Zákon č. 285/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 12.11.1999

OBSAH

12.11.1999

285

12.11.1999

ZÁKON

12.11.1999

z 2. novembra 1999,

12.11.1999

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

12.11.1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


12.11.1999

Čl. I

12.11.1999

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z. a zákona č. 156/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

12.11.1999

V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

12.11.1999

l) 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,“.

12.11.1999

Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená m) až r).


12.11.1999

Čl. II

12.11.1999

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


12.11.1999

Rudolf Schuster v. r.

12.11.1999

Jozef Migaš v. r.

12.11.1999

Mikuláš Dzurinda v. r.