Zákon č. 286/1999 Z. z.Zákon o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 01.12.1999

OBSAH

01.12.1999

286

01.12.1999

ZÁKON

01.12.1999

z 2. novembra 1999

01.12.1999

o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

01.12.1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.1999

§ 1

01.12.1999

(1) Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.

01.12.1999

(2) Sídlom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je Trenčín.

01.12.1999

(3) Zriaďovateľom2) Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA, spol. s r. o., Bratislava.


01.12.1999

§ 2

01.12.1999

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


01.12.1999

Rudolf Schuster v. r.

01.12.1999

Jozef Migaš v. r.

01.12.1999

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.1999

1) § 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

01.12.1999

2) § 6 ods. 1 a § 33a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb.