Opatrenie č. 262/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 111/1999
Platnosť od 20.10.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 20.10.1999 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.
20.10.199930.06.2002

262

20.10.199930.06.2002

OPATRENIE

20.10.199930.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

20.10.199930.06.2002

z 11. októbra 1999

20.10.199930.06.2002

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

20.10.199930.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


20.10.199930.06.2002

Čl. I

20.10.199930.06.2002

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

20.10.199930.06.2002

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „60 Sk“ upravuje na sumu „62 Sk“.

20.10.199930.06.2002

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „94 Sk“ upravuje na sumu „97 Sk“.

20.10.199930.06.2002

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „144 Sk“ upravuje na sumu „149 Sk“.

20.10.199930.06.2002

4. V § 5 ods. 2 sa suma „60 Sk“ upravuje na sumu „62 Sk“.

20.10.199930.06.2002

5. V § 16 ods. 4 sa suma „470 Sk“ upravuje na sumu „486 Sk“.


20.10.199930.06.2002

Čl. II

20.10.199930.06.2002

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

20.10.199930.06.2002

Čl. III

20.10.199930.06.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


20.10.199930.06.2002

Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

20.10.199930.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 81/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.