Opatrenie č. 218/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 92/1999
Platnosť od 28.08.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 28.08.1999 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.
28.08.199930.06.2002

218

28.08.199930.06.2002

OPATRENIE

28.08.199930.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

28.08.199930.06.2002

zo 16. augusta 1999

28.08.199930.06.2002

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

28.08.199930.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


28.08.199930.06.2002

Čl. I

28.08.199930.06.2002

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách1) upravuje takto:

28.08.199930.06.2002

1. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „1,10 Sk“ upravuje na sumu „1,15 Sk“.

28.08.199930.06.2002

2. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „4,10 Sk“ upravuje na sumu „4,30 Sk“.


28.08.199930.06.2002

Čl. II

28.08.199930.06.2002

Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

28.08.199930.06.2002

Čl. III

28.08.199930.06.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


28.08.199930.06.2002

Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

28.08.199930.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 13/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.