01.07.1999

18

01.07.1999

VYHLÁŠKA

01.07.1999

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.07.1999

z 3. decembra 1998,

01.07.1999

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami

01.07.1999

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. ustanovuje:


01.07.1999

§ 1

01.07.1999

Vymedzenie niektorých pojmov

01.07.1999

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.07.1999

a) textilným výrobkom výrobok zložený výhradne z textilných vláken bez ohľadu na použitý postup ich zmesovania alebo spájania a stav jeho spracovania (surový, rozpracovaný alebo hotový výrobok),

01.07.1999

b) textilným vláknom

01.07.1999

1. útvar charakterizovaný ohybnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky k prierezu, vhodný na textilné spracovanie alebo

01.07.1999

2. ohybná páska alebo dutinka šírky maximálne 5 mm vrátane pásky rezanej zo širších pásov alebo fólií vyrobených zo surovín a materiálov používaných na výrobu vláken, uvedených v bodoch 19 až 44 prílohy č. 1, vhodných na textilné spracovanie; šírkou sa rozumie šírka pásky alebo šírka dutinky v zloženom, sploštenom, zlisovanom alebo v skrútenom tvare alebo priemerná šírka, ak šírka nie je jednotná,

01.07.1999

c) materiálovým zložením obsah jednotlivých druhov vláken v textilných výrobkoch vyjadrený v percentách z celkovej hmotnosti výrobku so zaokrúhlením na celé číslo do 0,5 % smerom nadol a od 0,5 % vrátane smerom nahor.

01.07.1999

(2) Na účely tejto vyhlášky sa ako textilný výrobok posudzuje aj výrobok, ktorý obsahuje najmenej 80 % textilných vláken z celkovej hmotnosti výrobku.

01.07.1999

(3) Na účely označovania údajmi o materiálovom zložení sa ako textilné výrobky posudzujú

01.07.1999

a) poťahy čalúneného nábytku, dáždnikov a slnečníkov, ak obsahujú najmenej 80 % textilných vláken,

01.07.1999

b) viacvrstvové podlahové krytiny, matrace a výrobky na kempovanie, otepľovacie vložky rukavíc a obuvi, ak ich textilná časť tvorí najmenej 80 % z celkovej hmotnosti výrobku,

01.07.1999

c) textilné časti iných výrobkov, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou a ich zloženie je špecifikované.

01.07.1999

§ 2

01.07.1999

Zásady označovania textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení

01.03.2005

(1) Textilný výrobok určený na predaj spotrebiteľovi alebo pre ďalšieho spracovateľa sa musí označiť etiketou, na ktorej je uvedené správne materiálové zloženie. Ak výrobky nie sú určené na predaj spotrebiteľovi, označenie sa môže uviesť v obchodnej dokumentácii.

01.07.1999

(2) Na etiketách a v obchodnej dokumentácii sa musia uviesť úplné druhové názvy vláken podľa prílohy č. 1. Pri textíliách určených na ďalšie spracovanie sa môžu v obchodnej dokumentácii používať skratky alebo kódy, ak sú vysvetlené a ak ich vysvetlenie je súčasťou obchodnej dokumentácie.

01.07.1999

(3) Názvy a opisy vláken sú uvedené v prílohe č. 1. Použitie týchto názvov je vyhradené pre prírodné a chemické vlákna. Žiaden z týchto názvov sa nemôže používať na označenie akéhokoľvek iného vlákna ani samostatne, ani ako koreň slova, ani ako prídavné meno.

01.07.1999

(4) Ak je výrobok zložený len z jedného druhu vlákna, označí sa názvom tohto vlákna a údajom „100 %“. Tento údaj sa môže nahradiť výrazom „čistá...“, „len z...“. Ak výrobok nie je zložený z rovnakých vláken, nesmie sa takto označiť.

01.07.1999

(5) Textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých vláken, z ktorých jedno tvorí najmenej 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa musí označiť druhovým názvom tohto vlákna, po ktorom nasleduje jeho percentuálny obsah, alebo výrazom „minimálne 85 %“, alebo úplným percentuálnym zložením výrobku.

01.07.1999

(6) Textilný výrobok, ktorý sa skladá z dvoch alebo z viacerých druhov vláken, z ktorých žiadne nedosahuje 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa označí druhovým názvom a percentom z celkovej hmotnosti výrobku aspoň dvoch druhov vláken, ktorých percentuálne podiely sú najvýznamnejšie. Za nimi sa uvedú druhové názvy ďalších vláken, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku v zostupnom poradí percentuálneho podielu, a to s uvedením alebo bez uvedenia percenta z celkovej hmotnosti výrobku.

01.07.1999

(7) Vlákna, z ktorých každé sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, možno označiť spoločným výrazom „iné vlákna“, za ktorým nasleduje ich celkový podiel na hmotnosti výrobku vyjadrený v percentách. Ak sa uvedie druhový názov jedného vlákna, ktoré sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, musí sa uviesť úplné percentuálne zloženie výrobku.

01.07.1999

(8) Názov „hodváb“ sa môže použiť len v prípade, ak ide o druhový názov vlákna, ktorého opis je uvedený v prílohe č. 1.

01.07.1999

(9) Vlnený výrobok sa môže označiť ako „strižná vlna“ vtedy, ak sa skladá len z vláken, ktoré neboli predtým súčasťou hotového výrobku, neboli poškodené spracovaním alebo používaním a neboli vystavené žiadnemu spriadaciemu alebo splsťovaciemu procesu okrem takého, ktorý sa požaduje pri výrobe tohto výrobku.

01.07.1999

(10) V údajoch o materiálovom zložení netreba uvádzať

01.07.1999

a) viditeľné a oddeliteľné vlákna určené len na dekoratívne účely, ak ich podiel nepresahuje 7 % z celkovej hmotnosti výrobku, alebo

01.07.1999

b) vlákna, ktoré sa pridávajú do výrobku na dosiahnutie antistatického účinku (napríklad kovové vlákna), ktorých podiel nepresahuje 2 % z celkovej hmotnosti výrobku.

01.07.1999

§ 3

01.07.1999

Spôsob označovania materiálového zloženia

01.03.2005

(1) Označenie výrobku údajmi o materiálovom zložení musí byť správne, dobre čitateľné a zrozumiteľné. Údaje o každom druhu vlákna musia byť rovnako výrazné. Ak obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu obsahuje jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, uvedie sa obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.

01.07.1999

(2) Každý textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých častí, ktoré majú rozdielne materiálové zloženie, sa musí označiť etiketou, na ktorej je uvedený obsah vláken každej časti. Toto označenie nie je potrebné pre časti, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku, s výnimkou hlavných podšívok.

01.07.1999

(3) Ak dva textilné výrobky alebo viac textilných výrobkov tvoria súpravu alebo komplet a ich materiálové zloženie je rovnaké, môžu sa označiť jednou etiketou.

01.07.1999

(4) Textilné výrobky uvedené v prílohe č. 2, ktoré sú rovnakého typu a majú rovnaké materiálové zloženie, sa môžu označiť spoločnou etiketou. Výrobky sa však musia ponúkať na predaj tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.

01.03.2005

(5) Presné materiálové zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa označí na etikete pripevnenej k návinu určenému na predaj. Výrobky sa musia ponúkať tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.

01.07.1999

(6) Podlahové textílie a koberce, ktorých podkladovú a úžitkovú vrstvu tvoria odlišné vlákna, stačí označiť materiálovým zložením úžitkovej vrstvy.

01.07.1999

(7) Akékoľvek informácie poskytované pri uvádzaní výrobku do obehu nesmú byť zameniteľné s názvami a informáciami o obsahu vláken vo výrobkoch.

01.03.2005

§ 4

01.03.2005

Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku

01.03.2005

(1) Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 3.

01.03.2005

(2) Podiel vláken vo výrobku sa ustanovuje podľa osobitného predpisu.1)

01.03.2005

(3) Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je ± 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vláken uvedených v označení.

01.07.1999

§ 5

01.07.1999

Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení

01.07.1999

Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení, je uvedený v prílohe č. 4. Ak sa tieto výrobky označia údajmi o materiálovom zložení, musia byť označené podľa § 2, 3 a 4.

01.07.1999

§ 6

01.07.1999

Spôsob označovania symbolmi údržby

01.07.1999

(1) Textilné kusové výrobky určené na predaj spotrebiteľovi sa musia trvale označiť symbolmi údržby, ktoré určia odporúčaný spôsob údržby. Ak dva výrobky alebo viac výrobkov tvorí súpravu alebo komplet a ich spôsob údržby je rovnaký, stačí označiť súpravu alebo komplet jednou etiketou obsahujúcou symboly údržby.

01.07.1999

(2) Textilné výrobky predávané v metráži sa musia označiť symbolmi údržby na etikete pripevnenej k návinu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o spôsobe údržby aj pri kúpe jednotlivých odstrihov z metráže.

01.07.1999

(3) Označovanie textilných výrobkov symbolmi údržby sa vykonáva podľa prílohy č. 5.

01.07.1999

(4) Textilné výrobky dodávané na ďalšie spracovanie môžu mať odporúčaný spôsob údržby uvedený len v obchodnej dokumentácii.

01.07.1999

(5) Textilné výrobky, ktoré nie je účelné označovať trvalým spôsobom symbolmi údržby, najmä pančuchové výrobky, nitiarenské výrobky, plienky, vreckovky, sa označia na obale alebo na papierovej etikete, alebo iným vhodným spôsobom tak, aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľa.

01.07.1999

(6) Textilné výrobky určené na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou do 10 g vrátane, ktoré sú rovnakého typu, materiálového zloženia a pre ktoré platia rovnaké symboly údržby, sa môžu označiť spoločnou etiketou so symbolmi údržby. Výrobky sa však musia predávať tak, aby bol spotrebiteľ informovaný o spôsobe ich údržby.

01.07.1999

(7) Textilné výrobky, u ktorých sa nepredpokladá údržba praním alebo chemickým čistením, napríklad technické textílie, podlahové textílie, šnúrky do topánok, motúzy, nite na pomocné šitie, prachovky, sa symbolmi údržby neoznačujú.

01.07.1999

(8) K podlahovým textíliám sa prikladajú návody na údržbu.


01.03.2005

§ 6a

01.03.2005

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.

01.07.1999

§ 7

01.07.1999

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


01.07.1999

Ľudovít Černák v. r.


01.07.1999

Príloha č. 1 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.07.1999

DRUHOVÉ NÁZVY A OPISY TEXTILNÝCH VLÁKEN

01.01.2007
Č. pol. Názov Opis vlákna
1 Vlna1) vlákno z ovčieho alebo jahňacieho rúna (Ovis aries)
2 Alpaka, lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vlkuňa, jak, guanaco cashgora, bobor, vydra vrátane slova vlnaä alebo srsťä alebo bez týchto slov1) srsť týchto zvierat: alpaka, lama, ťava, kašmírska koza, angorská 'koza, angorský králik, vikuňa, jak, guanaco koza cashgora, bobor, vydra
3 Zvieracie chlpy alebo vlásle s uvedením druhu zvieraťa alebo bez tejto špecifikácie (napr. hovädzie chlpy, kozia srsť, konské vlásie) srsť rôznych zvierat neuvedených v položke č. 1 alebo č. 2
4 Hodváb vlákno získané zo snovacích žliaz hmyzu
5 Bavlna vlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)
6 Kapok vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba Pentandra)
7 Ľan vlákno získané z lyka ľanu (Linium usitatissimum)
8 Pravé konope vlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)
9 Juta vlákno získané z lyka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis. Na účely tejto vyhlášky sa do pojmu juta zahŕňajú aj lykové vlákna z druhov Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 Abaka (manilské konope) vlákno získané z listov Musa textilis
11 Alfa vlákno získané z listov Stipa tenacissima
12 Kokos vlákno získané z plodov Cocos nucifera
13 Broom vlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/ alebo Spartium junceum
14 Ramia vlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 Sisal vlákno získané z listov Agáve sisalana
16 Bengálske konope vlákno získané z lyka Crotalaria juncea
17 Henequén vlákno získané z lyka Agáve Fourcroydes
18 Maguey vlákno získané z lyka Agáve Cantala
19 Acetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je min. 74 % a max. 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
20 Alginát vlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej
21 Meďnaté vlákno regenerované celulózové vlákno získané meďnatoamoniakálnym procesom
22 Modal vlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu a vysokým modulom za mokra. Tržná pevnosť BC v klimatizovanom stave a sila BM potrebná na predĺženie o 5 % v mokrom stave sa rovná: Bc (cN)≥ 1,3 √T +2 T,
BM (cN) ≥ 0,5 √T kde T je priemerná dlžková hmotnosť v dtex
23 Proteín vlákno získané z prírodných proteínových látok, regenerované a stabilizované pomocou chemických činidiel
24 Triacetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
25 Viskóza regenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym a diskontinuálnym viskózovým postupom
26 Akryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 % (hmotnostných) akrylonitrilových jednotiek
27 Chloridové vlákno vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci viac ako 50 % {hmotnostných) chlórovaných vinylových alebo vinylidénových jednotiek
28 Fluóretylén vlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
29 Modakryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci min. 50 % a max. 85 % (hmotnostných) akrylonltrilových jednotiek
30 Polyamid alebo nylon vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové skupiny; najmenej 85 % z nich je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickým jednotkám
31 Aramid vlákno skladajúce sa z lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín, spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je napojených priamo na dva aromatické cykly, a s počtom imidových väzieb nepresahujúcim počet amidových väzieb
32 Polyimid vlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové jednotky
33 Lyocell vlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov
33a Polylaktid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 % hmotných esterových jednotiek kyseliny liečnej
získaných z prírodných cukrov s teplotou topenia najmenej 135 °C.
34 Polyester vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci min. 85 % (hmotnostných) esteru diolu a kyseliny tereftálovej
35 Polyetylén vlákno z nesubstituovaných alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
36 Polypropylén vlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
37 Polykarbamid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúcu sa funkčnú skupinu (NH - CO - NH)
38 Polyuretán vlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
39 Vinylal vlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom acetalizácie
40 Trivinyl vlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu, chlórovaného vinylového monoméru a vinylového monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším obsahom ako 50 % z celkovej hmotností
41 Elastodién pružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného diénu alebo z viacerých dlénov polymerizovaných s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvolnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
42 Elastan pružné vlákno, ktoré najmenej z 85 % (hmotnostných) tvorí segmentový polyuretán a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvolnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
43 Sklené vlákno vlákno vyrobené zo skla
44 Názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je vlákno zložené vlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov, Iných, ako sú skôr uvedené, napríklad kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to vrátane slov tniť alebo vlákno, alebo bez nich
45 elastomultiester vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 % hmoty) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvolnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku.
01.07.1999

Príloha č. 2 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.07.1999

VÝROBKY, KTORÉ MOŽNO OZNAČIŤ SPOLOČNOU ETIKETOU ALEBO INÝM SPOLOČNÝM OZNAČENÍM

01.07.1999

1. Umývacie handry,

01.07.1999

2. prachovky,

01.07.1999

3. lemovky a ozdoby,

01.07.1999

4. prámiky,

01.07.1999

5. pásky,

01.07.1999

6. traky,

01.07.1999

7. podväzky,

01.07.1999

8. šnúrky do topánok,

01.07.1999

9. stuhy,

01.07.1999

10. pružné stuhy – gumy,

01.07.1999

11. nové obalové materiály predávané ako obaly,

01.07.1999

12. motúzy určené na balenie a pre poľnohospodárstvo, šnúry, povrazy a laná, na ktoré sa nevzťahuje položka č. 38 prílohy č. 4,1)

01.07.1999

13. podložky na stôl,

01.07.1999

14. vreckovky,

01.07.1999

15. sieťky na vlasy,

01.07.1999

16. detské viazanky a motýliky,

01.07.1999

17. podbradníky, umývacie vrecká,

01.07.1999

18. šijacie, štopkacie a vyšívacie nite určené na predaj v malých množstvách, s čistou hmotnosťou jeden gram alebo menej,

01.07.1999

19. šnúry na záclony, rolety a žalúzie,

01.07.1999

20. detské plienky,

01.07.1999

21. nite na pomocné šitie.

01.07.1999

Príloha č. 3 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.07.1999

VLHKOSTNÉ PRIRÁŽKY NA VÝPOČET HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VLÁKEN V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH

01.01.2007
Č. pol. Vlákno Hodnoty v %1)
1-2 Vlna a srstí 
česané vlákna 18,25
mykané vlákna 17.002)
3 Zvieracie chlpy 
česané vlákna 18,25
mykané vlákna 17.002)
Konské vlásie 
česané vlákna 16,00
mykané vlákna 15,00
4 Hodváb 11,00
Bavlna 
normálne vlákna 8,50
mercerované vlákna 10,50
6 Kapok 10,50
7 Ľan 12,00
8 Pravé konope 12,00
9 Juta 17,00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Kokos 13,00
13 Broom 14,00
14 Ramia (bielené vlákno) 8,50
15 Sisal 14,00
16 Bengálske konope 12,00
17 Henequén 14,00
18 Maguey 14,00
19 Acetát 19,00
20 Alginát 20,00
21 Meďnaté vlákno 13,00
22 Modal 13,00
23 Proteín 17,00
24 Triacetát 7,00
25 Viskóza 13,00
26 Akryl 2,00
27 Chloridové vlákno 2,00
28 Fluóretylén 0,00
29 Modakryl 2,00
30 Polyamid alebo nylon 
strižové vlákno 6,25
nekonečné vlákno 5,75
31 Aramid 8,00
32 Polyimid 3,50
33 Lyocell 13,00
33a Polylaktid 1,50
34 Polyester 
strižové vlákno 1,50
nekonečné vlákno 1,50
35 Polyetylén 1,50
36 Polypropylén 2,00
37 Polykarbamid 2,00
38 Polyuretán 
strižové vlákno 3,50
nekonečné vlákno 3,00
39 Vinylal 5,00
40 Trivinyl 3,00
41 Elastodién 1,00
42 Elastan 1,50
43 Sklené vlákno 
s priemerom nad 5 μm 2,00
s priemerom 5 μm a menej 3,00
44 Kovové vlákno 2,00
Metalizované vlákno 2,00
Azbest 2,00
Papierové nite 13,75
45 elastomultiester 1,50.
01.07.1999

Príloha č. 4 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.07.1999

VÝROBKY, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ POVINNÉMU OZNAČENIU ÚDAJMI O MATERIÁLOVOM ZLOŽENÍ

01.07.1999

1. Pásky na pridržiavanie rukávov,

01.07.1999

2. pásky na hodinky z textilných materiálov,

01.07.1999

3. etikety a štítky,

01.07.1999

4. držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou,

01.07.1999

5. kryty na čajové kanvice,

01.07.1999

6. kryty na kávové kanvice,

01.07.1999

7. ochranné návleky na rukávy,

01.07.1999

8. rukávniky iné než z vlasových materiálov (kožušín),

01.07.1999

9. umelé kvetiny,

01.07.1999

10. podušky na ihly,

01.07.1999

11. plachtoviny s náterom,

01.07.1999

12. podkladové a vystužovacie textílie,

01.07.1999

13. plste,

01.07.1999

14. staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované,

01.07.1999

15. gamaše,

01.07.1999

16. použité obaly predávané ako obaly,

01.07.1999

17. plstené klobúky,

01.07.1999

18. zásobníky z textilných materiálov, ktoré sú mäkké a bez výstuže,

01.07.1999

19. cestovné potreby z textilných materiálov,

01.07.1999

20. ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo na dokončenie, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích nití,

01.07.1999

21. zipsy,

01.07.1999

22. gombíky a sponky,

01.07.1999

23. obaly na knihy z textilných materiálov,

01.07.1999

24. hračky,

01.07.1999

25. textilné časti obuvi s výnimkou teplých vložiek,

01.07.1999

26. stolové podložky (anglické prestieranie) z niekoľkých zložiek, s plochou max. 500 cm2,

01.07.1999

27. ohňovzdorné rukavice a odevy,

01.07.1999

28. kryty na vajíčka,

01.07.1999

29. puzdrá na kozmetické potreby,

01.07.1999

30. textilné vrecká na tabak,

01.07.1999

31. textilné puzdrá na okuliare, cigarety, zapaľovače, hrebene,

01.07.1999

32. športové chrániče okrem rukavíc,

01.07.1999

33. puzdrá na toaletné potreby,

01.07.1999

34. potreby na čistenie topánok,

01.07.1999

35. výrobky na použitie pri pohreboch,

01.07.1999

36. výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty. Podľa tejto vyhlášky sa za výrobky na jednorazové použitie pokladajú tie, ktoré možno použiť len raz alebo len v obmedzenom čase, ktorých bežné použitie vylučuje ich akúkoľvek regeneráciu na ďalšie použitie na rovnaké alebo podobné účely,

01.07.1999

37. textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu a v takomto zmysle označené, lekárske a ortopedické obväzy (na opakované použitie) a všeobecné ortopedické textilné výrobky,

01.07.1999

38. textilné výrobky vrátane šnúr, povrazov, lán s výnimkou položky č. 12 prílohy č. 2 bežne určené

01.07.1999

a) na použitie ako súčasti nástrojov na výrobu a spracovanie tovaru,

01.07.1999

b) na začlenenie do strojov, zariadení (napr. tepelných a klimatizačných alebo osvetľovacích), domácich a iných spotrebičov, vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov alebo na ich obsluhu, údržbu alebo vybavenie s výnimkou krycích plachiet a textilného príslušenstva motorových vozidiel, ktoré sa predávajú oddelene od týchto vozidiel,

01.07.1999

39. ochranné a bezpečnostné textilné výrobky, ako sú bezpečnostné pásy, padáky, záchranné vesty, pomôcky na protipožiarnu ochranu, nepriestrelné vesty, špeciálne ochranné oblečenie (napr. ochrana proti ohňu, chemickým činidlám alebo inému ohrozeniu bezpečnosti),

01.07.1999

40. nafukovacie konštrukcie (športové haly, výstavné stánky, skladovacie priestory a pod.) za predpokladu, že sa poskytnú údaje o úžitkových vlastnostiach a technických špecifikáciách týchto výrobkov,

01.07.1999

41. lodné plachty,

01.07.1999

42. oblečenie pre zvieratá,

01.07.1999

43. zástavy a vlajky.

01.07.1999

Príloha č. 5 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.07.1999

I.

01.07.1999

SYMBOLY OŠETROVANIA TEXTÍLIÍ A ICH POUŽÍVANIE

01.07.1999

Grafické symboly na označovanie textilných výrobkov.1)

01.07.1999

a) Základné symboly:

01.07.1999

1. Pranie – vanička.

01.07.1999

2. Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru – trojuholník.

01.07.1999

3. Žehlenie – žehlička.

01.07.1999

4. Chemické čistenie – kruh.

01.07.1999

5. Sušenie v bubnovej sušičke po praní – štvorec s kruhom vnútri.

01.07.1999

b) Doplnkové symboly:

01.07.1999

1. Zakázaný spôsob údržby – označuje sa prečiarknutím ktoréhokoľvek z uvedených základných symbolov.

01.07.1999

2. Šetrné zaobchádzanie – označuje sa podčiarknutím príslušného symbolu.

01.07.1999

3. Veľmi šetrné zaobchádzanie – označuje sa prerušovanou čiarou pod symbolom.

01.07.1999

II.

01.07.1999

OPIS POUŽÍVANIA SYMBOLOV PRI OZNAČOVANÍ

01.07.1999

a) Pranie

01.07.1999

Symbol vaničky označuje pranie v domácnosti (ručné alebo v práčke) podľa príslušného grafického zobrazenia a poskytuje informácie o maximálnej teplote pri praní.

01.07.1999

b) Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru

01.07.1999

Symbol trojuholníka označuje podľa príslušného grafického zobrazenia, či sa výrobok môže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru.

01.07.1999

c) Žehlenie

01.07.1999

Symbol žehličky označuje žehlenie v domácnosti. Maximálna teplota sa označuje jednou, dvoma alebo tromi bodkami.

01.07.1999

d) Chemické čistenie

01.07.1999

Symbol v kruhu označuje postup chemického čistenia textilných výrobkov.

01.07.1999

e) Sušenie v bubnovej sušičke

01.07.1999

Symbol štvorca s kruhom vnútri doplnený jednou alebo dvoma bodkami označuje teplotu sušenia v bubnovej sušičke.

01.07.1999

III.

01.07.1999

UMIESTNENIE A POUŽÍVANIE SYMBOLOV

01.07.1999

Symboly sa musia umiestniť priamo na výrobok alebo na etiketu, ktorá je pevne a trvale pripojená k výrobku. Symboly môžu byť tkané, vytlačené alebo inak zhotovené a počas životnosti výrobku musia zostať dobre čitateľné.

01.07.1999

Etikety musia byť zhotovené z vhodného materiálu, ktorý je stály pri predpísanom spôsobe ošetrovania výrobku, minimálne tak ako výrobok, na ktorom sú umiestnené. Výnimky ustanovuje § 6 vyhlášky.

01.07.1999

IV.

01.07.1999

POUŽITIE SYMBOLOV

01.07.1999

Úplné informácie o ošetrovaní vyjadrené symbolmi sa odporúča uvádzať v tomto poradí:

01.07.1999

pranie, bielenie prostriedkami s obsahom chlóru, žehlenie, chemické čistenie a sušenie v bubnovej sušičke.

01.01.2007

Príloha č. 6 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

01.01.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.2007

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 18.).

01.01.2007

2. Smernica Komisie 2004/34/ES z 23. marca 2004, ktorá mení a dopĺňa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 34.).

01.01.2007

3. Smernica Komisie 2006/3/ES z 9. januára 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú na účely prispôsobenia sa technickému pokroku prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 005, 10/01/2006).

Poznámky pod čiarou

01.03.2005

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken.

01.07.1999

1) Pri výrobkoch, ktoré patria do tejto položky a predávajú sa po odstrižkoch určitej dĺžky, sa spoločnou etiketou rozumie etiketa na návine. Povrazy a laná patriace do tejto položky zahŕňajú povrazy a laná, ktoré sa používajú pri horolezectve a pri vodných športoch.

01.01.2007

1) STN EN ISO 3758:2005 Textílie. Symboly ošetrovania.

01.01.2007

1) Pojem „vlna“ v položke č. 1 tejto prílohy sa môže použiť aj na označenie zmesi vláken z ovčieho a jahňacieho rúna a na označenie srstí uvedených v treťom stĺpci položky č. 2.

01.01.2007

1) Tieto hodnoty sa použijú pri analýzach zmesí vláken podľa STN 800067-1 a STN 800067-2.

01.01.2007

2) Prirážka 17,00 % sa použije tiež v prípadoch, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieracie srsti a chlpy je zhotovený z česaných vláken alebo mykaných vláken.