náhradu škody

01.01.1999

(1) Právo na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o škode spôsobenej vadným výrobkom a o totožnosti výrobcu.

01.01.1999

(2) Najneskôr sa právo na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom premlčí za desať rokov odo dňa, keď výrobca vadný výrobok, ktorý spôsobil škodu, uviedol do obehu.

01.01.1999

§ 10

01.01.1999

Vylúčenie použitia zákona

01.01.1999

Tento zákon sa nevzťahuje na náhradu škody spôsobenej jadrovou udalosťou, ktorú upravuje osobitný predpis.4)


01.01.1999

§ 11

01.01.1999

Prechodné ustanovenie

01.01.1999

Na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu predo dňom účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

01.01.1999

§ 12

01.01.1999

Účinnosť

01.01.1999

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999; ustanovenie § 2 ods. 2 stráca účinnosť 31. decembra 2000.


01.01.1999

Rudolf Schuster v. r.

01.01.1999

Jozef Migaš v. r.

01.01.1999

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.1999

1) § 441 Občianskeho zákonníka.

01.01.1999

2) § 438 Občianskeho zákonníka.

01.01.1999

3) § 440 Občianskeho zákonníka.

01.01.1999

4) Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.