01.01.2000

264

01.01.2000

ZÁKON

01.01.2000

zo 7. septembra 1999

01.01.2000

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2000

Čl. I

01.01.2000

Základné ustanovenia

01.01.2000

§ 1

01.01.2000

Predmet úpravy

01.01.2000

Tento zákon upravuje

01.04.2017

a) spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok osôb, životné prostredie alebo iný verejný záujem alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len „oprávnený záujem“),

01.01.2000

b) práva a povinnosti právnickej osoby určenej na činnosti podľa tohto zákona, ktoré súvisia s tvorbou, so schvaľovaním a s vydávaním slovenských technických noriem,

01.04.2017

c) posudzovanie zhody1) a postupy posudzovania zhody,

01.04.2017

d) práva a povinnosti podnikateľov1a) a iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu2) a poverených činnosťami podľa tohto zákona, ktoré súvisia s posudzovaním zhody,

01.04.2017

e) povinnosti výrobcu,2a) splnomocneného zástupcu výrobcu,2b) dovozcu2c) alebo distribútora,2d) ktorý uvádza výrobok na trh2e) alebo ktorý výrobok sprístupňuje na trhu,2f)

01.04.2017

f) pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody,

01.01.2000

g) dohľad nad dodržiavaním zákona vrátane ukladania pokút.

01.04.2017

§ 2

01.04.2017

Základné ustanovenia

01.04.2017

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

01.04.2017

a) výrobkom vec, ktorá je vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania alebo po jej podstatnej úprave a je určená na uvedenie na trh, na uvedenie do prevádzky alebo sa sprístupňuje na trhu,

01.04.2017

b) notifikovanou osobou orgán posudzovania zhody3) autorizovaný podľa § 11 na vykonávanie úloh posudzovania zhody, ktorý úrad oznámil Európskej komisii, členskému štátu, ktorým je členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

01.04.2017

c) uvedením výrobku do prevádzky alebo do používania okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, po jeho dokončenej inštalácii alebo do etapy používania koncovým používateľom,

01.04.2017

d) technickou požiadavkou na výrobok základná požadovaná charakteristika výrobku obsiahnutá v technickom predpise, technickej norme,3a) technickej špecifikácii3b) alebo v technickom pravidle,3c) a to:

01.04.2017

1. úroveň kvality,

01.04.2017

2. úžitková vlastnosť,

01.04.2017

3. bezpečnosť,

01.04.2017

4. rozmery,

01.04.2017

5. názov, pod ktorým sa predáva,

01.04.2017

6. značka,

01.04.2017

7. skúšanie výrobku a skúšobné metódy,

01.04.2017

8. obal,

01.04.2017

9. označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom,

01.04.2017

10. postup posudzovania zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami,

01.04.2017

11. výrobná metóda alebo proces, ktorý má vplyv na charakteristiku výrobku,

01.04.2017

e) inou požiadavkou požiadavka nevyhnutná z dôvodu ochrany oprávneného záujmu alebo ochrany spotrebiteľa,3d) ktorá sa týka životného cyklu použitia alebo zneškodnenia výrobku alebo zmeny predpokladaného účelu určenia, ak táto požiadavka môže významne ovplyvniť zloženie výrobku, jeho povahu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky,

01.04.2017

f) výstupným dokumentom posudzovania zhody certifikát, rozhodnutie, protokol, správa, stanovisko alebo záznam vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktorý osvedčuje splnenie technických požiadaviek určeného výrobku postupom podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané na vykonanie tohto zákona alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na určené výrobky,

01.04.2017

g) podstatnou úpravou výrobku taký zásah na výrobku, ktorým je ovplyvnená zhoda s technickými požiadavkami, ktoré sa na výrobok vzťahujú alebo ktorým dôjde k zmene jeho účelu určenia,

01.04.2017

h) fiškálnou požiadavkou alebo finančnou požiadavkou fiškálne opatrenie alebo finančné opatrenie, ktoré ovplyvňuje spotrebu výrobkov podporovaním súladu s technickými požiadavkami, okrem opatrenia súvisiaceho so systémom sociálneho zabezpečenia,4)

01.04.2017

i) sprievodnou dokumentáciou určeného výrobku dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie určeného výrobku.

01.04.2017

(2) Na účely tohto zákona sa za výrobok považuje aj služba informačnej spoločnosti poskytovaná za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby; za výrobok sa nepovažuje služba rozhlasového a televízneho vysielania4a) a banková služba a finančná služba.4b)

01.01.2000

§ 3

01.01.2000

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

01.04.2017

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je ústredný orgán štátnej správy v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody, ktorý

01.11.2001

a) vypracúva a predkladá vláde koncepcie v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody,

01.01.2000

b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, v ktorých pôsobnosti je vydanie technického predpisu (ďalej len „ministerstvo“), a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek, posudzovania zhody a výkonu dohľadu,

01.01.2000

c) zabezpečuje v spolupráci s ministerstvami medzinárodnú výmenu informácií z oblasti slovenských technických noriem, technických predpisov a posudzovania zhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

01.11.2001

d) určuje právnickú osobu na zabezpečovanie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem,

01.01.2000

e) určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,

01.04.2017

f) udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou podľa tohto zákona,

01.04.2017

g) uverejňuje oznámenia o slovenských technických normách, o slovenských technických normách uvedených v technickom predpise a o slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, oznámenia o udelení a odňatí autorizácie autorizovanej osobe vrátane obsahu autorizácie,

01.04.2017

h) spravuje verejne prístupný register

01.04.2017

1. slovenských technických noriem,

01.04.2017

2. technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

3. autorizovaných osôb a notifikovaných osôb.

01.01.2000

(2) Úrad je pri výkone dozoru nad posudzovaním zhody oprávnený

01.01.2000

a) ukladať autorizovanej osobe povinnosť odstrániť zistený nedostatok v jej činnosti a určiť na jeho odstránenie primeranú lehotu,

01.01.2000

b) ukladať pokuty.

01.04.2017

(3) Úrad je kontaktným miestom pre výrobky podľa osobitného predpisu.4c)

01.04.2017

(4) Úrad každoročne vypracúva a predkladá Európskej komisii správu podľa osobitného predpisu.4d)

01.04.2017

(5) Úrad je slovenským národným normalizačným orgánom.4e) Ak úrad určí na plnenie úloh podľa prvej vety právnickú osobu, slovenským národným normalizačným orgánom je táto právnická osoba.

01.04.2017

(6) Úrad je notifikujúcim orgánom podľa osobitného predpisu;4f) vykonáva autorizáciu podľa § 11 a notifikáciu podľa § 11a.

01.01.2000

Technické predpisy a technické normy

01.04.2017

§ 4

01.04.2017

Technický predpis

01.04.2017

Technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis5) alebo iný predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobok alebo iné požiadavky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvedení výrobku na trh, sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo usadenie sa poskytovateľa služby.

01.04.2017

§ 5

01.04.2017

Technická norma

01.04.2017

(1) Technická norma3a) je prijatá uznaným normalizačným orgánom, ktorým je medzinárodný normalizačný orgán,5a) alebo národný normalizačný orgán,4e) alebo prijatá uznanou európskou normalizačnou organizáciou.5b) Technická norma nie je technickým predpisom.

01.04.2017

(2) Slovenská technická norma je technická norma podľa odseku 1, ktorá je prijatá slovenským národným normalizačným orgánom4e) do sústavy slovenských technických noriem. Predbežná slovenská technická norma je slovenská technická norma, ktorej platnosť je časovo ohraničená, ktorej účelom je preverenie vhodnosti a účelnosti technickej špecifikácie v nej uvedenej. Slovenská technická norma sa označuje značkou STN a predbežná slovenská technická norma sa označuje značkou STN P.

01.04.2017

(3) Pri preberaní medzinárodnej normy5c) a európskej normy5d) je možné použiť všetky formy preberania určené medzinárodným normalizačným orgánom,5a) európskou normalizačnou organizáciou5b) a slovenským národným normalizačným orgánom.

01.04.2017

(4) Slovenská technická norma a predbežná slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

01.04.2017

§ 6

01.04.2017

Pôsobnosť slovenského národného normalizačného orgánu a tvorba slovenskej technickej normy

01.04.2017

(1) Slovenský národný normalizačný orgán zabezpečí

01.04.2017

a) pri svojej činnosti dodržiavanie princípov podľa osobitného predpisu5e) a z toho vyplývajúcich pravidiel a kritérií európskej normalizačnej organizácie a ďalších uznaných normalizačných orgánov,

01.04.2017

b) tvorbu, schvaľovanie, vydávanie, rušenie a poskytovanie slovenskej technickej normy a poskytovanie inej technickej normy podľa pravidiel ustanovených európskou normalizačnou organizáciou a medzinárodným normalizačným orgánom a podľa pravidiel ustanovených slovenským národným normalizačným orgánom,

01.04.2017

c) vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,

01.04.2017

d) včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovanom návrhu technickej normy a o vydanej technickej norme,

01.04.2017

e) prerokovanie návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení,

01.04.2017

f) poskytovanie slovenskej technickej normy a inej technickej normy, pričom je oprávnený vyberať poplatky za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny; tento poplatok nie je správnym poplatkom podľa osobitného predpisu;5f) ak je slovenským národným normalizačným orgánom úrad, výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny a podmienky a forma poskytovania slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny je ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad,

01.04.2017

g) ochranu technickej normy a ochranu iných normalizačných dokumentov prijatých slovenským národným normalizačným orgánom, ktoré sú technickou špecifikáciou a nie sú vhodné na vydanie ako slovenská technická norma,

01.04.2017

h) metodické usmerňovanie pri tvorbe, schvaľovaní, vydávaní, rušení a poskytovaní technickej normy, ktoré je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle.

01.04.2017

(2) Úrad môže určiť ako slovenský národný normalizačný orgán právnickú osobu na základe jej žiadosti. Rozhodnutie o určení právnickej osoby (ďalej len „určená právnická osoba“) vydá úrad, ak je spôsobilá zabezpečiť povinnosti podľa odseku 1.

01.04.2017

(3) Na určenie podľa odseku 2 nie je právny nárok.

01.04.2017

(4) Ak určená právnická osoba neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad jej určenie zruší rozhodnutím.

01.04.2017

(5) Rozhodnutie o určení právnickej osoby alebo zrušení určenia právnickej osoby vyhlási úrad uverejnením oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

01.04.2017

(6) Tvorbu slovenskej technickej normy zabezpečuje slovenský národný normalizačný orgán v spolupráci s technickou komisiou, so zainteresovanou stranou5g) alebo orgánom verejnej moci,5h) alebo spracovateľom slovenskej technickej normy, ktorý sa na jej tvorbu prihlásil.

01.04.2017

(7) Slovenský národný normalizačný orgán postupuje pri tvorbe slovenskej technickej normy tak, že

01.04.2017

a) zostaví plán technickej normalizácie, v ktorom určí, ktorú slovenskú technickú normu je potrebné spracovať, a určí spracovateľa návrhu slovenskej technickej normy,

01.04.2017

b) oznamuje zostavený plán technickej normalizácie podľa osobitného predpisu,5i) ak sa to vyžaduje, a bezodkladne zverejní oznam o zostavenom pláne technickej normalizácie vo vestníku,

01.04.2017

c) zabezpečí spracovanie návrhu slovenskej technickej normy určeným spracovateľom podľa písmena a),

01.04.2017

d) zabezpečí pripomienkovanie, vyhodnotenie a zapracovanie pripomienok k návrhu slovenskej technickej normy tak, aby bol chránený oprávnený záujem, a postupuje podľa odseku 1 písm. e),

01.04.2017

e) prijme alebo zamietne návrh slovenskej technickej normy a

01.04.2017

f) zabezpečí vydanie slovenskej technickej normy a oznámenie jej vydania vo vestníku.

01.04.2017

(8) Pri zmene alebo pri zrušení slovenskej technickej normy a predbežnej slovenskej technickej normy sa postupuje primerane podľa odseku 7.

01.04.2017

(9) Náklady spojené s členstvom slovenského národného normalizačného orgánu v medzinárodnom normalizačnom orgáne a európskej normalizačnej organizácii uhrádza úrad.

01.04.2017

(10) Náklady na prevzatie, zmenu a vydanie harmonizovanej technickej normy, náklady na tvorbu, zmenu a vydanie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody uhrádza úrad. Náklady na tvorbu, zmenu a vydanie slovenskej technickej normy určenej na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov5j) po dohode s príslušným ministerstvom uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenskej technickej normy6) alebo na zmenu slovenskej technickej normy, na prevzatie medzinárodnej normy, európskej normy a národnej normy iných členských štátov v štátnom jazyku uhrádza ten, kto požaduje jej prijatie, pričom náklady na jej vydanie uhrádza úrad.

01.04.2017

§ 6a

01.04.2017

Ochrana slovenskej technickej normy

01.04.2017

(1) Názov slovenská technická norma, značka STN a značka STN P sa nesmie použiť na označenie iného dokumentu.

01.04.2017

(2) Slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

01.04.2017

(3) Neoprávnené rozmnoženie slovenskej technickej normy je vyhotovenie kópie slovenskej technickej normy alebo jej časti akýmkoľvek prostriedkom a v akejkoľvek forme bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu s cieľom získať priamy majetkový prospech alebo nepriamy majetkový prospech.

01.04.2017

(4) Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy je poskytnutie slovenskej technickej normy alebo jej časti vrátane ponuky na jej poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek podobe bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu s cieľom získať priamy majetkový prospech alebo nepriamy majetkový prospech.

01.01.2018

§ 7

01.01.2018

Zhoda so slovenskou technickou normou

01.01.2018

(1) Zhoda so slovenskou technickou normou je dobrovoľná.

01.01.2018

(2) Ak neexistuje harmonizovaná technická norma,6a) úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom určí slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody. Určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku. V oznámení úrad zároveň uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody vzťahuje.

01.01.2018

(3) Návrh na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sú oprávnené podávať príslušné ministerstvá a orgány dohľadu ustanovené v § 30 na základe vlastného zistenia alebo na iný podnet.

01.01.2018

(4) Dodržanie harmonizovanej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.

01.01.2000

§ 8

01.01.2000

Informačné povinnosti

01.01.2000

(1) Úrad je oznamovacím miestom zodpovedným za sprostredkovanie informácií o návrhoch technických predpisov, o návrhoch ich zmien a doplnení a o návrhoch slovenských technických noriem.

01.01.2000

(2) Úrad ako oznamovacie miesto zabezpečuje

01.01.2000

a) informovanie o návrhoch technických predpisov, slovenských technických noriem a postupov posudzovania zhody do zahraničia,

01.01.2000

b) informovanie o autorizovaných osobách,

01.01.2000

c) informovanie o obdobných návrhoch zahraničných technických predpisov uverejnením vo vestníku.

01.04.2017

(3) Úrad oznamuje orgánom Európskej únie v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami

01.04.2017

a) stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná technická norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskej únie, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem,

01.01.2000

b) autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,

01.04.2017

c) určený výrobok a uložené opatrenia podľa § 30 ods. 3 písm. d), ak sa preukázateľne zistilo, že určený výrobok predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu, aj keď spĺňa technické požiadavky ustanovené v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskej únie, pričom ich text zasiela orgánom Európskej únie.

01.01.2000

(4) Technický predpis alebo slovenskú technickú normu oznámenú podľa odseku 2 možno prijať až po uplynutí lehoty na podanie pripomienok určenej medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.11.2001

(5) O oznámeniach o návrhoch zahraničných technických predpisov, o návrhoch technických noriem a o postupoch posudzovania zhody úrad informuje príslušné ministerstvo. Úrad koordinuje a zabezpečuje oznamovanie návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia. Príslušné ministerstvo je povinné predložiť úradu návrh technického predpisu, jeho zmeny alebo doplnenia.

01.04.2017

§ 8a

01.04.2017

Informačné povinnosti voči úradu

01.04.2017

(1) Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za predloženie návrhu technického predpisu (ďalej len „zodpovedný orgán“) doručí úradu

01.04.2017

a) návrh technického predpisu alebo návrh predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo finančnou požiadavkou pred jeho schválením a

01.04.2017

b) sprievodné dokumenty potrebné na zabezpečenie informačných povinností.

01.04.2017

(2) Do informačnej povinnosti podľa odseku 1 nepatrí návrh technického predpisu, ktorý

01.04.2017

a) zabezpečuje súlad s právom Európskej únie,

01.04.2017

b) vykonáva rozsudok Súdneho dvora Európskej únie,

01.04.2017

c) vykonáva obmedzujúce opatrenie7) prijaté podľa právne záväzného aktu Európskej únie,

01.04.2017

d) upravuje požiadavky na ochranu osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobky používajú, ak tento technický predpis nemá vplyv na vlastnosti výrobku.

01.04.2017

(3) Zodpovedný orgán je povinný

01.04.2017

a) odložiť prijatie návrhu technického predpisu o určenú lehotu,

01.04.2017

b) primerane zohľadniť pripomienku alebo podrobné stanovisko Európskej komisie, členského štátu, Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka,

01.04.2017

c) informovať úrad o spôsobe vysporiadania sa s pripomienkou alebo s podrobným stanoviskom Európskej komisie, členského štátu, Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka alebo iného štátu podľa medzinárodnej zmluvy,7a)

01.04.2017

d) opätovne oznámiť úradu návrh technického predpisu, ak počas odloženia prijatia technického predpisu vykonal zmeny, ktoré pridávajú nové technické požiadavky, sprísňujú technické požiadavky pôvodného návrhu alebo skracujú čas do nadobudnutia účinnosti pôvodného návrhu,

01.04.2017

e) poskytnúť úradu bezodkladne prijaté znenie technického predpisu alebo predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo finančnou požiadavkou,

01.04.2017

f) poskytnúť úradu podrobné informácie o prijatom opatrení, ak prijme opatrenie podľa osobitného predpisu.7b)

01.04.2017

(4) Podrobnosti o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu, ustanovení dĺžky určenej lehoty odloženia prijatia technického predpisu, spôsobe pripomienkovania návrhu technického predpisu a o náležitostiach a forme sprievodných dokumentov ustanoví vláda nariadením.“.

01.01.2000

Výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh

01.01.2000

§ 9

01.01.2000

Určené výrobky

01.04.2017

(1) Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) a e) a posudzovanie zhody podľa § 12, alebo ktoré ustanovuje osobitný predpis.7c)

01.01.2000

(2) Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.

01.04.2017

(3) Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách uvedených v § 2 ods. 1 písm. d) a e), a to o

01.01.2000

a) skupinách určených výrobkov,

01.04.2017

b) odstránení alebo o zmiernení rizika, ktoré určené výrobky môžu predstavovať, spresnením technických požiadaviek na určené výrobky,

01.04.2017

c) spôsobe označovania určeného výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh označuje inou značkou zhody, a o grafickom vyobrazení inej značky zhody,

01.08.2003

d) spôsobe preukázania zhody určených výrobkov a spôsobe uchovávania, nakladania a poskytovania iným subjektom dokumentácie súvisiacej s postupom posudzovania zhody a vyhlásením o zhode.

01.04.2017

(4) Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách, postupoch skúšania a spôsobe označovania strelných zbraní a streliva podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.7d)

01.04.2017

(5) Úrad môže na základe žiadosti ministerstva rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh, ak neboli použité postupy posudzovania zhody podľa § 12 v mimoriadnych situáciách, ak si to vyžaduje ochrana oprávneného záujmu (napríklad havária, experimentálne účely a pod.).

01.11.2001

(6) Rozhodnutie podľa odseku 5, ako aj zrušenie takého rozhodnutia oznamuje úrad vo vestníku.

01.04.2017

§ 10

01.04.2017

Povinnosti výrobcu

01.04.2017

Výrobca je povinný

01.04.2017

a) zabezpečiť pred uvedením určeného výrobku na trh, aby bol určený výrobok navrhnutý a vyrobený podľa technických požiadaviek ustanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

b) vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

c) zabezpečiť posúdenie zhody podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

d) vypracovať a vydať ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 13 a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

e) umiestniť označenie CE8) podľa § 21 alebo inú značku zhody, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

f) uchovávať pre orgán dohľadu ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu najmenej počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,

01.04.2017

g) zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby určeného výrobku a zohľadniť zmeny návrhu určeného výrobku alebo vlastností určeného výrobku alebo zmeny harmonizovanej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda určeného výrobku, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

h) vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky určeného výrobku na základe riadne odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

i) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody určeného výrobku s týmto zákonom alebo s technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich určených výrobkov a určených výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté,8a) ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje, a informovať o tom distribútora, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

j) umiestniť na určený výrobok označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu určeného výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha určeného výrobku neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

k) uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť; ak adresa nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania a ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,

01.04.2017

l) priložiť k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s určeným výrobkom,

01.04.2017

m) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu8b) alebo určený výrobok prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že určený výrobok nie je v zhode s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

01.04.2017

n) bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom je určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nezhode určeného výrobku s týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena m),

01.04.2017

o) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe8c) v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý uviedol na trh,

01.04.2017

p) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,8d) ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak,

01.04.2017

q) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak.

01.04.2017

§ 10a

01.04.2017

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

01.04.2017

(1) Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

01.04.2017

(2) Splnomocnený zástupca výrobcu nevykonáva povinnosti podľa § 10 písm. a) a b).

01.04.2017

(3) Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť

01.04.2017

a) uchovávať pre orgán dohľadu kópiu ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode podľa § 13 a technickú dokumentáciu určeného výrobku počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,

01.04.2017

b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe8c) v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a

01.04.2017

c) poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, na ktorý sa vzťahuje splnomocnenie.

01.04.2017

(4) Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak.

01.04.2017

(5) Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal.

01.04.2017

§ 10b

01.04.2017

Povinnosti dovozcu

01.04.2017

(1) Dovozca nesmie uviesť na trh určený výrobok, ak

01.04.2017

a) nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

b) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 10 písm. b) až e), j) a k), alebo

01.04.2017

c) výrobca nedodal k určenému výrobku sprievodnú dokumentáciu určeného výrobku.

01.04.2017

(2) Dovozca je povinný

01.04.2017

a) uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,

01.04.2017

b) zabezpečiť, aby bol spolu s určeným výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s určeným výrobkom,

01.04.2017

c) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia určeného výrobku a jeho prepravy neovplyvňovali jeho zhodu s technickými požiadavkami technického predpisu z oblasti posudzovania zhody v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

01.04.2017

d) ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky určeného výrobku na základe riadne odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje,

01.04.2017

e) ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody určeného výrobku, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich určených výrobkov a určených výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje, a informovať o tom distribútora,

01.04.2017

f) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu alebo určený výrobok prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že určený výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

01.04.2017

g) bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bol určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade určeného výrobku s týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena f),

01.04.2017

h) uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak, a na žiadosť sprístupniť technickú dokumentáciu k určenému výrobku orgánu dohľadu,

01.04.2017

i) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe8c) v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý uviedol na trh,

01.04.2017

j) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak,

01.04.2017

k) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal.

01.04.2017

§ 10c

01.04.2017

Povinnosti distribútora

01.04.2017

(1) Distribútor nesmie sprístupniť určený výrobok na trhu, ak

01.04.2017

a) nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

b) výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 10 písm. d), e), j) až l) a dovozca nesplnil svoje povinnosti podľa § 10b ods. 2 písm. a), alebo

01.04.2017

c) výrobca nedodal k určenému výrobku sprievodnú dokumentáciu určeného výrobku.

01.04.2017

(2) Distribútor je povinný

01.04.2017

a) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia určeného výrobku a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu s technickými požiadavkami podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

01.04.2017

b) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu alebo určený výrobok prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že určený výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

01.04.2017

c) bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bol určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nezhode určeného výrobku s týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),

01.04.2017

d) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe8c) v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý sprístupnil na trhu,

01.04.2017

e) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku, ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak,

01.04.2017

f) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal.

01.04.2017

§ 10d

01.04.2017

Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

01.04.2017

(1) Ak dovozca alebo distribútor uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo určený výrobok už uvedený na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s technickými požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 10.

01.04.2017

(2) Ak nie je možné identifikovať výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu alebo dovozcu, za splnenie požiadaviek na uvedenie výrobku na trh zodpovedá distribútor.

01.04.2017

(3) Povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody sa vzťahujú aj na osobu, ktorá vykonáva tieto činnosti.

01.01.2000

Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov

01.04.2017

§ 11

01.04.2017

Autorizácia

01.04.2017

(1) Autorizácia je rozhodnutie úradu o oprávnení orgánu posudzovania zhody na vykonávanie posudzovania zhody určeného výrobku podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody. Na autorizáciu nie je právny nárok.

01.04.2017

(2) Orgán posudzovania zhody predloží úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu, ktorá musí obsahovať názov technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, opis požadovaných činností posudzovania zhody, skupinu určených výrobkov a postup posudzovania zhody, ktoré chce orgán posudzovania zhody vykonávať.

01.04.2017

(3) Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je

01.04.2017

a) osvedčenie o akreditácii,9) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4 pre technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

b) osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné dokumenty, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4 pre príslušný technický predpis z oblasti posudzovania zhody, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo

01.04.2017

c) písomný dokument alebo písomné dokumenty, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4 pre technický predpis z oblasti posudzovania zhody, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).

01.04.2017

(4) Úrad rozhodne o udelení autorizácie na základe žiadosti najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania po splnení týchto požiadaviek:

01.04.2017

a) orgán posudzovania zhody je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.04.2017

b) orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od organizácie, ktorá žiada posúdenie zhody, alebo od určeného výrobku, ktorý posudzuje,

01.04.2017

c) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby, ktoré vykonávajú opravu určeného výrobku, ani zástupcovia týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia určeného výrobku, ktoré je potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie určeného výrobku na osobné účely,

01.04.2017

d) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chce byť autorizovaný, najmä ak ide o poradenské služby,

01.04.2017

e) orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosť jeho organizačnej zložky alebo činnosť subdodávateľa, ktorým je tretia osoba, s ktorou uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“), neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,

01.04.2017

f) orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,

01.04.2017

g) orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky činnosti posudzovania zhody podľa § 12 a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť autorizovaný, ak ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,

01.04.2017

h) orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo pre kategóriu určeného výrobku, v súvislosti s ktorým chce byť autorizovaný, k dispozícii

01.04.2017

1. zamestnancov s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody podľa písmena j),

01.04.2017

2. potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,

01.04.2017

3. potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti, ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri určenom výrobku a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,

01.04.2017

i) orgán posudzovania zhody má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,

01.04.2017

j) zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, má

01.04.2017

1. technickú prípravu a inú odbornú prípravu na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody autorizovaný,

01.04.2017

2. znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,

01.04.2017

3. znalosti a pochopenie technických požiadaviek ustanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie9a) a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú určeného výrobku, v súvislosti s ktorým chce byť orgán posudzovania zhody autorizovaný,

01.04.2017

4. schopnosti potrebné na vydanie výstupných dokumentov posudzovania zhody, ktoré preukazujú, že sa vykonalo posudzovanie zhody,

01.04.2017

k) je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,

01.04.2017

l) odmeňovanie členov riadiaceho orgánu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,

01.04.2017

m) orgán posudzovania zhody uzavrel poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zodpovedá rozsahu činností posudzovania zhody, pre ktoré chce byť autorizovaný,

01.04.2017

n) zamestnanci orgánu posudzovania zhody zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojich úloh podľa § 12 a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, alebo o obchodnom tajomstve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly autorizovanej osoby úradom,

01.04.2017

o) orgán posudzovania zhody sa zúčastní na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, boli o nich informovaní a postupovali podľa administratívnych rozhodnutí a dokumentov, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny, a

01.04.2017

p) orgán posudzovania zhody má upravené postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.

01.04.2017

(5) Ak osobitný predpis9b) ustanovuje iný postup autorizácie a iné alebo ďalšie požiadavky na autorizovanú osobu, úrad postupuje v konaní o autorizácii podľa týchto požiadaviek. Pri určenom výrobku podľa osobitného predpisu9c) je povinnou prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu osvedčenie o akreditácii podľa odseku 3 písm. a).

01.04.2017

(6) Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami určenými v príslušných harmonizovaných technických normách, spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto kritériá určujú.

01.04.2017

(7) Úrad vykoná kontrolu splnenia požiadaviek ustanovených v odseku 4 priamo u orgánu posudzovania zhody. Ak bol kontrolou zistený nesúlad s požiadavkami podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, vyzve orgán posudzovania zhody, aby tento nesúlad odstránil v primeranej lehote, a konanie o autorizácii preruší.

01.04.2017

(8) Rozhodnutie o autorizácii obsahuje

01.04.2017

a) názov, sídlo a právnu formu autorizovanej osoby,

01.04.2017

b) identifikačný kód, ktorý pridelí úrad,

01.04.2017

c) technický predpis z oblasti posudzovania zhody, podľa ktorého autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, rozsah autorizácie a postupy posudzovania zhody,

01.04.2017

d) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene autorizovanej osoby,

01.04.2017

e) čas platnosti autorizácie.

01.04.2017

(9) Autorizácia sa udeľuje najviac na päť rokov. Na žiadosť autorizovanej osoby podanej najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii môže úrad vydať rozhodnutie o autorizácii, ktorým autorizáciu predĺži najviac o päť rokov, a zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácii, a to aj opakovane. Pri rozhodovaní o predĺžení autorizácie sa odsek 7 použije primerane.

01.04.2017

(10) Úrad

01.04.2017

a) metodicky usmerňuje orgán posudzovania zhody, ktorý žiada o autorizáciu, autorizované osoby a notifikované osoby; metodické usmernenie je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle,

01.04.2017

b) kontroluje, či autorizované osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona, technického predpisu z oblasti posudzovania zhody uvedeného v rozhodnutí o autorizácii a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii; kontrola autorizovanej a notifikovanej osoby, ktorej sa môžu zúčastniť aj zástupcovia Európskej komisie, sa vykonáva najmenej každé dva roky,

01.04.2017

c) má právo vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov autorizovanej osoby, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, a vyžadovať od autorizovanej osoby a jej zamestnancov, aby mu v určenej lehote poskytovali dokumenty, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon kontroly a súčinnosť autorizovanej osoby,

01.04.2017

d) má právo vstupovať do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov výrobcu pri výkone kontroly činnosti autorizovanej osoby súvisiacej s postupmi posudzovania zhody, pri ktorých je autorizovaná osoba zapojená do fázy kontroly výroby.

01.04.2017

(11) Autorizovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s činnosťami podľa odseku 10 písm. d).

01.04.2017

(12) Úrad rozhodne o pozastavení autorizácie najviac na 90 dní, ak autorizovaná osoba

01.04.2017

a) dočasne nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody uvedeným v rozhodnutí o autorizácii,

01.04.2017

b) dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,

01.04.2017

c) o to požiada.

01.04.2017

(13) Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa odseku 12 bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie. V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená prijímať nové žiadosti o posúdenie zhody.

01.04.2017

(14) Úrad rozhodne o obmedzení rozsahu autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ak

01.04.2017

a) autorizovaná osoba nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody uvedeným v rozhodnutí o autorizácii,

01.04.2017

b) autorizovaná osoba opakovane pri svojej činnosti poruší ustanovenie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody uvedeného v rozhodnutí o autorizácii,

01.04.2017

c) autorizovaná osoba neodstráni v určenej lehote nezhodu s požiadavkami podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorá vznikla pri jej činnosti a bola zistená pri kontrole,

01.04.2017

d) autorizovaná osoba požiada o obmedzenie rozsahu autorizácie alebo o zrušenie autorizácie najneskôr šesť mesiacov pred navrhovaným dátumom obmedzenia rozsahu autorizácie alebo zrušenia autorizácie,

01.04.2017

e) zanikne dôvod autorizácie.

01.04.2017

(15) Ak autorizovaná osoba nahlási úradu zmeny podľa odseku 8 písm. a) alebo písm. b), alebo vypustenie technického predpisu alebo zúženie rozsahu autorizácie alebo postupov posudzovania zhody podľa odseku 8 písm. c), alebo vypustenie osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene autorizovanej osoby podľa odseku 8 písm. d) z rozsahu rozhodnutia o autorizácii, úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácii, ak autorizovaná osoba spĺňa požiadavky podľa odseku 4.

01.04.2017

(16) Ak autorizovaná osoba požiada úrad o autorizáciu na ďalší technický predpis alebo o rozšírenie rozsahu autorizácie alebo postupov posudzovania zhody podľa odseku 8 písm. c) alebo zámenu alebo pridanie ďalšej osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene autorizovanej osoby podľa odseku 8 písm. d) do rozhodnutia o autorizácii, úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácii, až po preverení splnenia požiadaviek podľa odseku 4 postupom podľa odseku 7 priamo u autorizovanej osoby.

01.04.2017

(17) Zánikom autorizovanej osoby bez právneho nástupcu autorizácia zaniká.

01.04.2017

(18) Ak úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 12 alebo odseku 14 alebo autorizovaná osoba zanikne a je potrebné dokončiť proces posúdenia zhody, úrad môže určiť so súhlasom žiadateľa o posúdenie zhody autorizovanú osobu, ktorá proces posúdenia zhody dokončí.

01.04.2017

(19) Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutie o autorizácii, rozhodnutie o zrušení autorizácie a zánik autorizovanej osoby.

01.04.2017

§ 11a

01.04.2017

Notifikácia

01.04.2017

(1) Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a členským štátom, že autorizovaná osoba je rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určeného výrobku a spĺňa požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorým sa preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie. Úrad v oznámení uvedie informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj potvrdenie spôsobilosti podľa § 11 ods. 3. Ak autorizovaná osoba nepredloží osvedčenie o akreditácii podľa § 11 ods. 3 písm. a), poskytne úrad Európskej komisii a členským štátom dokumenty, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 11 ods. 4.

01.04.2017

(2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, ak ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačný kód.

01.04.2017

(3) Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.

01.04.2017

(4) Úrad oznamuje Európskej komisii postup autorizácie a notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a zmeny postupu autorizácie a notifikácie alebo spôsobu kontroly notifikovanej osoby.

01.04.2017

§ 11b

01.04.2017

Práva a povinnosti autorizovanej osoby

01.04.2017

(1) Autorizovaná osoba je oprávnená pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej dokumentácie, výrobnej dokumentácie, obchodnej dokumentácie a inej dokumentácie, ktorá sa týka posudzovania zhody, a vstupovať do výrobných priestorov, skladových priestorov a obchodných priestorov osoby, pre ktorú vykonáva posudzovanie zhody.

01.04.2017

(2) Autorizovaná osoba je povinná

01.04.2017

a) spĺňať pri svojej činnosti požiadavky ustanovené v § 11 ods. 4,

01.04.2017

b) konať a vystupovať ako autorizovaná osoba len v rozsahu udelenej autorizácie,

01.04.2017

c) poskytnúť súčinnosť orgánom dohľadu,

01.04.2017

d) dokončiť na základe rozhodnutia úradu proces posudzovania zhody určeného výrobku začatý inou autorizovanou osobou, ak je tento určený výrobok v rozsahu udelenej autorizácie inej autorizovanej osoby.

01.04.2017

(3) Autorizovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody tak, aby sa vyhlo záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Autorizovaná osoba pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri určenom výrobku, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu podľa požiadaviek technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(4) Ak autorizovaná osoba zistí, že výrobca neuplatňuje technické požiadavky ustanovené v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy alebo iné technické špecifikácie, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a nevydá výrobcovi výstupný dokument posudzovania zhody.

01.04.2017

(5) Ak po vydaní výstupného dokumentu posudzovania zhody autorizovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že určený výrobok nespĺňa technické požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, vyzve výrobcu, aby bezodkladne prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť výstupného dokumentu alebo zruší výstupný dokument posudzovania zhody.

01.04.2017

(6) Autorizovaná osoba obmedzí rozsah výstupných dokumentov posudzovania zhody, pozastaví platnosť výstupných dokumentov posudzovania zhody alebo zruší všetky ňou vydané výstupné dokumenty posudzovania zhody, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie podľa odseku 5, alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.

01.04.2017

(7) Autorizovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo subdodávateľa; autorizovaná osoba zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 11 ods. 4, a informuje o tom úrad.

01.04.2017

(8) Za činnosť podľa odseku 7 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu zodpovedá autorizovaná osoba.

01.04.2017

(9) Ak o to úrad požiada, autorizovaná osoba predloží v lehote určenej úradom

01.04.2017

a) dokumentáciu, ktorá preukazuje, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 11 ods. 4,

01.04.2017

b) zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody so subdodávateľom,

01.04.2017

c) informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa § 12 a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(10) Autorizovaná osoba informuje úrad

01.04.2017

a) o zamietnutí žiadosti o vydanie výstupného dokumentu posudzovania zhody najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárom mesiaci, v ktorom zamietla žiadosť o vydanie výstupného dokumentu posudzovania zhody,

01.04.2017

b) o obmedzení rozsahu výstupného dokumentu posudzovania zhody, pozastavení platnosti výstupného dokumentu posudzovania zhody alebo o zrušení výstupného dokumentu posudzovania zhody najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárom mesiaci, v ktorom obmedzil rozsah výstupného dokumentu posudzovania zhody, pozastavil platnosť výstupného dokumentu posudzovania zhody alebo zrušil výstupný dokument posudzovania zhody,

01.04.2017

c) bezodkladne o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky autorizácie alebo notifikácie,

01.04.2017

d) o každej žiadosti o informáciu o činnostiach posudzovania zhody, ktorú autorizovaná osoba dostala od orgánu dohľadu, najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárom mesiaci, v ktorom autorizovaná osoba dostala žiadosť o informáciu o činnostiach posudzovania zhody od orgánu dohľadu,

01.04.2017

e) o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej autorizácie a notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 7, ak o to úrad požiada.

01.04.2017

(11) Autorizovaná osoba poskytne inej autorizovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti posudzovania zhody na rovnaké určené výrobky, informácie o tom, že určený výrobok nespĺňa technické požiadavky podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná autorizovaná osoba požiada, aj o tom, že určený výrobok spĺňa technické požiadavky podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(12) Autorizovaná osoba je povinná zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu a pri svojej činnosti postupovať podľa rozhodnutí a dokumentov, ktoré sú výsledkom práce koordinačných skupín zriadených Európskou komisiou.

01.04.2017

(13) Práva a povinnosti autorizovanej osoby sa považujú za práva a povinnosti notifikovanej osoby, ak je autorizovaná osoba zapísaná do zoznamu notifikovaných osôb Európskou komisiou.

01.11.2001

§ 12

01.11.2001

Posudzovanie zhody

01.11.2001

(1) Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

01.11.2001

(2) Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.

01.04.2017

(3) Pri posudzovaní zhody určeného výrobku sa zvolí postup posudzovania zhody ustanovený v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody.

01.11.2001

(4) Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.

01.11.2001

(5) Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.

01.11.2001

(6) Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.

01.11.2001

(7) Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.

01.11.2001

(8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti

01.11.2001

a) o uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,

01.04.2017

b) o postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody, a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,

01.11.2001

c) o obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,

01.11.2001

d) o obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.

01.04.2017

§ 13

01.04.2017

ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode

01.04.2017

(1) ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode je potvrdenie, ktoré preukazuje splnenie technických požiadaviek ustanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(2) Vydaním ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku s požiadavkami ustanovenými v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(3) ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode nezbavuje výrobcu zodpovednosti za vadný výrobok ani za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

01.04.2017

(4) Minimálny rozsah ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v osobitnom predpise.9d) ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované. ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý je uvedený na trh alebo sa sprístupňuje na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

01.04.2017

(5) Ak sa na určený výrobok vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré požadujú vypracovanie ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali.

01.04.2017

(6) Výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor je povinný sprístupniť ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode spolu s určeným výrobkom v distribučnom reťazci, ak to vyžaduje technický predpis z oblasti posudzovania zhody. Ten, kto uvádza určený výrobok na trh na území Slovenskej republiky alebo sprístupňuje určený výrobok na trhu na území Slovenskej republiky, je povinný predložiť každému na jeho žiadosť na nahliadnutie ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode alebo ho zaslať na náklady žiadateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

01.04.2017

(7) Za splnenie povinností podľa odsekov 2 až 5 zodpovedá aj dovozca, ak tak ustanoví osobitný predpis.9e)

01.01.2000

Značky zhody a označenia

01.04.2017

§ 17

01.04.2017

Značky

01.04.2017

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný označiť určený výrobok značkou zhody pred jeho uvedením na trh alebo pred jeho uvedením do prevádzky, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(2) Značky zhody sú

01.04.2017

a) označenie CE alebo

01.04.2017

b) iné značky zhody.

01.04.2017

(3) Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný označiť určený výrobok okrem značky zhody aj iným doplňujúcim označením, ak tak ustanoví osobitný predpis.9f)

01.04.2017

§ 21

01.04.2017

Označenie CE

01.04.2017

(1) Označenie CE sa na určený výrobok umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom,10) a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením určeného výrobku na trh. Ak to nie je možné, označenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.

01.04.2017

(2) Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak to ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody; identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na určený výrobok notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu.

01.04.2017

(3) Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka, ktorá označuje osobitné riziko alebo použitie určeného výrobku.

01.04.2017

(4) Vzor označenia CE ustanovuje osobitný predpis.10a)

01.04.2017

(5) Označenie CE môže byť nahradené inou značkou zhody, ak tak ustanoví osobitný predpis.10b)

01.04.2017

(6) Označenie CE sa umiestňuje len na výrobky, na ktoré je jeho umiestnenie ustanovené harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a neumiestňuje sa na žiadny iný výrobok.

01.04.2017

Dohľad nad trhom

01.04.2017

§ 30

01.04.2017

Orgán dohľadu

01.04.2017

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora ustanovených v tomto zákone alebo technickom predpise z oblasti posudzovania zhody vykonáva orgán dohľadu11) zriadený podľa osobitného predpisu.11a) Orgán dohľadu postupuje pri výkone dohľadu nad trhom11b) podľa osobitného predpisu.11c)

01.04.2017

(2) Výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca a distribútor sú povinní

01.04.2017

a) umožniť výkon činnosti orgánu dohľadu na čas nevyhnutný na vykonanie dohľadu a poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť pri výkone dohľadu,

01.04.2017

b) umožniť orgánu dohľadu prístup k určeným výrobkom, technickej dokumentácii a iným dokumentom súvisiacim s výkonom dohľadu a poskytnúť orgánu dohľadu kópie dokumentov, ktoré sa týkajú určených výrobkov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,8c)

01.04.2017

c) poskytnúť orgánu dohľadu informácie, ktoré sa týkajú pôvodu určených výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu.

01.04.2017

(3) Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený

01.04.2017

a) vyžadovať potrebnú dokumentáciu a informácie o určenom výrobku od výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora, vstupovať do priestorov výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora, vyhotovovať fotodokumentáciu určených výrobkov a odobrať kontrolné vzorky určených výrobkov na účely vypracovania hodnotenia, ktoré sa týka určeného výrobku vo vzťahu k všetkým príslušným požiadavkám ustanoveným v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

b) uložiť opatrenie výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi, ktorým sa dočasne zakáže sprístupňovanie určeného výrobku na trhu na čas potrebný na vykonanie skúšok na preverenie zistenia, či určený výrobok predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu,

01.04.2017

c) uložiť opatrenie výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi na zabezpečenie zhody určeného výrobku s týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak na základe hodnotenia podľa písmena a) zistí, že určený výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody a predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu,

01.04.2017

d) uložiť opatrenie výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi na odstránenie rizika spojeného s určeným výrobkom, stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak na základe hodnotenia podľa písmena a) zistí, že určený výrobok predstavuje riziko ohrozenia oprávneného záujmu, aj keď spĺňa požiadavky ustanovené v tomto zákone a technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

e) uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi zakázať alebo obmedziť sprístupnenie určeného výrobku na trhu, nariadiť stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak

01.04.2017

1. značka zhody bola umiestnená v rozpore s § 21, s osobitným predpisom10) alebo značka zhody nebola vôbec umiestnená,

01.04.2017

2. identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, bolo umiestnené v rozpore s § 21 alebo nebolo vôbec umiestnené,

01.04.2017

3. ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,

01.04.2017

4. technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,

01.04.2017

5. informácie podľa § 10 písm. k) alebo § 10b ods. 2 písm. a) chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné,

01.04.2017

6. iná administratívna požiadavka podľa § 10 alebo § 10b nie je splnená,

01.04.2017

f) uložiť opatrenie výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi na zakázanie alebo obmedzenie sprístupnenia určeného výrobku na trhu, nariadiť stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku, ak určený výrobok predstavuje závažné riziko,11d)

01.04.2017

g) uložiť pokutu tomu, kto poruší povinnosti podľa § 10 až 10d alebo povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora uvedené v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,11e) a to aj popri opatreniach podľa písmen b) až e),

01.04.2017

h) uložiť tomu, kto poruší povinnosti podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, povinnosť účinným spôsobom bezodkladne informovať o nebezpečenstve určeného výrobku osoby, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvu použitím takého určeného výrobku, ak bolo uložené opatrenie podľa písmena e),

01.04.2017

i) kontrolovať plnenie uložených opatrení.

01.04.2017

(4) Ak orgán dohľadu zistí nesúlad s týmto zákonom alebo nezhodu určeného výrobku s príslušným technickým predpisom, pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.11f)

01.04.2017

(5) Ak v inom členskom štáte prijme príslušný orgán dohľadu opatrenie, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie určeného výrobku na trhu, jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku, môže ministerstvo podať Európskej komisii námietku proti tomuto opatreniu do troch mesiacov odo dňa doručenia hlásenia.

01.04.2017

(6) Ak členský štát alebo Európska komisia počas troch mesiacov odo dňa doručenia hlásenia podľa odseku 5 nevznesie námietku proti opatreniu prijatému členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

01.04.2017

(7) Ak sa preukáže, že vlastnosti určeného výrobku uvedeného na trh, do prevádzky alebo sprístupneného na trhu nie sú v zhode s požiadavkami obsiahnutými v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody, kontrolovaný hospodársky subjekt je povinný uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie zhody určených výrobkov a ďalšie náklady, ktoré vznikli orgánu dohľadu pri dokazovaní tohto stavu. Náklady súvisiace s prijatým opatrením znáša ten, komu je toto opatrenie uložené.

01.04.2017

(8) Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánu dohľadu, ktoré mu vyplývajú z osobitného predpisu.11a)

01.04.2017

§ 31

01.04.2017

Výmena informácií

01.04.2017

(1) Orgán dohľadu informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.04.2017

a) priamo alebo prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu11g) o prijatých opatreniach, ak závažné riziko,11d) ktoré určený výrobok predstavuje, hrozí aj v inom členskom štáte, alebo

01.04.2017

b) o opatreniach, ktoré prijali orgány dohľadu alebo hospodárske subjekty na základe hlásenia zo systému RAPEX.11h)

01.04.2017

(2) V informácii podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú dostupné údaje podľa osobitného predpisu,11i) a to:

01.04.2017

a) identifikácia určeného výrobku,

01.04.2017

b) pôvod a dodávateľský reťazec určeného výrobku,

01.04.2017

c) hroziace riziko,

01.04.2017

d) prijaté opatrenie a jeho trvanie,

01.04.2017

e) vyjadrenie osoby podľa osobitného predpisu11j) a

01.04.2017

f) dôvod nezhody určeného výrobku s týmto zákonom alebo s technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ak nesúlad je spôsobený tým, že

01.04.2017

1. určený výrobok nespĺňa požiadavky, ktoré sa týkajú oprávneného záujmu, ustanovené v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody,

01.04.2017

2. harmonizovaná technická norma, na základe ktorej bola podľa § 11 ods. 5 preukázaná zhoda určeného výrobku, má nedostatky.

01.04.2017

(3) V ostatných prípadoch poskytuje orgán dohľadu informácie Európskej komisii podľa osobitného predpisu.11k)

01.04.2017

(4) Orgán dohľadu informuje úrad alebo ministerstvo o určenom výrobku a prijatom opatrení podľa § 30 ods. 3 písm. e), ak sa preukázateľne zistilo, že určený výrobok predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu, aj keď spĺňa požiadavky ustanovené v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody.

01.04.2017

(5) Orgán dohľadu informuje úrad a notifikovanú osobu, ktorá bola zapojená do posudzovania zhody, o prijatých opatreniach podľa § 30 ods. 3 písm. e).

01.04.2017

(6) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o skutočnostiach zistených podľa odseku 1 v rozsahu podľa odseku 2.

01.04.2017

(7) Orgán dohľadu informuje úrad o skutočnostiach podľa odseku 2 písm. f) druhého bodu.

01.04.2017

§ 32

01.04.2017

Pokuty

01.04.2017

(1) Úrad uloží pokutu od 350 eur do 35 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že

01.04.2017

a) neoprávnene označí dokument značkou STN,

01.04.2017

b) neoprávnene za odplatu rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu,

01.04.2017

c) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje výstupný dokument posudzovania zhody,

01.04.2017

d) neoprávnene vystupuje ako autorizovaná osoba alebo notifikovaná osoba,

01.04.2017

e) poruší povinnosť podľa § 11b ods. 2 písm. b).

01.04.2017

(2) Orgán dohľadu uloží pokutu od 200 eur do 200 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody11e) tým, že

01.04.2017

a) neoprávnene alebo klamlivo použije značku zhody, nevydá alebo neoprávnene vydá ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode alebo výstupný dokument posudzovania zhody, alebo uvedie na trh určený výrobok bez posúdenia zhody,

01.04.2017

b) nesplní opatrenie uložené orgánom dohľadu podľa § 30 ods. 3 písm. e),

01.04.2017

c) uvedie na trh, uvedie do prevádzky, uvedie do používania alebo sprístupní na trhu určený výrobok, ktorý nespĺňa technické požiadavky ustanovené technickým predpisom posudzovania zhody,

01.04.2017

d) poruší iné povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu a distribútora.

01.04.2017

(3) Úrad uloží pokutu od 100 eur do 1000 eur autorizovanej osobe, ktorá opakovane poruší povinnosť podľa § 11b ods. 10.

01.04.2017

(4) Úrad alebo orgán dohľadu uloží tomu, kto marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly alebo výkon dohľadu, poriadkovú pokutu od 100 eur do 1 500 eur, a to aj opakovane.

01.04.2017

(5) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

01.04.2017

(6) Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roka odo dňa, keď úrad alebo orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu tejto povinnosti došlo.

01.04.2017

(7) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

01.04.2017

(8) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.04.2017

(9) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, úrad alebo orgán dohľadu uloží pokutu do výšky dvojnásobku sadzby uloženej pokuty.

01.04.2017

(10) Pokutu nie je možné uložiť tomu, komu bola za konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 uložená pokuta podľa osobitného predpisu.12a)

01.01.2000

Spoločné ustanovenia

01.01.2000

§ 33

01.01.2000

Uznávanie zahraničných dokladov a značiek

01.04.2017

(1) Inou značkou zhody môže byť podľa tohto zákona aj zahraničná značka. Zahraničný doklad môže byť dokladom o zhode, protokolom o skúškach, certifikátom zhody, certifikátom zhody typu alebo vyhlásením o zhode podľa tohto zákona vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.04.2017

(2) Úrad môže na zásade vzájomnosti uznávať zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú posúdenie zhody, alebo zahraničnú značku ako inú značku zhody podľa tohto zákona, alebo ako podklady na posúdenie zhody, ak je zabezpečená úroveň oprávneného záujmu zodpovedajúca požiadavkám príslušných technických predpisov.

01.04.2017

(3) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak a ak úrad podľa odseku 2 nerozhodol o vzájomnom uznávaní podkladov na posúdenie zhody, môže autorizovaná osoba na základe žiadosti uznať výsledky úkonov vzťahujúcich sa na posúdenie zhody vykonaných v zahraničí. K žiadosti o uznanie zahraničného dokladu žiadateľ pripojí aj jeho preklad do štátneho jazyka.

01.01.2000

(4) Úrad uverejňuje skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 vo vestníku.

01.04.2017

§ 33a

01.04.2017

Ustanovenia § 9 až 32 sa nevzťahujú na stavebné výrobky.13)

01.01.2000

§ 34

01.01.2000

Konanie

01.04.2017

Všeobecné predpisy o správnom konaní12) sa nevzťahujú na konania podľa § 9 ods. 5, § 11 ods. 4 písm. p) a § 30 ods. 5.

01.01.2000

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.01.2000

§ 35

01.01.2000

(1) Rozhodnutia na výkon štátneho skúšobníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o autorizácii podľa tohto zákona do 31. decembra 2000, ak v jednotlivých prípadoch ich platnosť nezanikne skôr.

01.01.2000

(2) Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov sa považujú za určené výrobky podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2002.

01.01.2000

(3) Rozhodnutia o schválení výrobkov a certifikáty výrobkov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikáty určených výrobkov podľa tohto zákona po dobu ich platnosti alebo dovtedy, kým technický predpis neustanoví inak.

01.01.2000

(4) Konanie o schválení výrobku alebo konanie o certifikácii výrobku, ktoré sa začalo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona ako certifikácia typu určeného výrobku, ak ide o určený výrobok alebo ak o to v ostatných prípadoch osobitne požiada prihlasovateľ.

01.01.2000

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti a na výrobky uvedené na trh podľa osobitných predpisov.6)

01.01.2000

(6) Konania o uložení pokút, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa zákona platného v čase začatia konania.

01.01.2000

(7) Slovenské technické normy označené značkou STN schválené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za slovenské technické normy podľa tohto zákona.

01.01.2000

(8) Podnikatelia a orgány štátnej správy sú povinné do 31. decembra 2000 riadiť sa ustanoveniami slovenskej technickej normy, ktoré sú označené ako záväzné podľa doterajších predpisov.

01.04.2017

§ 36

01.04.2017

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2017

01.04.2017

(1) Konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2017.

01.04.2017

(2) Rozhodnutia o autorizácii a vykonané notifikácie vydané pred 1. aprílom 2017 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2021.

01.04.2017

(3) Právne vzťahy súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a iných technických noriem sprístupnených pred 1. aprílom 2017 je potrebné zosúladiť s právnymi predpismi účinnými od 1. apríla 2017, najneskôr do 1. apríla 2018.

01.04.2017

§ 36a

01.04.2017

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

01.04.2017

§ 36b

01.04.2017

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „slovenská značka zhody“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „iná značka zhody“ v príslušnom tvare.

01.01.2000

§ 37

01.01.2000

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2000

Zrušujú sa:

01.01.2000

1. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z.,

01.01.2000

2. zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1995 Z. z.,

01.01.2000

4. vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 585/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov,

01.01.2000

5. vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.

01.04.2017

6. opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 177/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky,

01.04.2017

7. opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.


01.01.2000

Čl. III

01.01.2000

Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2000

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2000

(2) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá

01.01.2000

a) neoprávnene alebo klamlivo použila slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,

01.01.2000

b) uviedla na trh alebo distribuovala určené výrobky bez vyhlásenia o zhode, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia slovenskou značkou zhody,

01.01.2000

pokutu podľa osobitného predpisu.4)“.

01.01.2000

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.01.2000

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.01.2000

4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2000

Čl. V

01.01.2000

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z. a zákona č. 194/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2000

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l) vrátane odkazu 23 a poznámky pod čiarou k nemu.

01.01.2000

2. V prílohe č. 3 SKUPINA 314 – Ostatné sa na konci pripájajú slová

01.01.2000

„Činnosť autorizovanej osoby Rozhodnutie o autorizácii Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.

01.01.2000

Čl. VII

01.01.2000

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1995 Z. z. o reklame sa mení takto:

01.01.2000

V § 27 ods. 6 sa slová „ministerstvo zdravotníctva po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vláda Slovenskej republiky“.


01.01.2000

Čl. VIII

01.01.2000

Účinnosť

01.01.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


01.01.2000

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2000

Jozef Migaš v. r.

01.01.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.04.2017

Príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z.

01.04.2017

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.04.2017

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).

01.04.2017

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

01.04.2017

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) v znení Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku vodomerov (Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2015).

01.04.2017

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

01.04.2017

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).

01.04.2017

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).

01.04.2017

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

01.04.2017

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ, L 241, 17. 9. 2015).

Poznámky pod čiarou

01.04.2017

1) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

01.04.2017

1a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.11.2001

2) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

2a) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

2b) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

2c) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

2d) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

2e) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

2f) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

3) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

3a) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

01.04.2017

3b) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

3c) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

01.04.2017

3d) Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

4) Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

01.11.2001

4a) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.

01.04.2017

4b) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

4c) Čl. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 764/2008.

01.04.2017

4d) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 764/2008.

01.04.2017

4e) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

4f) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/ 2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.

01.04.2017

5) § 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2017

5a) Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5b) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5c) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5d) Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5e) Čl. 75 Európskej dohody o pridružení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. Európska dohoda o pridružení).

01.04.2017

5f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

5g) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5h) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5i) Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

5j) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011), § 2 ods. 3 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2017

6) Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.01.2018

6a) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.

01.04.2017

7) Čl. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

7a) Dohoda o technických prekážkach obchodu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).

01.04.2017

7b) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 764/2008.

01.04.2017

7c) Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

01.04.2017

7d) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní.

01.01.2000

8) § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

8) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

8a) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

8b) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

8c) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

01.04.2017

8d) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

9) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2017

9a) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

9b) Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2013 z 24. septembra 2013 o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. EÚ L 253, 25. 9. 2013).

01.04.2017

9c) Zákon č. 254/2011 Z. z.
Zákon č. 474/2013 Z. z.

01.04.2017

9d) Príloha č. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES zo dňa 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

01.04.2017

9e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

01.04.2017

9f) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z.

01.04.2017

10) Čl. 30 ods. 1 až 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

10a) Príloha II nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

10b) Napríklad zákon č. 254/2011 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.

01.04.2017

11) Článok 2 bod 18 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11a) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z.

01.04.2017

11b) Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11c) Čl. 15 ods. 3 a čl. 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11d) Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11e) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z.

01.04.2017

11f) Čl. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11g) Čl. 22 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11h) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

01.04.2017

11i) Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11j) Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.04.2017

11k) Čl. 23 nariadenia (ES) č. 765/2008.

01.01.2000

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.04.2017

12a) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 78/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2013 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

01.04.2017

13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011), zákon č. 133/2013 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.